Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2056(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0288/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0288/2011

Συζήτηση :

PV 12/09/2011 - 21
CRE 12/09/2011 - 21

Ψηφοφορία :

PV 13/09/2011 - 5.22
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0364

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

21. Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη [2011/2056(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Ο Reinhard Bütikofer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Birgit Schnieber-Jastram (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Bernd Lange (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Judith A. Merkies (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Daciana Octavia Sârbu (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pilar del Castillo Vera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Bas Eickhout, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul και Marian-Jean Marinescu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu και Judith A. Merkies.

Παρεμβαίνουν οι Antonio Tajani και Reinhard Bütikofer.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.22 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου