Indeks 
Protokół
PDF 236kWORD 217k
Czwartek, 7 lipca 2011 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (debata)
 4.Zmiana Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (debata)
 5.Postępy w zakresie rozminowywania (krótkie przedstawienie)
 6.Oświadczenie Przewodniczącego
 7.Głosowanie
  
7.1.Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (2012) ***I (głosowanie)
  
7.2.Sytuacja w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w krajach arabskich oraz w Afryce Północnej (głosowanie)
  
7.3.Polityka zewnętrzna UE na rzecz demokratyzacji (głosowanie)
  
7.4.Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej (głosowanie)
  
7.5.Zmiany w systemie Schengen (głosowanie)
  
7.6.Podejście Parlamentu Europejskiego do wdrażania art. 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony dotyczących współpracy parlamentarnej w dziedzinie WPZiB/WPBiO (głosowanie)
  
7.7.Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (głosowanie)
  
7.8.Zmiana Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  
7.9.Postępy w zakresie rozminowywania (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Demokratyczna Republika Konga, masowe gwałty w prowincji Kiwu Południowe
  
11.2.Indonezja, w tym ataki na mniejszości
  
11.3.Indie, zwłaszcza wyrok śmierci na Davindera Pala Singha
 12.Głosowanie
  
12.1.Demokratyczna Republika Konga, masowe gwałty w prowincji Kiwu Południowe (głosowanie)
  
12.2.Indonezja, w tym ataki na mniejszości (głosowanie)
  
12.3.Indie, zwłaszcza wyrok śmierci na Davindera Pala Singha (głosowanie)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Składanie dokumentów

Złożono następujące dokumenty:

1) przez komisje parlamentarne

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywności energetycznej oraz uchylającej dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu, Przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym i z Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI

- Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją o współpracy w sprawach budżetowych i o należytym zarządzaniu finansowym (COM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFCO

opinia :

BUDG, CONT

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ogólne przepisy dotyczące pomocy makrofinansowej dla państw trzecich (COM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, AFET, BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 24/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 975/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (COM(2011)0296 - C7-0189/2011 - 2011/0128(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

2) przez posłów, projekt zalecenia (art. 121 Regulaminu)

- Alexander Graf Lambsdorff, w imieniu grupy ALDE. Projekt zalecenia dla Rady w sprawie warunków ewentualnego utworzenia Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji (B7-0391/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AFET

opinia :

DEVE


3. Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (debata)

Oświadczenie Komisji: Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii

Maria Damanaki (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Elisabeth Morin-Chartier w imieniu grupy PPE, Pervenche Berès w imieniu grupy S&D, Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, James Nicholson w imieniu grupy ECR, Marije Cornelissen w imieniu grupy Verts/ALE, Ilda Figueiredo w imieniu grupy GUE/NGL, Czesław Adam Siekierski, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Janusz Wojciechowski, Jacky Hénin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Eider Gardiazábal Rubial, Stéphane Le Foll, Patrizia Toia, Silvia-Adriana Ţicău i Spyros Danellis.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Sari Essayah, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Giovanni La Via, Gilles Pargneaux, Karima Delli, Elie Hoarau, Jaroslav Paška, Mario Mauro, Wojciech Michał Olejniczak i Vasilica Viorica Dăncilă.

Głos zabrała Maria Damanaki.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Marije Cornelissen i José Bové w imieniu grupy Verts/ALE, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos i Paolo De Castro w imieniu grupy S&D w sprawie programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (B7-0397/2011);

- Csaba Őry, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos i Mariya Nedelcheva w imieniu grupy PPE w sprawie programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (B7-0398/2011);

- Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE w sprawie programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (B7-0399/2011);

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Elie Hoarau, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL w sprawie programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (B7-0455/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 7 lipca 2011 r.


4. Zmiana Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. [2009/2134(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Andrew Duff (A7-0176/2011)

Andrew Duff przedstawił sprawozdanie i odpowiedział na pytanie, które przez podniesienie niebieskiej kartki zadał Ashley Fox.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: György Schöpflin w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, Dimitar Stoyanov, Ashley Fox, w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane poprzez podniesienie niebieskiej kartki przez Nicole Sinclaire, Olle Schmidt i Rainer Wieland, Gerald Häfner w imieniu grupy Verts/ALE, Søren Bo Søndergaard w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Jo Leinena, John Stuart Agnew w imieniu grupy EFD, Béla Kovács niezrzeszony, Íñigo Méndez de Vigo i Monika Flašíková Beňová.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Anneli Jäätteenmäki, Edvard Kožušník, Satu Hassi, Helmut Scholz, Oreste Rossi, Nicole Sinclaire, Carlo Casini, Marita Ulvskog, Niccolò Rinaldi, Julie Girling, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Rafał Trzaskowski, Jo Leinen, Olle Schmidt, Salvatore Iacolino, Zigmantas Balčytis, Andrey Kovatchev, Matthias Groote, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sophie Auconie i Rainer Wieland.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo, Dimitar Stoyanov, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Maria Damanaki i Andrew Duff.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 7 lipca 2011 r.


5. Postępy w zakresie rozminowywania (krótkie przedstawienie)

Sprawozdanie w sprawie postępów w zakresie rozminowywania [2011/2007(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

Geoffrey Van Orden dokonał prezentacji.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr i Tunne Kelam.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Punkt został zamknięty.

Głosowanie: pkt 7.9. protokołu z dnia 7 lipca 2011 r.


(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11.45 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12.00.)

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

6. Oświadczenie Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenie z okazji 6. rocznicy zamachu bombowego, który miał miejsce w Londynie w dniu 7 lipca 2005 r.

W Parlamencie zarządzono minutę ciszy.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych (2012) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych (2012 r.) [COM(2010)0462 - C7-0253/2010 - 2010/0242(COD)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Martin Kastler (A7-0061/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0332)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0332)

Wystąpienie

Martin Kastler (sprawozdawca) wygłosił przed głosowaniem oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.


7.2. Sytuacja w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w krajach arabskich oraz w Afryce Północnej (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 6 lipca 2011 (pkt 12 protokołu z dnia 6.7.2011).

Projekty rezolucji B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011 i B7-0454/2011.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0389/2011

(zastępujący B7-0389/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011 i B7-0454/2011):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Koumoutsakos i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kyriakos Mavronikolas, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López i Boris Zala w imieniu grupy S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin i Marian Harkin w imieniu grupy ALDE,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0333)

(Projekty rezolucji B7-0390/2011 i B7-0453/2011 stały się bezprzedmiotowe.)


7.3. Polityka zewnętrzna UE na rzecz demokratyzacji (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie polityk zewnętrznych UE na rzecz demokratyzacji [2011/2032(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0334)


7.4. Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 6 lipca 2011 (pkt 15 protokołu z dnia 6.7.2011).

Projekty rezolucji B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 i B7-0452/2011.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0396/2011

(zastępujący B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 i B7-0452/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller i Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE,

Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda i Bart Staes w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski i Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR,

Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0335)

Wystąpienia


Przed głosowaniem Kristiina Ojuland zgłosiła poprawkę ustną po ust. 5, która została przyjęta, a Hannes Swoboda zgłosił poprawkę ustna do ust. 6, która została przyjęta.


7.5. Zmiany w systemie Schengen (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 6 lipca 2011 (pkt 16 protokołu z dnia 6.7.2011).

Projekty rezolucji B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-04002011, B7-0441/2011, B7-0456/2011 i B7-0457/2011.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0392/2011

(zastępujący B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-04002011 i B7-0456/2011):

złożony przez następujących posłów:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli i Marian-Jean Marinescu w imieniu grupy PPE,

Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume i Ioan Enciu w imieniu grupy S&D,

Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl i Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek i Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE.

Przyjęto (P7_TA(2011)0336)

(Projekty rezolucji B7-0441/2011 i B7-0457/2011 stały się bezprzedmiotowe.)


7.6. Podejście Parlamentu Europejskiego do wdrażania art. 9 i 10 Protokołu nr 1 do Traktatu z Lizbony dotyczących współpracy parlamentarnej w dziedzinie WPZiB/WPBiO (głosowanie)

Projekt rezolucji został ogłoszony dnia 6 lipca 2011 (pkt 18 protokołu z dnia 6.7.2011).

Projekt rezolucji B7-0388/2011.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0337)


7.7. Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 7 lipca 2011 (pkt 2 protokołu z dnia 7.7.2011).

Projekty rezolucji B7-0397/2011, B7-0398/2011, B7-03992011 i B7-0455/2011.

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0397/2011

(zastępujący B7-0397/2011, B7-0398/2011, B7-03992011 i B7-0455/2011):

złożony przez następujących posłów:

Csaba Őry, Czesław Adam Siekierski, Giovanni La Via i Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE,

Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos i Paolo De Castro w imieniu grupy S&D,

Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel, Jean-Luc Bennahmias, Frédérique Ries i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE,

Marije Cornelissen, José Bové, Raül Romeva i Rueda i Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE,

Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún i Alfreds Rubiks w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0338)


7.8. Zmiana Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany Aktu dotyczącego wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. [2009/2134(INI)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Andrew Duff (A7-0176/2011)

(Wymagana zwykła większość)

ANNEXE II -PROPOSITION DE MODIFICATION DES TRAITÉS

ANNEXE III – PROJEKT DECYZJI DU CONSEIL MODIFIANT L'ACTE ÉLECTORAL DE 1976

PROJEKT REZOLUCJI

Głos zabrał Andrew Duff (sprawozdawca) w celu zwrócenia się z wnioskiem o odesłanie sprawozdania do komisji na podstawie art. 175 ust. 2 Regulaminu.

Parlament zatwierdził ten wniosek. Sprawa ta została uznana za odesłaną do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia.


7.9. Postępy w zakresie rozminowywania (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie postępów w zakresie rozminowywania [2011/2007(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0339)


8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Martin Kastler - A7-0061/2011
Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr, Alajos Mészáros, Filip Kaczmarek, Daniel Hannan i Seán Kelly

Sytuacja w Syrii, Jemenie i Bahrajnie w kontekście sytuacji w krajach arabskich oraz w Afryce Północnej - RC-B7-0389/2011
Mitro Repo

Sprawozdanie Véronique De Keyser - A7-0231/2011
Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Mitro Repo, Daniel Hannan i Seán Kelly

Przygotowania do grudniowych wyborów do rosyjskiej Dumy Państwowej - RC-B7-0396/2011
Adam Bielan i Kristian Vigenin

Zmiany w systemie Schengen - RC-B7-0392/2011
Mitro Repo, Peter Jahr, Kristian Vigenin i Daniel Hannan

Program dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących w Unii - RC-B7-0397/2011
Peter Jahr

Sprawozdanie Geoffrey Van Orden - A7-0211/2011
Mitro Repo


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.50 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

10. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 5.7.2011)


11.1. Demokratyczna Republika Konga, masowe gwałty w prowincji Kiwu Południowe

Projekty rezolucji B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 i B7-0461/2011

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Michèle Striffler, Marietje Schaake i Véronique De Keyser przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Filip Kaczmarek w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Monica Luisa Macovei, Justas Vincas Paleckis, Seán Kelly i Corina Creţu.

Posłowie zabrali głos zgodnie z procedurą pytań z sali Sari Essayah, Mitro Repo, Cristian Silviu Buşoi, Barbara Lochbihler, Eija-Riitta Korhola, Monika Smolková, Zuzana Roithová, Rovana Plumb i Michael Cashman.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 7.7.2011.


11.2. Indonezja, w tym ataki na mniejszości

Projekty rezolucji B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 i B7-0466/2011

Bastiaan Belder, Rui Tavares, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland i Mitro Repo przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, Marc Tarabella w imieniu grupy S&D, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Eija-Riitta Korhola i Ryszard Czarnecki.

Posłowie zabrali głos zgodnie z procedurą pytań z sali Bogusław Sonik, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elena Băsescu, Nirj Deva, Seán Kelly i Corina Creţu.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 7.7.2011.


11.3. Indie, zwłaszcza wyrok śmierci na Davindera Pala Singha

Projekty rezolucji B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 i B7-0472/2011

Karima Delli, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Graham Watson i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE, Silvia-Adriana Ţicău w imieniu grupy S&D, Kristiina Ojuland w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, i Sari Essayah.

Głos zabrali zgodnie z procedurą pytań z sali posłowie Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ryszard Czarnecki, i Charles Tannock, aby zadać pytanie poprzez podniesienie niebieskiej kartki skierowane do Róży Gräfin von Thun und Hohenstein, która udzieliła na nie odpowiedzi.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 7 lipca 2011 r.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Demokratyczna Republika Konga, masowe gwałty w prowincji Kiwu Południowe (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 et B7-0461/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0442/2011

(zastępujący B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 et B7-0461/2011):

złożony przez następujących posłów:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová, Tadeusz Zwiefka i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu i Rovana Plumb w imieniu grupy S&D,
Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR,
Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE,
Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0340)


12.2. Indonezja, w tym ataki na mniejszości (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 et B7-0466/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0394/2011

(zastępujący B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 et B7-0466/2011):

złożony przez następujących posłów:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein i Louis Michel w imieniu grupy ALDE,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan w imieniu grupy ECR,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE,
Miguel Portas i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL,
Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA(2011)0341)

Wystąpienie

Ana Gomes, przed głosowaniem.


12.3. Indie, zwłaszcza wyrok śmierci na Davindera Pala Singha (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 et B7-0472/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI B7-0395/2011

Odrzucony

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0467/2011

(zastępujący B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 et B7-0472/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,
Véronique De Keyser, Harlem Désir i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D,
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein i Louis Michel w imieniu grupy ALDE,
Charles Tannock w imieniu grupy ECR,
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,
Marisa Matias i Miguel Portas w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0342)


13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 48 Regulaminu)

komisja DEVE

- Czwarte forum wysokiego szczebła w sprawie skuteczności pomocy (2011/2145(INI))
(opinia: INTA)

- Prace Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2010 r. (2011/2120(INI))

komisja ECON

- Reforma zasad UE dotyczących pomocy państwa w odniesieniu do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (2011/2146(INI))
(opinia: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI)

komisja EMPL

- Śródokresowy przegląd strategii wspólnotowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012 (2011/2147(INI))
(opinia: ENVI)

komisja FEMM

- Zintegrowane podejście do kwestii równouprawnienia kobiet i mężczyzn w ramach prac Parlamentu Europejskiego (2011/2151(INI))

komisja IMCO

- Nowa strategia w zakresie polityki ochrony konsumentów (2011/2149(INI))
(opinia: JURI, ECON)

komisja ITRE

- Ku strategii Unii Europejskiej w zakresie przestrzeni kosmicznej w służbie obywateli (2011/2148(INI))
(opinia: AFET, ENVI, INTA, TRAN, REGI)

komisja TRAN

- Funkcjonowanie i stosowanie nabytych praw osób podróżujących drogą lotniczą (2011/2150(INI))
(opinia: EMPL, IMCO)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 90 Regulaminu)(art. 90 Regulaminu)

komisja AFET

- Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie negocjacji układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja (2011/2133(INI))

- Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie negocjacji układu o stowarzyszeniu Ukraina-UE (2011/2132(INI))

Przydzielenie komisjom

komisja FEMM

- Wsparcie EU dla Międzynarodowego Trybunału Karnego: stojąc w obliczu wyzwań i pokonując trudności (2011/2109(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM, DEVE

komisja AFET

- Przepisy finansowe mające zastosowanie do budżetu rocznego Unii (COM(2010)0815 - C7-0016/2011 - 2010/0395(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: BUDG
opinia: AFET, ITRE, JURI, CONT, REGI

komisja TRAN

- Przyszłość podatku VAT (2011/2082(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: ITRE, JURI, CONT, IMCO, TRAN

komisja FEMM

- Statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników (COM(2010)0481 - - 2011/2116(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: EMPL
opinia: FEMM, JURI, ECON

komisja ITRE

- UE i Chiny: brak równowagi w relacjach handlowych? (2010/2301(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: DEVE, EMPL, ITRE, IMCO

- Wzmocniona współpraca w dziedzienie utworzenia jednolitego systemu ochrony patentowej (COM(2011)0215 - C7-0099/2011 - 2011/0093(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: ITRE


15. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

300

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

68

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

268

0018/2011

Martin Ehrenhauser

35

0019/2011

Andreas Mölzer

27

0020/2011

Peter Skinner

85

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

226

0022/2011

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann

347

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

144

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

52

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

272

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

140

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

115

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

81

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

95

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

33

0031/2011

Giovanni Collino

13

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

59

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

38

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

35


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 12 września 2011 r. do 15 września 2011 r.


18. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności