Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

22. Παρεμβάσεις ενός λεπτού επί σημαντικών πολιτικών θεμάτων
CRE

Παρεμβαίνουν με ενός λεπτού αγόρευση, βάσει του άρθρου 150 του Κανονισμού, για να επιστήσουν την προσοχή του Κοινοβουλίου σε σημαντικά πολιτικά θέματα, οι ακόλουθοι βουλευτές:

Rosa Estaràs Ferragut, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Rui Tavares, Marek Henryk Migalski, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Oreste Rossi, Slavi Binev, László Tőkés, Cătălin Sorin Ivan, Γεώργιος Τούσσας, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Alajos Mészáros, Μαρία-Ελένη Κοππά, Willy Meyer, Γεώργιος Παπανικολάου, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Ελένη Θεοχάρους, George Sabin Cutaş, Jarosław Kalinowski, Boris Zala, Mairead McGuinness, Luís Paulo Alves, Seán Kelly και Nuno Melo.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου