Rodyklė 
Protokolas
PDF 252kWORD 213k
Pirmadienis, 2011 m. rugsėjo 12 d. - Strasbūras
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 4.Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas
 5.Parlamento sudėtis
 6.Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą
 7.Įgaliojimų tikrinimas
 8.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 9.Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas
 10.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 11.Gauti dokumentai
 12.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai
 13.Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 14.Tarybos perduoti susitarimų tekstai
 15.Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas
 16.Peticijos
 17.Asignavimų perkėlimas
 18.Darbų programa
 19.2001-ųjų rugsėjo 11-osios dešimtųjų metinių minėjimas (Pirmininko pareiškimas)
 20.Vykstančios Dohos derybos (diskusijos)
 21.Veiksminga Europos žaliavų strategija (diskusijos)
 22.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 23.ES kovos su terorizmu politika. Svarbiausi laimėjimai ir ateities uždaviniai (trumpas pristatymas)
 24.Audito politika. Per krizę įgyta patirtis (trumpas pristatymas)
 25.Žuvininkystė Juodojoje jūroje (trumpas pristatymas)
 26.Su nafta ir dujomis susijusios veiklos atviroje jūroje sauga (trumpas pristatymas)
 27.Moterų verslumas mažosiose ir vidutinėse įmonėse (trumpas pristatymas)
 28.Prie pensinio amžiaus artėjančių moterų padėtis (trumpas pristatymas)
 29.Kito posėdžio darbotvarkė
 30.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 17.05 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl iniciatyvų, kurių neseniai ėmėsi ES, siekdama įveikti ekonomikos krizę, ir dėl Libijos konflikto baigties.

Kalbėjo: Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis paminėjo Italijos ministro pirmininko Silvio Berlusconi rytojaus dienos vizitą Parlamente ir pasiūlė, kad šis susitiktų su ECON komitetu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ji pritarė Guy Verhofstadt žodžiams, Mario Mauro PPE frakcijos vardu ir Werner Langen (Pirmininkas patikslino, kad tai nėra oficialus vizitas).

Pirmininkas priminė, kad rytoj į Parlamentą atvyksta Lenkijos Respublikos prezidentas Bronisław Komorowski.

Pirmininkas pranešė, kad Parlamentas 2011 m. rugsėjo 15 d. taip pat minės Jungtinių Tautų tarptautinę demokratijos dieną

Pirmininkas pasmerkė smurtą, 2011 m. liepos 2 d. įvykdytą prieš Parlamento narį Karim, ir išreiškė paramą jam.

Kalbėjo: dėl Italijos ministro pirmininko vizito Niccolò Rinaldi ir Mario Mauro.


3. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Danuta Maria Hübner informavo, kad per 2011 m. liepos 6 d. balsavimą ji norėjo balsuoti už pranešimo A7-0210/2011 16 dalies b punktą (originalus tekstas).


4. Darbo tvarkos taisyklių aiškinimas

Pirmininkas pagal Darbo tvarkos taisyklių 211 straipsnio 3 dalį informavo Parlamentą apie šiuos Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 192 straipsnių išaiškinimus, kuriuos pateikė Konstitucinių reikalų komitetas, į kurį buvo kreiptasi dėl šių nuostatų taikymo:

Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnio aiškinimas:

Šisstraipsnis gali būti taikomas procedūrai, kurios pabaigoje pateikiama rekomendacija, kurioje siūloma pagal 90straipsnio 5dalį ir 81straipsnio 1dalį pritarti arba nepritarti tarptautinio susitarimo sudarymui, jeigu laikomasi jame nustatytų sąlygų.

Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio aiškinimas:

Nepriklausomi Parlamento nariai nėra frakcija pagal 30 straipsnį ir todėl negali skirti koordinatorių – vienintelių Parlamento narių, galinčių teisėtai dalyvauti koordinatorių posėdžiuose.

Koordinatorių posėdžių tikslas – parengti komiteto sprendimus; šie posėdžiai negali būti rengiami vietoj komiteto posėdžių, nebent tam suteikiamas aiškus įgaliojimas. Todėl priimti sprendimus koordinatorių posėdžiuose turi būti įgaliojama exante. Jeigu toks įgaliojimas nesuteikiamas, koordinatoriai gali priimti tik rekomendacijas, kurias komitetas oficialiai turi patvirtinti expost.

Bet kokiu atveju pagal nediskriminavimo principą turi būti užtikrinta nepriklausomų Parlamento narių teisė gauti informaciją pateikiant šią informaciją ir nepriklausomų Parlamento narių sekretoriato nariams dalyvaujant koordinatorių posėdžiuose .

Jei frakcija ar ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių (Darbo tvarkos taisyklių 211 strapsnio 4 dalis) iki šio posėdžio protokolo patvirtinimo neišreiškia prieštaravimo šiems išaiškinimams, jie bus laikomi priimtais. Priešingu atveju jie bus pateikti balsuoti Parlamentui.


5. Parlamento sudėtis

Eva-Britt Svensson raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2011 m. rugsėjo 1 d..

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalis Parlamentas konstatavo, kad nuo šios datos jos vieta laisva, ir informavo kompetentingas nacionalines institucijas.

°
° ° °

Dirk Sterckx raštu pranešė apie savo atsistatydinimą iš Europos Parlamento narių nuo 2011 m. rugsėjo 7 d..

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 3 dalis Parlamentas konstatavo, kad nuo šios datos jo vieta laisva, ir informavo kompetentingas nacionalines institucijas.

Kompetetingos Belgijos valdžios institucijos pranešė, kad Philippe De Backer išrinktas Europos Parlamento nariu ir jis pakeis Dirk Sterckx.

Parlamentas pažymėjo, kad tai įsigalioja 2011 m. rugsėjo 7 d.

°
° ° °

2011 m. liepos 19 d. kompetentingos Italijos valdžios institucijos pranešė, kad pagal Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 7 straipsnio 3 dalį baigėsi Luigi de Magistris įgaliojiami ir jį pakeitė Andrea Zanoni.

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 4 dalis Parlamentas konstatavo, kad nuo 2011 m. liepos 19 d. Luigi de Magistris vieta laisva, ir pažymėjo, kad nuo tos pačios datos išrenkamas Andrea Zanoni.

°
° ° °

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol Philippe De Backer et Andrea Zanoni įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, jie eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


6. Prašymas ginti Parlamento nario imunitetą

Buvęs Europos Parlamento narys Luigi de Magistris pateikė prašymą ginti jo parlamentinį imunitetą vykstant bylos nagrinėjimui Lamecija Termės civiliniame teisme.

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 6 straipsnio 3 dalimi, prašymas buvo perduotas atsakingam JURI komitetui.


7. Įgaliojimų tikrinimas

Remdamasis JURI komiteto pasiūlymu, Parlamentas nusprendė patvirtinti Tarja Cronberg ir Dimitrios Droutsas įgaliojimus, įsigaliojusius nuo 2011 m. birželio 22 d., ir Franck Proust įgaliojimus, įsigaliojusius 2011 m. birželio 23 d.


8. Komitetų ir delegacijų sudėtis

Pirmininkas gavo ALDE, Verts/ALE ir GUE/NGL frakcijų prašymus dėl šių paskyrimų:

AFET komitetas: Tarja Cronberg

CONT komitetas: Giommaria Uggias

IMCO komitetas: Cornelis de Jong vietoj Kyriacos Triantaphyllides

TRAN komitetas: Andrea Zanoni vietoj Giommaria Uggias, Philippe De Backer

PECH komitetas: Jorgo Chatzimarkakis vietoj Britta Reimers

LIBE komitetas: Kyriacos Triantaphyllides vietoj Cornelis de Jong

Delegacija ryšiams su Mašreko šalimis: Andrea Zanoni

Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete: Philippe De Backer

Delegacija Europos ir Lotynų Amerikos šalių parlamentinėje asamblėjoje: Philippe De Backer

Šie paskyrimai bus laikomi patvirtintais, jei iki protokolo patvirtinimo nebus pateikta prieštaravimų.


9. Pagal įprastą teisėkūros procedūrą priimtų teisės aktų pasirašymas

Pirmininkas pranešė, kad kartu su Tarybos pirmininku trečiadienį pasirašys šiuos teisės aktus, priimtus pagal įprastą teisėkūros procedūrą (Darbo tvarkos taisyklių 74 straipsnis):

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, bendradarbiavimo (00023/2011/LEX - C7-0240/2011 - 2011/0001(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1541/98 dėl tam tikrų tekstilės gaminių, klasifikuojamų Kombinuotosios nomenklatūros XI skyriuje ir išleidžiamų į laisvą apyvartą Bendrijoje, kilmės įrodymo ir dėl tokio įrodymo pripažinimo sąlygų ir kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3030/93 dėl tam tikrų tekstilės gaminių importo iš trečiųjų šalių bendrųjų taisyklių (00025/2011/LEX - C7-0239/2011 - 2010/0272(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos aktyvaus senėjimo ir kartų solidarumo metų (2012 m.) (00020/2011/LEX - C7-0238/2011 - 2010/0242(COD))

- Europos Parlamento ir Tarybos direktyva, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2000/25/EB nuostatos dėl traktorių, pateiktų rinkai pagal lankstumo schemą (00019/2011/LEX - C7-0237/2011 - 2010/0301(COD))


10. Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)

Kompetentingi komitetai perdavė šiuos Europos Parlamento priimtų tekstų klaidų ištaisymus:

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos per pirmąjį svarstymą 2011m.liepos5d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/.../ES, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų, P7_TA-PROV(2011)0313 - (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD) – ECON, klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2011)0313(COR01))

- Europos Parlamento pozicijos, priimtos 2011 m. gegužės 11 d. per antrąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011 dėl tekstilės pluoštų pavadinimų ir susijusio tekstilės gaminių pluoštų sudėties ženklinimo ir žymėjimo, kuriuo panaikinamos Tarybos direktyva 73/44/EEB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/73/EB bei2008/121/EB P7_TA-PROV(2011)0218 - (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD) – IMCO, klaidų ištaisymas (P7_TA-PROV(2011)0218(COR01))

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio 4 dalį laikoma, kad šiems klaidų ištaisymams pritarta, jeigu per 48 valandas frakcija arba ne mažiau kaip keturiasdešimt Parlamento narių nepareikalauja, kad dėl jų būtų balsuojama.

Klaidų ištaisymas pateikiamas tinklapyje „Séance en direct“.


11. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos papildomų Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko (ERPB) kapitalo akcijų pasirašymo dėl sprendimo didinti šį kapitalą (COM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD)) - ECON komitetas - Pranešėja: Sharon Bowles (A7-0227/2011)

- Pranešimas dėl Juodosios jūros žuvininkystės valdymo dabar ir ateityje (2010/2113(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

- Pranešimas dėl draudimo garantijų sistemų (2011/2010(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Peter Skinner (A7-0243/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimo buitiniuose skalbinių plovikliuose iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 648/2004 (COM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais, sudarymo projekto (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei, sudarymo projekto (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

- Pranešimas dėl 27-osios metinės Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos (2009 m.) (2011/2027(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EEB) Nr. 429/73, nustatantis specialias nuostatas dėl tam tikrų prekių, reglamentuojamų Reglamentu (EEB) Nr. 1059/69, ir kurių kilmės šalis yra Turkija, įvežimo į Bendriją, ir Reglamentas (EB) Nr. 215/2000, kuriuo 2000 m. atnaujinamos priemonės, nustatytos Reglamentu (EB) Nr. 1416/95, kuriuo tam tikriems perdirbtiems žemės ūkio produktams 1995 m. nustatomos kai kurios Bendrijos tarifinių kvotų pavidalo lengvatos (COM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0250/2011)

- Pranešimas dėl geresnės teisėkūros, subsidiarumo ir proporcingumo principų ir pažangaus reguliavimo (2011/2029(INI)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs bendros žemės ūkio politikos srities Tarybos aktai (COM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

- Pranešimas dėl naujos Europos prekybos politikos pagal strategiją „Europa 2020“ (2010/2152(INI)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, susijusių tarpininkavimo paslaugų ir tranzito kontrolės režimą (COM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0256/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinami tam tikri nebeaktualūs Tarybos aktai (COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0257/2011)

- Pranešimas dėl darbuotojų judumo Europos Sąjungoje skatinimo (2010/2273(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Brazilijos Federacinės Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl civilinės aviacijos saugos sudarymo projekto (13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)) - TRAN komitetas - Pranešėja: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl GALILEO programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų sistemos paslaugos valstybinėms institucijoms prieigos tvarkos (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Norbert Glante (A7-0260/2011)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 521/2008, įsteigiantis Kuro elementų ir vandenilio bendrąją įmonę (COM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Herbert Reul (A7-0261/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos, susijusios su sutartiniais santykiais pieno ir pieno produktų sektoriuje (COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėjas: James Nicholson (A7-0262/2011)

- Pranešimas dėl žmonių su negalia judumo ir įtraukties ir 2010–2020 m. Europos strategijos dėl negalios (2010/2272(INI)) - EMPL komitetas - Pranešėjas: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

- Pranešimas dėl 2011–2020 m. Europos kelių eismo saugos (2010/2235(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)

- Pranešimas dėl turistų lankomiausio žemyno – Europos (nauja turizmo politika) (2010/2206(INI)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų (COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Hanso-Peterio Martino imunitetą (2011/2104(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo projekto dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl perdavimo tvarkos tarp Europos Sąjungos valstybių narių ir Islandijos bei Norvegijos sudarymo (05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Rui Tavares (A7-0268/2011)

- Pranešimas dėl vienašalių pareiškimų Tarybos posėdžių protokoluose (2011/2090(INI)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011)

- Pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (paraiška EGF/2011/000 TA 2011 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva) (COM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0270/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (kodifikuota redakcija) (COM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (COM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Konvencijos dėl pietų Ramiojo vandenyno atviros jūros žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo patvirtinimo Europos Sąjungos vardu projekto (08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)) - PECH komitetas - Pranešėja: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

- Pranešimas dėl direktyvos dėl tarpininkavimo įgyvendinimo valstybėse narėse, jos poveikio tarpininkavimui ir taikymo teismuose (2011/2026(INI)) - JURI komitetas - Pranešėja: Arlene Mccarthy (A7-0275/2011)

- *** Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos žemės ūkio produktais lengvatų, pasiekto pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį, sudarymo projekto (14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Austrijos paraiška „ЕGF/2010/007 AT/ Steiermark ir Niederösterreich“) (COM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0277/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 2007/2004, įsteigiantis Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrą (FRONTEX) (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Austrijos paraiška „EGF/2010/008AT/AT&S“) (COM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0279/2011)

- *** Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2006 m. Tarptautinio susitarimo dėl atogrąžų medienos sudarymo Europos Sąjungos vardu (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)) - INTA komitetas - Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0280/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatos dėl prekybos standartų (COM(2010)0738 - C7-0422/2010 - 2010/0354(COD)) - AGRI komitetas - Pranešėja: Iratxe García Pérez (A7-0281/2011)

- Pranešimas dėl ES pagalbos besivystančioms šalims sprendžiant aprūpinimo maistu problemas politikos programos (2010/2100(INI)) - DEVE komitetas - Pranešėja: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)

- Pranešimas dėl ES kovos su terorizmu politikos: svarbiausi laimėjimai ir ateities uždaviniai (2010/2311(INI)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Sophia In 'T Veld (A7-0286/2011)

- Pranešimas dėl veiksmingos Europos žaliavų strategijos (2011/2056(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

- Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Moldovos Respublikos asociacijos susitarimo (2011/2079(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Graham Watson (A7-0289/2011)

- Pranešimas dėl naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje saugos problemų (2011/2072(INI)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Vicky Ford (A7-0290/2011)

- Pranešimas dėl prie pensinio amžiaus artėjančių moterų padėties (2011/2091(INI)) - FEMM komitetas - Pranešėja: Edit Bauer (A7-0291/2011)

2) Parlamento narių:

2.1) klausimų valandai skirti klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (116 straipsnis)

- Tarybai

Posselt Bernd, Harkin Marian, Klute Jürgen, Koumoutsakos Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Ţicău Silvia-Adriana

2.2) pateikti Darbo tvarkos taisyklių pakeitimai (212 straipsnis)

- Andrew Duff. Pasiūlymas dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių keitimo - 196 straipsnio dalinis keitimas siekiant įtraukti nuorodą į 166 straipsnį („Galutinis balsavimas“) (B7-0479/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

AFCO


12. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 5 dalį rašytinis pareiškimas 0016/2011 anuliuotas, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu, ir rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Gauti šie dokumentai iš Parlamento narių

1) klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)

- (O-000135/2011), kurį pateikė Jo Leinen, Richard Seeber ir Theodoros Skylakakis ENVI komiteto vardu, Komisijai: Visapusiškas požiūris į įtakos klimatui turinčius antropogeninius (ne CO2) teršalus (B7-0418/2011);

- (O-000148/2011), kurį pateikė Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil ir Manfred Weber PPE frakcijos vardu Tarybai: Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas (B7-0419/2011);

- (O-000149/2011), kurį pateikė Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil ir Manfred Weber PPE frakcijos vardu Komisijai: Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas (B7-0420/2011);

- (O-000153/2011), kurį pateikė Pervenche Berès ir Karima Delli EMPL komiteto vardu Komisijai: ES strategija dėl benamių (B7-0421/2011);

- (O-000154/2011), kurį pateikė Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard ir Alfreds Rubiks GUE/NGL frakcijos vardu Tarybai: Priemonių kovai su korupcija stiprinimas (B7-0422/2011);

- (O-000155/2011), kurį pateikė Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard ir Alfreds Rubiks GUE/NGL frakcijos vardu Komisijai: Priemonių kovai su korupcija stiprinimas (B7-0423/2011);

- (O-000172/2011), kurį pateikė Jan Philipp Albrecht ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu Tarybai: Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas (B7-0424/2011);

- (O-000173/2011), kurį pateikė Jan Philipp Albrecht ir Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu Komisijai: Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas (B7-0425/2011);

- (O-000178/2011), kurį pateikė Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino ir Rosario Crocetta S&D frakcijos vardu Tarybai: ES kovos su korupcija priemonių rinkinio įgyvendinimas (B7-0427/2011);

- (O-000179/2011), kurį pateikė Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino ir Rosario Crocetta S&D frakcijos vardu Komisijai: ES kovos su korupcija priemonių rinkinio įgyvendinimas (B7-0428/2011);

- (O-000180/2011), kurį pateikė Herbert Reul, ITRE komiteto vardu Komisijai: Europos Sąjungos politinis požiūris dėl ITU Pasaulinę radijo ryšio konferencijos (WRC-12) (B7-0429/2011);

- (O-000185/2011), kurį pateikė Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez ir Jürgen Creutzmann ALDE frakcijos vardu, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary ir Cristiana Muscardini PPE frakcijos vardu, Robert Sturdy ECR frakcijos vardu Komisijai: Europos MVĮ tarptautinis lygis (B7-0430/2011);

- (O-000190/2011), kurį pateikė Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu Tarybai: Kovos su korupcija priemonės (B7-0431/2011);

- (O-000191/2011), kurį pateikė Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu Komisijai: Kovos su korupcija priemonės (B7-0432/2011);

- (O-000193/2011), kurį pateikė Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev ir Jens Rohde ALDE frakcijos vardu Tarybai: Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas (B7-0433/2011);

- (O-000194/2011), kurį pateikė Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev ir Jens Rohde ALDE frakcijos vardu Komisijai: Spragos tarp kovos su korupcija įstatymų ir to, kas yra tikrovėje, užpildymas (B7-0434/2011).

2) Į registrą įtraukti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

- Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser ir Niccolò Rinaldi – dėl Palestinos valstybės pripažinimo (0027/2011);

- Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner ir Gianni Pittella – dėl poreikio įrengti prieinamą pagalbos iškvietimo telefonu 112 liniją (0035/2011);

- Valdemar Tomaševski – dėl branduolinio saugumo didinimo ES ir kaimyninėse šalyse(0036/2011);

- Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith ir Giommaria Uggias – dėl Salų pakto, kaip oficialios Europos iniciatyvos, sudarymo (0037/2011);

- Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek ir Mariya Nedelcheva – dėl padėties tyrimo, kurį atlikus gauti rezultatai patvirtina diskriminaciją, pripažinimo teisiniu rasinės diskriminacijos įrodymu (0038/2011).


14. Tarybos perduoti susitarimų tekstai

Taryba perdavė šių dokumentų patvirtintus nuorašus:

- Europos Sąjungos ir Tarptautinio vežimo geležinkeliais tarpvyriausybinės organizacijos susitarimas dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie 1980 m. gegužės 9 d. Tarptautinio vežimo geležinkeliais sutarties (COTIF) su pakeitimais, padarytais 1999 m. birželio 3 d. Vilniaus protokolu;

- Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl prekybos žemės ūkio produktais;

- Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės papildomas susitarimas, numatantis Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais taikymą Lichtenšteino Kunigaikštystei;

- Europos Sąjungos ir Indonezijos Respublikos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų tam tikrų aspektų;

- Europos Sąjungos ir Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos bendradarbiavimo memorandumas, kuriuo grindžiamas glaudesnis bendradarbiavimas;

- Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės protokolas, kuriuo nustatomos Europos Bendrijos ir Maroko žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas;

- Europos Sąjungos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos protokolas, kuriuo nustatomos dabar galiojančiame abiejų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas.


15. Veiksmai, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento rezoliucijas

Su Komisijos komunikatu dėl veiksmų, kurių buvo imtasi įgyvendinant Parlamento per 2011 m. pirmąją vasario mėn. sesiją priimtas rezoliucijas, galima susipažinti tinklalapyje Séance en direct.


16. Peticijos

Peticijos, kurios buvo įtrauktos į registrą šiomis nurodytomis datomis, persiųstos kompetetingam komitetui, vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 201 straipsnio 6 dalimi:

2011 m. liepos 26 d.

Joachim Ledwoch (Nr. 0707/2011); Widla Renata Michalska (Stowarzyszenie Przyjazna Rokietnica) (Nr. 0708/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0709/2011); Jozef Adamski (Nr. 0710/2011); T S Ostrowski (4 parašai) (Nr. 0711/2011); Helmut Geuking (Partei Soziale Gerechtigkeit) (Nr. 0712/2011); Dieter Schädlich (Nr. 0713/2011); Jadwiga Szczodra (Nr. 0714/2011); Rita Kasumu (11 parašų) (Nr. 0715/2011); Adolf Śmieszek (Nr. 0716/2011); Dietrich Bechstein (Flugtouristik Deitzsch e.V.) (Nr. 0717/2011); Robert Wilk (Nr. 0718/2011); Daniela Theiss (Nr. 0719/2011); Siegfried Schäfer (Nr. 0720/2011); Vincent Grünberg (Nr. 0721/2011); Ingeborg Flandergan (Nr. 0722/2011); Simon Jakob (Jakob & Kollegen) (Nr. 0723/2011); Kazimierz Gała (Nr. 0724/2011); Bernhard Kempen (Universität zu Köln) (Nr. 0725/2011); Enrico Venezia (Nr. 0726/2011); Mihai Dulgheru (Nr. 0727/2011); Kosyo Kosev (KOSKO LTD) (Nr. 0728/2011); Fiona Munro (Nr. 0729/2011); Agostino Furfaro (Nr. 0730/2011); Kevin Forbes (Nr. 0731/2011); Clive Smith (Nr. 0732/2011); Christian Nekvedavicius (Lithuanian association for the protection of human rights) (Nr. 0733/2011); Patrick Pearse Heffernan (Nr. 0734/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0735/2011); Mario Marocco (Associazione nazionale operatori elettrici indipendenti) (Nr. 0736/2011); Hugo Wolff (Nr. 0737/2011); Carina Diana Lintia (Nr. 0738/2011); Desislava Rayanovo (Nr. 0739/2011); Antonio Luis García Martínez (Nr. 0740/2011); Francisco Bernal Alfonso (Nr. 0741/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0742/2011); Jaime Sanfelix Palau (Laserood 2007, S.L.) (Nr. 0743/2011); María Antonia Busto Ortiz (Nr. 0744/2011); Alberto de la Peña Guillén (Nr. 0745/2011); Cristina Díaz Espiñeira (Nr. 0746/2011); Asunción Cremades Campos (Nr. 0747/2011); José Ramón Gil Benito (Nr. 0748/2011).

2011 m. rugpjūčio 3 d.

Ritva Suortti (Nr. 0749/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0750/2011); Jean-Louis Posté (Président de Mauves Vivantes) (Nr. 0751/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0752/2011); Dries Emmen (O.O.B.T.) (Nr. 0753/2011); Salvador Peiró Gómez (Centro de Acuicultura Experimental) (Nr. 0754/2011); Adorjáni István (Nr. 0755/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0756/2011); Zacharias Tsirtos (Nr. 0757/2011); Victor Alexandru Kovacs (Nr. 0758/2011); Elise Michaud (Nr. 0759/2011); Rodulfo Galido Torres (Nr. 0760/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (Nr. 0761/2011); André Goretti (Président de la Fédération Autonome des Sapeurs-pompiers professionnels) (Nr. 0762/2011); Judit Szima (Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete) (Nr. 0763/2011).

2011 m. rugpjūčio 12 d.

Ewa Rydzyńska (Nr. 0764/2011); Symanski Botho (Nr. 0765/2011); Heinz Greiner Walter (Nr. 0766/2011); Aartur Hirschmann (Nr. 0767/2011); Józef Suszczewicz (Nr. 0768/2011); Helga Hung (Nr. 0769/2011); Wolfgang Panthel (Nr. 0770/2011); Algimantas Jonas Petraitis (Nr. 0771/2011); Tsvetan Georgiev Rangelov (Nr. 0772/2011); Marek Iwanowski (Nr. 0773/2011); Jerzy Aplej (Nr. 0774/2011); Wilfried Gesing (Nr. 0775/2011); Martin Wagner (2 parašai) (Nr. 0776/2011); Agata Szczęśniak-Sevastiadi (Nr. 0777/2011); Krzysztof Tokarz (Nr. 0778/2011); Georg Schömer (Nr. 0779/2011); Igor Herzog (Nr. 0780/2011); Manfred Tröger (Nr. 0781/2011); Krzysztof Tomasik (Nr. 0782/2011); Ehrhardt Bekeschus (Nr. 0783/2011); Stefanija Groh (Nr. 0784/2011); Jolanta Smagłowska (Nr. 0785/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0786/2011); Edelmiro Cuadrado Alba (Nr. 0787/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0788/2011); Alejandro Pastor (Nr. 0789/2011); Pepe Montes Guillén (Agrupación de Labradores del Pozuelo S.A) (Nr. 0790/2011); Mikel Basabe Kortabarria (Aralar) (Nr. 0791/2011); Sebastiano Licciardello (Studio Legale Prof. Avv. Sebastiano Licciardello) (90 parašų) (Nr. 0792/2011); José Ignacio Francés Sánchez (IFS ABOGADOS) (74 parašai) (Nr. 0793/2011); Joaquim Boadas De Quintana (FECASARM ) (Nr. 0794/2011); Antonio Luis García Martínez (Nr. 0795/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0796/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0797/2011); Giorgio Gurrieri (Nr. 0798/2011); Giuseppe Sorrentino (Federconsumatori) (Nr. 0799/2011); Henryk Nowakowski (Nr. 0800/2011); Vladimirs Strazdiņš (Austrumu Medicīna Co., Ltd.) (Nr. 0801/2011); European Policy Office WWF (WWF European Policy Office) (Nr. 0802/2011); Vladimir Dimitrov (BAR - Association Bulgare de Recyclage) (Nr. 0803/2011); Sergio López (Nr. 0804/2011); Sándor Polgár (Nr. 0805/2011); Diego Zunino (3973 parašai) (Nr. 0806/2011); Milcho Georgiev Stanoev (Nr. 0807/2011); Helene Lopes (Nr. 0808/2011); María Inés Barcia (Asociación AAPV) (Nr. 0809/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0810/2011); Garbis Vincentiu Kehaiyan (Nr. 0811/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (Nr. 0812/2011); Catherine Abéguilé-Petit (Nr. 0813/2011); Sara Consuegra (Nr. 0814/2011); Anna Poulsen (Nr. 0815/2011); Pavlos Arvanitopoulos (Nr. 0816/2011); Jean-Antoine Enrile (Nr. 0817/2011); Samir Bekenniche (Nr. 0818/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0819/2011); Jan a.a. Huijsman (Nr. 0820/2011); Εmmanuel Perrakis (Nr. 0821/2011); Juan Carlos Uriarte Amarica (Agaden Association) (Nr. 0822/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0823/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0824/2011); (autorius neskelbiamas) (2 parašai) (Nr. 0825/2011); Andrea Cocco (Nr. 0826/2011); Anita Brandt (ART OPUS GmbH) (2 parašai) (Nr. 0827/2011); Patrick Anazonwu (Nr. 0828/2011); John Hadman (Nr. 0829/2011); Polykarpos Markaras (Nr. 0830/2011); Leszek Janczyk (Nr. 0831/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0832/2011); Markus Knops (Nr. 0833/2011); Ömer Cakmak (Nr. 0834/2011); Peter Spyrka (Nr. 0835/2011); Noelia Ferrer Martínez (Ebame & Associats) (Nr. 0836/2011); Gianfranco Concetti (Nr. 0837/2011); Hans Lennros (Upadek AB) (Nr. 0838/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0839/2011); Arabadzhieva Neli Petrova (3 parašai) (Nr. 0840/2011); Magdalena Zdravkova Slavova (4 parašai) (Nr. 0841/2011); Finn Skovgaard (Nr. 0842/2011); Alessandro Michelucci (Nr. 0843/2011); Remo Pulcini (Progetto Mezzogiorno) (Nr. 0844/2011); Mark Borda (Nr. 0845/2011); Giuseppe Giacomini (Conte & Giacomini) (Nr. 0846/2011); Mohammad Reza Fardoom (Solidarity, Independence, Democracy (SID)) (Nr. 0847/2011); Antonio Luis García Martínez (Nr. 0848/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0849/2011); Basem Kasem (156 Sirijos studentų vardu) (156 parašai) (Nr. 0850/2011).

2011 m. rugsėjo 8 d.

Kurt Bilogan (Nr. 0851/2011); Wolfgard Christine Ruckershauer (Nr. 0852/2011); P Kuecklich-Scheer (115 parašų) (Nr. 0853/2011); Wilhelm Hök (Nr. 0854/2011); Ralf Schneeweiss (Nr. 0855/2011); Edward Zytka (Nr. 0856/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0857/2011); Ryszard Kopera (Nr. 0858/2011); Schmid Peter (Nr. 0859/2011); Kind Paul (Nr. 0860/2011); Christel Krombolz (2 parašai) (Nr. 0861/2011); Maria Klein (Nr. 0862/2011); Michał Combik (Nr. 0863/2011); Mehl Ulrich (Nr. 0864/2011); Günter Dillikrath (Nr. 0865/2011); Peter Mohr (Nr. 0866/2011); Appel c/o Schmidt Manfred (Nr. 0867/2011); Michael Stoltenberg (Nr. 0868/2011); Safet Alimehaj (www.klage-gegen-ljubljanska-banka.de) (Nr. 0869/2011); Reinhold Leckert (Nr. 0870/2011); K. T. Baranowska (Nr. 0871/2011); Georg Geisenfelder (Nr. 0872/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0873/2011); Michael Witfer (Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V.) (Nr. 0874/2011); Ursula Lehmann (Nr. 0875/2011); Prof. Dr. Dennis von Heimburg (Vereinigung der Deutschen Aesthetisch-Plastischen Chirurgen) (Nr. 0876/2011); Jorg Rudolf (Nr. 0877/2011); Cristian Nan (Nr. 0878/2011); Fundația FACIAS (Fundația Pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) (Nr. 0879/2011); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (Nr. 0880/2011); Alexandru Popovici (Fundatia "Anastasie Basota") (Nr. 0881/2011); Kristina Angelova Dikova (Nr. 0882/2011); Motoristas Patinter (Patinter Portuguesa de Automóveis Transportadora) (Nr. 0883/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0884/2011); Adrian Roman (Nr. 0885/2011); Topalov Dimov (Nr. 0886/2011); Viorica Sarcu (Nr. 0887/2011); Luis Neto (Nr. 0888/2011); Stefania Giro (Nr. 0889/2011); Ian Carr-de Avelon (Nr. 0890/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0891/2011); Dumitru Pirjol (Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni-Radoșeni-Carpinișeni) (Nr. 0892/2011); Ioan Stan (11 parašų) (Nr. 0893/2011); Mihalis A. Vomvas (Nr. 0894/2011); Anthony Webb (Nr. 0895/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0896/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0897/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0898/2011); David Camus (Persverkopers) (Nr. 0899/2011); Andreka Maftei (Nr. 0900/2011); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (Nr. 0901/2011); Ricardo Catrola (Nr. 0902/2011); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (Nr. 0903/2011); Jiří Hůlka (Union of Municipalities of the Sumava national park) (Nr. 0904/2011); Michele Bertucco (Associazione Legambiente Veneto) (6 parašai) (Nr. 0905/2011); Alessandro Lanci (Nuovo Senso Civico) (2 parašai) (Nr. 0906/2011); Ljubima Jordanova Dimitrova (Nr. 0907/2011); (autorius neskelbiamas) (Nr. 0908/2011); Maria Teresa Motas de Oliveira (Nr. 0909/2011).


17. Asignavimų perkėlimas

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 09/2011 (N7-0053/2011 - C7-0158/2011 - 2011/2121(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 12/2011 (N7-0054/2011 - C7-0165/2011 - 2011/2127(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 13/2011 (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 14/2011 (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 15/2011 (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 16/2011 (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 17/2011 (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 20/2011 (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 24/2011 (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD)).

Pagal Finansinio reglamento 24 straipsnio 4 dalį, kaip išaiškinta Bendros deklaracijos dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų biudžeto procedūrai įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, 20 dalyje, Biudžeto komitetas patvirtino Komisijos pasiūlymą dėl asignavimų perkėlimo DEC 31/2011 (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD)).


18. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis 2011 m. pirmosios rugsėjo mėn. sesijos (PE 470.595/PDOJ) plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Pirmadienis, antradienis, trečiadienis

Pakeitimų nepasiūlyta.

Ketvirtadienis

PPE frakcija paprašė paankstinti balsavimą dėl pasiūlymų dėl rezoliucijų, kurios bus pateiktos baigus diskusijas dėl padėties Libijoje, ir balsuoti dėl jų per šią sesiją (galutinio darbotvarkės projekto 180 punktas).

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, jis pagrindė prašymą, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, jis parėmė prašymą, ir Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, ji nepritarė prašymui.

Parlamentas po balsavimo elektroniniu būdu (131 balsavo už, 95 – prieš, 7 susilaikė) patenkino prašymą.

Nustatyti šie pateikimo terminai:

pasiūlymai dėl rezoliucijų: rugsėjo 13 d., antradienis, 10 val.

pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų: rugsėjo 14 d., trečiadienis, 10 val.

bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimai: rugsėjo 14 d., trečiadienis, 11 val.

Balsavimas vyks ketvirtadienį.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.


19. 2001-ųjų rugsėjo 11-osios dešimtųjų metinių minėjimas (Pirmininko pareiškimas)

Pirmininkas padarė pareiškimą 2001-ųjų rugsėjo 11-osios dešimtųjų metinių minėjimo proga

Parlamentas pagerbė tylos minute.


20. Vykstančios Dohos derybos (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Vykstančios Dohos derybos

Karel De Gucht (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Godelieve Quisthoudt-Rowohl PPE frakcijos vardu, Vital Moreira S&D frakcijos vardu, Niccolò Rinaldi ALDE frakcijos vardu, Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: William (The Earl of) Dartmouth EFD frakcijos vardu, Nicole Sinclaire, nepriklausoma Parlamento narė, Daniel Caspary, George Sabin Cutaş, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Hans-Peter Martin pateiktą klausimą, Yannick Jadot, João Ferreira, Bastiaan Belder, Hans-Peter Martin, Georgios Papastamkos, Corina Creţu, Judith Sargentini, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder ir Elisabeth Köstinger.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Vital Moreira INTA komiteto vardu – dėl derybų dėl Dohos vystymosi darbotvarkės padėties (B7-0478/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.12 protokolo 14.9.2011.


21. Veiksminga Europos žaliavų strategija (diskusijos)

Pranešimas dėl veiksmingos Europos žaliavų strategijos [2011/2056(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Reinhard Bütikofer pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Birgit Schnieber-Jastram (DEVE komiteto nuomonės referentė), Bernd Lange (INTA komiteto nuomonės referentas), Judith A. Merkies (ENVI komiteto nuomonės referentė), Daciana Octavia Sârbu (AGRI komiteto nuomonės referentė), Pilar del Castillo Vera PPE frakcijos vardu, Marita Ulvskog S&D frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Ioannis A. Tsoukalas, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul ir Marian-Jean Marinescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu ir Judith A. Merkies.

Kalbėjo: Antonio Tajani ir Reinhard Bütikofer.

PIRMININKAVO: Rainer WIELAND
Pirmininko pavaduotojas

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 5.22 protokolo 13.9.2011.


22. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Rosa Estaràs Ferragut, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Rui Tavares, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Oreste Rossi, Slavi Binev, László Tőkés, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Toussas, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Alajos Mészáros, Maria Eleni Koppa, Willy Meyer, Georgios Papanikolaou, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, George Sabin Cutaş, Jarosław Kalinowski, Boris Zala, Mairead McGuinness, Luís Paulo Alves, Seán Kelly ir Nuno Melo.


23. ES kovos su terorizmu politika. Svarbiausi laimėjimai ir ateities uždaviniai (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl ES kovos su terorizmu politikos. Svarbiausi laimėjimai ir ateities uždaviniai [2010/2311(INI)] - Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas. Pranešėja: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

Sophia in 't Veld padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Philipp Albrecht, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Elena Băsescu ir Monika Flašíková Beňová.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 5.23 protokolo 13.9.2011.


24. Audito politika. Per krizę įgyta patirtis (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl audito politikos ir per krizę įgytos patirties [2011/2037(INI)] - Teisės reikalų komitetas. Pranešėjas: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

Antonio Masip Hidalgo padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Monika Flašíková Beňová, Evelyn Regner, Rui Tavares, Kay Swinburne ir Jaroslav Paška.

Kalbėjo Michel Barnier (Komisijos narys).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 5.17 protokolo 13.9.2011.


25. Žuvininkystė Juodojoje jūroje (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl Juodosios jūros žuvininkystės valdymo dabar ir ateityje [2010/2113(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

Iliana Malinova Iotova padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Guido Milana, Vasilica Viorica Dăncilă, Josefa Andrés Barea, Silvia-Adriana Ţicău, Evgeni Kirilov ir João Ferreira.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 5.24 protokolo 13.9.2011.


26. Su nafta ir dujomis susijusios veiklos atviroje jūroje sauga (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje saugos problemų [2011/2072(INI)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Vicky Ford (A7-0290/2011)

Vicky Ford padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo ir Michèle Rivasi.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 5.25 protokolo 13.9.2011.


27. Moterų verslumas mažosiose ir vidutinėse įmonėse (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl moterų verslumo mažosiose ir vidutinėse įmonėse [2010/2275(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

Marina Yannakoudakis padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Regina Bastos, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 5.26 protokolo 13.9.2011.


28. Prie pensinio amžiaus artėjančių moterų padėtis (trumpas pristatymas)

Pranešimas dėl prie pensinio amžiaus artėjančių moterų padėties [2011/2091(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėja: Edit Bauer (A7-0291/2011)

Edit Bauer padarė pristatymą.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Katarína Neveďalová ir Antigoni Papadopoulou.

Kalbėjo Antonio Tajani (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Diskusijos šiuo klausimu baigtos.

Balsavimas: punktas 5.18 protokolo 13.9.2011.


29. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 470.595/OJMA).


30. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 22.50 val.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika