Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 12 september 2011 - Straatsburg

4. Interpretatie van het Reglement

De Voorzitter stelt het Parlement, overeenkomstig artikel 211, lid 3, van het Reglement, in kennis van de volgende interpretaties van de artikelen 51 en 192 van het Reglement door de Commissie constitutionele zaken, waarnaar het verzoek om interpretatie was verwezen:

Interpretatie van artikel 51 van het Reglement:

"Mits aan de in dit artikel gestelde voorwaarden is voldaan, kan het worden toegepast op de procedure die leidt tot een aanbeveling tot goedkeuring of verwerping van het sluiten van een internationale overeenkomst op grond van artikel 90, lid 5, en artikel 81, lid 1."

Interpretatie van artikel 192 van het Reglement:

"De niet-ingeschreven afgevaardigden vormen geen fractie in de zin van artikel 30 en kunnen dus geen coördinatoren aanwijzen, de enige leden die van rechtswege kunnen deelnemen aan de coördinatorenvergaderingen.

De coördinatorenvergaderingen dienen ter voorbereiding van de besluiten van een commissie en kunnen niet in de plaats komen van de vergaderingen van de commissie in kwestie, behoudens uitdrukkelijke delegatie. Daarom moet voor besluiten die in een coördinatorenvergadering worden genomen, vooraf een delegatie worden verleend. Bij ontstentenis daarvan kunnen de coördinatoren slechts aanbevelingen doen, die achteraf formeel moeten worden goedgekeurd door de commissie.

In alle gevallen moet het recht van de niet-ingeschreven leden op toegang tot de desbetreffende informatie overeenkomstig het beginsel van gelijke behandeling worden gewaarborgd middels het doorgeven van informatie en de aanwezigheid van een lid van het secretariaat van de niet-ingeschreven afgevaardigden bij de coördinatorenvergaderingen."

Indien deze interpretaties niet vóór de goedkeuring van de notulen van deze vergadering door een fractie of ten minste veertig leden (artikel 211, lid 4, van het Reglement) worden betwist, worden zij geacht te zijn goedgekeurd. Mocht dit wel het geval zijn, dan worden zij ter stemming aan het Parlement voorgelegd.

Juridische mededeling - Privacybeleid