Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 12. september 2011 - Strasbourg

11. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov, poročila

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o vpisu dodatnih deležev v kapitalu Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) s strani Evropske unije zaradi sklepa o povečanju tega kapitala (COM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD)) - Odbor ECON - Poročevalka: Sharon Bowles (A7-0227/2011)

- Poročilo o upravljanju ribištva v Črnem morju danes in v prihodnje (2010/2113(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

- Poročilo o zavarovalnih jamstvenih shemah 2011/2010(INI) - Odbor ECON - Poročevalec: Peter Skinner (A7-0243/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 v zvezi z uporabo fosfatov in drugih fosfornih spojin v detergentih za pranje perila v gospodinjstvu (COM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD)) - Odbor ENVI - Poročevalec: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ter o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

- Poročilo o 27. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU (2009) (2011/2027(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 429/73 o posebnih določbah za uvoz v Skupnost nekaterega blaga iz Uredbe (EGS) št. 1059/69 in s poreklom iz Turčije ter Uredbe (ES) št. 215/2000 o obnovitvi ukrepov za leto 2000 iz Uredbe (ES) št. 1416/95 o uvedbi nekaterih koncesij za leto 1995 v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere predelane kmetijske proizvode (COM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0250/2011)

- Poročilo o boljši zakonodaji, subsidiarnosti, sorazmernosti in pametnih predpisih (2011/2029(INI)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike (COM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

- Poročilo o novi trgovinski politiki za Evropo v okviru strategije EU 2020 (2010/2152(INI)) - Odbor INTA - Poročevalec: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (COM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0256/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta (COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0257/2011)

- Poročilo o spodbujanju mobilnosti delavcev v Evropski uniji (2010/2273(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Federativne republike Brazilije o varnosti v civilnem letalstvu (13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)) - Odbor TRAN - Poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

- ***I Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih za dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa Galileo (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Norbert Glante (A7-0260/2011)

- *Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 521/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik (COM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Herbert Reul (A7-0261/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede pogodbenih razmerij v sektorju mleka in mlečnih izdelkov (COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalec: James Nicholson (A7-0262/2011)

- Poročilo o mobilnosti in vključevanju invalidov ter evropski strategiji o invalidnosti 2010–2020 (2010/2272(INI)) - Odbor EMPL - Poročevalec: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

- Poročilo o varnosti v cestnem prometu v Evropi v obdobju 2011−2020 (2010/2235(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)

- Poročilo o Evropi, prvi svetovni turistični destinaciji – nov okvir evropske turistične politike (2010/2206(INI)) - Odbor TRAN - Poročevalec: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov (COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

- Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Hans-Petru Martinu (2011/2104(IMM)) - Odbor JURI - Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško (05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Rui Tavares (A7-0268/2011)

- Poročilo o enostranskih izjavah v zapisniku sej Sveta (2011/2090(INI)) - Odbor AFCO - Poročevalec: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/000 TA 2011 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0270/2011)

- ***I Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (Kodificirano besedilo) (COM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti energetskega trga (COM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu v imenu Evropske unije (08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)) - Odbor PECH - Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

- Poročilo o izvajanju direktive o mediaciji v državah članicah, njenem vplivu na mediacijo in sprejetju s strani sodišč (2011/2026(INI)) - Odbor JURI - Poročevalka: Arlene Mccarthy (A7-0275/2011)

- ***Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode, doseženega na podlagi člena 19 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije v skladu s točko 26 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (COM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0277/2011)

- ***IPoročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)) - Odbor LIBE - Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/008 AT/AT&S, Avstrija) (COM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0279/2011)

- ***Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 v imenu Evropske unije (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)) - Odbor INTA - Poročevalec: Vital Moreira (A7-0280/2011)

- ***I Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 o tržnih standardih (COM(2010)0738 - C7-0422/2010 - 2010/0354(COD)) - Odbor AGRI - Poročevalka: Iratxe García Pérez (A7-0281/2011)

- Poročilo o okviru politike EU za pomoč državam v razvoju pri reševanju vprašanja zanesljive preskrbe s hrano (2010/2100(INI)) - Odbor DEVE - Poročevalka: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)

- Poročilo o politiki EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost (2010/2311(INI)) - Odbor LIBE - Poročevalka: Sophia In 'T Veld (A7-0286/2011)

- Poročilo o učinkoviti strategiji o surovinah za Evropo (2011/2056(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

- Poročilo s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu EU-Moldavija (2011/2079(INI)) - Odbor AFET - Poročevalec: Graham Watson (A7-0289/2011)

- Poročilo o obvladovanju izzivov glede varnosti pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju (2011/2072(INI)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Vicky Ford (A7-0290/2011)

- Poročilo o razmerah žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti (2011/2091(INI)) - Odbor FEMM - Poročevalka: Edit Bauer (A7-0291/2011)

2) od poslancev Parlamenta

2.1) vprašanja za ustni odgovor za čas za vprašanja (člen 116 poslovnika)

- Svetu

- Posselt Bernd, Harkin Marian, Klute Jürgen, Koumoutsakos Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Ţicău Silvia-Adriana

2.2) predlagane spremembe poslovnika (člen 212 poslovnika)

- Andrew Duff. Predlog spremembe poslovnika Evropskega Parlamenta - Sprememba člena 196, ki vnaša sklicevanje na člen 166 (končno glasovanje) (B7-0479/2011)

posredovano

pristojni :

AFCO

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov