Показалец 
Протокол
PDF 268kWORD 232k
Понеделник, 12 септември 2011 г. - Страсбург
1.Възобновяване на сесията
 2.Изявления на председателството
 3.Одобряване на протокола от предишното заседание
 4.Тълкуване на Правилника за дейността
 5.Състав на Парламента
 6.Искане за защита на парламентарен имунитет
 7.Проверка на пълномощията
 8.Състав на комисиите и делегациите
 9.Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура
 10.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 11.Внесени документи
 12.Отпаднали писмени декларации
 13.Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)
 14.Предаване на текстове на споразумения от Съвета
 15.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 16.Петиции
 17.Трансфер на бюджетни кредити
 18.Ред на работа
 19.Отбелязване на 10-та годишнина от 11 септември 2001 г. (декларация на председателтвото)
 20.Текущите преговори в Доха (разискване)
 21.Ефективна европейска стратегия по отношение на суровините (разискване)
 22.Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
 23.Политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства (кратко представяне)
 24.Одитна политика - поуки от кризата (кратко представяне)
 25.Настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море (кратко представяне)
 26.Безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони (кратко представяне)
 27.Жените на ръководни длъжности в малките и средните предприятия (кратко представяне)
 28.Положението на жените, наближаващи пенсионна възраст (кратко представяне)
 29.Дневен ред на следващото заседание
 30.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията

Заседанието бе открито в 17.05 ч.


2. Изявления на председателството

Председателят направи декларация относно неотдавнашните инициативи, поети от ЕС с цел противодействие на икономическата криза, както и декларация относно изхода на конфликта в Либия.

Изказаха се: Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, който се спря на утрешното посещение на италианския министър-председател в Парламента и предложи той да се срещне по този повод с комисията ECON, Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE, която подкрепи казаното от Guy Verhofstadt, Mario Mauro, от името на групата PPE, и Werner Langen (председателят уточни, че това не е официално пътуване).

Председателят припомни посещението в Парламента утре на президента на Република Полша, Bronisław Komorowski.

Председателят уведоми, че Парламентът ще се присъедини към отбелязването на Международния ден на демокрацията на Обединените нации на 15 септември 2011 г.

Председателят осъди насилието, извършено на 2 юли 2011 г. срещу члена на ЕП Sajjad Karim, на когото той изрази своята подкрепа.

Изказаха се: Niccolò Rinaldi и Mario Mauro, относно посещението на италианския министър-председател.


3. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Danuta Maria Hübner уведоми, че е възнамерявала да гласува за параграф 16, буква б (оригинален текст) от доклада A7-0210/2011 по време на гласуването от 6 юли 2011 г.


4. Тълкуване на Правилника за дейността

Председателят informe le Parlement, conformément à l'article 211, paragraphe 3, du règlement, des interprétations suivantes des articles 51 et 192, du règlement, données par la commission des affaires constitutionnelle qui avait été saisie de l'application de ces dispositions:

Тълкуване на член 51 от Правилника за дейността:

„Настоящият член може да бъде прилаган за процедурата, чрез която се стига до изготвянето на препоръка за приемане или отхвърляне сключването на международно споразумение съгласно член 90, параграф 5 и член 81, параграф 1, при условие че са изпълнени условията, предвидени в същия член.

Тълкуване на член 192 от Правилника за дейността:

"Независимите членове на ЕП не представляват политическа група по смисъла на член 30 и следователно не могат да определят координатори, които да са единствените членове на ЕП, които имат право да участват в заседанията на координаторите.

Заседанията на координаторите имат задачата да подготвят решенията на дадена комисия и не могат да заместят заседанията на въпросната комисия, освен при изрично упълномощаване за това. Следователно решенията, взети на заседанията на координаторите, трябва да бъдат предмет на предварително упълномощаване. При липса на такова упълномощаване координаторите могат да приемат само препоръки, за които е необходимо последващо официално одобрение от комисията.

Във всички случаи правото на достъп до информация на независимите членове трябва да бъде гарантирано в съответствие с принципа за недискриминация чрез предаването на сведения и присъствието на член на секретариата на независимите членове на ЕП на заседанията на координаторите."

Ако тези тълкувания не са предмет на възражения от страна на политическа група или най-малко четиредесет членове на ЕП (член 211, параграф 4 от Правилника за дейността) преди приемането на протокола от настоящото пленарно заседание, те ще се считат за приети. В противен случай, те ще бъдат представени за гласуване на Парламента.


5. Състав на Парламента

Eva-Britt Svensson уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 1 септември 2011.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява нейното място за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това компетентните национални органи.

°
° ° °

Dirk Sterckx уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 7 септември 2011.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 3 от Правилника за дейността Парламентът обявява неговото място за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това компетентните национални органи.

Компетентните белгийски органи са уведомили за избирането на Philippe De Backer за член на Европейсия парламент на мястото на Dirk Sterckx.

Парламентът приема това за сведение, считано от 7 септември 2011 г.

°
° ° °

Компетентните италиански органи са уведомили на 19 юли 2011 г. за приключването на мандата в Европейския парламент на Luigi de Magistris, в съответствие с член 7, параграф 3 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори и за неговото заместване от Andrea Zanoni.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността Парламентът обявява мястото на Luigi de Magistris за свободно, считано от 19 юли 2011 г. и приема за сведение избирането на Andrea Zanoni, считано от същата дата.

°
° ° °

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Philippe De Backer et Andrea Zanoni заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.


6. Искане за защита на парламентарен имунитет

Luigi de Magistris, бивш член на Европейския парламент, е представил искане за защита на своя парламентарен мандат в рамките на текущо производство през Гражданския съд в Lamezia Terme.

В съответствие с член 6, параграф 3 от Правилника за дейността, искането се отнася до компетентната комисия и по-специално комисията JURI.


7. Проверка на пълномощията

По предложение на комисията JURI, Парламентът решава да обяви за действителни мандатите на Tarja Cronberg и Dimitrios Droutsas, считано от 22 юни 2011 г., и на Franck Proust, считано от 23 юни 2011г.


8. Състав на комисиите и делегациите

Председателят е получил от групите ALDE, Verts/ALE и GUE/NGL следните искания за назначения:

комисия AFET: Tarja Cronberg

комисия CONT: Giommaria Uggias

комисия IMCO: Cornelis de Jong на мястото на Kyriacos Triantaphyllides

комисия TRAN: Andrea Zanoni на мястото на Giommaria Uggias, Philippe De Backer

комисия PECH: Jorgo Chatzimarkakis на мястото на Britta Reimers

комисия LIBE: Kyriacos Triantaphyllides на мястото на Cornelis de Jong

Делегация за връзки със страните от Машрека: Andrea Zanoni

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Мексико: Philippe De Backer

Делегация в Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея: Philippe De Backer

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването на настоящия протокол.


9. Подписване на актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура

Председателят уведомява, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише в сряда следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура (член 74 от Правилника за дейността):

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 за сътрудничество между националните органи, отговорни за прилагане на законодателството за защита на потребителите (00023/2011/LEX - C7-0240/2011 - 2011/0001(COD))

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) № 1541/98 на Съвета относно доказателствата за произход на някои текстилни продукти, включени в раздел ХI от Комбинираната номенклатура и пуснати в свободно обращение в Общността, както и относно условията за приемане на тези доказателства, и за изменение на Регламент (ЕИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни (00025/2011/LEX - C7-0239/2011 - 2010/0272(COD))

- Решение на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) (00020/2011/LEX - C7-0238/2011 - 2010/0242(COD))

- Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2000/25/EО по отношение на разпоредбите за тракторите, пуснати на пазара по силата на механизма на гъвкавост (00019/2011/LEX - C7-0237/2011 - 2010/0301(COD))


10. Поправки (член 216 от Правилника за дейността)

Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския парламент::

- Поправка (P7_TA-PROV(2011)0313(COR01)) към позицията на Европейския парламент,приета на първо четене на 5 Юли 2011 r. с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите P7_TA-PROV(2011)0313 - (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD) - ECON

- Поправка (P7_TA-PROV(2011)0218(COR01)) към позицията на Европейския парламент, приета на второ четене на 11 май 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № .../2011 на Европейския парламент и Съвета относно наименованията на текстилните влакна и свързаното с тях етикетиране на текстилните продукти по отношение на техния влакнест състав и за отмяна на Директива 73/44/ЕИО на Съвета, Директива 96/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2008/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета P7_TA-PROV(2011)0218 - (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD) - IMCO

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за приети, освен ако в срок от 48 часа политическа група или най-малко четиридесет членове на ЕП поискат поправките да бъдат подложени на гласуване.

Поправките са на разположение на сайта Séance en direct.


11. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии, доклади

- ***IДоклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно записването на допълнителни акции от капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) от страна на Европейския съюз вследствие на решението за увеличаване на въпросния капитал (COM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD)) - ECON - Докладчик: Sharon Bowles (A7-0227/2011)

- Доклад относно настоящото и бъдещото управление на риболова в Черно море (2010/2113(INI)) - PECH - Докладчик: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

- Доклад относно схемите за гарантиране на застрахователните вземания (2011/2010(INI)) - ECON - Докладчик: Peter Skinner (A7-0243/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти (COM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD)) - ENVI - Докладчик: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

- ***Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE)) - INTA - Докладчик: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

- ***Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за изменение на Допълнителното споразумение между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)) - INTA - Докладчик: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

- Доклад относно двадесет и седмия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.) (2011/2027(INI)) - JURI - Докладчик: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕИО) № 429/73 за определяне на специални разпоредби, приложими при вноса в Общността на определени стоки, предмет на Регламент (ЕИО) № 1059/69 с произход от Турция, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 215/2000 за подновяване за 2000 година на мерките по Регламент (ЕО) № 1416/95 за установяване на някои отстъпки под формата на тарифни квоти на Общността през 1995 г. за определени преработени селскостопански продукти (COM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)) - INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0250/2011)

- Доклад относно по-добро законотворчество, субсидиарност, пропорционалност и интелигентно регулиране (2011/2029(INI)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламента на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на общата селскостопанска политика (COM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)) - AGRI - Докладчик: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

- Доклад относно новата търговска политика за Европа в рамките на стратегията „Европа 2020“ (2010/2152(INI)) - INTA - Докладчик: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (COM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)) - INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0256/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета (COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)) - INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0257/2011)

- Доклад относно насърчаване на мобилността на работниците и служителите в Европейския съюз (2010/2273(INI)) - EMPL - Докладчик: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

- ***Препоръка относно предложението за решение на Съвета за подписване на споразумение между Европейския съюз и правителството на Федеративна република Бразилия за безопасност на гражданското въздухоплаване (13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)) - TRAN - Докладчик: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

- ***IДоклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно реда и условията за достъпа до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“ (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)) - ITRE - Докладчик: Norbert Glante (A7-0260/2011)

- *Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 521/2008 за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ (COM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)) - ITRE - Докладчик: Herbert Reul (A7-0261/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 във връзка с договорните взаимоотношения в сектора на млякото и млечните продукти (COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)) - AGRI - Докладчик: James Nicholson (A7-0262/2011)

- Доклад относно мобилността и интеграцията на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания за периода 2010-2020 г. (2010/2272(INI)) - EMPL - Докладчик: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

- Доклад относно пътната безопасност в Европа през периода 2011—2020 г. (2010/2235(INI)) - TRAN - Докладчик: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)

- Доклад относно Европа — водеща световна туристическа дестинация — нова политическа рамка за европейския туризъм (2010/2206(INI)) - TRAN - Докладчик: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти (COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)) - AGRI - Докладчик: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

- Доклад относно искане за снемане на имунитета на Hans-Peter Martin (2011/2104(IMM)) - JURI - Докладчик: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

- ***Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата за предаване между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия (05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)) - LIBE - Докладчик: Rui Tavares (A7-0268/2011)

- Доклад относно едностранните декларации към протоколите от заседанията на Съвета (2011/2090(INI)) - AFCO - Докладчик: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (EGF/2011/000 TA 2011 — техническа помощ по инициатива на Комисията) (COM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0270/2011)

- ***IДоклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (кодифициран текст) (COM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)) - JURI - Докладчик: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно интегритета и прозрачността на енергийния пазар (COM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD)) - ITRE - Докладчик: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

- ***Препоръка относно проекта на решение на Съвета за одобряване, от името на Европейския съюз, на Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан (08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)) - PECH - Докладчик: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

- Доклад относно прилагането в държавите-членки на Директивата относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата (2011/2026(INI)) - JURI - Докладчик: Arlene Mccarthy (A7-0275/2011)

- ***Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Кралство Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти, постигнато на основание член 19 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)) - INTA - Докладчик: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/007 AT/Steiermark и Niederösterreich от Австрия) (COM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0277/2011)

- ***IДоклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 за създаване на Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)) - LIBE - Докладчик: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (заявление EGF/2010/008 AT/AT&S от Австрия) (COM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD)) - BUDG - Докладчик: Barbara Matera (A7-0279/2011)

- ***Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването, от името на Европейската общност, на Международното споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)) - INTA - Докладчик: Vital Moreira (A7-0280/2011)

- ***IДоклад Относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на пазарните стандарти (COM(2010)0738 - C7-0422/2010 - 2010/0354(COD)) - AGRI - Докладчик: Iratxe García Pérez (A7-0281/2011)

- Доклад относно рамката за политиката на ЕС за подпомагане на развиващите се страни за справяне с предизвикателствата, свързани с продоволствената сигурност (2010/2100(INI)) - DEVE - Докладчик: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)

- Доклад относно политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства (2010/2311(INI)) - LIBE - Докладчик: Sophia In 'T Veld (A7-0286/2011)

- Доклад относно ефективна стратегия за суровините в Европа (2011/2056(INI)) - ITRE - Докладчик: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

- Доклад съдържащ препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (2011/2079(INI)) - AFET - Докладчик: Sir Graham Watson (A7-0289/2011)

- Доклад относно предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони (2011/2072(INI)) - ITRE - Докладчик: Vicky Ford (A7-0290/2011)

- Доклад относно положението на жените, наближаващи пенсионна възраст (2011/2091(INI)) - FEMM - Докладчик: Edit Bauer (A7-0291/2011)

2) от членове на Парламента

2.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от Правилника за дейността)

-към Съвета

Posselt Bernd, Harkin Marian, Klute Jürgen, Koumoutsakos Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Ţicău Silvia-Adriana

2.2) предложения за изменение на Правилника за дейността (член 212 от Правилника за дейността)

- Andrew Duff. Предложение за изменение в Правилника за дейността на Европейския парламент - Изменение на член 196 с оглед добавяне на позоваване на член 166 (Окончателно гласуване) (B7-0479/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AFCO


12. Отпаднали писмени декларации

Писмена декларация № 0016/2011 не е подписана от необходимия брой членове на Парламента и отпада по силата на член 123, параграф 5 от Правилника за дейността.


13. Въпроси за устен отговор и писмени декларации (внасяне)

Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси, изискващи устен отговор (член 115 от Правилника за дейността)

- (O-000135/2011), зададен от Jo Leinen, Richard Seeber и Theodoros Skylakakis, от името на комисията ENVI, към Комисията: Всеобхватен подход към намаляването на антропогенните емисии на газове, различни от СО2, които оказват въздействие върху климата (B7-0418/2011);

- (O-000148/2011), зададен от Monica Luisa Macovei, Мария Неделчева, Simon Busuttil и Manfred Weber, от името на групата PPE, към Съвета: Запълване на празнотата между антикорупционните закони и действителността (B7-0419/2011);

- (O-000149/2011), зададен от Monica Luisa Macovei, Мария Неделчева, Simon Busuttil и Manfred Weber, от името на групата PPE, към Комисията: Преодоляване на разминаването между законите против корупцията и действителността (B7-0420/2011);

- (O-000153/2011), зададен от Pervenche Berès и Karima Delli, от името на комисията EMPL, към Комисията: Стратегия на ЕС за бездомните (B7-0421/2011);

- (O-000154/2011), зададен от Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard и Alfreds Rubiks, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Ускоряване на антикорупционните мерки (B7-0422/2011);

- (O-000155/2011), зададен от Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard и Alfreds Rubiks, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Ускоряване на антикорупционните мерки (B7-0423/2011);

- (O-000172/2011), зададен от Jan Philipp Albrecht и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Премахване на несъответствието между антикорупционните закони и действителността (B7-0424/2011);

- (O-000173/2011), зададен от Jan Philipp Albrecht и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, към КомисиятаПремахване на несъответствието между антикорупционните закони и действителността (B7-0425/2011);

- (O-000178/2011), зададен от Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino и Rosario Crocetta, от името на групата S&D, към Съвета: Прилагане на антикорупционния пакет на ЕС (B7-0427/2011);

- (O-000179/2011), зададен от Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino и Rosario Crocetta, от името на групата S&D, към Комисията: Прилагане на антикорупционния пакет на ЕС (B7-0428/2011);

- (O-000180/2011), зададен от Herbert Reul, от името на комисията ITRE, към Комисията: Политическият подход на Европейския съюз към Световната конференция по радиосъобщения през 2012 година на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-12) (B7-0429/2011);

- (O-000185/2011), зададен от Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez и Jürgen Creutzmann, от името на групата ALDE, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary и Cristiana Muscardini, от името на групата PPE, Robert Sturdy, от името на групата ECR, към Комисията: Интернационализиране на европейските МСП (B7-0430/2011);

- (O-000190/2011), зададен от Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, към Съвета: Мерки против корупцията (B7-0431/2011);

- (O-000191/2011), зададен от Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, към Комисията: мерки против корупцията (B7-0432/2011);

- (O-000193/2011), зададен от Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Станимир Илчев и Jens Rohde, от името на групата ALDE, към Съвета: Преодоляване на несъответствието между антикорупционните закони и действителността (B7-0433/2011);

- (O-000194/2011), зададен от Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Станимир Илчев и Jens Rohde, от името на групата ALDE, към Комисията: Преодоляване на несъответствието между антикорупционните закони и действителността (B7-0434/2011).

2) писмени декларации за вписване в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

- Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser и Niccolò Rinaldi, sотносно признаването от Европейския съюз на палестинската държава (0027/2011);

- Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner и Gianni Pittella, относно необходимостта от достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112 (0035/2011);

- Valdemar Tomaševski, относно повишаване на ядрената безопасност в ЕС и съседните страни (0036/2011);

- Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith и Giommaria Uggias, относно установяването на Островния пакт като официална европейска инициатива (0037/2011);

- Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek и Мария Неделчева, относно признаване на ситуационното тестване, при положителни резултати, като правно доказателство за расова дискриминация (0038/2011).


14. Предаване на текстове на споразумения от Съвета

Съветът предаде заверени копия на следните документи:

- Споразумение между Европейския съюз и Междуправителствената организация за международни железопътни превози за присъединяване на Европейския съюз към Конвенцията за международни железопътни превози (cotif) от 9 май 1980 г., изменена с Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г.;

- Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните, за изменение на споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти;

- Споразумение между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за изменение на допълнителното споразумение между Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн за включване на Княжество Лихтенщайн в Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти;

- Споразумение между Европейския съюз и правителството на Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги;

- Меморандум за сътрудничество между Европейския съюз и Международната организация за гражданско въздухоплаване за осигуряване на рамка за засилено сътрудничество;

- Протокол между Европейския съюз и Кралство Мароко за определяне на възможностите за риболов, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и Кралство Мароко;

- Протокол договорен между Европейския съюз и Република Кабо Верде,за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството, което е в сила между двете страни.


15. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на първата месечна сесия през февруари 2011 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


16. Петиции

Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член 201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

26 юли 2011 г.

Joachim Ledwoch (№0707/2011); Widla Renata Michalska (Stowarzyszenie Przyjazna Rokietnica) (№0708/2011); (името е поверително) (№0709/2011); Jozef Adamski (№0710/2011); T S Ostrowski (4 подписа) (№0711/2011); Helmut Geuking (Partei Soziale Gerechtigkeit) (№0712/2011); Dieter Schädlich (№0713/2011); Jadwiga Szczodra (№0714/2011); Rita Kasumu (11 подписа) (№0715/2011); Adolf Śmieszek (№0716/2011); Dietrich Bechstein (Flugtouristik Deitzsch e.V.) (№0717/2011); Robert Wilk (№0718/2011); Daniela Theiss (№0719/2011); Siegfried Schäfer (№0720/2011); Vincent Grünberg (№0721/2011); Ingeborg Flandergan (№0722/2011); Simon Jakob (Jakob & Kollegen) (№0723/2011); Kazimierz Gała (№0724/2011); Bernhard Kempen (Universität zu Köln) (№0725/2011); Enrico Venezia (№0726/2011); Mihai Dulgheru (№0727/2011); Kosyo Kosev (KOSKO LTD) (№0728/2011); Fiona Munro (№0729/2011); Agostino Furfaro (№0730/2011); Kevin Forbes (№0731/2011); Clive Smith (№0732/2011); Christian Nekvedavicius (Lithuanian association for the protection of human rights) (№0733/2011); Patrick Pearse Heffernan (№0734/2011); (името е поверително) (№0735/2011); Mario Marocco (Associazione nazionale operatori elettrici indipendenti) (№0736/2011); Hugo Wolff (№0737/2011); Carina Diana Lintia (№0738/2011); Desislava Rayanovo (№0739/2011); Antonio Luis García Martínez (№0740/2011); Francisco Bernal Alfonso (№0741/2011); (името е поверително) (№0742/2011); Jaime Sanfelix Palau (Laserood 2007, S.L.) (№0743/2011); María Antonia Busto Ortiz (№0744/2011); Alberto de la Peña Guillén (№0745/2011); Cristina Díaz Espiñeira (№0746/2011); Asunción Cremades Campos (№0747/2011); José Ramón Gil Benito (№0748/2011).

3 август 2011 г.

Ritva Suortti (№0749/2011); (името е поверително) (№0750/2011); Jean-Louis Posté (Président de Mauves Vivantes) (№0751/2011); (името е поверително) (№0752/2011); Dries Emmen (O.O.B.T.) (№0753/2011); Salvador Peiró Gómez (Centro de Acuicultura Experimental) (№0754/2011); Adorjáni István (№0755/2011); (името е поверително) (№0756/2011); Zacharias Tsirtos (№0757/2011); Victor Alexandru Kovacs (№0758/2011); Elise Michaud (№0759/2011); Rodulfo Galido Torres (№0760/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (№0761/2011); André Goretti (председател на Автономната федерация на професионалните пожарникари) (№0762/2011); Judit Szima (Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete) (№0763/2011).

12 август 2011 г.

Ewa Rydzyńska (№0764/2011); Symanski Botho (№0765/2011); Heinz Greiner Walter (№0766/2011); Aartur Hirschmann (№0767/2011); Józef Suszczewicz (№0768/2011); Helga Hung (№0769/2011); Wolfgang Panthel (№0770/2011); Algimantas Jonas Petraitis (№0771/2011); Tsvetan Georgiev Rangelov (№0772/2011); Marek Iwanowski (№0773/2011); Jerzy Aplej (№0774/2011); Wilfried Gesing (№0775/2011); Martin Wagner (2 подписа) (№0776/2011); Agata Szczęśniak-Sevastiadi (№0777/2011); Krzysztof Tokarz (№0778/2011); Georg Schömer (№0779/2011); Igor Herzog (№0780/2011); Manfred Tröger (№0781/2011); Krzysztof Tomasik (№0782/2011); Ehrhardt Bekeschus (№0783/2011); Stefanija Groh (№0784/2011); Jolanta Smagłowska (№0785/2011); (името е поверително) (№0786/2011); Edelmiro Cuadrado Alba (№0787/2011); (името е поверително) (№0788/2011); Alejandro Pastor (№0789/2011); Pepe Montes Guillén (Agrupación de Labradores del Pozuelo S.A) (№0790/2011); Mikel Basabe Kortabarria (Aralar) (№0791/2011); Sebastiano Licciardello (Studio Legale Prof. Avv. Sebastiano Licciardello) (90 подписа) (№0792/2011); José Ignacio Francés Sánchez (IFS ABOGADOS) (74 подписа) (№0793/2011); Joaquim Boadas De Quintana (FECASARM ) (№0794/2011); Antonio Luis García Martínez (№0795/2011); (името е поверително) (№0796/2011); (името е поверително) (№0797/2011); Giorgio Gurrieri (№0798/2011); Giuseppe Sorrentino (Federconsumatori) (№0799/2011); Henryk Nowakowski (№0800/2011); Vladimirs Strazdiņš (Austrumu Medicīna Co., Ltd.) (№0801/2011); European Policy Office WWF (WWF European Policy Office) (№0802/2011); Vladimir Dimitrov (BAR - Association Bulgare de Recyclage) (№0803/2011); Sergio López (№0804/2011); Sándor Polgár (№0805/2011); Diego Zunino (3973 подписа) (№0806/2011); Milcho Georgiev Stanoev (№0807/2011); Helene Lopes (№0808/2011); María Inés Barcia (Asociación AAPV) (№0809/2011); (името е поверително) (№0810/2011); Garbis Vincentiu Kehaiyan (№0811/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (№0812/2011); Catherine Abéguilé-Petit (№0813/2011); Sara Consuegra (№0814/2011); Anna Poulsen (№0815/2011); Pavlos Arvanitopoulos (№0816/2011); Jean-Antoine Enrile (№0817/2011); Samir Bekenniche (№0818/2011); (името е поверително) (№0819/2011); Jan a.a. Huijsman (№0820/2011); Εmmanuel Perrakis (№0821/2011); Juan Carlos Uriarte Amarica (Agaden Association) (№0822/2011); (името е поверително) (№0823/2011); (името е поверително) (№0824/2011); (името е поверително) (2 подписа) (№0825/2011); Andrea Cocco (№0826/2011); Anita Brandt (ART OPUS GmbH) (2 подписа) (№0827/2011); Patrick Anazonwu (№0828/2011); John Hadman (№0829/2011); Polykarpos Markaras (№0830/2011); Leszek Janczyk (№0831/2011); (името е поверително) (№0832/2011); Markus Knops (№0833/2011); Ömer Cakmak (№0834/2011); Peter Spyrka (№0835/2011); Noelia Ferrer Martínez (Ebame & Associats) (№0836/2011); Gianfranco Concetti (№0837/2011); Hans Lennros (Upadek AB) (№0838/2011); (името е поверително) (№0839/2011); Arabadzhieva Neli Petrova (3 подписа) (№0840/2011); Magdalena Zdravkova Slavova (4 подписа) (№0841/2011); Finn Skovgaard (№0842/2011); Alessandro Michelucci (№0843/2011); Remo Pulcini (Progetto Mezzogiorno) (№0844/2011); Mark Borda (№0845/2011); Giuseppe Giacomini (Conte & Giacomini) (№0846/2011); Mohammad Reza Fardoom (Solidarity, Independence, Democracy (SID)) (№0847/2011); Antonio Luis García Martínez (№0848/2011); (името е поверително) (№0849/2011); Basem Kasem (au nom des 156 étudiants syriens) (156 подписа) (№0850/2011).

8 септември 2011 г.

Kurt Bilogan (№0851/2011); Wolfgard Christine Ruckershauer (№0852/2011); P Kuecklich-Scheer (115 подписа) (№0853/2011); Wilhelm Hök (№0854/2011); Ralf Schneeweiss (№0855/2011); Edward Zytka (№0856/2011); (името е поверително) (№0857/2011); Ryszard Kopera (№0858/2011); Schmid Peter (№0859/2011); Kind Paul (№0860/2011); Christel Krombolz (2 подписа) (№0861/2011); Maria Klein (№0862/2011); Michał Combik (№0863/2011); Mehl Ulrich (№0864/2011); Günter Dillikrath (№0865/2011); Peter Mohr (№0866/2011); Appel c/o Schmidt Manfred (№0867/2011); Michael Stoltenberg (№0868/2011); Safet Alimehaj (www.klage-gegen-ljubljanska-banka.de) (№0869/2011); Reinhold Leckert (№0870/2011); K. T. Baranowska (№0871/2011); Georg Geisenfelder (№0872/2011); (името е поверително) (№0873/2011); Michael Witfer (Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V.) (№0874/2011); Ursula Lehmann (№0875/2011); Prof. Dr. Dennis von Heimburg (Vereinigung der Deutschen Aesthetisch-Plastischen Chirurgen) (№0876/2011); Jorg Rudolf (№0877/2011); Cristian Nan (№0878/2011); Fundația FACIAS (Fundația Pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) (№0879/2011); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (№0880/2011); Alexandru Popovici (Fundatia "Anastasie Basota") (№0881/2011); Kristina Angelova Dikova (№0882/2011); Motoristas Patinter (Patinter Portuguesa de Automóveis Transportadora) (№0883/2011); (името е поверително) (№0884/2011); Adrian Roman (№0885/2011); Topalov Dimov (№0886/2011); Viorica Sarcu (№0887/2011); Luis Neto (№0888/2011); Stefania Giro (№0889/2011); Ian Carr-de Avelon (№0890/2011); (името е поверително) (№0891/2011); Dumitru Pirjol (Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni-Radoșeni-Carpinișeni) (№0892/2011); Ioan Stan (11 подписа) (№0893/2011); Mihalis A. Vomvas (№0894/2011); Anthony Webb (№0895/2011); (името е поверително) (№0896/2011); (името е поверително) (№0897/2011); (името е поверително) (№0898/2011); David Camus (Persverkopers) (№0899/2011); Andreka Maftei (№0900/2011); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (№0901/2011); Ricardo Catrola (№0902/2011); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (№0903/2011); Jiří Hůlka (Union of Municipalities of the Sumava national park) (№0904/2011); Michele Bertucco (Associazione Legambiente Veneto) (6 подписа) (№0905/2011); Alessandro Lanci (Nuovo Senso Civico) (2 подписа) (№0906/2011); Ljubima Jordanova Dimitrova (№0907/2011); (името е поверително) (№0908/2011); Maria Teresa Motas de Oliveira (№0909/2011).


17. Трансфер на бюджетни кредити

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 09/2011 на Комисията (N7-0053/2011 - C7-0158/2011 - 2011/2121(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 12/2011 на Комисията (N7-0054/2011 - C7-0165/2011 - 2011/2127(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 13/2011 на Комисията (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 14/2011 на Комисията (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 15/2011 на Комисията (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 16/2011 на Комисията (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 17/2011 на Комисията (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 20/2011 на Комисията (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 24/2011 на Комисията (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD)).

Съгласно член 24, параграф 4, от финансовия регламент така, както се тълкува в член 20 от Съвместна декларация относно преходните мерки, приложими към бюджетната процедура след влизането в сила на Договора от Лисабон, комисията по бюджети одобрява предложението за трансфер на бюджетни кредити DEC 31/2011 на Комисията (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD)).


18. Ред на работа

Следващата точка от дневния ред беше определянето на реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания на септември I 2011 (PE 470.595/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 140 от Правилника за дейността):

Понеделник, вторник, сряда

Няма предложения за промени.

Четвъртък

Искане на групата PPE с цел по-ранното гласуване по време на настоящата месечна сесия на предложенията за резолюция, внесени за приключване на разискването относно положението в Либия (точка 180 от Окончателния проект на дневен ред).

Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, който обоснова искането, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, за да го подкрепи, и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE - против това искане.

С електронно гласуване (131 - гласа „за“ 95- гласа „против“, 7 въздържали се), Парламентът одобрява искането.

Сроковете за внасяне на документите са определени както следва:

Предложения за резолюции: вторник, 13 септември, 10.00 ч.

предложения за изменение и предложения за обща резолюция: сряда, 14 септември, 10.00 ч.

предложения за изменение към предложения за обща резолюция: сряда, 14 септември, 11.00 ч.

Гласуването ще се състои в четвъртък.

°
° ° °

С това редът на работа е определен.


19. Отбелязване на 10-та годишнина от 11 септември 2001 г. (декларация на председателтвото)

Председателят направи декларация по случай 10-та годишнина от 11 септември 2001 г.

Парламентът запази едноминутно мълчание.


20. Текущите преговори в Доха (разискване)

Изявление на Комисията: Текущите преговори в Доха

Karel De Gucht (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, от името на групата PPE, Vital Moreira, от името на групата S&D, Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
заместник-председател

Изказаха се: William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Nicole Sinclaire, независим член на ЕП, Daniel Caspary, George Sabin Cutaş, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Peter Martin, Yannick Jadot, João Ferreira, Bastiaan Belder, Hans-Peter Martin, Georgios Papastamkos, Corina Creţu, Judith Sargentini, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder и Elisabeth Köstinger.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Vital Moreira, от името на комисията INTA, относно състоянието на преговорите по Програмата за развитие от Доха (B7-0478/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.12 от протокола от 14.9.2011.


21. Ефективна европейска стратегия по отношение на суровините (разискване)

Доклад относно ефективна стратегия за суровините в Европа [2011/2056(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Reinhard Bütikofer представи доклада.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Birgit Schnieber-Jastram (докладчик по становището на комисията DEVE), Bernd Lange (докладчик по становището на комисията INTA), Judith A. Merkies (докладчик по становището на комисията ENVI), Daciana Octavia Sârbu (докладчик по становището на комисията AGRI), Pilar del Castillo Vera, от името на групата PPE, Marita Ulvskog, от името на групата S&D, Lena Ek, от името на групата ALDE, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, Julie Girling, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Ioannis A. Tsoukalas, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul и Marian-Jean Marinescu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu и Judith A. Merkies.

Изказаха се: Antonio Tajani и Reinhard Bütikofer.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.22 от протокола от 13.9.2011.


22. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост

Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 150 от Правилника за дейността:

Rosa Estaràs Ferragut, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Rui Tavares, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Oreste Rossi, Слави Бинев, László Tőkés, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Toussas, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Alajos Mészáros, Maria Eleni Koppa, Willy Meyer, Georgios Papanikolaou, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, George Sabin Cutaş, Jarosław Kalinowski, Boris Zala, Mairead McGuinness, Luís Paulo Alves, Seán Kelly и Nuno Melo.


23. Политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства (кратко представяне)

Доклад относно политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства [2010/2311(INI)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

Sophia in 't Veld направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Philipp Albrecht, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Elena Băsescu и Monika Flašíková Beňová.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 5.23 от протокола от 13.9.2011.


24. Одитна политика - поуки от кризата (кратко представяне)

Доклад относно одитната политика - поуки от кризата [2011/2037(INI)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

Antonio Masip Hidalgo направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Monika Flašíková Beňová, Evelyn Regner, Rui Tavares, Kay Swinburne и Jaroslav Paška.

Изказа се Michel Barnier (член на Комисията).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 5.17 от протокола от 13.9.2011.


25. Настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море (кратко представяне)

Доклад относно настоящото и бъдещото управление на риболова в Черно море [2010/2113(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Илияна Малинова Йотова (A7-0236/2011)

Илияна Малинова Йотова направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Guido Milana, Vasilica Viorica Dăncilă, Josefa Andrés Barea, Silvia-Adriana Ţicău, Евгени Кирилов и João Ferreira.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 5.24 от протокола от 13.9.2011.


26. Безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони (кратко представяне)

Доклад относно предизвикателството да се осигури безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони [2011/2072(INI)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Vicky Ford (A7-0290/2011)

Vicky Ford направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alajos Mészáros, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo и Michèle Rivasi.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 5.25 от протокола от 13.9.2011.


27. Жените на ръководни длъжности в малките и средните предприятия (кратко представяне)

Доклад относно предприемаческата дейност на жените в малките и средните предприятия [2010/2275(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

Marina Yannakoudakis направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Regina Bastos, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou и Angelika Werthmann.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 5.26 от протокола от 13.9.2011.


28. Положението на жените, наближаващи пенсионна възраст (кратко представяне)

Доклад относно положението на жените, наближаващи пенсионна възраст [2011/2091(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Edit Bauer (A7-0291/2011)

Edit Bauer направи представянето.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Katarína Neveďalová и Antigoni Papadopoulou.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Точката бе приключена.

Гласуване: точка 5.18 от протокола от 13.9.2011.


29. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 470.595/OJMA).


30. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 22.50 ч.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Генерален секретар

Заместник-председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност