Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2748(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : RC-B7-0394/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0394/2011

Συζήτηση :

PV 07/07/2011 - 11.2
CRE 07/07/2011 - 11.2

Ψηφοφορία :

PV 07/07/2011 - 12.2
CRE 07/07/2011 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0341

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011 - Στρασβούργο

12.2. Ινδονησία, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων εναντίον μειονοτήτων (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 και B7-0466/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0394/2011

(αντικαθιστά τις B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 και B7-0466/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Miguel Portas και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,
Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0341)

Παρέμβαση

Ana Gomes, πριν από την ψηφοφορία.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου