Index 
Notulen
PDF 235kWORD 192k
Donderdag 7 juli 2011 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Regeling voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie (debat)
 4.Wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (debat)
 5.Vooruitgang op het gebied van mijnbestrijding (korte presentatie)
 6.Verklaring van de Voorzitter
 7.Stemmingen
  
7.1.Europees Jaar voor actief ouder worden (2012) ***I (stemming)
  
7.2.Toestand in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de situatie in de Arabische wereld en Noord-Afrika (stemming)
  
7.3.Extern beleid van de EU ter bevordering van democratie (stemming)
  
7.4.Voorbereidingen voor de verkiezing van de Russische Staatsdoema in december (stemming)
  
7.5.Wijzigingen in Schengen (stemming)
  
7.6.Benadering van het Europees Parlement met betrekking tot de uitvoering van de artikelen 9 en 10 van Protocol 1 bij het Verdrag van Lissabon over samenwerking tussen de parlementen op het gebied van het GBVB/GVDB (stemming)
  
7.7.Regeling voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie (stemming)
  
7.8.Wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (stemming)
  
7.9.Vooruitgang op het gebied van mijnbestrijding (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  
11.1.Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu
  
11.2.Indonesië, met name aanvallen op minderheden
  
11.3.India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh
 12.Stemmingen
  
12.1.Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu (stemming)
  
12.2.Indonesië, met name aanvallen op minderheden (stemming)
  
12.3.India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de parlementaire commissies

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende energie-efficiëntie en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement deelt de Voorzitter mede dat hij het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de regio's over dit voorstel zal raadplegen.

.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI

- Ontwerp van Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende samenwerking in begrotingszaken en een goed financieel beheer (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI))

verwezen naar

ten principale :

AFCO

advies :

BUDG, CONT

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van algemene bepalingen voor macrofinanciële bijstand aan derde landen (COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, AFET, BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 24/2011 - Afdeling III - Commissie (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 975/98 van 3 mei 1998 over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (COM(2011)0296 - C7-0189/2011 - 2011/0128(NLE))

verwezen naar

ten principale :

ECON

2) van de leden, een ontwerpaanbeveling (artikel 121 van het Reglement)

- Alexander Graf Lambsdorff, namens de ALDE-Fractie. Ontwerpaanbeveling aan de Raad over de modaliteiten voor de mogelijke oprichting van een Europees Fonds voor Democratie (B7-0391/2011)

verwezen naar

ten principale :

AFET

advies :

DEVE


3. Regeling voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie (debat)

Verklaring van de Commissie: Regeling voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie

Maria Damanaki (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Elisabeth Morin-Chartier, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Marije Cornelissen, namens de Verts/ALE-Fractie, Ilda Figueiredo, namens de GUE/NGL-Fractie, Czesław Adam Siekierski, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Janusz Wojciechowski, Jacky Hénin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Eider Gardiazábal Rubial, Stéphane Le Foll, Patrizia Toia, Silvia-Adriana Ţicău en Spyros Danellis.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Sari Essayah, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Giovanni La Via, Gilles Pargneaux, Karima Delli, Elie Hoarau, Jaroslav Paška, Mario Mauro, Wojciech Michał Olejniczak en Vasilica Viorica Dăncilă.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Marije Cornelissen en José Bové, namens de Verts/ALE-Fractie, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos en Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie, over de regeling voor voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Unie (B7-0397/2011);

- Csaba Őry, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos en Mariya Nedelcheva, namens de PPE-Fractie, over de regeling voor voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Unie (B7-0398/2011);

- Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie, over de regeling voor voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Unie (B7-0399/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Elie Hoarau, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, betreffende de regeling voor voedselverstrekking aan de meest behoeftigen in de Unie (B7-0455/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.7 van de notulen van 7.7.2011.


4. Wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (debat)

Verslag over een voorstel tot wijziging van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen [2009/2134(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Andrew Duff (A7-0176/2011)

Andrew Duff licht zijn verslag toe en gaat in op een “blauwe kaart”-vraag van Ashley Fox.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door György Schöpflin, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie, Dimitar Stoyanov, Ashley Fox, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op drie “blauwe kaart”-vragen van Nicole Sinclaire, Olle Schmidt en Rainer Wieland, Gerald Häfner, namens de Verts/ALE-Fractie, Søren Bo Søndergaard, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Jo Leinen, John Stuart Agnew, namens de EFD-Fractie, Béla Kovács, niet-ingeschrevene, Íñigo Méndez de Vigo en Monika Flašíková Beňová.

VOORZITTER: Isabelle DURANT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Anneli Jäätteenmäki, Edvard Kožušník, Satu Hassi, Helmut Scholz, Oreste Rossi, Nicole Sinclaire, Carlo Casini, Marita Ulvskog, Niccolò Rinaldi, Julie Girling, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Rafał Trzaskowski, Jo Leinen, Olle Schmidt, Salvatore Iacolino, Zigmantas Balčytis, Andrey Kovatchev, Matthias Groote, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sophie Auconie en Rainer Wieland.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo, Dimitar Stoyanov, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki en Andrew Duff.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 7.8 van de notulen van 7.7.2011.


5. Vooruitgang op het gebied van mijnbestrijding (korte presentatie)

Verslag over de vooruitgang op het gebied van mijnbestrijding [2011/2007(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

Geoffrey Van Orden geeft een toelichting.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr en Tunne Kelam.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het punt wordt gesloten.

Stemming: punt 7.9 van de notulen van 7.7.2011.


(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.45 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

6. Verklaring van de Voorzitter

De Voorzitter legt een verklaring af naar aanleiding van de zesde verjaardag van de bomaanslagen in Londen op 7 juli 2005.

Het Parlement neemt een minuut stilte in acht.


7. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


7.1. Europees Jaar voor actief ouder worden (2012) ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het Europees Jaar voor actief ouder worden (2012) [COM(2010)0462 - C7-0253/2010 - 2010/0242(COD)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Martin Kastler (A7-0061/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0332)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0332)

Het woord werd gevoerd door:

Martin Kastler (rapporteur), voor de stemming, om een verklaring af te leggen overeenkomstig artikel 38, lid 4, van het Reglement.


7.2. Toestand in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de situatie in de Arabische wereld en Noord-Afrika (stemming)

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 6 juli 2011 (punt 12 van de notulen van 6.7.2011).

Ontwerpresoluties B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011 en B7-0454/2011.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0389/2011

(ter vervanging van B7-0389/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011 en B7-0454/2011):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Koumoutsakos en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kyriakos Mavronikolas, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López en Boris Zala, namens de S&D-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin en Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox en Sajjad Karim, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0333)

(Ontwerpresoluties B7-0390/2011 en B7-0453/2011 komen te vervallen.)


7.3. Extern beleid van de EU ter bevordering van democratie (stemming)

Verslag over het externe beleid van de EU ter bevordering van democratie [2011/2032(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0334)


7.4. Voorbereidingen voor de verkiezing van de Russische Staatsdoema in december (stemming)

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 6 juli 2011 (punt 15 van de notulen van 6.7.2011).

Ontwerpresoluties B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 en B7-0452/2011.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0396/2011

(ter vervanging van B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 en B7-0452/2011):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller en Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie,

Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda en Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie,


Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski en Janusz Wojciechowski, namens de ECR-Fractie,

Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0335)

Het woord werd gevoerd door:


Kristiina Ojuland, voor de stemming, om een mondeling amendement ter invoeging na paragraaf 5 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen, en Hannes Swoboda, om een mondeling amendement op paragraaf 6 in te dienen, dat in aanmerking werd genomen.


7.5. Wijzigingen in Schengen (stemming)

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 6 juli 2011 (punt 16 van de notulen van 6.7.2011).

Ontwerpresoluties B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-04002011, B7-0441/2011, B7-0456/2011 en B7-0457/2011.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0392/2011

(ter vervanging van B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-04002011 en B7-0456/2011):

ingediend door de volgende leden:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli en Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie,

Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume en Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie,

Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl en Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek en Tatjana Ždanoka, namens de Verts/ALE-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0336)

(Ontwerpresoluties B7-0441/2011 en B7-0457/2011 komen te vervallen.)


7.6. Benadering van het Europees Parlement met betrekking tot de uitvoering van de artikelen 9 en 10 van Protocol 1 bij het Verdrag van Lissabon over samenwerking tussen de parlementen op het gebied van het GBVB/GVDB (stemming)

De ontwerpresolutie is bekendgemaakt op 6 juli 2011 (punt 18 van de notulen van 6.7.2011).

Ontwerpresolutie B7-0388/2011.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0337)


7.7. Regeling voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie (stemming)

De ontwerpresoluties zijn bekendgemaakt op 7 juli 2011 (punt 2 van de notulen van 7.7.2011).

Ontwerpresoluties B7-0397/2011, B7-0398/2011, B7-03992011 en B7-0455/2011.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0397/2011

(ter vervanging van B7-0397/2011, B7-0398/2011, B7-03992011 en B7-0455/2011):

ingediend door de volgende leden:

Csaba Őry, Czesław Adam Siekierski, Giovanni La Via en Georgios Papastamkos, namens de PPE-Fractie,

Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos en Paolo De Castro, namens de S&D-Fractie,

Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel, Jean-Luc Bennahmias, Frédérique Ries en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Marije Cornelissen, José Bové, Raül Romeva i Rueda en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie,

Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún en Alfreds Rubiks, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0338)


7.8. Wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement (stemming)

Verslag over een voorstel tot wijziging van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen [2009/2134(INI)] - Commissie constitutionele zaken. Rapporteur: Andrew Duff (A7-0176/2011)

(Gewone meerderheid)

BIJLAGE II -VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN DE VERDRAGEN

BIJLAGE III – VOORSTEL VOOR EEN BESLUIT VAN DE RAAD TOT WIJZIGING VAN DE VERKIEZINGSAKTE VAN 1976

ONTWERPRESOLUTIE

Het woord wordt gevoerd door Andrew Duff (rapporteur) om te verzoeken om terugverwijzing van het verslag naar de bevoegde commissie, op grond van artikel 57, lid 2, van het Reglement.

Het Parlement willigt het verzoek in. De zaak wordt bijgevolg geacht voor een nieuwe behandeling naar de bevoegde commissie te zijn terugverwezen.


7.9. Vooruitgang op het gebied van mijnbestrijding (stemming)

Verslag over de vooruitgang op het gebied van mijnbestrijding [2011/2007(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0339)


8. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Martin Kastler - A7-0061/2011
Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr, Alajos Mészáros, Filip Kaczmarek, Daniel Hannan en Seán Kelly

Toestand in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de situatie in de Arabische wereld en Noord-Afrika - RC-B7-0389/2011
Mitro Repo

Verslag Véronique De Keyser - A7-0231/2011
Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Mitro Repo, Daniel Hannan en Seán Kelly

Voorbereidingen voor de verkiezing van de Russische Staatsdoema in december - RC-B7-0396/2011
Adam Bielan en Kristian Vigenin

Wijzigingen in Schengen - RC-B7-0392/2011
Mitro Repo, Peter Jahr, Kristian Vigenin en Daniel Hannan

Regeling voor de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen in de Unie - RC-B7-0397/2011
Peter Jahr

Verslag Geoffrey Van Orden - A7-0211/2011
Mitro Repo


9. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

10. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


11. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 5.7.2011 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


11.1. Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu

Ontwerpresoluties B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 en B7-0461/2011

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Michèle Striffler, Marietje Schaake en Véronique De Keyser lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Filip Kaczmarek, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Monica Luisa Macovei, Justas Vincas Paleckis, Seán Kelly en Corina Creţu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Sari Essayah, Mitro Repo, Cristian Silviu Buşoi, Barbara Lochbihler, Eija-Riitta Korhola, Monika Smolková, Zuzana Roithová, Rovana Plumb en Michael Cashman.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 7.7.2011.


11.2. Indonesië, met name aanvallen op minderheden

Ontwerpresoluties B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 en B7-0466/2011

Bastiaan Belder, Rui Tavares, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland en Mitro Repo lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Eija-Riitta Korhola en Ryszard Czarnecki.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Bogusław Sonik, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elena Băsescu, Nirj Deva, Seán Kelly en Corina Creţu.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 7.7.2011.


11.3. India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh

Ontwerpresoluties B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 en B7-0472/2011

Karima Delli, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Graham Watson en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău, namens de S&D-Fractie, Kristiina Ojuland, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ryszard Czarnecki, en Charles Tannock, om een "blauwe kaart"-vraag te stellen aan Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, die deze beantwoordt.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 7.7.2011.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Democratische Republiek Congo, massaverkrachtingen in de provincie Zuid-Kivu (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 en B7-0461/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0442/2011

(ter vervanging van B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 en B7-0461/2011):

ingediend door de volgende leden:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová, Tadeusz Zwiefka en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu en Rovana Plumb, namens de S&D-Fractie,
Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba en Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie,
Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie,
Eva-Britt Svensson, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0340)


12.2. Indonesië, met name aanvallen op minderheden (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 et B7-0466/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0394/2011

(ter vervanging van B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 en B7-0466/2011):

ingediend door de volgende leden:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,
Miguel Portas en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie,
Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0341)

Het woord werd gevoerd door:

Ana Gomes, voor de stemming.


12.3. India, met name de terdoodveroordeling van Davinder Pal Singh (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 en B7-0472/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0395/2011

Verworpen

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0467/2011

(ter vervanging van B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 et B7-0472/2011):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,
Véronique De Keyser, Harlem Désir en Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie,
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie,
Charles Tannock, namens de ECR-Fractie,
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,
Marisa Matias en Miguel Portas, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0342)


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie DEVE

- Het 4e forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp (2011/2145(INI))
(advies: INTA)

- Werkzaamheden van de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU in 2010 (2011/2120(INI))

Commissie ECON

- Hervorming van de EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang (2011/2146(INI))
(advies: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI)

Commissie EMPL

- Tussentijdse evaluatie van de Europese strategie inzake gezondheid en veiligheid op het werk (2007-2012) (2011/2147(INI))
(advies: ENVI)

Commissie FEMM

- Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (2011/2151(INI))

Commissie IMCO

- Een nieuwe strategie voor het consumentenbeleid (2011/2149(INI))
(advies: JURI, ECON)

Commissie ITRE

- Naar een ruimtevaartstrategie van de Europese Unie ten dienste van de burger (2011/2148(INI))
(advies: AFET, ENVI, INTA, TRAN, REGI)

Commissie TRAN

- Werking en toepassing van verworven rechten van luchtreizigers (2011/2150(INI))
(advies: EMPL, IMCO)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 90 van het Reglement)

Commissie AFET

- Aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië (2011/2133(INI))

- Aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (2011/2132(INI))

Aanwijzing commissies

Commissie FEMM

- Steun van de EU voor het Internationaal Strafhof: aangaan van uitdagingen en overwinnen van moeilijkheden (2011/2109(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: FEMM, DEVE

Commissie AFET

- Financiële regels van toepassing op de jaarlijkse begroting van de Unie (COM(2010)0815 - C7-0016/2011 - 2010/0395(COD))
verwezen naar ten principale: BUDG
advies: AFET, ITRE, JURI, CONT, REGI

Commissie TRAN

- Toekomst van de BTW (2011/2082(INI))
verwezen naar ten principale: ECON
advies: ITRE, JURI, CONT, IMCO, TRAN

Commissie FEMM

- Het statuut van de Europese coöperatieve vennootschap met betrekking tot de rol van de werknemers (2011/2116(INI))
verwezen naar ten principale: EMPL
advies: FEMM, JURI, ECON

Commissie ITRE

- EU en China: handelsonevenwicht? (2010/2301(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: DEVE, EMPL, ITRE, IMCO

- Uitbreiding van de samenwerking bij de verwezenlijking van patëntenbescherming in de Unie (COM(2011)0215 - C7-0099/2011 - 2011/0093(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: ITRE


15. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

300

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

68

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

268

0018/2011

Martin Ehrenhauser

35

0019/2011

Andreas Mölzer

27

0020/2011

Peter Skinner

85

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

226

0022/2011

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann

347

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

144

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

52

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

272

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

140

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

115

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

81

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

95

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

33

0031/2011

Giovanni Collino

13

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

59

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

38

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

35


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 12 september 2011 t/m 15 september 2011.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.35 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid