Index 
Protokoll
PDF 228kWORD 195k
Torsdagen den 7 juli 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Ordning för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen (debatt)
 4.Ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (debatt)
 5.Framsteg vid åtgärder mot minor (kortfattad redogörelse)
 6.Uttalande av talmannen
 7.Omröstning
  
7.1.Europaåret för aktivt åldrande (2012) ***I (omröstning)
  
7.2.Situationen i Syrien, Jemen och Bahrain inom ramen för situationen i arabvärlden och Nordafrika (omröstning)
  
7.3.EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering (omröstning)
  
7.4.Förberedelser inför valet till ryska statsduman i december (omröstning)
  
7.5.Ändringar av Schengenavtalet (omröstning)
  
7.6.Europaparlamentets strategi för genomförandet av artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 till Lissabonfördraget om interparlamentariskt samarbete inom Gusp/GSFP (omröstning)
  
7.7.Ordning för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen (omröstning)
  
7.8.Ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (omröstning)
  
7.9.Framsteg vid åtgärder mot minor (omröstning)
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
11.1.Demokratiska republiken Kongo: massvåldtäkt i provinsen Sydkivu
  
11.2.Indonesien, inbegripet attacker mot minoriteter
  
11.3.Indien, särskilt dödsdomen mot Davinder Pal Singh
 12.Omröstning
  
12.1.Demokratiska republiken Kongo: massvåldtäkt i provinsen Sydkivu (omröstning)
  
12.2.Indonesien, inbegripet attacker mot minoriteter (omröstning)
  
12.3.Indien, särskilt dödsdomen mot Davinder Pal Singh (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från parlamentets utskott

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om energieffektivitet och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (KOM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
Talmannen meddelade att han, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, skulle höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

ENVI

- Utkast till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2011)0403 - C7-0186/2011 - 2011/2152(ACI))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFCO

rådgivande utskott:

BUDG, CONT

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänna bestämmelser för makroekonomiskt stöd till tredjeländer (KOM(2011)0396 - C7-0187/2011 - 2011/0176(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

INTA

rådgivande utskott:

DEVE, AFET, BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 24/2011 - Avsnitt III - Kommissionen (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och tekniska specifikationer för mynt i euro som skall sättas i omlopp (KOM(2011)0296 - C7-0189/2011 - 2011/0128(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

2) från ledamöterna

ett förslag till rekommendation (artikel 121 i arbetsordningen)

- Alexander Graf Lambsdorff, för ALDE-gruppen. Rekommendationer till rådet om metoder för det eventuella inrättandet av ett europeiskt initiativ för demokrati (B7-0391/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

DEVE


3. Ordning för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen (debatt)

Uttalande av kommissionen: Ordning för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen

Maria Damanaki (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Elisabeth Morin-Chartier för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, Marije Cornelissen för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Czesław Adam Siekierski, Frédéric Daerden, Sylvie Goulard, Janusz Wojciechowski, Jacky Hénin, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Eider Gardiazábal Rubial, Stéphane Le Foll, Patrizia Toia, Silvia-Adriana Ţicău och Spyros Danellis.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Marc Tarabella, Anneli Jäätteenmäki, Raül Romeva i Rueda, Giovanni La Via, Gilles Pargneaux, Karima Delli, Elie Hoarau, Jaroslav Paška, Mario Mauro, Wojciech Michał Olejniczak och Vasilica Viorica Dăncilă.

Talare: Maria Damanaki.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Marije Cornelissen och José Bové för Verts/ALE-gruppen, Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos och Paolo De Castro för S&D-gruppen, om ordningen för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen (B7-0397/2011),

- Csaba Őry, Giovanni La Via, Georgios Papastamkos och Mariya Nedelcheva för PPE-gruppen, om ordningen för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen (B7-0398/2011),

- Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om ordningen för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen (B7-0399/2011),

- Patrick Le Hyaric, Ilda Figueiredo, Gabriele Zimmer, Elie Hoarau, Kyriacos Triantaphyllides, Alfreds Rubiks och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om ordningen för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen (B7-0455/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.7 i protokollet av den 7.7.2011.


4. Ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (debatt)

Betänkande om förslaget till ändring av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet [2009/2134(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Andrew Duff (A7-0176/2011)

Andrew Duff redogjorde för betänkandet och besvarade en fråga (”blått kort”) från Ashley Fox.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: György Schöpflin för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Dimitar Stoyanov, Ashley Fox för ECR-gruppen, som också besvarade tre frågor (”blått kort”) från Nicole Sinclaire, Olle Schmidt och Rainer Wieland; Gerald Häfner för Verts/ALE-gruppen, Søren Bo Søndergaard för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jo Leinen, John Stuart Agnew för EFD-gruppen, Béla Kovács, grupplös, Íñigo Méndez de Vigo och Monika Flašíková Beňová.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Talare: Anneli Jäätteenmäki, Edvard Kožušník, Satu Hassi, Helmut Scholz, Oreste Rossi, Nicole Sinclaire, Carlo Casini, Marita Ulvskog, Niccolò Rinaldi, Julie Girling, Jaroslav Paška, Diane Dodds, Rafał Trzaskowski, Jo Leinen, Olle Schmidt, Salvatore Iacolino, Zigmantas Balčytis, Andrey Kovatchev, Matthias Groote, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sophie Auconie och Rainer Wieland.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, Hannu Takkula, Ulrike Lunacek, Ilda Figueiredo, Dimitar Stoyanov, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Pierre Audy, Seán Kelly och Andrew Henry William Brons.

Talare: Maria Damanaki och Andrew Duff.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.8 i protokollet av den 7.7.2011.


5. Framsteg vid åtgärder mot minor (kortfattad redogörelse)

Betänkande om framsteg vid åtgärder mot minor [2011/2007(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

Geoffrey Van Orden redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Maria Eleni Koppa, Ulrike Lunacek, Franz Obermayr och Tunne Kelam.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 7.7.2011.


(Sammanträdet avbröts kl. 11.45, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

6. Uttalande av talmannen

Talmannen gjorde ett uttalande med anledning av sexårsdagen av bombattentaten i London den 7 juli 2005.

Parlamentet höll en tyst minut.


7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Europaåret för aktivt åldrande (2012) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för aktivt åldrande (2012) [KOM(2010)0462 - C7-0253/2010 - 2010/0242(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Martin Kastler (A7-0061/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0332)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0332)

Inlägg

Martin Kastler (föredragande) gjorde före omröstningen ett uttalande i enlighet med artikel 138.4 i arbetsordningen.


7.2. Situationen i Syrien, Jemen och Bahrain inom ramen för situationen i arabvärlden och Nordafrika (omröstning)

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 6 juli 2011 (punkt 12 i protokollet av den 6.7.2011).

Resolutionsförslag B7-0389/2011, B7-0390/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011, B7-0453/2011 och B7-0454/2011.

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0389/2011

(ersätter B7-0389/2011, B7-0446/2011, B7-0447/2011, B7-0449/2011 och B7-0454/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Angelika Niebler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Marco Scurria, Simon Busuttil, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elena Băsescu, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andrey Kovatchev, Nadezhda Neynsky, Seán Kelly, Artur Zasada, Georgios Koumoutsakos och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Corina Creţu, Rosario Crocetta, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Vincent Peillon, Raimon Obiols, Kyriakos Mavronikolas, Roberto Gualtieri, Carmen Romero López och Boris Zala för S&D-gruppen,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Louis Michel, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Johannes Cornelis van Baalen, Jelko Kacin och Marian Harkin för ALDE-gruppen,

Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Ulrike Lunacek, Judith Sargentini, Rui Tavares och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Robert Atkins, Ashley Fox och Sajjad Karim för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0333)

(Resolutionsförslagen B7-0390/2011 och B7-0453/2011 bortföll.)


7.3. EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering (omröstning)

Betänkande om EU:s utrikespolitik till stöd för demokratisering [2011/2032(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Véronique De Keyser (A7-0231/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0334)


7.4. Förberedelser inför valet till ryska statsduman i december (omröstning)

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 6 juli 2011 (punkt 15 i protokollet av den 6.7.2011).

Resolutionsförslag B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 och B7-0452/2011.

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0396/2011

(ersätter B7-0396/2011, B7-0448/2011, B7-04502011, B7-0451/2011 och B7-0452/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ria Oomen-Ruijten, Ioannis Kasoulides, Alojz Peterle, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Michael Gahler, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Traian Ungureanu, Laima Liucija Andrikienė, Inese Vaidere, Jacek Protasiewicz, Zuzana Roithová, Giovanni La Via, Andrey Kovatchev, Joachim Zeller och Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Knut Fleckenstein, Kristian Vigenin och Pino Arlacchi för S&D-gruppen,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Graham Watson, Guy Verhofstadt, Fiona Hall, Alexander Graf Lambsdorff, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen och Jelko Kacin för ALDE-gruppen,

Werner Schulz, Rebecca Harms, Raül Romeva i Rueda och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen,

Charles Tannock, Konrad Szymański, Jacek Olgierd Kurski, Jacek Włosowicz, Zbigniew Ziobro, Tadeusz Cymański, Ryszard Antoni Legutko, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba, Marek Henryk Migalski och Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen,

Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0335)

Inlägg:

Före omröstningen lade Kristiina Ojuland fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 5, som beaktades; Hannes Swoboda lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 6, som beaktades.


7.5. Ändringar av Schengenavtalet (omröstning)

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 6 juli 2011 (punkt 16 i protokollet av den 6.7.2011).

Resolutionsförslag B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-04002011, B7-0441/2011, B7-0456/2011 och B7-0457/2011.

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0392/2011

(ersätter B7-0392/2011, B7-0393/2011, B7-04002011 och B7-0456/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Manfred Weber, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Roberta Angelilli och Marian-Jean Marinescu för PPE-gruppen,

Martin Schulz, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Monika Flašíková Beňová, Sylvie Guillaume och Ioan Enciu för S&D-gruppen,

Guy Verhofstadt, Renate Weber, Sarah Ludford, Louis Michel, Leonidas Donskis, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Sonia Alfano, Alexander Graf Lambsdorff, Giommaria Uggias, Nadja Hirsch, Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev, Antonyia Parvanova, Ivo Vajgl och Alexander Alvaro för ALDE-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Ulrike Lunacek och Tatjana Ždanoka för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0336)

(Resolutionsförslagen B7-0441/2011 och B7-0457/2011 bortföll.)


7.6. Europaparlamentets strategi för genomförandet av artiklarna 9 och 10 i protokoll nr 1 till Lissabonfördraget om interparlamentariskt samarbete inom Gusp/GSFP (omröstning)

Resolutionsförslaget hade tillkännagivits den 6 juli 2011 (punkt 18 i protokollet av den 6.7.2011).

Resolutionsförslag B7-0388/2011.

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0337)


7.7. Ordning för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen (omröstning)

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 7 juli 2011 (punkt 2 i protokollet av den 7.7.2011).

Resolutionsförslag B7-0397/2011, B7-0398/2011, B7-03992011 och B7-0455/2011.

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0397/2011

(ersätter B7-0397/2011, B7-0398/2011, B7-03992011 och B7-0455/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Csaba Őry, Czesław Adam Siekierski, Giovanni La Via och Georgios Papastamkos för PPE-gruppen,

Pervenche Berès, Alejandro Cercas, Luis Manuel Capoulas Santos och Paolo De Castro för S&D-gruppen,

Sylvie Goulard, George Lyon, Marian Harkin, Louis Michel, Jean-Luc Bennahmias, Frédérique Ries och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,

Marije Cornelissen, José Bové, Raül Romeva i Rueda och Karima Delli för Verts/ALE-gruppen,

Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún och Alfreds Rubiks för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0338)


7.8. Ändring av akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet (omröstning)

Betänkande om förslaget till ändring av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet [2009/2134(INI)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Andrew Duff (A7-0176/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)

BILAGA II -FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV FÖRDRAGEN

ANNEXE III – FÖRSLAG TILL RÅDETS BESLUT OM ÄNDRING AV VALAKETEN FRÅN 1976

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Andrew Duff (föredragande) begärde att betänkandet skulle återförvisas till utskottet i enlighet med artikel 175.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände denna begäran. Ärendet ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


7.9. Framsteg vid åtgärder mot minor (omröstning)

Betänkande om framsteg vid åtgärder mot minor [2011/2007(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Geoffrey Van Orden (A7-0211/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0339)


8. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Martin Kastler - A7-0061/2011
Salvatore Iacolino, Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen, Peter Jahr, Alajos Mészáros, Filip Kaczmarek, Daniel Hannan och Seán Kelly

Situationen i Syrien, Jemen och Bahrain inom ramen för situationen i arabvärlden och Nordafrika - RC-B7-0389/2011
Mitro Repo

Betänkande Véronique De Keyser - A7-0231/2011
Adam Bielan, Izaskun Bilbao Barandica, Mitro Repo, Daniel Hannan och Seán Kelly

Förberedelser inför valet till ryska statsduman i december - RC-B7-0396/2011
Adam Bielan och Kristian Vigenin

Ändringar av Schengenavtalet - RC-B7-0392/2011
Mitro Repo, Peter Jahr, Kristian Vigenin och Daniel Hannan

Ordning för livsmedelsutdelning till de sämst ställda i unionen - RC-B7-0397/2011
Peter Jahr

Betänkande Geoffrey Van Orden - A7-0211/2011
Mitro Repo


9. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 12.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 2 i protokollet av den 5.7.2011).


11.1. Demokratiska republiken Kongo: massvåldtäkt i provinsen Sydkivu

Resolutionsförslag B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 och B7-0461/2011

Charles Tannock, Raül Romeva i Rueda, Michèle Striffler, Marietje Schaake och Véronique De Keyser redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Filip Kaczmarek för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Monica Luisa Macovei, Justas Vincas Paleckis, Seán Kelly och Corina Creţu.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Sari Essayah, Mitro Repo, Cristian Silviu Buşoi, Barbara Lochbihler, Eija-Riitta Korhola, Monika Smolková, Zuzana Roithová, Rovana Plumb och Michael Cashman.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 7.7.2011.


11.2. Indonesien, inbegripet attacker mot minoriteter

Resolutionsförslag B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 och B7-0466/2011

Bastiaan Belder, Rui Tavares, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Kristiina Ojuland och Mitro Repo redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Marc Tarabella för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Eija-Riitta Korhola och Ryszard Czarnecki.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Elena Băsescu, Nirj Deva, Seán Kelly och Corina Creţu.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 7.7.2011.


11.3. Indien, särskilt dödsdomen mot Davinder Pal Singh

Resolutionsförslag B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 och B7-0472/2011

Karima Delli, Cristian Dan Preda, Charles Tannock, Graham Watson och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bogusław Sonik för PPE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för S&D-gruppen, Kristiina Ojuland för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Eija-Riitta Korhola, Corina Creţu, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Ryszard Czarnecki; Charles Tannock ställde en fråga ("blått kort") till Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, som hon besvarade.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.3 i protokollet av den 7.7.2011.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


12.1. Demokratiska republiken Kongo: massvåldtäkt i provinsen Sydkivu (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 och B7-0461/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0442/2011

(ersätter B7-0442/2011, B7-0443/2011, B7-0458/2011, B7-0459/2011, B7-0460/2011 och B7-0461/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Martin Kastler, Jarosław Leszek Wałęsa, Agnès Le Brun, Zuzana Roithová, Tadeusz Zwiefka och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Thijs Berman, Corina Creţu och Rovana Plumb för S&D-gruppen,
Louis Michel, Charles Goerens, Nathalie Griesbeck, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen,
Isabelle Durant, Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen,
Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0340)


12.2. Indonesien, inbegripet attacker mot minoriteter (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 och B7-0466/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0394/2011

(ersätter B7-0394/2011, B7-0444/2011, B7-0462/2011, B7-0463/2011, B7-0464/2011, B7-0465/2011 och B7-0466/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Mario Mauro, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Elena Băsescu, Zuzana Roithová, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Csaba Sógor och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Mitro Repo, Marc Tarabella och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen,
Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein och Louis Michel för ALDE-gruppen,
Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki och Adam Bielan för ECR-gruppen,
Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Emilie Turunen, Christian Engström och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen,
Miguel Portas och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen,
Bastiaan Belder för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0341)

Inlägg

Ana Gomes yttrade sig före omröstningen.


12.3. Indien, särskilt dödsdomen mot Davinder Pal Singh (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0395/2011, B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 och B7-0472/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0395/2011

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0467/2011

(ersätter B7-0467/2011, B7-0468/2011, B7-0469/2011, B7-0470/2011, B7-0471/2011 och B7-0472/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Lena Kolarska-Bobińska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Agnès Le Brun, Martin Kastler, Zuzana Roithová och Bogusław Sonik för PPE-gruppen,
Véronique De Keyser, Harlem Désir och Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen,
Graham Watson, Niccolò Rinaldi, Marielle De Sarnez, Marietje Schaake, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Graf Lambsdorff, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein och Louis Michel för ALDE-gruppen,
Charles Tannock för ECR-gruppen,
Karima Delli, Barbara Lochbihler, Jean Lambert, Satu Hassi, Franziska Keller och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen,
Marisa Matias och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0342)


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


14. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet DEVE

- Fjärde högnivåforumet om biståndets effektivitet (2011/2145(INI))
(rådgivande utskott: INTA)

- Den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingens verksamhet under 2010 (2011/2120(INI))

utskottet ECON

- Reform av EU:s regler om statligt stöd avseende tjänster av allmänt ekonomiskt intresse (2011/2146(INI))
(rådgivande utskott: CULT, ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN, REGI)

utskottet EMPL

- Översynen efter halva tiden av den europeiska strategin 2007−2012 för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (2011/2147(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

utskottet FEMM

- Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete (2011/2151(INI))

utskottet IMCO

- En ny strategi för konsumentpolitiken (2011/2149(INI))
(rådgivande utskott: JURI, ECON)

utskottet ITRE

- En rymdstrategi för Europeiska unionen i allmänhetens tjänst (2011/2148(INI))
(rådgivande utskott: AFET, ENVI, INTA, TRAN, REGI)

utskottet TRAN

- Flygpassagerares etablerade rättigheter – funktion och tillämpning (2011/2150(INI))
(rådgivande utskott: EMPL, IMCO)

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 90 i arbetsordningen)

utskottet AFET

- Rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Georgien (2011/2133(INI))

- Rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (2011/2132(INI))

Hänvisningar till utskott

utskottet FEMM

- EU:s stöd till Internationella brottmålsdomstolen: Att möta utmaningar och lösa svårigheter (2011/2109(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM, DEVE

utskottet AFET

- Finansiella bestämmelser för unionens årliga budget (KOM(2010)0815 - C7-0016/2011 - 2010/0395(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: BUDG
rådgivande utskott: AFET, ITRE, JURI, CONT, REGI

utskottet TRAN

- Mervärdesskattens framtid (2011/2082(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
rådgivande utskott: ITRE, JURI, CONT, IMCO, TRAN

utskottet FEMM

- Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande (2011/2116(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL
rådgivande utskott: FEMM, JURI, ECON

utskottet ITRE

- EU och Kina: Obalanserad handel? (2010/2301(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: DEVE, EMPL, ITRE, IMCO

- Fördjupat samarbete för att skapa ett enhetligt patentskydd (KOM(2011)0215 - C7-0099/2011 - 2011/0093(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: JURI
rådgivande utskott: ITRE


15. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

300

0016/2011

Geoffrey Van Orden, Gabriele Albertini, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Hannu Takkula

68

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

268

0018/2011

Martin Ehrenhauser

35

0019/2011

Andreas Mölzer

27

0020/2011

Peter Skinner

85

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

226

0022/2011

Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner, Angelika Werthmann

347

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

144

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

52

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

272

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

140

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

115

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

81

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

95

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

33

0031/2011

Giovanni Collino

13

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

59

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

38

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

35


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 12–15 september 2011.


18. Avbrytande av sessionen

Talmannen förklarade Europaparlamentets session avbruten.

Sammanträdet avslutades kl. 16.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Băsescu, Bastos, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Mélenchon, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Rinaldi, Riquet, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zala, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy