Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 243kWORD 183k
Esmaspäev, 12. september 2011 - Strasbourg
1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldused
 3.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 4.Kodukorra tõlgendamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 7.Volituste kontrollimine
 8.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine
 10.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 11.Esitatud dokumendid
 12.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 13.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 14.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 15.Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus
 16.Petitsioonid
 17.Assigneeringute ümberpaigutamine
 18.Tööplaan
 19.11. septembri 2001. aasta kümnes aastapäev (presidendi avaldus)
 20.Käimasolevad Doha vooru läbirääkimised (arutelu)
 21.Euroopa tõhus toorainestrateegia (arutelu)
 22.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 23.ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamised saavutused ja edasised ülesanded (lühiettekanne)
 24.Auditi poliitikavaldkond ja kriisi õppetunnid (lühiettekanne)
 25.Muste mere kalavarud (lühiettekanne)
 26.Avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutus (lühiettekanne)
 27.Naisettevõtlus väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (lühiettekanne)
 28.Pensionieale lähenevate naiste olukord (lühiettekanne)
 29.Järgmise istungi päevakord
 30.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungjärgu jätkamine

Istung algas kell 17.05.


2. Presidentuuri avaldused

President tegi avalduse ELi hiljutiste majanduskriisiga võitlemise algatuste kohta ja avalduse Liibüa konflikti tulemuste teemal.

Sõna võtsid Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes tuletas meelde Itaalia peaministri Silvio Berlusconi järgmisel päeval toimuvat parlamendi külastust ja tegi ettepaneku, et peaminister võiks kohtuda ka ECON komisjoniga, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes toetas Guy Verhofstadti ettepanekut, Mario Mauro fraktsiooni PPE nimel ja Werner Langen (president täpsustas, et tegemist ei ole ametliku visiidiga).

President tuletas parlamendiliikmetele meelde, et järgmisel päeval külastab parlamenti Poola Vabariigi president Bronisław Komorowski.

President andis teada, et parlament osaleb 15. septembril 2011 ÜRO rahvusvahelisel demokraatia päeval.

President mõistis hukka 2. juulil 2011 parlamendiliikme Sajjad Karimi vastu toime pandud vägivalla ja avaldas talle toetust.

Sõna võtsid Itaalia peaministri visiidi teemal Niccolò Rinaldi ja Mario Mauro.


3. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.

°
° ° °

Danuta Maria Hübner andis teada, et ta soovib hääletada 6. juulil 2011 hääletusel olnud raporti A7-0210/2011 artikli 16 punkt b poolt (originaaltekst).


4. Kodukorra tõlgendamine

President teavitas parlamendiliikmeid kodukorra artikli 211 lõike 3 kohastest kodukorra artiklite 51 ja 192 tõlgendustest, mille oli esitanud põhiseaduskomisjon, kellega oli konsulteeritud järgmiste sätete tõlgendamise küsimuses:

Kodukorra artikli 51 tõlgendus:

"Seda artiklit saab kohaldada menetluse suhtes, mille tulemusena esitatakse soovitus kiita heaks või lükata tagasi rahvusvahelise lepingu sõlmimine kooskõlas kodukorra artiklite 90 lõikega 5 ja 81 lõikega 1, tingimusel et selles sätestatud tingimused on täidetud."

Kodukorra artikli 192 tõlgendus:

"Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed ei moodusta artikli 30 tähenduses fraktsiooni ega saa seetõttu määrata koordinaatoreid, kes on ainsad koordinaatorite koosolekutel osalemise õigust omavad parlamendiliikmed.

Koordinaatorite koosolekute eesmärk on valmistada ette komisjonide otsused ning need koosolekud ei või ilma erivolitusteta asendada komisjoni koosolekuid. Seetõttu on koordinaatorite koosolekutel tehtavate otsuste jaoks vaja eelnevaid volitusi. Kui volitused puuduvad, võivad koordinaatorid võtta vastu vaid soovitusi, millele hiljem on vaja komisjoni ametlikku heakskiitu.

Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmetele tuleb kooskõlas mittediskrimineerimise põhimõttega alati tagada teabe kättesaadavus seeläbi, et neile edastatakse teave ja fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmete sekretariaadi esindaja osaleb koordinaatorite koosolekutel."

Kui fraktsioon või vähemalt 40 parlamendiliiget eespool toodud tõlgendusi enne käesoleva istungi protokolli vastuvõtmist ei vaidlusta (kodukorra artikli 211 lõige 4), loetakse need vastuvõetuks. Vastupidisel juhul pannakse need parlamendis hääletusele.


5. Parlamendi koosseis

Eva-Britt Svensson on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 1. septembrist 2011.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates sellest kuupäevast vabaks, ning parlament teavitab sellest liikmesriigi asjaomast ametiasutust.

°
° ° °

Dirk Sterckx on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 7. septembrist 2011.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 3 märkis parlament, et tema ametikoht jääb alates sellest kuupäevast vabaks, ning parlament teavitab sellest liikmesriigi asjaomast ametiasutust.

Belgia pädevad ametiasutused on teatanud Dirk Sterckxi asemel Philippe De Backeri Euroopa Parlamendi liikme ametikohale nimetamisest.

Parlament võttis teadmiseks, et muudatus jõustub alates 7. septembrist 2011.

°
° ° °

Itaalia pädevad ametiasutused on teatanud Luigi de Magistrise Euroopa Parlamendi liikme volituste lõppemisest 19. juulil 2011 kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva akti artikli 7 lõikega 3 ning sellest, et teda asendab Andrea Zanoni.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõigetele 1 ja 4 märkis parlament, et Luigi de Magistrise ametikoht jääb alates 19. juulist 2011 vabaks, ning võttis teadmiseks, et Andrea Zanoni nimetamine sellele ametikohale jõustub samast kuupäevast.

°
° ° °

Kuna nende mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osalevad Philippe De Backer ja Andrea Zanoni vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et nad on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles nad kinnitavad, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.


6. Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus

Euroopa Parlamendi endine liige Luigi de Magistris on esitanud taotluse tema parlamendiliikme puutumatuse kaitsmiseks seoses Lamezia Terme tsiviilkohtu menetluses oleva kohtuasjaga.

Vastavalt kodukorra artikli 6 lõikele 3 saadeti taotlus edasi JURI komisjonile, kes vastutab küsimuse läbivaatamise eest.


7. Volituste kontrollimine

Parlament otsustas JURI komisjoni ettepanekul kinnitada Tarja Cronbergi ja Dimitrios Droutsase volitused alates 22. juunist 2011 ja Franck Prousti volitused alates 23. juunist 2011.


8. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

President on saanud fraktsioonide ALDE, Verts/ALE ja GUE/NGL taotlused järgmiste ametissenimetamiste kohta:

AFET komisjon: Tarja Cronberg

CONT komisjon: Giommaria Uggias

IMCO komisjon: Cornelis de Jong Kyriacos Triantaphyllidese asemel

TRAN komisjon: Andrea Zanoni Giommaria Uggiase asemel, Philippe De Backer

PECH komisjon: Jorgo Chatzimarkakis Britta Reimersi asemel

LIBE komisjon: Kyriacos Triantaphyllides Cornelis de Jongi asemel

Delegatsioon Mašriki riikidega suhtlemiseks: Andrea Zanoni

Delegatsioon ELi-Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis: Philippe De Backer

Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarne assamblee: Philippe De Backer

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine

President teatas, et vastavalt kodukorra artiklile 74 kirjutab ta kolmapäeval koos nõukogu eesistujaga alla järgmistele seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktidele:

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 tarbijakaitseseaduse jõustamise eest vastutavate siseriiklike asutuste vahelise koostöö kohta (00023/2011/LEX - C7-0240/2011 - 2011/0001(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1541/98 teatavate koondnomenklatuuri XI jao alla kuuluvate ja ühenduses vabasse ringlusse lubatud tekstiiltoodete päritolutõendi ja sellise tõendi aktsepteerimistingimuste kohta ning muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3030/93 teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta (00025/2011/LEX - C7-0239/2011 - 2010/0272(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus aktiivsena vananemise ja põlvkondadevahelise solidaarsuse Euroopa aasta (2012) kohta (00020/2011/LEX - C7-0238/2011 - 2010/0242(COD))

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2000/25/EÜ paindlikkuskava alusel turule viidud traktoreid käsitlevate sätete osas (00019/2011/LEX - C7-0237/2011 - 2010/0301(COD))


10. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Vastutavad komisjonid on Euroopa Parlamendi vastuvõetud tekstide kohta edastanud järgmised parandused:

- Parandus (P7_TA-PROV(2011)0313(COR01)) esimesel lugemisel 5. juulil 2011 vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohale võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/…/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 97/9/EÜ investeeringute tagamise skeemide kohta - P7_TA-PROV(2011)0313 - (KOM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD) - ECON

- Parandus (P7_TA-PROV(2011)0218(COR01)) teisel lugemisel 11. mail 2011 vastu võetud Euroopa Parlamendi seisukohale vastu võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2011/…/EL tekstiilkiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 96/73/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/121/EÜ - P7_TA-PROV(2011)0218 - (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD) - IMCO

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast nende teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panekuks.

Parandused on kättesaadavad veebilehel "Séance en direct / Istungi teave".


11. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) parlamendikomisjonid: raportid

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mille kohaselt märgib Euroopa Liit tulenevalt otsusest suurendada Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga aktsiakapitali panga kapitalis täiendavaid aktsiaid (KOM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD)) - ECON komisjon - Raportöör: Sharon Bowles (A7-0227/2011)

- Raport Musta mere kalavarude praeguse ja edasise majandamise kohta (2010/2113(INI)) - PECH komisjon - Raportöör: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

- Raport kindlustuse tagamise skeemide kohta (2011/2010(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Peter Skinner (A7-0243/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 648/2004 selles osas, mis käsitleb fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamist kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites (KOM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitleva lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet) sõlmimise kohta (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelist lisakokkulepet, millega laiendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet Liechtensteini Vürstiriigile) sõlmimise kohta (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

- Raport , mis käsitleb 27. aastaaruannet Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2009) (2011/2027(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 429/73, millega nähakse ette teatavate määruse (EMÜ) nr 1059/69 reguleerimisalasse kuuluvate ja Türgist pärit kaupade ühendusse importimise erisätted, ja määrus (EÜ) nr 215/2000, millega uuendatakse aastaks 2000 meetmeid, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1416/95, millega kehtestatakse teatavatele töödeldud põllumajandussaadustele aastaks 1995 teatavad soodustused ühenduse tariifikvootide kujul (KOM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0250/2011)

- Report parema õigusloome, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse ning aruka õigusliku reguleerimise kohta (2011/2029(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas (KOM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

- Raport Euroopa uue kaubanduspoliitika kohta Euroopa 2020. aasta strateegia raames (2010/2152(INI)) - INTA komisjon - Raportöör: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks (KOM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0256/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid (KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0257/2011)

- Raport töötajate liikuvuse edendamise kohta Euroopa Liidus (2010/2273(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

- *** Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi valitsuse vahelise tsiviillennunduse ohutuse lepingu sõlmimist (13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)) - TRAN komisjon - Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Galileo programmil põhineva globaalse satelliitnavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise üksikasjalikku korda (KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Norbert Glante (A7-0260/2011)

- * Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte (KOM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)) - ITRE komisjon - Raportöör: Herbert Reul (A7-0261/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 seoses lepinguliste suhetega piima- ja piimatootesektoris (KOM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: James Nicholson (A7-0262/2011)

- Raport puuetega isikute liikuvuse ja kaasamise ning Euroopa puuetega inimeste strateegia 2010–2020 kohta (2010/2272(INI)) - EMPL komisjon - Raportöör: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

- Raport Euroopa liiklusohutuse kohta aastatel 2011–2020 (2010/2235(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)

- Raport Euroopa kui maailma soosituima turismisihtkoha ning uue Euroopa turismi tegevuskava kohta (2010/2206(INI)) - TRAN komisjon - Raportöör: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus põllumajandustoodete kvaliteedikavade kohta (KOM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

- Raport Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2011/2104(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu liikmesriikide ning Islandi ja Norra vahelist üleandmismenetlust käsitleva Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise kohta (05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)) - LIBE komisjon - Raportöör: Rui Tavares (A7-0268/2011)

- Raport nõukogu istungite protokolli lisatud ühepoolsete avalduste kohta (2011/2090(INI)) - AFCO komisjon - Raportöör: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta 17. mail 2006 sõlmitud institutsioonidevahelise kokkuleppe (EGF/2011/000 TA 2011 – Tehniline abi komisjoni algatusel) punktile 28 (KOM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0270/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (kodifitseeritud tekst) (KOM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)) - JURI komisjon - Raportöör: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta (KOM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD)) - ITRE komisjon - Raportöör: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Vaikse ookeani lõunaosa avamere kalavarude kaitse ja majandamise konventsiooni sõlmimise kohta (08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)) - PECH komisjon - Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

- Raport , mis käsitleb vahendusmenetluse direktiivi rakendamist liikmesriikides, selle mõju vahendusmenetlusele ja selle vastuvõtmist kohtute poolt (2011/2026(INI)) - JURI komisjon - Raportöör: Arlene Mccarthy (A7-0275/2011)

- *** Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 19 alusel antud lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta (14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/007 AT/ Steiermark ja Niederösterreich, Austria) (KOM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0277/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta vastu võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) asutamise kohta (KOM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/008 AT/AT&S, Austria) (KOM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0279/2011)

- ***Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel 2006. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu sõlmimise kohta (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)) - INTA komisjon - Raportöör: Vital Moreira (A7-0280/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1234/2007 turustamisstandardite osas (KOM(2010)0738 - C7-0422/2010 - 2010/0354(COD)) - AGRI komisjon - Raportöör: Iratxe García Pérez (A7-0281/2011)

- Raport ELi poliitilise raamistiku kohta, millega toetatakse arengumaid toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel (2010/2100(INI)) - DEVE komisjon - Raportöör: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)

- Raport ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamiste saavutuste ja edasiste ülesannete kohta (2010/2311(INI)) - LIBE komisjon - Raportöör: Sophia In 'T Veld (A7-0286/2011)

- Raport tõhusa Euroopa toorainestrateegia kohta (2011/2056(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

- Raport, mis käsitleb Euroopa Parlamendi soovitusi nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi ja Moldova Vabariigi vahel peetavate assotsieerimislepingut käsitlevate läbirääkimiste kohta (2011/2079(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Graham Watson (A7-0289/2011)

- Raport avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutusega seotud probleemide kohta (2011/2072(INI)) - ITRE komisjon - Raportöör: Vicky Ford (A7-0290/2011)

- Raport pensionieale lähenevate naiste olukorra kohta (2011/2091(INI)) - FEMM komisjon - Raportöör: Edit Bauer (A7-0291/2011)

2) parlamendiliikmed:

2.1) infotunni ajal suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 116)

- nõukogule

Posselt Bernd, Harkin Marian, Klute Jürgen, Koumoutsakos Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Ţicău Silvia-Adriana

2.2) kodukorra muutmise ettepanekud (kodukorra artikkel 212)

- Andrew Duff. Euroopa Parlamendi kodukorra muutmise ettepanek: Artikli 196 muutmine eesmärgiga lisada viide artiklile 166 (lõpphääletus) (B7-0479/2011)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFCO


12. Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid

Vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 5 on kirjalik deklaratsioon nr 0016/2011 kehtetu, kuna see ei kogunud piisavalt allkirju.


13. Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised dokumendid:

1) suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 115):

- (O-000135/2011), mille esitas(id) Jo Leinen, Richard Seeber ja Theodoros Skylakakis ENVI komisjoni nimel komisjonile: Muude kui süsinikdioksiidiga seotud kliimat mõjutavate inimtekkeliste heidete probleemi terviklik käsitlus (B7-0418/2011);

- (O-000148/2011), mille esitas(id) Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil ja Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel nõukogule: Korruptsioonivastase seaduse ja tegelikkuse vahelise lõhe ületamine (B7-0419/2011);

- (O-000149/2011), mille esitas(id) Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil ja Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Korruptsioonivastase seaduse ja tegelikkuse vahelise lõhe ületamine (B7-0420/2011);

- (O-000153/2011), mille esitas(id) Pervenche Berès ja Karima Delli EMPL komisjoni nimel komisjonile: ELi strateegia kodutuse kohta (B7-0421/2011);

- (O-000154/2011), mille esitas(id) Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard ja Alfreds Rubiks fraktsiooni GUE/NGL nimel nõukogule: Korruptsioonivastaste meetmete tõhustamine (B7-0422/2011);

- (O-000155/2011), mille esitas(id) Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard ja Alfreds Rubiks fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: Korruptsioonivastaste meetmete tõhustamine (B7-0423/2011);

- (O-000172/2011), mille esitas(id) Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel nõukogule: Korruptsioonivastase seaduse ja tegelikkuse vahelise lõhe ületamine (B7-0424/2011);

- (O-000173/2011), mille esitas(id) Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Korruptsioonivastase seaduse ja tegelikkuse vahelise lõhe ületamine (B7-0425/2011);

- (O-000178/2011), mille esitas(id) Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino ja Rosario Crocetta fraktsiooni S&D nimel nõukogule: ELi korruptsioonivastase paketi rakendamine (B7-0427/2011);

- (O-000179/2011), mille esitas(id) Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino ja Rosario Crocetta fraktsiooni S&D nimel komisjonile: ELi korruptsioonivastase paketi rakendamine (B7-0428/2011);

- (O-000180/2011), mille esitas(id) Herbert Reul, ITRE komisjoni nimel komisjonile: Euroopa Liidu poliitika Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu ülemaailmse raadiosidekonverentsi 2012 (WRC-12) suhtes (B7-0429/2011);

- (O-000185/2011), mille esitas(id) Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez ja Jürgen Creutzmann fraktsiooni ALDE nimel, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary ja Cristiana Muscardini fraktsiooni PPE nimel, Robert Sturdy fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Euroopa VKEde rahvusvahelistumine (B7-0430/2011);

- (O-000190/2011), mille esitas(id) Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel nõukogule: Korruptsioonivastased meetmed (B7-0431/2011);

- (O-000191/2011), mille esitas(id) Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Korruptsioonivastased meetmed (B7-0432/2011);

- (O-000193/2011), mille esitas(id) Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev ja Jens Rohde fraktsiooni ALDE nimel nõukogule: Korruptsioonivastase seaduse ja tegelikkuse vahelise lõhe ületamine (B7-0433/2011);

- (O-000194/2011), mille esitas(id) Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev ja Jens Rohde fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Korruptsioonivastase seaduse ja tegelikkuse vahelise lõhe ületamine (B7-0434/2011).

2) kirjalikud deklaratsioonid registrisse kandmiseks (kodukorra artikkel 123)

- Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser ja Niccolò Rinaldi Palestiina riigi tunnustamise kohta Euroopa Liidu poolt (0027/2011);

- Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner ja Gianni Pittella vajaduse kohta 112 hädaabiteenuste kättesaadavuse järele (0035/2011);

- Valdemar Tomaševski tuumaohutuse suurendamise kohta ELis ja naaberriikides (0036/2011);

- Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith ja Giommaria Uggias saarte pakti muutmise kohta Euroopa ametlikuks algatuseks (0037/2011);

- Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek ja Mariya Nedelcheva positiivse tulemuse andnud situatsioonitesti tunnustamise kohta rassilise diskrimineerimise õigusliku tõendina (0038/2011).


14. Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid

Nõukogu on edastanud järgmiste dokumentide tõestatud koopiad:

- Euroopa Liidu ja Rahvusvaheliste Raudteevedude Valitsustevahelise Organisatsiooni vaheline leping Euroopa Liidu ühinemise kohta 9. mai 1980. aasta rahvusvahelise raudteeveo konventsiooniga (COTIF), mida on muudetud 3. juuni 1999. aasta Vilniuse protokolliga;

- Leping Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet;

- Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline leping, millega muudetakse Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelist lisakokkulepet, millega laiendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet Liechtensteini Vürstiriigile;

- Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi valitsuse vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping;

- Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni vaheline koostöömemorandum, millega luuakse tõhustatud koostöö raamistik;

- Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vaheline protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus;

- Euroopa Liidu ja Cabo Verde vaheline protokoll, millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus.

.


15. Parlamendi resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus

Komisjoni teatis parlamendi 2011. aasta veebruari I osaistungjärgul vastu võetud resolutsioonidele järgneva tegevuse kohta on kättesaadav veebilehel „Séance en direct / Istungi teave”.


16. Petitsioonid

Alltoodud kuupäevadel kanti registrisse järgmised petitsioonid, mis saadeti vastavalt kodukorra artikli 201 lõikele 6 edasi vastutavale parlamendikomisjonile:

26. juuli 2011

Joachim Ledwoch (nr 0707/2011); Widla Renata Michalska (Stowarzyszenie Przyjazna Rokietnica) (nr 0708/2011); (nimi salastatud) (nr 0709/2011); Jozef Adamski (nr 0710/2011); T S Ostrowski (4 allkirja) (nr 0711/2011); Helmut Geuking (Partei Soziale Gerechtigkeit) (nr 0712/2011); Dieter Schädlich (nr 0713/2011); Jadwiga Szczodra (nr 0714/2011); Rita Kasumu (11 allkirja) (nr 0715/2011); Adolf Śmieszek (nr 0716/2011); Dietrich Bechstein (Flugtouristik Deitzsch e.V.) (nr 0717/2011); Robert Wilk (nr 0718/2011); Daniela Theiss (nr 0719/2011); Siegfried Schäfer (nr 0720/2011); Vincent Grünberg (nr 0721/2011); Ingeborg Flandergan (nr 0722/2011); Simon Jakob (Jakob & Kollegen) (nr 0723/2011); Kazimierz Gała (nr 0724/2011); Bernhard Kempen (Universität zu Köln) (nr 0725/2011); Enrico Venezia (nr 0726/2011); Mihai Dulgheru (nr 0727/2011); Kosyo Kosev (KOSKO LTD) (nr 0728/2011); Fiona Munro (nr 0729/2011); Agostino Furfaro (nr 0730/2011); Kevin Forbes (nr 0731/2011); Clive Smith (nr 0732/2011); Christian Nekvedavicius (Lithuanian association for the protection of human rights) (nr 0733/2011); Patrick Pearse Heffernan (nr 0734/2011); (nimi salastatud) (nr 0735/2011); Mario Marocco (Associazione nazionale operatori elettrici indipendenti) (nr 0736/2011); Hugo Wolff (nr 0737/2011); Carina Diana Lintia (nr 0738/2011); Desislava Rayanovo (nr 0739/2011); Antonio Luis García Martínez (nr 0740/2011); Francisco Bernal Alfonso (nr 0741/2011); (nimi salastatud) (nr 0742/2011); Jaime Sanfelix Palau (Laserood 2007, S.L.) (nr 0743/2011); María Antonia Busto Ortiz (nr 0744/2011); Alberto de la Peña Guillén (nr 0745/2011); Cristina Díaz Espiñeira (nr 0746/2011); Asunción Cremades Campos (nr 0747/2011); José Ramón Gil Benito (nr 0748/2011).

3. august 2011

Ritva Suortti (nr 0749/2011); (nimi salastatud) (nr 0750/2011); Jean-Louis Posté (Président de Mauves Vivantes) (nr 0751/2011); (nimi salastatud) (nr 0752/2011); Dries Emmen (O.O.B.T.) (nr 0753/2011); Salvador Peiró Gómez (Centro de Acuicultura Experimental) (nr 0754/2011); Adorjáni István (nr 0755/2011); (nimi salastatud) (nr 0756/2011); Zacharias Tsirtos (nr 0757/2011); Victor Alexandru Kovacs (nr 0758/2011); Elise Michaud (nr 0759/2011); Rodulfo Galido Torres (nr 0760/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr 0761/2011); André Goretti (Président de la Fédération Autonome des Sapeurs-pompiers professionnels) (nr 0762/2011); Judit Szima (Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete) (nr 0763/2011).

12. august 2011

Ewa Rydzyńska (nr 0764/2011); Symanski Botho (nr 0765/2011); Heinz Greiner Walter (nr 0766/2011); Aartur Hirschmann (nr 0767/2011); Józef Suszczewicz (nr 0768/2011); Helga Hung (nr 0769/2011); Wolfgang Panthel (nr 0770/2011); Algimantas Jonas Petraitis (nr 0771/2011); Tsvetan Georgiev Rangelov (nr 0772/2011); Marek Iwanowski (nr 0773/2011); Jerzy Aplej (nr 0774/2011); Wilfried Gesing (nr 0775/2011); Martin Wagner (2 allkirja) (nr 0776/2011); Agata Szczęśniak-Sevastiadi (nr 0777/2011); Krzysztof Tokarz (nr 0778/2011); Georg Schömer (nr 0779/2011); Igor Herzog (nr 0780/2011); Manfred Tröger (nr 0781/2011); Krzysztof Tomasik (nr 0782/2011); Ehrhardt Bekeschus (nr 0783/2011); Stefanija Groh (nr 0784/2011); Jolanta Smagłowska (nr 0785/2011); (nimi salastatud) (nr 0786/2011); Edelmiro Cuadrado Alba (nr 0787/2011); (nimi salastatud) (nr 0788/2011); Alejandro Pastor (nr 0789/2011); Pepe Montes Guillén (Agrupación de Labradores del Pozuelo S.A) (nr 0790/2011); Mikel Basabe Kortabarria (Aralar) (nr 0791/2011); Sebastiano Licciardello (Studio Legale Prof. Avv. Sebastiano Licciardello) (90 allkirja) (nr 0792/2011); José Ignacio Francés Sánchez (IFS ABOGADOS) (74 allkirja) (nr 0793/2011); Joaquim Boadas De Quintana (FECASARM ) (nr 0794/2011); Antonio Luis García Martínez (nr 0795/2011); (nimi salastatud) (nr 0796/2011); (nimi salastatud) (nr 0797/2011); Giorgio Gurrieri (nr 0798/2011); Giuseppe Sorrentino (Federconsumatori) (nr 0799/2011); Henryk Nowakowski (nr 0800/2011); Vladimirs Strazdiņš (Austrumu Medicīna Co., Ltd.) (nr 0801/2011); European Policy Office WWF (WWF European Policy Office) (nr 0802/2011); Vladimir Dimitrov (BAR - Association Bulgare de Recyclage) (nr 0803/2011); Sergio López (nr 0804/2011); Sándor Polgár (nr 0805/2011); Diego Zunino (3973 allkirja) (nr 0806/2011); Milcho Georgiev Stanoev (nr 0807/2011); Helene Lopes (nr 0808/2011); María Inés Barcia (Asociación AAPV) (nr 0809/2011); (nimi salastatud) (nr 0810/2011); Garbis Vincentiu Kehaiyan (nr 0811/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr 0812/2011); Catherine Abéguilé-Petit (nr 0813/2011); Sara Consuegra (nr 0814/2011); Anna Poulsen (nr 0815/2011); Pavlos Arvanitopoulos (nr 0816/2011); Jean-Antoine Enrile (nr 0817/2011); Samir Bekenniche (nr 0818/2011); (nimi salastatud) (nr 0819/2011); Jan a.a. Huijsman (nr 0820/2011); Εmmanuel Perrakis (nr 0821/2011); Juan Carlos Uriarte Amarica (Agaden Association) (nr 0822/2011); (nimi salastatud) (nr 0823/2011); (nimi salastatud) (nr 0824/2011); (nimi salastatud) (2 allkirja) (nr 0825/2011); Andrea Cocco (nr 0826/2011); Anita Brandt (ART OPUS GmbH) (2 allkirja) (nr 0827/2011); Patrick Anazonwu (nr 0828/2011); John Hadman (nr 0829/2011); Polykarpos Markaras (nr 0830/2011); Leszek Janczyk (nr 0831/2011); (nimi salastatud) (nr 0832/2011); Markus Knops (nr 0833/2011); Ömer Cakmak (nr 0834/2011); Peter Spyrka (nr 0835/2011); Noelia Ferrer Martínez (Ebame & Associats) (nr 0836/2011); Gianfranco Concetti (nr 0837/2011); Hans Lennros (Upadek AB) (nr 0838/2011); (nimi salastatud) (nr 0839/2011); Arabadzhieva Neli Petrova (3 allkirja) (nr 0840/2011); Magdalena Zdravkova Slavova (4 allkirja) (nr 0841/2011); Finn Skovgaard (nr 0842/2011); Alessandro Michelucci (nr 0843/2011); Remo Pulcini (Progetto Mezzogiorno) (nr 0844/2011); Mark Borda (nr 0845/2011); Giuseppe Giacomini (Conte & Giacomini) (nr 0846/2011); Mohammad Reza Fardoom (Solidarity, Independence, Democracy (SID)) (nr 0847/2011); Antonio Luis García Martínez (nr 0848/2011); (nimi salastatud) (nr 0849/2011); Basem Kasem (156 Süüria üliõpilase nimel) (156 allkirja) (nr 0850/2011).

8. september 2011

Kurt Bilogan (nr 0851/2011); Wolfgard Christine Ruckershauer (nr 0852/2011); P Kuecklich-Scheer (115 allkirja) (nr 0853/2011); Wilhelm Hök (nr 0854/2011); Ralf Schneeweiss (nr 0855/2011); Edward Zytka (nr 0856/2011); (nimi salastatud) (nr 0857/2011); Ryszard Kopera (nr 0858/2011); Schmid Peter (nr 0859/2011); Kind Paul (nr 0860/2011); Christel Krombolz (2 allkirja) (nr 0861/2011); Maria Klein (nr 0862/2011); Michał Combik (nr 0863/2011); Mehl Ulrich (nr 0864/2011); Günter Dillikrath (nr 0865/2011); Peter Mohr (nr 0866/2011); Appel c/o Schmidt Manfred (nr 0867/2011); Michael Stoltenberg (nr 0868/2011); Safet Alimehaj (www.klage-gegen-ljubljanska-banka.de) (nr 0869/2011); Reinhold Leckert (nr 0870/2011); K. T. Baranowska (nr 0871/2011); Georg Geisenfelder (nr 0872/2011); (nimi salastatud) (nr 0873/2011); Michael Witfer (Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V.) (nr 0874/2011); Ursula Lehmann (nr 0875/2011); Prof. Dr. Dennis von Heimburg (Vereinigung der Deutschen Aesthetisch-Plastischen Chirurgen) (nr 0876/2011); Jorg Rudolf (nr 0877/2011); Cristian Nan (nr 0878/2011); Fundația FACIAS (Fundația Pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) (nr 0879/2011); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (nr 0880/2011); Alexandru Popovici (Fundatia "Anastasie Basota") (nr 0881/2011); Kristina Angelova Dikova (nr 0882/2011); Motoristas Patinter (Patinter Portuguesa de Automóveis Transportadora) (nr 0883/2011); (nimi salastatud) (nr 0884/2011); Adrian Roman (nr 0885/2011); Topalov Dimov (nr 0886/2011); Viorica Sarcu (nr 0887/2011); Luis Neto (nr 0888/2011); Stefania Giro (nr 0889/2011); Ian Carr-de Avelon (nr 0890/2011); (nimi salastatud) (nr 0891/2011); Dumitru Pirjol (Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni-Radoșeni-Carpinișeni) (nr 0892/2011); Ioan Stan (11 allkirja) (nr 0893/2011); Mihalis A. Vomvas (nr 0894/2011); Anthony Webb (nr 0895/2011); (nimi salastatud) (nr 0896/2011); (nimi salastatud) (nr 0897/2011); (nimi salastatud) (nr 0898/2011); David Camus (Persverkopers) (nr 0899/2011); Andreka Maftei (nr 0900/2011); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (nr 0901/2011); Ricardo Catrola (nr 0902/2011); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (nr 0903/2011); Jiří Hůlka (Union of Municipalities of the Sumava national park) (nr 0904/2011); Michele Bertucco (Associazione Legambiente Veneto) (6 allkirja) (nr 0905/2011); Alessandro Lanci (Nuovo Senso Civico) (2 allkirja) (nr 0906/2011); Ljubima Jordanova Dimitrova (nr 0907/2011); (nimi salastatud) (nr 0908/2011); Maria Teresa Motas de Oliveira (nr 0909/2011).


17. Assigneeringute ümberpaigutamine

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 09/2011 (N7-0053/2011 - C7-0158/2011 - 2011/2121(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 12/2011 (N7-0054/2011 - C7-0165/2011 - 2011/2127(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 13/2011 (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 14/2011 (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 15/2011 (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 16/2011 (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 17/2011 (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 20/2011 (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 24/2011 (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD)).

Vastavalt finantsmääruse artikli 24 lõikele 4, nagu seda on tõlgendatud pärast Lissaboni lepingu jõustumist eelarvemenetluse suhtes kohaldatavaid üleminekumeetmeid käsitleva ühisdeklaratsiooni punktis 20, kiitis eelarvekomisjon heaks Euroopa Komisjoni esitatud assigneeringute ümberpaigutamise ettepaneku DEC 31/2011 (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD)).


18. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2011. aasta septembri I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 470.595/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Fraktsiooni PPE taotlus panna Liibüa olukorda käsitleva arutelu lõpus esitatavad resolutsiooni ettepanekud hääletusele juba käesoleval osaistungjärgul (PDOJ punkt 180).

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, kes taotluse esitas, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, kes seda toetas, ja Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes oli selle vastu.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (131 poolt, 95 vastu, 7 erapooletut).

Määrati järgmised tähtajad:

resolutsiooni ettepanekud: teisipäev, 13. september kell 10.00

muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekud: kolmapäev, 14. september kell 10.00

muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekutele: kolmapäev, 14. september kell 11.00

Hääletus toimub neljapäeval.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.


19. 11. septembri 2001. aasta kümnes aastapäev (presidendi avaldus)

President tegi avalduse kümne aasta möödumise puhul 11. septembrist 2001.

Parlament pidas minutilise leinaseisaku.


20. Käimasolevad Doha vooru läbirääkimised (arutelu)

Komisjoni avaldus: Käimasolevad Doha vooru läbirääkimised

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Godelieve Quisthoudt-Rowohl fraktsiooni PPE nimel, Vital Moreira fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, Keith Taylor fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFD nimel, Nicole Sinclaire (fraktsioonilise kuuluvuseta), Daniel Caspary, George Sabin Cutaş, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Yannick Jadot, João Ferreira, Bastiaan Belder, Hans-Peter Martin, Georgios Papastamkos, Corina Creţu, Judith Sargentini, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder ja Elisabeth Köstinger.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Vital Moreira INTA komisjoni nimel: Doha arengukava üle peetavate läbirääkimiste seis (B7-0478/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2011protokoll punkt 5.12.


21. Euroopa tõhus toorainestrateegia (arutelu)

Raport tõhusa Euroopa toorainestrateegia kohta [2011/2056(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Reinhard Bütikofer tutvustas raportit.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Birgit Schnieber-Jastram (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Bernd Lange (INTA komisjoni arvamuse koostaja), Judith A. Merkies (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Daciana Octavia Sârbu (AGRI komisjoni arvamuse koostaja), Pilar del Castillo Vera fraktsiooni PPE nimel, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Ioannis A. Tsoukalas, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul ja Marian-Jean Marinescu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu ja Judith A. Merkies.

Sõna võtsid Antonio Tajani ja Reinhard Bütikofer.

ISTUNGI JUHATAJA: Rainer WIELAND
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2011protokoll punkt 5.22.


22. Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel

Vastavalt kodukorra artiklile 150 esinesid üheminutilise sõnavõtuga järgmised parlamendiliikmed, kes soovisid juhtida parlamendi tähelepanu poliitiliselt olulistele küsimustele:

Rosa Estaràs Ferragut, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Rui Tavares, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Oreste Rossi, Slavi Binev, László Tőkés, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Toussas, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Alajos Mészáros, Maria Eleni Koppa, Willy Meyer, Georgios Papanikolaou, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, George Sabin Cutaş, Jarosław Kalinowski, Boris Zala, Mairead McGuinness, Luís Paulo Alves, Seán Kelly ja Nuno Melo.


23. ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamised saavutused ja edasised ülesanded (lühiettekanne)

Raport ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamiste saavutuste ja edasiste ülesannete kohta [2010/2311(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

Sophia in 't Veld tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Philipp Albrecht, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Elena Băsescu ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2011protokoll punkt 5.23.


24. Auditi poliitikavaldkond ja kriisi õppetunnid (lühiettekanne)

Raport auditi poliitikavaldkonna ja kriisi õppetundide kohta [2011/2037(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

Antonio Masip Hidalgo tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Monika Flašíková Beňová, Evelyn Regner, Rui Tavares, Kay Swinburne ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2011protokoll punkt 5.17.


25. Muste mere kalavarud (lühiettekanne)

Raport Musta mere kalavarude praeguse ja edasise majandamise kohta [2010/2113(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

Iliana Malinova Iotova tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Guido Milana, Vasilica Viorica Dăncilă, Josefa Andrés Barea, Silvia-Adriana Ţicău, Evgeni Kirilov ja João Ferreira.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2011protokoll punkt 5.24.


26. Avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutus (lühiettekanne)

Raport avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutusega seotud probleemide kohta [2011/2072(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Vicky Ford (A7-0290/2011)

Vicky Ford tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo ja Michèle Rivasi.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2011protokoll punkt 5.25.


27. Naisettevõtlus väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (lühiettekanne)

Raport naisettevõtluse kohta väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes [2010/2275(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

Marina Yannakoudakis tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Regina Bastos, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou ja Angelika Werthmann.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2011protokoll punkt 5.26.


28. Pensionieale lähenevate naiste olukord (lühiettekanne)

Raport pensionieale lähenevate naiste olukorra kohta [2011/2091(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Edit Bauer (A7-0291/2011)

Edit Bauer tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Katarína Neveďalová ja Antigoni Papadopoulou.

Sõna võttis Antonio Tajani (komisjoni asepresident).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2011protokoll punkt 5.18.


29. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 470.595/OJMA).


30. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.50.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika