Index 
Jegyzőkönyv
PDF 237kWORD 221k
2011. július 7., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja (vita)
 4.Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosítása (vita)
 5.Az aknamentesítés terén történő előrehaladás (rövid ismertetés)
 6.Az elnök nyilatkozata
 7.Szavazások órája
  
7.1.Az aktív időskor európai éve (2012) ***I (szavazás)
  
7.2.A Szíriában, Jemenben és Bahreinben kialakult helyzet az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet összefüggésében (szavazás)
  
7.3.A demokratizálódást támogató uniós külpolitikák (szavazás)
  
7.4.Felkészülés az orosz állami duma decemberi megválasztására (szavazás)
  
7.5.A schengeni rendszer változásai (szavazás)
  
7.6.A Lisszaboni Szerződésnek a KKBP/KBVP területén megvalósuló parlamenti együttműködésről szóló 1. számú jegyzőkönyve 9. és 10. cikke végrehajtásának európai parlamenti megközelítése (szavazás)
  
7.7.Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja (szavazás)
  
7.8.Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosítása (szavazás)
  
7.9.Az aknamentesítés terén történő előrehaladás (szavazás)
 8.A szavazáshoz fűzött indokolások
 9.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
11.1.Kongói Demokratikus Köztársaság és tömeges nemi erőszak Dél-Kivu tartományban
  
11.2.Indonézia és a kisebbségek elleni támadások
  
11.3.India, és különösen Davinder Pal Singh halálos ítélete
 12.Szavazások órája
  
12.1.Kongói Demokratikus Köztársaság és tömeges nemi erőszak Dél-Kivu tartományban (szavazás)
  
12.2.Indonézia és a kisebbségek elleni támadások (szavazás)
  
12.3.India, és különösen Davinder Pal Singh halálos ítélete (szavazás)
 13.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 14.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 15.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)
 16.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 17.A következő ülések időpontjai
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Dagmar ROTH-BEHRENDT alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a parlamenti bizottságok

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelvre irányuló javaslata az energiahatékonyságról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
Az elnök tájékoztat, hogy az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése és 125. cikkének (1) bekezdése értelmében a javaslatról konzultálni fog az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes:

ITRE

vélemény:

ENVI

- Intézményközi megállapodás-tervezet az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI))

utalva

illetékes:

AFCO

vélemény:

BUDG, CONT

- Az Európai Parlament és a Tanács rendeletre irányuló javaslata a harmadik országoknak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó általános rendelkezések meghatározásáról (COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD))

utalva

illetékes:

INTA

vélemény:

DEVE, AFET, BUDG

- A DEC 24/2011. számú, előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat - III. szakasz - Bizottság (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD))

utalva

illetékes:

BUDG

- A Tanács rendeletre irányuló javaslata a forgalomba hozatalra szánt euróérmék címleteiről és technikai jellemzőiről szóló, 1998. május 3-i 975/98/EK rendelet módosításáról (COM(2011)0296 - C7-0189/2011 - 2011/0128(NLE))

utalva

illetékes:

ECON

2) a képviselők, ajánlásra irányuló javaslat (az eljárási szabályzat 121. cikke)

- Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében. A Tanácshoz intézett ajánlásra irányuló javaslat az Európai Demokrácia Alapítvány esetleges létrehozásának módozatairól (B7-0391/2011)

utalva

illetékes:

AFET

vélemény:

DEVE


3. Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja (vita)

A Bizottság nyilatkozata: Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja

Maria Damanaki (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Elisabeth Morin-Chartier, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marije Cornelissen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ilda Figueiredo, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Czesław Adam Siekierski, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Janusz Wojciechowski, Jacky Hénin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Eider Gardiazábal Rubial, Stéphane Le Foll, Patrizia Toia, Silvia-Adriana Ţicău és Spyros Danellis.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Sari Essayah, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Giovanni La Via, Gilles Pargneaux, Karima Delli, Elie Hoarau, Jaroslav Paška, Mario Mauro, Wojciech Michał Olejniczak és Vasilica Viorica Dăncilă.

Felszólal: Maria Damanaki.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Marije Cornelissen és José Bové, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos és Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programjáról (B7-0397/2011);

- Csaba Őry, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos és Mariya Nedelcheva, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programjáról (B7-0398/2011);

- Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel és Frédérique Ries, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programjáról (B7-0399/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Elie Hoarau, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks és Nikolaos Chountis, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programjáról (B7-0455/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv 7.7. pont .


4. Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosítása (vita)

Jelentés az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány módosítására irányuló javaslatról [2009/2134(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Andrew Duff (A7-0176/2011)

Andrew Duff előterjeszti a jelentést és válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Ashley Fox.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Felszólal: György Schöpflin, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Alexandra Thein, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, Ashley Fox, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselők három kékkártyás kérdésére is, Nicole Sinclaire, Olle Schmidt és Rainer Wieland, Gerald Häfner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Søren Bo Søndergaard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jo Leinen, John Stuart Agnew, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Béla Kovács, független, Íñigo Méndez de Vigo és Monika Flašíková Beňová.

ELNÖKÖL:
Isabelle DURANT alelnök

Felszólal: Anneli Jäätteenmäki, Edvard Kožušník, Satu Hassi, Helmut Scholz, Oreste Rossi, Nicole Sinclaire, Carlo Casini, Marita Ulvskog, Niccolò Rinaldi, Julie Girling, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Rafał Trzaskowski, Jo Leinen, Olle Schmidt, Salvatore Iacolino, Zigmantas Balčytis, Andrey Kovatchev, Matthias Groote, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sophie Auconie és Rainer Wieland.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo, Dimitar Stoyanov, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Maria Damanaki és Andrew Duff.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv 7.8. pont


5. Az aknamentesítés terén történő előrehaladás (rövid ismertetés)

Jelentés az aknamentesítés terén történő előrehaladásról [2011/2007(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

Geoffrey Van Orden rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr és Tunne Kelam.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv 7.9. pont .


(Az ülést 11.45-kor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Libor ROUČEK alelnök

6. Az elnök nyilatkozata

Az elnök nyilatkozatot tesz a 2005. július 7-i londoni bombamerényletek 6. évfordulója alkalmából.

A Parlament egyperces csendet tart.


7. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


7.1. Az aktív időskor európai éve (2012) ***I (szavazás)

Jelentés az aktív időskor európai évéről (2012) szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2010)0462 - C7-0253/2010 - 2010/0242(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Martin Kastler (A7-0061/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0332)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0332)

Felszólalás

Martin Kastler (előadó) a szavazás előtt nyilatkozatot tesz az eljárási szabályzat 138. cikkének (4) bekezdése alapján.


7.2. A Szíriában, Jemenben és Bahreinben kialakult helyzet az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet összefüggésében (szavazás)

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2011. július 6. (2011.7.6-i jegyzőkönyv, 12. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011 és B7-0454/2011.

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0389/2011

(amely a B7-0389/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011 és B7-0454/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Koumoutsakos és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kyriakos Mavronikolas, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López és Boris Zala, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin és Marian Harkin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares és Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox és Sajjad Karim, a(z) ECR képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2011)0333)

(A B7-0390/2011 és B7-0453/2011 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


7.3. A demokratizálódást támogató uniós külpolitikák (szavazás)

Jelentés a demokratizálódást támogató uniós külpolitikákról [2011/2032(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0334)


7.4. Felkészülés az orosz állami duma decemberi megválasztására (szavazás)

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2011. július 6. (2011.7.6-i jegyzőkönyv, 15. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 és B7-0452/2011.

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0396/2011

(amely a B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 és B7-0452/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller és Monica Luisa Macovei, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen és Jelko Kacin, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda és Bart Staes, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,


Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski és Janusz Wojciechowski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,

Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2011)0335)

Felszólalások


A szavazás előtt Kristiina Ojuland, aki az (5) bekezdés után beillesztendő szóbeli módosítást indítványoz, amelyet elfogadnak, és Hannes Swoboda, aki szóbeli módosítást indítványoz a (6) bekezdéshez, amelyet elfogadnak.


7.5. A schengeni rendszer változásai (szavazás)

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2011. július 6. (2011.7.6-i jegyzőkönyv, 16. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-04002011, B7-0441/2011, B7-0456/2011 és B7-0457/2011.

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0392/2011

(amely a B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-04002011 és B7-0456/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli és Marian-Jean Marinescu, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume és Ioan Enciu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl és Alexander Alvaro, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek és Tatjana Ždanoka, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2011)0336)

(A B7-0441/2011 és B7-0457/2011 állásfoglalásra irányuló indítványok tárgytalanok.)


7.6. A Lisszaboni Szerződésnek a KKBP/KBVP területén megvalósuló parlamenti együttműködésről szóló 1. számú jegyzőkönyve 9. és 10. cikke végrehajtásának európai parlamenti megközelítése (szavazás)

Az állásfoglalásra irányuló indítvány bejelentésének napja: 2011. július 6. (2011.7.6-i jegyzőkönyv, 18. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0388/2011.

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0337)


7.7. Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja (szavazás)

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2011. július 7. (2011.7.7-i jegyzőkönyv, 2. pont).

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0397/2011, B7-0398/2011, B7-03992011 és B7-0455/2011.

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0397/2011

(amely a B7-0397/2011, B7-0398/2011, B7-03992011 és B7-0455/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Csaba Őry, Czesław Adam Siekierski, Giovanni La Via és Georgios Papastamkos, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,

Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos és Paolo De Castro, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,

Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel, Jean-Luc Bennahmias, Frédérique Ries és Marielle De Sarnez, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Marije Cornelissen, José Bové, Raül Romeva i Rueda és Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún és Alfreds Rubiks, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2011)0338)


7.8. Az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló okmány módosítása (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról szóló 1976. szeptember 20-i okmány módosítására irányuló javaslatról [2009/2134(INI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Andrew Duff (A7-0176/2011)

(Egyszerű többség)

II. MELLÉKLET – A SZERZŐDÉSEK MÓDOSÍTÁSÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

III. MELLÉKLET – A VÁLASZTÁSRÓL SZÓLÓ 1976. ÉVI OKMÁNY MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Felszólal: Andrew Duff (előadó), aki az eljárási szabályzat 175. cikkének (2) bekezdése alapján kéri a jelentés bizottsághoz történő visszautalását.

A Parlament jóváhagyja a kérelmet. A kérdést ismételt tanulmányozásra visszautalták az illetékes bizottsághoz.


7.9. Az aknamentesítés terén történő előrehaladás (szavazás)

Jelentés az aknamentesítés terén történő előrehaladásról [2011/2007(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0339)


8. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Martin Kastler-jelentés – A7-0061/2011
Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr, Alajos Mészáros, Filip Kaczmarek, Daniel Hannan és Seán Kelly

A Szíriában, Jemenben és Bahreinben kialakult helyzet az arab világban és Észak-Afrikában kialakult helyzet összefüggésében – RC-B7-0389/2011
Mitro Repo

Véronique De Keyser-jelentés – A7-0231/2011
Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Mitro Repo, Daniel Hannan és Seán Kelly

Felkészülés az orosz állami duma decemberi megválasztására – RC-B7-0396/2011
Adam Bielan és Kristian Vigenin

A schengeni rendszer változásai – RC-B7-0392/2011
Mitro Repo, Peter Jahr, Kristian Vigenin és Daniel Hannan

Az Unió leginkább rászoruló személyei részére történő élelmiszerosztás programja – RC-B7-0397/2011
Peter Jahr

Geoffrey Van Orden-jelentés – A7-0211/2011
Mitro Repo


9. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.50-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Diana WALLIS alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2011.7.5-i jegyzőkönyv, 2. pont.)


11.1. Kongói Demokratikus Köztársaság és tömeges nemi erőszak Dél-Kivu tartományban

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 és B7-0461/2011

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Michèle Striffler, Marietje Schaake és Véronique De Keyser előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Filip Kaczmarek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Franz Obermayr, független, Monica Luisa Macovei, Justas Vincas Paleckis, Seán Kelly és Corina Creţu.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Sari Essayah, Mitro Repo, Cristian Silviu Buşoi, Barbara Lochbihler, Eija-Riitta Korhola, Monika Smolková, Zuzana Roithová, Rovana Plumb és Michael Cashman.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv, 12.1. pont.


11.2. Indonézia és a kisebbségek elleni támadások

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 és B7-0466/2011

Bastiaan Belder, Rui Tavares, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland és Mitro Repo előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Csaba Sógor, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Eija-Riitta Korhola és Ryszard Czarnecki.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Bogusław Sonik, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elena Băsescu, Nirj Deva, Seán Kelly és Corina Creţu.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv, 12.2. pont.


11.3. India, és különösen Davinder Pal Singh halálos ítélete

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 és B7-0472/2011

Karima Delli, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Graham Watson és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Kristiina Ojuland, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Sari Essayah.

A „catch the eye” eljárás szerint felszólal: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ryszard Czarnecki, és Charles Tannock, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, aki erre válaszol.

Felszólal: Maria Damanaki (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.7.7-i jegyzőkönyv, 12.3. pont.


12. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


12.1. Kongói Demokratikus Köztársaság és tömeges nemi erőszak Dél-Kivu tartományban (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 és B7-0461/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0442/2011

(amely a B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 és B7-0461/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová, Tadeusz Zwiefka és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu és Rovana Plumb, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries és Izaskun Bilbao Barandica, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,
Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda és Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2011)0340)


12.2. Indonézia és a kisebbségek elleni támadások (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 és B7-0466/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0394/2011

(amely a B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 és B7-0466/2011helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Miguel Portas és Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében,
Bastiaan Belder, a(z) EFD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2011)0341)

Felszólalás

Ana Gomes, a szavazás előtt.


12.3. India, és különösen Davinder Pal Singh halálos ítélete (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 és B7-0472/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY B7-0395/2011

Elutasítva

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B7-0467/2011

(amely a B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 és B7-0472/2011 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében,
Véronique De Keyser, Harlem Désir és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, a(z) S&D képviselőcsoport nevében,
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,
Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében,
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,
Marisa Matias és Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Elfogadva (P7_TA(2011)0342)


13. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


14. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 48. cikke)

DEVE bizottság

- 4. magas szintű fórum a segélyek hatékonyságáról (2011/2145(INI))
(vélemény: INTA)

- Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2010. évi munkája (2011/2120(INI))

ECON bizottság

- Az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokra vonatkozó uniós állami támogatási szabályok reformja (2011/2146(INI))
(vélemény: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI)

EMPL bizottság

- A 2007 és 2012 közötti időszakra vonatkozó európai munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi stratégia félidős felülvizsgálata (2011/2147(INI))
(vélemény: ENVI)

FEMM bizottság

- A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában (2011/2151(INI))

IMCO bizottság

- A fogyasztóvédelmi politika új stratégiája (2011/2149(INI))
(vélemény: JURI, ECON)

ITRE bizottság

- Az Európai Uniónak a polgárok szolgálatában álló űrstratégiája felé (2011/2148(INI))
(vélemény: AFET, ENVI, INTA, TRAN, REGI)

TRAN bizottság

- A légi járműveken utazók számára megállapított jogok működése és alkalmazása (2011/2150(INI))
(vélemény: EMPL, IMCO)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 90. cikke)

AFET bizottság

- Ajánlások a Tanács, a Bizottság és az EKSZ számára az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalásokra vonatkozóan (2011/2133(INI))

- Ajánlások a Tanács, a Bizottság és az EKSZ számára az EU és Ukrajna közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalásokra vonatkozóan (2011/2132(INI))

Bizottságok felkérése

FEMM bizottság

- A Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatás: Szembenézés a kihívásokkal és a nehézségek legyőzése (2011/2109(INI))
utalva illetékes: AFET
vélemény: FEMM, DEVE

AFET bizottság

- Az Unió éves költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok (COM(2010)0815 - C7-0016/2011 - 2010/0395(COD))
utalva illetékes: BUDG
vélemény: AFET, ITRE, JURI, CONT, REGI

TRAN bizottság

- A héa jövője (2011/2082(INI))
utalva illetékes: ECON
vélemény: ITRE, JURI, CONT, IMCO, TRAN

FEMM bizottság

- Az európai szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében (2011/2116(INI))
utalva illetékes: EMPL
vélemény: FEMM, JURI, ECON

ITRE bizottság

- Az EU és Kína: Kiegyenlítetlen kereskedelem? (2010/2301(INI))
utalva illetékes: INTA
vélemény: DEVE, EMPL, ITRE, IMCO

- Az egységes szabadalmi oltalom létrehozása terén folytatott megerősített együttműködés (COM(2011)0215 - C7-0099/2011 - 2011/0093(COD))
utalva illetékes: JURI
vélemény: ITRE


15. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 123. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 123. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

300

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

68

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

268

0018/2011

Martin Ehrenhauser

35

0019/2011

Andreas Mölzer

27

0020/2011

Peter Skinner

85

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

226

0022/2011

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann

347

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

144

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

52

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

272

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

140

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

115

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

81

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

95

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

33

0031/2011

Giovanni Collino

13

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

59

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

38

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

35


16. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 179. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


17. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2011. szeptember 12–2011. szeptember 15.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Az ülést 16.35-kor berekesztik.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat