Indeks 
Protokol
PDF 250kWORD 185k
Mandag den 12. september 2011 - Strasbourg
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Erklæringer fra formanden
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Fortolkning af forretningsordenen
 5.Parlamentets sammensætning
 6.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 7.Valgs prøvelse
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 10.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 11.Modtagne dokumenter
 12.Bortfaldne skriftlige erklæringer
 13.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 14.Tekster til aftaler sendt af Rådet
 15.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 16.Andragender
 17.Bevillingsoverførsler
 18.Arbejdsplan
 19.Mindehøjtidelighed i anledning af 10-årsdagen for den 11. september 2001 (erklæring fra formanden)
 20.Igangværende Doha-forhandlinger (forhandling)
 21.En effektiv råstofstrategi for Europa (forhandling)
 22.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 23.EU's terrorbekæmpelsespolitik: vigtigste resultater og fremtidige udfordringer (kortfattet forelæggelse)
 24.Revisionspolitik – Læren af krisen (kortfattet forelæggelse)
 25.Nuværende og fremtidig forvaltning af fiskeriet i Sortehavet (kortfattet forelæggelse)
 26.Sikkerhed i forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore (kortfattet forelæggelse)
 27.Kvindelige iværksættere i små og mellemstore virksomheder (kortfattet forelæggelse)
 28.Situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen (kortfattet forelæggelse)
 29.Dagsorden for næste møde
 30.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 17.05.


2. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring om de seneste initiativer, som EU havde iværksat med henblik på at bekæmpe den økonomiske krise, og en erklæring om udfaldet af konflikten i Libyen.

Talere: Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, der gjorde opmærksom på et besøg af den italienske premierminister Silvio Berlusconi i Europa-Parlamentet den følgende dag og foreslog, at han ved den lejlighed mødtes med ECON, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, der støttede forslaget fra Guy Verhofstadt, Mario Mauro for PPE-Gruppen og Werner Langen (formanden præciserede, at det ikke drejede sig om et officielt besøg).

Formanden mindede om, at Republikken Polens præsident Bronisław Komorowski den følgende dag ville besøge Parlamentet.

Formanden meddelte, at Parlamentet ville tilslutte sig FN's Internationale Dag for Demokrati den 15. september 2011.

Formanden fordømte voldshandlingerne den 2. juli 2011 mod Sajjad Karim, medlem af Europa-Parlamentet, og udtrykte sin støtte til ham.

Talere: om den italienske premierministers besøg: Niccolò Rinaldi og Mario Mauro.


3. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Danuta Maria Hübner havde meddelt, at hun ønskede at stemme for punkt 16, litra b), (originaltekst) i betænkning A7-0210/2011 under afstemningen den 6. juli 2011.


4. Fortolkning af forretningsordenen

Formanden underrettede i henhold til forretningsordenens artikel 211, stk. 3, Parlamentet om nedenstående fortolkninger af forretningsordenens artikel 51 og artikel 192. Disse fortolkninger var blevet udarbejdet af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, hvortil spørgsmålet om anvendelsen af de omhandlede artikler var blevet henvist.

Fortolkning af forretningsordenens artikel 51:

"Denne artikel kan anvendes på den procedure, der fører til en indstilling om godkendelse eller forkastelse af en international aftale i henhold til artikel 90, stk. 5, og artikel 81, stk. 1, under forudsætning af, at betingelserne i nærværende artikel er opfyldt."

Fortolkning af forretningsordenens artikel 192:

"Løsgængere er ikke en politisk gruppe i den i artikel 30 anførte betydning og kan derfor ikke udpege koordinatorer, der er de eneste medlemmer, som retmæssigt kan deltage i koordinatorernes møder.

Formålet med koordinatorernes møder er at forberede udvalgets afgørelser, og de kan ikke træde i stedet for udvalgets møder, medmindre der foreligger udtrykkelig delegation. Derfor bør afgørelser truffet på koordinatorernes møder forudsætte en forudgående delegation. I modsat fald kan koordinatorerne kun vedtage henstillinger, som kræver udvalgets efterfølgende formelle godkendelse.

Under alle omstændigheder skal løsgængernes adgang til oplysninger sikres i overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling gennem formidling af oplysninger og deltagelse af et medlem af løsgængernes sekretariat i koordinatorernes møder."

Hvis hverken en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer gør indsigelse mod disse fortolkninger (forretningsordenens artikel 211, stk. 4) inden godkendelsen af protokollen for nærværende møde, anses de for vedtaget. Gøres der derimod indsigelse, sættes de under afstemning i Parlamentet.


5. Parlamentets sammensætning

Eva-Britt Svensson havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 1. september 2011.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at hendes mandat var ledigt fra denne dato at regne, og underrettede de kompetente nationale myndigheder herom.

°
° ° °

Dirk Sterckx havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 7. september 2011.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at hans mandat var ledigt fra denne dato at regne, og underrettede de kompetente nationale myndigheder herom.

De kompetente belgiske myndigheder havde meddelt Parlamentet, at Philippe De Backer var blevet valgt som medlem af Europa-Parlamentet i stedet for Dirk Sterckx.

Parlamentet tog dette til efterretning med virkning fra den 7. september 2011.

°
° ° °

De kompetente italienske myndigheder havde den 19. juli 2011 underrettet Europa-Parlamentet om, at Luigi de Magistris' mandat var ophørt i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, i akten om almindelige direkte valg af repræsentanterne i Europa-Parlamentet, og at han blev erstattet af Andrea Zanoni.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 4, konstaterede Parlamentet, at Luigi de Magistris' mandat var ledigt fra den 19. juli 2011 at regne, og tog til efterretning, at Andrea Zanoni var blevet valgt med virkning fra den samme dag.

°
° ° °

Philippe De Backer og Andrea Zanoni deltager i Parlamentets og dets organers møder med fulde rettigheder, jf. forretningsordenens artikel 3, stk. 2, så længe deres mandater endnu ikke er prøvet, eller der ikke er truffet afgørelse om en eventuel indsigelse, såfremt de forinden skriftligt har afgivet en erklæring om, at de ikke bestrider et hverv, der er uforeneligt med hvervet som medlem af Europa-Parlamentet.


6. Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet

Luigi de Magistris, tidligere medlem af Europa-Parlamentet, havde fremsendt en anmodning om beskyttelse af sin parlamentariske immunitet i forbindelse med en verserende sag ved civilretten i Lamezia Terme.

Denne anmodning var i henhold til forretningsordenens artikel 6, stk. 3, blevet henvist til det kompetente udvalg, JURI.


7. Valgs prøvelse

Parlamentet besluttede efter forslag fra JURI at erklære følgende personers mandat for gyldigt: Tarja Cronbergs og Dimitrios Droutsas med virkning fra den 22. juni 2011 og Franck Prousts med virkning fra den 23. juni 2011.


8. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra ALDE-Gruppen, Verts/ALE-Gruppen og GUE/NGL-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

AFET: Tarja Cronberg

CONT: Giommaria Uggias

IMCO: Cornelis de Jong i stedet for Kyriacos Triantaphyllides

TRAN: Andrea Zanoni i stedet for Giommaria Uggias, Philippe De Backer

PECH: Jorgo Chatzimarkakis i stedet for Britta Reimers

LIBE: Kyriacos Triantaphyllides i stedet for Cornelis de Jong

Delegationen for Forbindelserne med Machrek-landene: Andrea Zanoni

Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico: Philippe De Backer

Delegationen til Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling: Philippe De Backer

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


9. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakter, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse (00023/2011/LEX - C7-0240/2011 - 2011/0001(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1541/98 om dokumentation for oprindelsen af visse tekstilvarer henhørende under afsnit XI i den kombinerede nomenklatur og overgået til fri omsætning i Fællesskabet samt om betingelserne for, at denne dokumentation kan anerkendes, og om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 3030/93 om den fælles ordning for indførsel af visse tekstilvarer med oprindelse i tredjelande (00025/2011/LEX - C7-0239/2011 - 2010/0272(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne (2012) (00020/2011/LEX - C7-0238/2011 - 2010/0242(COD))

- Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2000/25/EF for så vidt angår bestemmelserne for traktorer, der markedsføres under fleksibilitetsordningen (00019/2011/LEX - C7-0237/2011 - 2010/0301(COD)).


10. Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)

De kompetente udvalg havde fremsendt følgende berigtigelser til tekster vedtaget af Europa-Parlamentet:

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2011)0313(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. juli 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger P7_TA-PROV(2011)0313 - (KOM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD) - ECON

- Berigtigelse (P7_TA-PROV(2011)0218(COR01)) til Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved andenbehandlingen den 11. maj 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU nr. …/2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning og om ophævelse af Rådets direktiv73/44/EØF, direktiv96/73/EF og direktiv2008/121/EF P7_TA-PROV(2011)0218 - (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD) - IMCO

I henhold til forretningsordenens artikel 216, stk. 4, anses disse berigtigelser for vedtaget, medmindre en politisk gruppe eller mindst 40 medlemmer senest 48 timer efter meddelelsen anmoder om, at de sættes under afstemning.

Berigtigelserne findes på webstedet ”Séance en direct”.


11. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra udvalgene: følgende betænkninger:

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den Europæiske Unions tegning af yderligere kapitalandele i Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD) som følge af beslutningen om at udvide bankens aktiekapital (KOM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD)) - ECON - Ordfører: Sharon Bowles (A7-0227/2011)

- Betænkning om nuværende og fremtidig forvaltning af fiskeriet i Sortehavet (2010/2113(INI)) - PECH - Ordfører: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

- Betænkning om forsikringsgarantiordninger (2011/2010(INI)) - ECON - Ordfører: Peter Skinner (A7-0243/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 648/2004, hvad angår anvendelsen af fosfater og andre fosforholdige stoffer i husholdningsvaskemidler (KOM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD)) - ENVI - Ordfører: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE)) - INTA - Ordfører: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der ændrer tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)) - INTA - Ordfører: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

- Betænkning om 27. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-retten (2009) (2011/2027(INI)) - JURI - Ordfører: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forordning (EØF) nr. 429/73 om fastsættelse af særlige bestemmelser, der skal anvendes ved indførsel i Fællesskabet af visse varer henhørende under forordning (EØF) nr. 1059/69, med oprindelse i Tyrkiet og af forordning (EF) nr. 215/2000 om videreførelse i 2000 af foranstaltningerne i forordning (EF) nr. 1416/95 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter i 1995 for visse forarbejdede landbrugsprodukter (KOM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)) - INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0250/2011)

- Betænkning om bedre lovgivning, subsidiaritet, proportionalitet og intelligent lovgivning (2011/2029(INI)) - JURI - Ordfører: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter om den fælles landbrugspolitik (KOM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)) - AGRI - Ordfører: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

- Betænkning om en ny handelspolitik for Europa i forbindelse med Europa 2020-strategien (2010/2152(INI)) – INTA - Ordfører: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (KOM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)) – INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0256/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af forældede rådsretsakter (KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)) - INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0257/2011)

- Betænkning om fremme af arbejdstagernes mobilitet i Den Europæiske Union (2010/2273(INI)) - EMPL - Ordfører: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

- *** Henstilling om Rådets afgørelse om indgåelse af en aftale mellem Den Europæiske Union og Den Føderative Republik Brasiliens regering om civil luftfartssikkerhed (13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)) - TRAN - Ordfører: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om betingelserne for adgang til det globale satellitbaserede navigationssystem, der er en statsreguleret tjeneste etableret under Galileo-programmet (KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)) - ITRE - Ordfører: Norbert Glante (A7-0260/2011)

- *Betænkning om forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 521/2008 om oprettelse af fællesforetagendet for brændselsceller og brint (KOM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)) - ITRE - Ordfører: Herbert Reul (A7-0261/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår kontraktforhold i mejerisektoren (KOM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)) - AGRI - Ordfører: James Nicholson (A7-0262/2011)

- Betænkning om mobilitet og integrering af personer med handicap og den europæiske handicapstrategi for 2010-2020 (2010/2272(INI)) - EMPL - Ordfører: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

- Betænkning om europæisk trafiksikkerhed 2011-2020 (2010/2235(INI)) - TRAN - Ordfører: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)

- Betænkning om en ny turismepolitik for Europa – verdens førende rejsemål (2010/2206(INI)) - TRAN - Ordfører: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter (KOM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)) - AGRI - Ordfører: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Hans-Peter Martins immunitet (2011/2104(IMM)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

- *** Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om procedurerne for overgivelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater og Island og Norge (05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)) - LIBE - Ordfører: Rui Tavares (A7-0268/2011)

- Betænkning om ensidige erklæringer der medtages i protokollerne fra Rådets møder (2011/2090(INI)) - AFCO - Ordfører: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/000 TA 2011 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ) (KOM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0270/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation) (KOM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)) - JURI - Ordfører: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

- ***I Betænkning Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på energimarkederne (KOM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD)) - ITRE - Ordfører: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om godkendelse af konventionen om bevarelse og forvaltning af højsøfiskeressourcer i det sydlige Stillehav (08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)) - PECH - Ordfører: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

- Betænkning om gennemførelsen af direktivet om mægling i medlemsstaterne, dets indvirkning på mæglingen og domstolenes anvendelse af det (2011/2026(INI)) - JURI - Ordfører: Arlene Mccarthy (A7-0275/2011)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Norge om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter vedtaget på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)) - INTA - Ordfører: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/007 AT/Steiermark og Niederösterreich, Østrig) (KOM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0277/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (Frontex) (KOM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)) - LIBE - Ordfører: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/008 AT/AT&S Østrig) (KOM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0279/2011)

- *** Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af den internationale overenskomst om tropisk træ af 2006 (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)) - INTA - Ordfører: Vital Moreira (A7-0280/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår handelsnormer (KOM(2010)0738 - C7-0422/2010 - 2010/0354(COD)) - AGRI - Ordfører: Iratxe García Pérez (A7-0281/2011)

- Betænkning om EU-rammepolitik for bistand til løsning af udviklingslandenes fødevaresikkerhedsproblemer (2010/2100(INI)) - DEVE - Ordfører: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)

- Betænkning om EU's terrorbekæmpelsespolitik: vigtigste resultater og fremtidige udfordringer (2010/2311(INI)) - LIBE - Ordfører: Sophia In 'T Veld (A7-0286/2011)

- Betænkning om en effektiv råvarestrategi for Europa (2011/2056(INI)) - ITRE - Ordfører: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

- Betænkning om Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne mellem EU og Republikken Moldova om indgåelse af en associeringsaftale (2011/2079(INI)) - AFET - Ordfører: Graham Watson (A7-0289/2011)

- Betænkning om håndtering af sikkerheden i forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore (2011/2072(INI)) - ITRE - Ordfører: Vicky Ford (A7-0290/2011)

- Betænkning om situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen (2011/2091(INI)) - FEMM udvalg - Ordfører: Edit Bauer (A7-0291/2011)

2) fra medlemmerne

2.1) spørgsmål til spørgetiden (forretningsordenens artikel 116)
- til Rådet

Posselt Bernd, Harkin Marian, Klute Jürgen, Koumoutsakos Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Ţicău Silvia-Adriana

2.2) Forslag til ændring af forretningsordenen (forretningsordenens artikel 212)

- Andrew Duff. Forslag til ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden - Ændring af artikel 196 med henblik på indføjelse af en henvisning til artikel 166 (Endelig afstemning) (B7-0479/2011)

henvist til:

kor.udv. :

AFCO


12. Bortfaldne skriftlige erklæringer

Skriftlig erklæring nr. 0016/2011 havde ikke opnået det fornødne antal underskrifter, og den bortfaldt derfor i henhold til forretningsordenens artikel 123, stk. 5.


13. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115):

- (O-000135/2011) af Jo Leinen, Richard Seeber og Theodoros Skylakakis for ENVI til Kommissionen: En overordnet strategi vedrørende de ikke-CO2-klimarelevante menneskeskabte emissioner (B7-0418/2011)

- (O-000148/2011) af Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil og Manfred Weber for PPE-Gruppen til Rådet: Mindskelse af kløften mellem antikorruptionslovgivningen og virkeligheden (B7-0419/2011)

- (O-000149/2011) af Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil og Manfred Weber for PPE-Gruppen til Kommissionen: Formindskelse af afstanden mellem teori og praksis i forbindelse med korruptionsbekæmpelseslovgivningen (B7-0420/2011)

- (O-000153/2011) af Pervenche Berès og Karima Delli for EMPL til Kommissionen: EU-strategi for hjemløshed (B7-0421/2011)

- (O-000154/2011) af Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard og Alfreds Rubiks for GUE/NGL-Gruppen til Rådet: Forstærkning af foranstaltninger til bekæmpelse af korruption (B7-0422/2011)

- (O-000155/2011) af Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard og Alfreds Rubiks for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: Styrkelse af foranstaltninger til bekæmpelse af korruption (B7-0423/2011)

- (O-000172/2011) af Jan Philipp Albrecht og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen til Rådet: Mindskelse af kløften mellem antikorruptionslovgivningen og virkeligheden (B7-0424/2011)

- (O-000173/2011) af Jan Philipp Albrecht og Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen til KommissionenMindskelse af kløften mellem antikorruptionslovgivningen og virkeligheden (B7-0425/2011)

- (O-000178/2011) af Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino og Rosario Crocetta for S&D-Gruppen til Rådet: Gennemførelse af Kommissionens antikorruptionspakke (B7-0427/2011)

- (O-000179/2011) af Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino og Rosario Crocetta for S&D-Gruppen til Kommissionen: Gennemførelse af Kommissionens antikorruptionspakke (B7-0428/2011)

- (O-000180/2011) af Herbert Reul for ITRE til Kommissionen: EU's politikstrategi ved ITU's verdensomspændende radiokommunikationskonference 2012 (WRC-12) (B7-0429/2011)

- (O-000185/2011) af Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez og Jürgen Creutzmann for ALDE-Gruppen, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary og Cristiana Muscardini for PPE-Gruppen samt Robert Sturdy for ECR-Gruppen til Kommissionen: Internationalisering af europæiske SMV'er (B7-0430/2011)

- (O-000190/2011) af Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen til Rådet: Foranstaltninger til bekæmpelse af korruption (B7-0431/2011)

- (O-000191/2011) af Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen til Kommissionen: Foranstaltninger til bekæmpelse af korruption (B7-0432/2011)

- (O-000193/2011) af Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev og Jens Rohde for ALDE-Gruppen til Rådet: Mindskelse af kløften mellem antikorruptionslovgivningen og virkeligheden (B7-0433/2011)

- (O-000194/2011) af Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev og Jens Rohde for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Mindskelse af kløften mellem antikorruptionslovgivningen og virkeligheden (B7-0434/2011).

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123):

- Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser og Niccolò Rinaldi om Den Europæiske Unions anerkendelse af den palæstinensiske stat (0027/2011)

- Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner og Gianni Pittella om behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester (0035/2011)

- Valdemar Tomaševski om forbedring af den nukleare sikkerhed i EU og nabolandene (0036/2011)

- Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith og Giommaria Uggias om etablering af Ø-pagten (Pact of Islands) som et officielt europæiske initiativ (0037/2011)

- Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek og Mariya Nedelcheva om anerkendelse af Situation Testing, når den giver positive resultater, som juridisk bevis for racemæssig forskelsbehandling (0038/2011).


14. Tekster til aftaler sendt af Rådet

Rådet havde fremsendt bekræftet kopi af:

- aftale mellem den europæiske union og den mellemstatslige organisation for internationale jernbanebefordringer om Den Europæiske Unions tiltrædelse af konventionen om internationale jernbanebefordringer (COTIF) af 9. maj 1980, som ændret ved Vilniusprotokollen af 3.juni 1999

- aftale mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser for landbrugsprodukter og fødevarer, der ændrer aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter

- aftale mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, der ændrer tillægsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein, som udvider aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter til at omfatte Fyrstendømmet Liechtenstein

- aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens regering om visse aspekter af lufttrafik

- samarbejdsmemorandum mellem Den Europæiske Union og Organisationen for International Civil Luftfart om en ramme for et styrket samarbejde

- protokol mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er fastsat i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko

- protokol mellem Den Europæiske Union og Republikken Kap Verde om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem de to parter.


15. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioden i februar I 2011 forelå på websiden ”Séance en direct”.


16. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 201, stk. 6, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 26. juli 2011

Joachim Ledwoch (nr. 0707/2011); Widla Renata Michalska (Stowarzyszenie Przyjazna Rokietnica) (nr. 0708/2011); (navn fortroligt) (nr. 0709/2011); Jozef Adamski (nr. 0710/2011); T S Ostrowski (4 underskrifter) (nr. 0711/2011); Helmut Geuking (Partei Soziale Gerechtigkeit) (nr. 0712/2011); Dieter Schädlich (nr. 0713/2011); Jadwiga Szczodra (nr. 0714/2011); Rita Kasumu (11 underskrifter) (nr. 0715/2011); Adolf Śmieszek (nr. 0716/2011); Dietrich Bechstein (Flugtouristik Deitzsch e.V.) (nr. 0717/2011); Robert Wilk (nr. 0718/2011); Daniela Theiss (nr. 0719/2011); Siegfried Schäfer (nr. 0720/2011); Vincent Grünberg (nr. 0721/2011); Ingeborg Flandergan (nr. 0722/2011); Simon Jakob (Jakob & Kollegen) (nr. 0723/2011); Kazimierz Gała (nr. 0724/2011); Bernhard Kempen (Universität zu Köln) (nr. 0725/2011); Enrico Venezia (nr. 0726/2011); Mihai Dulgheru (nr. 0727/2011); Kosyo Kosev (KOSKO LTD) (nr. 0728/2011); Fiona Munro (nr. 0729/2011); Agostino Furfaro (nr. 0730/2011); Kevin Forbes (nr. 0731/2011); Clive Smith (nr. 0732/2011); Christian Nekvedavicius (Lithuanian association for the protection of human rights) (nr. 0733/2011); Patrick Pearse Heffernan (nr. 0734/2011); (navn fortroligt) (nr. 0735/2011); Mario Marocco (Associazione nazionale operatori elettrici indipendenti) (nr. 0736/2011); Hugo Wolff (nr. 0737/2011); Carina Diana Lintia (nr. 0738/2011); Desislava Rayanovo (nr. 0739/2011); Antonio Luis García Martínez (nr. 0740/2011); Francisco Bernal Alfonso (nr. 0741/2011); (navn fortroligt) (nr. 0742/2011); Jaime Sanfelix Palau (Laserood 2007, S.L.) (nr. 0743/2011); María Antonia Busto Ortiz (nr. 0744/2011); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0745/2011); Cristina Díaz Espiñeira (nr. 0746/2011); Asunción Cremades Campos (nr. 0747/2011); José Ramón Gil Benito (nr. 0748/2011).

Den 3. august 2011

Ritva Suortti (nr. 0749/2011); (navn fortroligt) (nr. 0750/2011); Jean-Louis Posté (Président de Mauves Vivantes) (nr. 0751/2011); (navn fortroligt) (nr. 0752/2011); Dries Emmen (O.O.B.T.) (nr. 0753/2011); Salvador Peiró Gómez (Centro de Acuicultura Experimental) (nr. 0754/2011); Adorjáni István (nr. 0755/2011); (navn fortroligt) (nr. 0756/2011); Zacharias Tsirtos (nr. 0757/2011); Victor Alexandru Kovacs (nr. 0758/2011); Elise Michaud (nr. 0759/2011); Rodulfo Galido Torres (nr. 0760/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0761/2011); André Goretti (Président de la Fédération Autonome des Sapeurs-pompiers professionnels) (nr. 0762/2011); Judit Szima (Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete) (nr. 0763/2011).

Den 12. august 2011

Ewa Rydzyńska (nr. 0764/2011); Symanski Botho (nr. 0765/2011); Heinz Greiner Walter (nr. 0766/2011); Aartur Hirschmann (nr. 0767/2011); Józef Suszczewicz (nr. 0768/2011); Helga Hung (nr. 0769/2011); Wolfgang Panthel (nr. 0770/2011); Algimantas Jonas Petraitis (nr. 0771/2011); Tsvetan Georgiev Rangelov (nr. 0772/2011); Marek Iwanowski (nr. 0773/2011); Jerzy Aplej (nr. 0774/2011); Wilfried Gesing (nr. 0775/2011); Martin Wagner (2 underskrifter) (nr. 0776/2011); Agata Szczęśniak-Sevastiadi (nr. 0777/2011); Krzysztof Tokarz (nr. 0778/2011); Georg Schömer (nr. 0779/2011); Igor Herzog (nr. 0780/2011); Manfred Tröger (nr. 0781/2011); Krzysztof Tomasik (nr. 0782/2011); Ehrhardt Bekeschus (nr. 0783/2011); Stefanija Groh (nr. 0784/2011); Jolanta Smagłowska (nr. 0785/2011); (navn fortroligt) (nr. 0786/2011); Edelmiro Cuadrado Alba (nr. 0787/2011); (navn fortroligt) (nr. 0788/2011); Alejandro Pastor (nr. 0789/2011); Pepe Montes Guillén (Agrupación de Labradores del Pozuelo S.A) (nr. 0790/2011); Mikel Basabe Kortabarria (Aralar) (nr. 0791/2011); Sebastiano Licciardello (Studio Legale Prof. Avv. Sebastiano Licciardello) (90 underskrifter) (nr. 0792/2011); José Ignacio Francés Sánchez (IFS ABOGADOS) (74 underskrifter) (nr. 0793/2011); Joaquim Boadas De Quintana (FECASARM ) (nr. 0794/2011); Antonio Luis García Martínez (nr. 0795/2011); (navn fortroligt) (nr. 0796/2011); (navn fortroligt) (nr. 0797/2011); Giorgio Gurrieri (nr. 0798/2011); Giuseppe Sorrentino (Federconsumatori) (nr. 0799/2011); Henryk Nowakowski (nr. 0800/2011); Vladimirs Strazdiņš (Austrumu Medicīna Co., Ltd.) (nr. 0801/2011); European Policy Office WWF (WWF European Policy Office) (nr. 0802/2011); Vladimir Dimitrov (BAR - Association Bulgare de Recyclage) (nr. 0803/2011); Sergio López (nr. 0804/2011); Sándor Polgár (nr. 0805/2011); Diego Zunino (3973 underskrifter) (nr. 0806/2011); Milcho Georgiev Stanoev (nr. 0807/2011); Helene Lopes (nr. 0808/2011); María Inés Barcia (Asociación AAPV) (nr. 0809/2011); (navn fortroligt) (nr. 0810/2011); Garbis Vincentiu Kehaiyan (nr. 0811/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0812/2011); Catherine Abéguilé-Petit (nr. 0813/2011); Sara Consuegra (nr. 0814/2011); Anna Poulsen (nr. 0815/2011); Pavlos Arvanitopoulos (nr. 0816/2011); Jean-Antoine Enrile (nr. 0817/2011); Samir Bekenniche (nr. 0818/2011); (navn fortroligt) (nr. 0819/2011); Jan a.a. Huijsman (nr. 0820/2011); Εmmanuel Perrakis (nr. 0821/2011); Juan Carlos Uriarte Amarica (Agaden Association) (nr. 0822/2011); (navn fortroligt) (nr. 0823/2011); (navn fortroligt) (nr. 0824/2011); (navn fortroligt) (2 underskrifter) (nr. 0825/2011); Andrea Cocco (nr. 0826/2011); Anita Brandt (ART OPUS GmbH) (2 underskrifter) (nr. 0827/2011); Patrick Anazonwu (nr. 0828/2011); John Hadman (nr. 0829/2011); Polykarpos Markaras (nr. 0830/2011); Leszek Janczyk (nr. 0831/2011); (navn fortroligt) (nr. 0832/2011); Markus Knops (nr. 0833/2011); Ömer Cakmak (nr. 0834/2011); Peter Spyrka (nr. 0835/2011); Noelia Ferrer Martínez (Ebame & Associats) (nr. 0836/2011); Gianfranco Concetti (nr. 0837/2011); Hans Lennros (Upadek AB) (nr. 0838/2011); (navn fortroligt) (nr. 0839/2011); Arabadzhieva Neli Petrova (3 underskrifter) (nr. 0840/2011); Magdalena Zdravkova Slavova (4 underskrifter) (nr. 0841/2011); Finn Skovgaard (nr. 0842/2011); Alessandro Michelucci (nr. 0843/2011); Remo Pulcini (Progetto Mezzogiorno) (nr. 0844/2011); Mark Borda (nr. 0845/2011); Giuseppe Giacomini (Conte & Giacomini) (nr. 0846/2011); Mohammad Reza Fardoom (Solidarity, Independence, Democracy (SID)) (nr. 0847/2011); Antonio Luis García Martínez (nr. 0848/2011); (navn fortroligt) (nr. 0849/2011); Basem Kasem (på vegne af 156 syriske studerende) (156 underskrifter) (nr. 0850/2011).

Den 8. september 2011

Kurt Bilogan (nr. 0851/2011); Wolfgard Christine Ruckershauer (nr. 0852/2011); P Kuecklich-Scheer (115 underskrifter) (nr. 0853/2011); Wilhelm Hök (nr. 0854/2011); Ralf Schneeweiss (nr. 0855/2011); Edward Zytka (nr. 0856/2011); (navn fortroligt) (nr. 0857/2011); Ryszard Kopera (nr. 0858/2011); Schmid Peter (nr. 0859/2011); Kind Paul (nr. 0860/2011); Christel Krombolz (2 underskrifter) (nr. 0861/2011); Maria Klein (nr. 0862/2011); Michał Combik (nr. 0863/2011); Mehl Ulrich (nr. 0864/2011); Günter Dillikrath (nr. 0865/2011); Peter Mohr (nr. 0866/2011); Appel c/o Schmidt Manfred (nr. 0867/2011); Michael Stoltenberg (nr. 0868/2011); Safet Alimehaj (www.klage-gegen-ljubljanska-banka.de) (nr. 0869/2011); Reinhold Leckert (nr. 0870/2011); K. T. Baranowska (nr. 0871/2011); Georg Geisenfelder (nr. 0872/2011); (navn fortroligt) (nr. 0873/2011); Michael Witfer (Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V.) (nr. 0874/2011); Ursula Lehmann (nr. 0875/2011); Prof. Dr. Dennis von Heimburg (Vereinigung der Deutschen Astetisch-Plastichen Chirurgen) (nr. 0876/2011); Jorg Rudolf (nr. 0877/2011); Cristian Nan (nr. 0878/2011); Fundația FACIAS (Fundația Pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) (nr. 0879/2011); Petar Trojanski Penchev (Forening for Ytringsfrihed "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (nr. 0880/2011); Alexandru Popovici (Fundatia "Anastasie Basota") (nr. 0881/2011); Kristina Angelova Dikova (nr. 0882/2011); Motoristas Patinter (Patinter Portuguesa de Automóveis Transportadora) (nr. 0883/2011);(navn fortroligt) (nr. 0884/2011); Adrian Roman (nr. 0885/2011); Topalov Dimov (nr. 0886/2011); Viorica Sarcu (nr. 0887/2011); Luis Neto (nr. 0888/2011); Stefania Giro (nr. 0889/2011); Ian Carr-de Avelon (nr. 0890/2011); (navn fortroligt) (nr. 0891/2011); Dumitru Pirjol (Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni-Radoșeni-Carpinișeni) (nr. 0892/2011); Ioan Stan (11 underskrifter) (nr. 0893/2011); Mihalis A. Vomvas (nr. 0894/2011); Anthony Webb (nr. 0895/2011); (navn fortroligt) (nr. 0896/2011); (navn fortroligt) (nr. 0897/2011); (navn fortroligt) (nr. 0898/2011); David Camus (Persverkopers) (nr. 0899/2011); Andreka Maftei (nr. 0900/2011); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (nr. 0901/2011); Ricardo Catrola (nr. 0902/2011); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (nr. 0903/2011); Jiří Hůlka (Union of Municipalities of the Sumava national park) (nr. 0904/2011); Michele Bertucco (Associazione Legambiente Veneto) (6 underskrifter) (nr. 0905/2011); Alessandro Lanci (Nuovo Senso Civico) (2 underskrifter) (nr. 0906/2011); Ljubima Jordanova Dimitrova (nr. 0907/2011); (navn fortroligt) (nr. 0908/2011); Maria Teresa Motas de Oliveira (nr. 0909/2011).


17. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 09/2011 (N7-0053/2011 - C7-0158/2011 - 2011/2121(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 12/2011 (N7-0054/2011 - C7-0165/2011 - 2011/2127(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 13/2011 (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 14/2011 (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 15/2011 (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 16/2011 (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 17/2011 (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 20/2011 (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 24/2011 (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 31/2011 (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD)).


18. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioderne september I 2011 (PE 470.595/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Mandag, tirsdag, onsdag

Ingen ændringer.

Torsdag

Anmodning fra PPE-Gruppen om at rykke afstemningen om beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen om situationen i Libyen frem til nærværende mødeperiode (punkt 180 i PDOJ).

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, der begrundede anmodningen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, der talte for den, og Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, der talte imod den.

Parlamentet godkendte anmodningen ved VE (131 for, 95 imod, 7 hverken/eller).

Fristerne for indgivelse af forslag fastsattes som følger:

forslag til beslutning: tirsdag den 13. september kl. 10.00

ændringsforslag og fælles beslutningsforslag: onsdag den 14. september kl. 10.00

ændringsforslag til fælles beslutningsforslag: onsdag den 14. september kl. 11.00.

Afstemningen ville finde sted torsdag.

°
° ° °

Arbejdsplanen fastsattes således.


19. Mindehøjtidelighed i anledning af 10-årsdagen for den 11. september 2001 (erklæring fra formanden)

Formanden afgav en erklæring i anledning af 10-årsdagen for 11. september 2001.

Parlamentet iagttog et minuts stilhed.


20. Igangværende Doha-forhandlinger (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Igangværende Doha-forhandlinger

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Godelieve Quisthoudt-Rowohl for PPE-Gruppen, Vital Moreira for S&D-Gruppen, Niccolò Rinaldi for ALDE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

Talere: William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Nicole Sinclaire, løsgænger, Daniel Caspary, George Sabin Cutaş, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål stillet af Hans-Peter Martin, Yannick Jadot, João Ferreira, Bastiaan Belder, Hans-Peter Martin, Georgios Papastamkos, Corina Creţu, Judith Sargentini, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder og Elisabeth Köstinger.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Vital Moreira for INTA om udviklingen i forhandlingerne om Doha-udviklingsdagsordenen (B7-0478/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.12 i protokollen af 14.9.2011.


21. En effektiv råstofstrategi for Europa (forhandling)

Betænkning om en effektiv råvarestrategi for Europa [2011/2056(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Reinhard Bütikofer forelagde sin betænkning.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Talere: Birgit Schnieber-Jastram (ordfører for udtalelse fra DEVE), Bernd Lange (ordfører for udtalelse fra INTA), Judith A. Merkies (ordfører for udtalelse fra ENVI), Daciana Octavia Sârbu (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pilar del Castillo Vera for PPE-Gruppen, Marita Ulvskog for S&D-Gruppen, Lena Ek for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Ioannis A. Tsoukalas, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul og Marian-Jean Marinescu.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu og Judith A. Merkies.

Talere: Antonio Tajani og Reinhard Bütikofer.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.22 i protokollen af 13.9.2011.


22. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

Rosa Estaràs Ferragut, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Rui Tavares, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Oreste Rossi, Slavi Binev, László Tőkés, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Toussas, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Alajos Mészáros, Maria Eleni Koppa, Willy Meyer, Georgios Papanikolaou, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, George Sabin Cutaş, Jarosław Kalinowski, Boris Zala, Mairead McGuinness, Luís Paulo Alves, Seán Kelly og Nuno Melo.


23. EU's terrorbekæmpelsespolitik: vigtigste resultater og fremtidige udfordringer (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU's terrorbekæmpelsespolitik: vigtigste resultater og fremtidige udfordringer [2010/2311(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

Sophia in 't Veld foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Philipp Albrecht, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Elena Băsescu og Monika Flašíková Beňová.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.23 i protokollen af 13.9.2011.


24. Revisionspolitik – Læren af krisen (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om revisionspolitik – læren af krisen [2011/2037(INI)] - Retsudvalget. Ordfører: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

Antonio Masip Hidalgo foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Monika Flašíková Beňová, Evelyn Regner, Rui Tavares, Kay Swinburne og Jaroslav Paška.

Michel Barnier (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.17 i protokollen af 13.9.2011.


25. Nuværende og fremtidig forvaltning af fiskeriet i Sortehavet (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om nuværende og fremtidig forvaltning af fiskeriet i Sortehavet [2010/2113(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

Iliana Malinova Iotova foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Guido Milana, Vasilica Viorica Dăncilă, Josefa Andrés Barea, Silvia-Adriana Ţicău, Evgeni Kirilov og João Ferreira.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.24 i protokollen af 13.9.2011.


26. Sikkerhed i forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om håndtering af sikkerheden i forbindelse med olie- og gasaktiviteter offshore [2011/2072(INI)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Vicky Ford (A7-0290/2011)

Vicky Ford foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Alajos Mészáros, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo og Michèle Rivasi.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.25 i protokollen af 13.9.2011.


27. Kvindelige iværksættere i små og mellemstore virksomheder (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om kvindelige iværksættere i små og mellemstore virksomheder [2010/2275(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

Marina Yannakoudakis foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Regina Bastos, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou og Angelika Werthmann.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.26 i protokollen af 13.9.2011.


28. Situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om situationen for kvinder, som nærmer sig pensionsalderen [2011/2091(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Edit Bauer (A7-0291/2011)

Edit Bauer foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Katarína Neveďalová og Antigoni Papadopoulou.

Antonio Tajani (næstformand i Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.18 i protokollen af 13.9.2011.


29. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 470.595/OJMA).


30. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.50.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik