Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2752(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0396/2011

Συζήτηση :

PV 06/07/2011 - 15
CRE 06/07/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 7.4
CRE 07/07/2011 - 7.4
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0335

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο

7.4. Προετοιμασίες ενόψει των ρωσικών βουλευτικών εκλογών το Δεκέμβριο (ψηφοφορία)
CRE

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 6 Ιουλίου 2011 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.7.2011).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 και B7-0452/2011.

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0396/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 και B7-0452/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ιωάννης Κασουλίδης, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller και Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen και Jelko Kacin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda και Bart Staes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski και Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0335)

Παρεμβάσεις:


Πριν από την ψηφοφορία, Kristiina Ojuland, για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 5, η οποία κρατείται, και Hannes Swoboda, για να προτείνει προφορική τροπολογία στην παράγραφο 6, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου