Index 
Proces-verbal
PDF 252kWORD 224k
Luni, 12 septembrie 2011 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Declaraţiile Preşedintelui
 3.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 4.Interpretarea Regulamentului de procedură
 5.Componenţa Parlamentului
 6.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 7.Verificarea prerogativelor
 8.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară
 10.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 11.Depunere de documente
 12.Declaraţii scrise caduce
 13.Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)
 14.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 15.Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului
 16.Petiţii
 17.Transferuri de credite
 18.Ordinea lucrărilor
 19.Comemorarea a zece ani de la 11 septembrie 2001 (declaraţie a preşedinţiei)
 20.Negocierile în curs de la Doha (dezbatere)
 21.O strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa (dezbatere)
 22.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 23.Politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări (prezentare succintă)
 24.Politica de audit: lecțiile crizei (prezentare succintă)
 25.Gestionarea actuală şi viitoare a pescuitului în Marea Neagră (prezentare succintă)
 26.Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore (prezentare succintă)
 27.Spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii (prezentare succintă)
 28.Situaţia femeilor care se apropie de vârsta pensionării (prezentare succintă)
 29.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 30.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.05.


2. Declaraţiile Preşedintelui

Preşedintele a făcut o declaraţie cu privire la iniţiativele recente ale UE care vizează contracararea crizei economice, precum şi o declaraţie cu privire la conflictul din Libia.

Au intervenit: Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a făcut referire la vizita de mâine la Parlament a prim-ministrului italian, dl Silvio Berlusconi, şi a sugerat ca acesta să se întâlnească, cu această ocazie, cu Comisia ECON, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, care a sprijinit propunerea lui Guy Verhofstadt, Mario Mauro, în numele Grupului PPE, şi Werner Langen (Preşedintele a precizat că nu este vorba de o vizită oficială).

Preşedintele a reamintit faptul că Parlamentul va primi mâine vizita preşedintelui Republicii Polone, dl Bronisław Komorowski.

Preşedintele a anunţat că Parlamentul se va asocia la Ziua internaţională a democraţiei, sărbătorită de ONU la 15 septembrie 2011.

Preşedintele a condamnat violenţele din 2 iulie 2011 împotriva deputatului Sajjad Karim, pe care l-a asigurat de sprijinul său.

Niccolò Rinaldi şi Mario Mauro au intervenit cu privire la vizita prim-ministrului Italiei.


3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.

°
° ° °

Danuta Maria Hübner a anunţat că a dorit să voteze pentru punctul 16 litera (b) (textul original) din Raportul A7-0210/2011 în cursul votării din 6 iulie 2011.


4. Interpretarea Regulamentului de procedură

Preşedintele a informat Parlamentul, în conformitate cu articolul 211 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele interpretări ale articolelor 51 şi 192 din Regulamentul de procedură date de Comisia pentru afaceri constituţionale, care a fost sesizată cu privire la aplicarea acestor dispoziţii:

Interpretarea articolului 51 din Regulamentul de procedură:

„Prezentul articol poate fi aplicat în cazul procedurii care conduce la prezentarea unei recomandări de a aproba sau respinge încheierea unui acord internațional în conformitate cu articolul 90 alineatul (5) și cu articolul 81 alineatul (1), atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute în prezentul articol.”

Interpretarea articolului 192 din Regulamentul de procedură:

„Deputații neafiliați nu constituie un grup politic în sensul articolului 30 și, prin urmare, nu pot desemna coordonatori, care sunt singurii deputați care pot participa de drept la reuniunile coordonatorilor.

Reuniunile coordonatorilor au sarcina de a pregăti deciziile unei comisii și nu se pot substitui reuniunilor comisiei, cu excepția unei delegări explicite. Din acest motiv, deciziile luate în cadrul reuniunii coordonatorilor trebuie să facă obiectul unei delegări ex-ante. În absența unei asemenea delegări, coordonatorii nu pot adopta decât recomandări, care necesită o aprobare formală ex-post a comisiei.

În toate cazurile, trebuie garantat dreptul de acces la informații al deputaților neafiliați, în conformitate cu principiul nediscriminării, prin transmiterea de informații și prin prezența unui membru al secretariatului deputaților neafiliați în cadrul reuniunilor coordonatorilor.”

Dacă un grup politic sau cel puţin 40 de deputaţi (articolul 211 alineatul (4) din Regulamentul de procedură) nu se exprimă împotriva acestor interpretări înainte de adoptarea procesului-verbal al prezentei şedinţe, acestea se consideră adoptate. În caz contrar, ele sunt supuse votului Parlamentului.


5. Componenţa Parlamentului

Eva-Britt Svensson şi-a notificat în scris demisia din calitatea de deputată în Parlament, aceasta producând efecte de la 1 septembrie 2011.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) şi (3) din Regulamenul de procedură, Parlamentul a constatat existenţa locului vacant începând cu această dată şi a informat autorităţile naţionale competente.

°
° ° °

Dirk Sterckx şi-a notificat în scris demisia din calitatea de deputat în Parlament, aceasta producând efecte de la 7 septembrie 2011.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) şi (3) din Regulamenul de procedură, Parlamentul a constatat existenţa locului vacant începând cu această dată şi a informat autorităţile naţionale competente.

Autorităţile belgiene competente au anunţat alegerea lui Philippe De Backer în calitate de deputat în Parlamentul European în locul lui Dirk Sterckx.

Parlamentul a luat act de acest fapt începând cu data de 7 septembrie 2011.

°
° ° °

Autorităţile italiene competente au anunţat la 19 iulie 2011 încheierea mandatului lui Luigi de Magistris în Parlamentul European în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Actul privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct şi înlocuirea acestuia cu Andrea Zanoni.

În conformitate cu articolul 4 alineatele (1) şi (4) din Regulamentul de procedură, Parlamentul a constatat existenţa locului vacant eliberat de Luigi de Magistris începând cu 19 iulie 2011 şi ia act de alegerea lui Andrea Zanoni cu efect de la aceeaşi dată.

°
° ° °

În conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, atât timp cât prerogativele lor nu au fost verificate sau nu s-a luat o hotărâre în legătură cu o eventuală contestaţie, Philippe De Backer şi Andrea Zanoni se bucură de exercitarea deplină a drepturilor lor în Parlament şi în organele acestuia, cu condiţia să fi declarat în prealabil că nu exercită o funcţie incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European.


6. Cerere de apărare a imunităţii parlamentare

Luigi de Magistris, fost deputat în Parlamentul European, a prezentat o cerere de apărare a imunităţii sale parlamentare în cadrul unei proceduri în curs în faţa tribunalului civil din Lamezia Terme.

În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, şi anume Comisiei JURI.


7. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei sale JURI, Parlamentul a decis validarea mandatului lui Tarja Cronberg şi al lui Dimitrios Droutsas, cu efect de la 22 iunie 2011, precum şi validarea mandatului lui Franck Proust, cu efect de la 23 iunie 2011.


8. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

Preşedintele a primit de la Grupurile ALDE, Verts/ALE şi GUE/NGL următoarele cereri de numire:

AFET: Tarja Cronberg

CONT: Giommaria Uggias

IMCO: Cornelis de Jong, care îl înlocuieşte pe Kyriacos Triantaphyllides

TRAN: Andrea Zanoni, care îi înlocuieşte pe Giommaria Uggias şi Philippe De Backer

PECH: Jorgo Chatzimarkakis, care îl înlocuieşte pe Britta Reimers

LIBE: Kyriacos Triantaphyllides, care îl înlocuieşte pe Cornelis de Jong

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek: Andrea Zanoni

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic: Philippe De Backer

Delegaţia la Adunarea parlamentară euro-latino-americană: Philippe De Backer

Aceste numiri se consideră ratificate dacă nu se prezintă nicio obiecţie până la aprobarea prezentului proces-verbal.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură):

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 privind cooperarea dintre autorităţile naţionale însărcinate să asigure aplicarea legislaţiei în materie de protecţie a consumatorului (00023/2011/LEX - C7-0240/2011 - 2011/0001(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1541/98 al Consiliului privind dovezile de origine pentru anumite produse textile încadrate la secţiunea XI din Nomenclatura combinată puse în liberă circulaţie în cadrul Comunităţii, precum şi condiţiile de acceptare a acestor dovezi şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din ţări terţe (00025/2011/LEX - C7-0239/2011 - 2010/0272(COD))

- Decizia Parlamentului European şi a Consiliului privind Anul european al îmbătrânirii active şi solidarității între generații (2012) (00020/2011/LEX - C7-0238/2011 - 2010/0242(COD))

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2000/25/CE în ceea ce priveşte dispoziţiile pentru tractoarele introduse pe piaţă în cadrul mecanismului de flexibilitate (00019/2011/LEX - C7-0237/2011 - 2010/0301(COD))


10. Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au trimis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

- Rectificare (P7_TA-PROV(2011)0313(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 iulie 2011 în vederea adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori P7_TA-PROV(2011)0313 - (COM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD) - ECON

- Rectificare (P7_TA-PROV(2011)0218(COR01)) la poziţia Parlamentului European adoptată în doua lectură la 11 mai 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind denumirile fibrelor textile și etichetarea corespunzătoare și marcarea compoziției fibroase a produselor textile și de abrogare a Directivei 73/44/CEE a Consiliului şi a Directivelor 96/73/CE și 2008/121/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului P7_TA-PROV(2011)0218 - (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD) - IMCO

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepţia cazului în care, în următoarele 48 de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea lor la vot.

Rectificările sunt disponibile pe site-ul „Séance en direct”.


11. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de comisiile parlamentare, următoarele rapoarte:

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind subscrierea de noi acţiuni de către Uniunea Europeană în capitalul Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în urma deciziei de majorare a acestuia (COM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD)) - ECON - Raportoare: Sharon Bowles (A7-0227/2011)

- Raport referitor la gestionarea actuală şi viitoare a pescuitului în Marea Neagră (2010/2113(INI)) - PECH - Raportoare: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

- Raport referitor la sistemele de garantare a asigurărilor (2011/2010(INI)) - ECON - Raportor: Peter Skinner (A7-0243/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 648/2004 în ceea ce priveşte utilizarea fosfaţilor şi a altor compuşi ai fosforului în detergenţii de rufe de uz casnic (COM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD)) - ENVI - Raportor: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind protecţia denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, de modificare a Acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind schimburile comerciale cu produse agricole (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE)) - INTA - Raportor: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de modificare a Acordului adițional încheiat între Comunitatea Europeană, Confederația Elvețiană și Principatul Liechtenstein de extindere asupra Principatului Liechtenstein a aplicării Acordului dintre Comunitatea Europeană și Confederația Elvețiană privind comerțul cu produse agricole (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)) - INTA - Raportor: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

- Raport referitor la al 27-lea Raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării legislației Uniunii Europene (2009) (2011/2027(INI)) - JURI - Raportoare: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 429/73 de stabilire a dispoziţiilor speciale aplicate importului în Comunitate a anumitor mărfuri originare din Turcia care intră sub incidenţa Regulamentului (CEE) nr. 1059/69 şi a Regulamentului (CE) nr. 215/2000 de reînnoire pentru anul 2000 a măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1416/95 de instituire a anumitor concesii sub formă de contingente tarifare comunitare în anul 1995 pentru anumite produse agricole prelucrate (COM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0250/2011)

- Raport referitor la o mai bună legiferare, subsidiaritate și proporționalitate și o reglementare inteligentă (2011/2029(INI)) - JURI - Raportor: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a unor acte caduce ale Consiliului în domeniul politicii agricole comune (COM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)) - AGRI - Raportor: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

- Raport referitor la o nouă politică comercială pentru Europa în conformitate cu Strategia EUROPA 2020 (2010/2152(INI)) - INTA - Raportor: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere şi tranzitului de produse cu dublă utilizare (COM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0256/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte caduce ale Consiliului (COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0257/2011)

- Raport referitor la promovarea mobilității lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene (2010/2273(INI)) - EMPL - Raportor: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord între Uniunea Europeană și guvernul Republicii Federative a Braziliei privind siguranța aviației civile (13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)) - TRAN - Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind modalitățile de acces la serviciul public reglementat oferit de sistemul global de radionavigație prin satelit constituit în cadrul programului Galileo (COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)) - ITRE - Raportor: Norbert Glante (A7-0260/2011)

- * Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 521/2008 de înființare a întreprinderii comune „Pile de combustie și hidrogen” (COM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)) - ITRE - Raportor: Herbert Reul (A7-0261/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește relațiile contractuale din sectorul laptelui și al produselor lactate (COM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)) - AGRI - Raportor: James Nicholson (A7-0262/2011)

- Raport referitor la mobilitatea și incluziunea persoanelor cu handicap în Strategia europeană 2010-2020 pentru persoanele cu handicap (2010/2272(INI)) - EMPL - Raportor: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

- Raport referitor la siguranța rutieră în Europa 2011-2020 (2010/2235(INI)) - TRAN - Raportor: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)

- Raport referitor la Europa, destinația turistică favorită la nivel mondial – un nou cadru politic pentru turismul european (2010/2206(INI)) - TRAN - Raportor: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole (COM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)) - AGRI - Raportoare: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Hans-Peter Martin (2011/2104(IMM)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind procedura de predare între statele membre ale Uniunii Europene și Islanda și Norvegia (05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)) - LIBE - Raportor: Rui Tavares (A7-0268/2011)

- Raport referitor la declarațiile unilaterale consemnate în procesele-verbale ale reuniunilor Consiliului (2011/2090(INI)) - AFCO - Raportor: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituţional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie privind disciplina bugetară şi buna gestiune financiară (cererea EGF/2011/000 TA 2011 - asistenţă tehnică la iniţiativa Comisiei) (COM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0270/2011)

- ***I Raport referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (text codificat) (COM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)) - JURI - Raportor: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind integritatea și transparența pieței energiei (COM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD)) - ITRE - Raportor: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Convenției privind conservarea și gestionarea resurselor piscicole în marea liberă a Pacificului de Sud (08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)) - PECH - Raportoare: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

- Raport referitor la punerea în aplicare a directivei privind medierea în statele membre, impactul acesteia asupra medierii și acceptarea sa de către instanțe (2011/2026(INI)) - JURI - Raportoare: Arlene Mccarthy (A7-0275/2011)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea Europeană și Regatul Norvegiei cu privire la acordarea de preferințe comerciale suplimentare pentru produsele agricole, în temeiul articolului 19 din Acordul privind Spațiul Economic European (14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)) - INTA - Raportor: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/007 AT/Steiermark și Niederösterreich din Austria) (COM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0277/2011)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului de instituire a Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (FRONTEX) (COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)) - LIBE - Raportor: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

- Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/008 AT/AT&S din Austria) (COM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD)) - BUDG - Raportoare: Barbara Matera (A7-0279/2011)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului internaţional privind esenţele de lemn tropical din 2006 (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)) - INTA - Raportor: Vital Moreira (A7-0280/2011)

- ***I Raport Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte standardele de comercializare (COM(2010)0738 - C7-0422/2010 - 2010/0354(COD)) - AGRI - Raportoare: Iratxe García Pérez (A7-0281/2011)

- Raport referitor la un cadru de politică al UE în vederea sprijinirii țărilor în curs de dezvoltare în eforturile acestora de a răspunde provocărilor pe care le ridică securitatea alimentară (2010/2100(INI)) - DEVE - Raportoare: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)

- Raport referitor la politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări (2010/2311(INI)) - LIBE - Raportoare: Sophia In 'T Veld (A7-0286/2011)

- Raport O strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa (2011/2056(INI)) - ITRE - Raportor: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

- Raport conținând recomandările Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și SEAE privind negocierile dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în vederea încheierii unui Acord de asociere (2011/2079(INI)) - AFET - Raportor: Graham Watson (A7-0289/2011)

- Raport referitor la confruntarea cu provocarea reprezentată de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore (2011/2072(INI)) - ITRE - Raportoare: Vicky Ford (A7-0290/2011)

- Raport referitor la situaţia femeilor care se apropie de vârsta de pensionare (2011/2091(INI)) - FEMM - Raportoare: Edit Bauer (A7-0291/2011)

2) de către deputaţi:

2.1) întrebări orale pentru timpul afectat întrebărilor (articolul 116 din Regulamentul de procedură):

- Consiliului
Posselt Bernd, Harkin Marian, Klute Jürgen, Koumoutsakos Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Ţicău Silvia-Adriana

2.2) Propuneri de modificare a Regulamentului de procedură (articolul 212 din Regulamentul de procedură)

- Andrew Duff. Propunere de modificare a Regulamentului de procedură al Parlamentului European - Modificarea articolului 196 în vederea inserării unei trimiteri la articolul 166 (votul final) (B7-0479/2011)

retrimis

fond :

AFCO


12. Declaraţii scrise caduce

Întrucât nu a întrunit numărul necesar de semnături, declaraţia scrisă nr. 0016/2011 a devenit caducă, în conformitate cu articolul 123 alineatul (5) din Regulamentul de procedură.


13. Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere)

Au fost depuse de către deputaţi următoarele documente:

1) întrebări orale (articolul 115 din Regulamentul de procedură)

- (O-000135/2011) adresată de Jo Leinen, Richard Seeber şi Theodoros Skylakakis, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: O abordare globală a emisiilor antropogenice, altele decât emisiile de CO2, ce afectează clima (B7-0418/2011);

- (O-000148/2011) adresată de Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil şi Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Consiliului: Remedierea decalajului dintre legislaţia anticorupţie şi realitate (B7-0419/2011);

- (O-000149/2011) adresată de Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil şi Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Comisiei: Remedierea decalajului dintre legislaţia anticorupţie şi realitate (B7-0420/2011);

- (O-000153/2011) adresată de Pervenche Berès şi Karima Delli, în numele Comisiei EMPL, Comisiei: Strategia UE privind persoanele fără adăpost (B7-0421/2011);

- (O-000154/2011) adresată de Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard şi Alfreds Rubiks, în numele Grupului GUE/NGL, Consiliului: Accelerarea măsurilor anticorupție (B7-0422/2011);

- (O-000155/2011) adresată de Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard şi Alfreds Rubiks, în numele Grupului GUE/NGL, Comisiei: Intensificarea măsurilor anticorupţie (B7-0423/2011);

- (O-000172/2011) adresată de Jan Philipp Albrecht şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Consiliului: Remedierea decalajului dintre legislația anticorupție și realitate (B7-0424/2011);

- (O-000173/2011) adresată de Jan Philipp Albrecht şi Judith Sargentini, în numele Grupului Verts/ALE, Comisiei: Remedierea decalajului dintre legislația anticorupție și realitate (B7-0425/2011);

- (O-000178/2011) adresată de Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino şi Rosario Crocetta, în numele Grupului S&D, Consiliului: Punerea în aplicare a pachetului de măsuri anticorupție al UE (B7-0427/2011);

- (O-000179/2011) adresată de Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino şi Rosario Crocetta, în numele Grupului S&D, Comisiei: Punerea în aplicare a pachetului de măsuri anticorupție al UE (B7-0428/2011);

- (O-000180/2011) adresată de Herbert Reul, în numele Comisiei ITRE, Comisiei: Abordarea strategică a Uniunii Europene în vederea Conferinței mondiale pentru radiocomunicații a UIT din 2012 (CMR-12) (B7-0429/2011);

- (O-000185/2011) adresată de Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez şi Jürgen Creutzmann, în numele Grupului ALDE, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary şi Cristiana Muscardini, în numele Grupului PPE, Robert Sturdy, în numele Grupului ECR, Comisiei: Internaționalizarea IMM-urilor europene (B7-0430/2011);

- (O-000190/2011) adresată de Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Consiliului: Măsuri de combatere a corupției (B7-0431/2011);

- (O-000191/2011) adresată de Timothy Kirkhope, în numele Grupului ECR, Comisiei: Măsuri anticorupţie (B7-0432/2011);

- (O-000193/2011) adresată de Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev şi Jens Rohde, în numele Grupului ALDE, Consiliului: Eliminarea decalajului dintre legislaţia anticorupţie şi realitate (B7-0433/2011);

- (O-000194/2011) adresată de Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev şi Jens Rohde, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Eliminarea decalajului dintre legislația anticorupție și realitate (B7-0434/2011).

2) declaraţii scrise pentru înscriere în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură)

- Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser şi Niccolò Rinaldi, privind recunoașterea statului palestinian de către Uniunea Europeană (0027/2011);

- Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner şi Gianni Pittella, privind necesitatea unui serviciu de urgență 112 accesibil (0035/2011);

- Valdemar Tomaševski, privind îmbunătățirea securității nucleare în UE și în țările învecinate (0036/2011);

- Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith şi Giommaria Uggias, privind instituirea Pactului insulelor ca inițiativă europeană oficială (0037/2011);

- Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek şi Mariya Nedelcheva, privind recunoaşterea testelor situaţionale, în cazul în care se obţin rezultate pozitive, ca dovadă juridică de discriminare rasială (0038/2011).


14. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis copii certificate conform ale următoarelor documente:

- Acordul între Uniunea Europeană şi Organizaţia Interguvernamentală pentru Transporturile Internaţionale Feroviare privind aderarea Uniunii Europene la Convenţia privind transporturile internaţionale feroviare (COTIF) din 9 mai 1980, astfel cum a fost modificată prin protocolul de la Vilnius din 3 iunie 1999;

- Acordul dintre Uniunea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind protecţia denumirilor de origine şi a indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi alimentare, de modificare a acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţianp privind schimburile comerciale cu produse agricole;

- Acordul dintre Uniunea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein de modificare a Acordului adiţional între Comunitatea Europeană, Confederaţia Elveţiană şi Principatul Liechtenstein de extindere asupra Principatului Liechtenstein a aplicării acordului dintre Comunitatea Europeană şi Confederaţia Elveţiană privind comerţul cu produse agricole;

- Acordul dintre Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Indonezia privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene;

- Memorandumul de cooperare între Uniunea Europeană şi Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale de instituire a unui cadru de cooperare consolidată;

- Protocolul dintre Uniunea Europeană şi Regatul Maroc de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană şi Regatul Maroc;

- Protocolul încheiat între Uniunea Europeană şi Republica Capului Verde de stabilire a posibilităţilor de pescuit şi a contribuţiei financiare prevăzute de acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părţi.


15. Cursul dat rezoluţiilor Parlamentului

Comunicarea Comisiei privind cursul dat rezoluţiilor adoptate de Parlament în perioada de sesiune februarie I 2011 este disponibilă pe site-ul „Séance en direct”.


16. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

26 iulie 2011

Joachim Ledwoch (nr. 0707/2011); Widla Renata Michalska (Stowarzyszenie Przyjazna Rokietnica) (nr. 0708/2011); (nume confidenţial) (nr. 0709/2011); Jozef Adamski (nr. 0710/2011); T S Ostrowski (4 semnături) (nr. 0711/2011); Helmut Geuking (Partei Soziale Gerechtigkeit) (nr. 0712/2011); Dieter Schädlich (nr. 0713/2011); Jadwiga Szczodra (nr. 0714/2011); Rita Kasumu (11 semnături) (nr. 0715/2011); Adolf Śmieszek (nr. 0716/2011); Dietrich Bechstein (Flugtouristik Deitzsch e.V.) (nr. 0717/2011); Robert Wilk (nr. 0718/2011); Daniela Theiss (nr. 0719/2011); Siegfried Schäfer (nr. 0720/2011); Vincent Grünberg (nr. 0721/2011); Ingeborg Flandergan (nr. 0722/2011); Simon Jakob (Jakob & Kollegen) (nr. 0723/2011); Kazimierz Gała (nr. 0724/2011); Bernhard Kempen (Universität zu Köln) (nr. 0725/2011); Enrico Venezia (nr. 0726/2011); Mihai Dulgheru (nr. 0727/2011); Kosyo Kosev (KOSKO LTD) (nr. 0728/2011); Fiona Munro (nr. 0729/2011); Agostino Furfaro (nr. 0730/2011); Kevin Forbes (nr. 0731/2011); Clive Smith (nr. 0732/2011); Christian Nekvedavicius (Lithuanian association for the protection of human rights) (nr. 0733/2011); Patrick Pearse Heffernan (nr. 0734/2011); (nume confidenţial) (nr. 0735/2011); Mario Marocco (Associazione nazionale operatori elettrici indipendenti) (nr. 0736/2011); Hugo Wolff (nr. 0737/2011); Carina Diana Lintia (nr. 0738/2011); Desislava Rayanovo (nr. 0739/2011); Antonio Luis García Martínez (nr. 0740/2011); Francisco Bernal Alfonso (nr. 0741/2011); (nume confidenţial) (nr. 0742/2011); Jaime Sanfelix Palau (Laserood 2007, S.L.) (nr. 0743/2011); María Antonia Busto Ortiz (nr. 0744/2011); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0745/2011); Cristina Díaz Espiñeira (nr. 0746/2011); Asunción Cremades Campos (nr. 0747/2011); José Ramón Gil Benito (nr. 0748/2011).

3 august 2011

Ritva Suortti (nr. 0749/2011); (nume confidenţial) (nr. 0750/2011); Jean-Louis Posté (Président de Mauves Vivantes) (nr. 0751/2011); (nume confidenţial) (nr. 0752/2011); Dries Emmen (O.O.B.T.) (nr. 0753/2011); Salvador Peiró Gómez (Centro de Acuicultura Experimental) (nr. 0754/2011); Adorjáni István (nr. 0755/2011); (nume confidenţial) (nr. 0756/2011); Zacharias Tsirtos (nr. 0757/2011); Victor Alexandru Kovacs (nr. 0758/2011); Elise Michaud (nr. 0759/2011); Rodulfo Galido Torres (nr. 0760/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0761/2011); André Goretti (preşedintele „Fédération Autonome des Sapeurs-pompiers professionnels”) (nr. 0762/2011); Judit Szima (Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete) (nr. 0763/2011).

12 august 2011

Ewa Rydzyńska (nr. 0764/2011); Symanski Botho (nr. 0765/2011); Heinz Greiner Walter (nr. 0766/2011); Aartur Hirschmann (nr. 0767/2011); Józef Suszczewicz (nr. 0768/2011); Helga Hung (nr. 0769/2011); Wolfgang Panthel (nr. 0770/2011); Algimantas Jonas Petraitis (nr. 0771/2011); Tsvetan Georgiev Rangelov (nr. 0772/2011); Marek Iwanowski (nr. 0773/2011); Jerzy Aplej (nr. 0774/2011); Wilfried Gesing (nr. 0775/2011); Martin Wagner (2 semnături) (nr. 0776/2011); Agata Szczęśniak-Sevastiadi (nr. 0777/2011); Krzysztof Tokarz (nr. 0778/2011); Georg Schömer (nr. 0779/2011); Igor Herzog (nr. 0780/2011); Manfred Tröger (nr. 0781/2011); Krzysztof Tomasik (nr. 0782/2011); Ehrhardt Bekeschus (nr. 0783/2011); Stefanija Groh (nr. 0784/2011); Jolanta Smagłowska (nr. 0785/2011); (nume confidenţial) (nr. 0786/2011); Edelmiro Cuadrado Alba (nr. 0787/2011); (nume confidenţial) (nr. 0788/2011); Alejandro Pastor (nr. 0789/2011); Pepe Montes Guillén (Agrupación de Labradores del Pozuelo S.A) (nr. 0790/2011); Mikel Basabe Kortabarria (Aralar) (nr. 0791/2011); Sebastiano Licciardello (Studio Legale Prof. Avv. Sebastiano Licciardello) (90 semnături) (nr. 0792/2011); José Ignacio Francés Sánchez (IFS ABOGADOS) (74 semnături) (nr. 0793/2011); Joaquim Boadas De Quintana (FECASARM ) (nr. 0794/2011); Antonio Luis García Martínez (nr. 0795/2011); (nume confidenţial) (nr. 0796/2011); (nume confidenţial) (nr. 0797/2011); Giorgio Gurrieri (nr. 0798/2011); Giuseppe Sorrentino (Federconsumatori) (nr. 0799/2011); Henryk Nowakowski (nr. 0800/2011); Vladimirs Strazdiņš (Austrumu Medicīna Co., Ltd.) (nr. 0801/2011); European Policy Office WWF (WWF European Policy Office) (nr. 0802/2011); Vladimir Dimitrov (BAR - Association Bulgare de Recyclage) (nr. 0803/2011); Sergio López (nr. 0804/2011); Sándor Polgár (nr. 0805/2011); Diego Zunino (3973 semnături) (nr. 0806/2011); Milcho Georgiev Stanoev (nr. 0807/2011); Helene Lopes (nr. 0808/2011); María Inés Barcia (Asociación AAPV) (nr. 0809/2011); (nume confidenţial) (nr. 0810/2011); Garbis Vincentiu Kehaiyan (nr. 0811/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (nr. 0812/2011); Catherine Abéguilé-Petit (nr. 0813/2011); Sara Consuegra (nr. 0814/2011); Anna Poulsen (nr. 0815/2011); Pavlos Arvanitopoulos (nr. 0816/2011); Jean-Antoine Enrile (nr. 0817/2011); Samir Bekenniche (nr. 0818/2011); (nume confidenţial) (nr. 0819/2011); Jan a.a. Huijsman (nr. 0820/2011); Εmmanuel Perrakis (nr. 0821/2011); Juan Carlos Uriarte Amarica (Agaden Association) (nr. 0822/2011); (nume confidenţial) (nr. 0823/2011); (nume confidenţial) (nr. 0824/2011); (nume confidenţial) (2 semnături) (nr. 0825/2011); Andrea Cocco (nr. 0826/2011); Anita Brandt (ART OPUS GmbH) (2 semnături) (nr. 0827/2011); Patrick Anazonwu (nr. 0828/2011); John Hadman (nr. 0829/2011); Polykarpos Markaras (nr. 0830/2011); Leszek Janczyk (nr. 0831/2011); (nume confidenţial) (nr. 0832/2011); Markus Knops (nr. 0833/2011); Ömer Cakmak (nr. 0834/2011); Peter Spyrka (nr. 0835/2011); Noelia Ferrer Martínez (Ebame & Associats) (nr. 0836/2011); Gianfranco Concetti (nr. 0837/2011); Hans Lennros (Upadek AB) (nr. 0838/2011); (nume confidenţial) (nr. 0839/2011); Arabadzhieva Neli Petrova (3 semnături) (nr. 0840/2011); Magdalena Zdravkova Slavova (4 semnături) (nr. 0841/2011); Finn Skovgaard (nr. 0842/2011); Alessandro Michelucci (nr. 0843/2011); Remo Pulcini (Progetto Mezzogiorno) (nr. 0844/2011); Mark Borda (nr. 0845/2011); Giuseppe Giacomini (Conte & Giacomini) (nr. 0846/2011); Mohammad Reza Fardoom (Solidarity, Independence, Democracy (SID)) (nr. 0847/2011); Antonio Luis García Martínez (nr. 0848/2011); (nume confidenţial) (nr. 0849/2011); Basem Kasem (au nom des 156 étudiants syriens) (156 semnături) (nr. 0850/2011).

8 septembrie 2011

Kurt Bilogan (nr. 0851/2011); Wolfgard Christine Ruckershauer (nr. 0852/2011); P Kuecklich-Scheer (115 semnături) (nr. 0853/2011); Wilhelm Hök (nr. 0854/2011); Ralf Schneeweiss (nr. 0855/2011); Edward Zytka (nr. 0856/2011); (nume confidenţial) (nr. 0857/2011); Ryszard Kopera (nr. 0858/2011); Schmid Peter (nr. 0859/2011); Kind Paul (nr. 0860/2011); Christel Krombolz (2 semnături) (nr. 0861/2011); Maria Klein (nr. 0862/2011); Michał Combik (nr. 0863/2011); Mehl Ulrich (nr. 0864/2011); Günter Dillikrath (nr. 0865/2011); Peter Mohr (nr. 0866/2011); Appel c/o Schmidt Manfred (nr. 0867/2011); Michael Stoltenberg (nr. 0868/2011); Safet Alimehaj (www.klage-gegen-ljubljanska-banka.de) (nr. 0869/2011); Reinhold Leckert (nr. 0870/2011); K. T. Baranowska (nr. 0871/2011); Georg Geisenfelder (nr. 0872/2011); (nume confidenţial) (nr. 0873/2011); Michael Witfer (Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V.) (nr. 0874/2011); Ursula Lehmann (nr. 0875/2011); Prof. Dr. Dennis von Heimburg (Vereinigung der Deutschen Aesthetisch-Plastischen Chirurgen) (nr. 0876/2011); Jorg Rudolf (nr. 0877/2011); Cristian Nan (nr. 0878/2011); Fundația FACIAS (Fundația Pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) (nr. 0879/2011); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (nr. 0880/2011); Alexandru Popovici (Fundatia "Anastasie Basota") (nr. 0881/2011); Kristina Angelova Dikova (nr. 0882/2011); Motoristas Patinter (Patinter Portuguesa de Automóveis Transportadora) (nr. 0883/2011); (nume confidenţial) (nr. 0884/2011); Adrian Roman (nr. 0885/2011); Topalov Dimov (nr. 0886/2011); Viorica Sarcu (nr. 0887/2011); Luis Neto (nr. 0888/2011); Stefania Giro (nr. 0889/2011); Ian Carr-de Avelon (nr. 0890/2011); (nume confidenţial) (nr. 0891/2011); Dumitru Pirjol (Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni-Radoșeni-Carpinișeni) (nr. 0892/2011); Ioan Stan (11 semnături) (nr. 0893/2011); Mihalis A. Vomvas (nr. 0894/2011); Anthony Webb (nr. 0895/2011); (nume confidenţial) (nr. 0896/2011); (nume confidenţial) (nr. 0897/2011); (nume confidenţial) (nr. 0898/2011); David Camus (Persverkopers) (nr. 0899/2011); Andreka Maftei (nr. 0900/2011); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (nr. 0901/2011); Ricardo Catrola (nr. 0902/2011); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (nr. 0903/2011); Jiří Hůlka (Union of Municipalities of the Sumava national park) (nr. 0904/2011); Michele Bertucco (Associazione Legambiente Veneto) (6 semnături) (nr. 0905/2011); Alessandro Lanci (Nuovo Senso Civico) (2 semnături) (nr. 0906/2011); Ljubima Jordanova Dimitrova (nr. 0907/2011); (nume confidenţial) (nr. 0908/2011); Maria Teresa Motas de Oliveira (nr. 0909/2011).


17. Transferuri de credite

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 09/2011 aferente Comisiei (N7-0053/2011 - C7-0158/2011 - 2011/2121(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 12/2011 aferente Comisiei (N7-0054/2011 - C7-0165/2011 - 2011/2127(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 13/2011 aferente Comisiei (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 14/2011 aferente Comisiei (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 15/2011 aferente Comisiei (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 16/2011 aferente Comisiei (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 17/2011 aferente Comisiei (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 20/2011 aferente Comisiei (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 24/2011 aferente Comisiei (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD)).

În conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din Regulamentul financiar, astel cum este interpretat la punctul 20 din Declarația comună privind măsurile tranzitorii aplicabile procedurii bugetare după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Comisia pentru bugete a autorizat propunerea privind transferul de credite DEC 31/2011 aferente Comisiei (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD)).


18. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din septembrie I 2011 (PE 470.595/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni, marţi, miercuri

Nu s-a propus nicio modificare.

Joi

Grupul PPE a solicitat reprogramarea în această perioadă de sesiune a votului privind propunerile de rezoluţie depuse în încheierea dezbaterii privind situaţia din Libia (punctul 180 din PDOJ).

Au intervenit: Cristian Dan Preda, în numele Grupului PPE, care a motivat cererea, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, în favoarea propunerii, şi Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, împotriva propunerii.

Cu VE (131 pentru, 95 împotrivă, 7 abţineri), Parlamentul a aprobat cererea.

Termenele de depunere s-au stabilit după cum urmează:

propuneri de rezoluţii: marţi, 13 septembrie, ora 10.00;

amendamente şi propuneri comune de rezoluţie: miercuri, 14 septembrie, ora 10.00;

amendamente la propunerile comune de rezoluţie: miercuri, 14 septembrie, ora 11.00.

Votarea va avea loc joi.

°
° ° °

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.


19. Comemorarea a zece ani de la 11 septembrie 2001 (declaraţie a preşedinţiei)

Preşedintele a făcut o declaraţie cu ocazia comemorării a zece ani de la atacurile din 11 septembrie 2001.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere.


20. Negocierile în curs de la Doha (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Negocierile în curs de la Doha

Karel De Gucht (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Godelieve Quisthoudt-Rowohl, în numele Grupului PPE, Vital Moreira, în numele Grupului S&D, Niccolò Rinaldi, în numele Grupului ALDE, Keith Taylor, în numele Grupului Verts/ALE, şi Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

Au intervenit: William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFD, Nicole Sinclaire, neafiliată, Daniel Caspary, George Sabin Cutaş, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin, Yannick Jadot, João Ferreira, Bastiaan Belder, Hans-Peter Martin, Georgios Papastamkos, Corina Creţu, Judith Sargentini, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder şi Elisabeth Köstinger.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Vital Moreira, în numele Comisiei INTA, referitoare la stadiul actual al negocierilor privind Agenda de dezvoltare de la Doha (B7-0478/2011).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.12 al PV din 14.9.2011.


21. O strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa (dezbatere)

Raportul "O strategie eficientă privind materiile prime pentru Europa" [2011/2056(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportor: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Reinhard Bütikofer şi-a prezentat raportul.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Birgit Schnieber-Jastram (raportoarea pentru aviz a Comisiei DEVE), Bernd Lange (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Judith A. Merkies (raportoarea pentru aviz a Comisiei ENVI), Daciana Octavia Sârbu (raportoarea pentru aviz a Comisiei AGRI), Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE, Marita Ulvskog, în numele Grupului S&D, Lena Ek, în numele Grupului ALDE, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Jaroslav Paška, în numele Grupului EFD, Ioannis A. Tsoukalas, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul şi Marian-Jean Marinescu.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu şi Judith A. Merkies.

Au intervenit: Antonio Tajani şi Reinhard Bütikofer.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.22 al PV din 13.9.2011.


22. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Rosa Estaràs Ferragut, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Rui Tavares, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Oreste Rossi, Slavi Binev, László Tőkés, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Toussas, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Alajos Mészáros, Maria Eleni Koppa, Willy Meyer, Georgios Papanikolaou, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, George Sabin Cutaş, Jarosław Kalinowski, Boris Zala, Mairead McGuinness, Luís Paulo Alves, Seán Kelly şi Nuno Melo.


23. Politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări (prezentare succintă)

Raport referitor la politica UE de combatere a terorismului: principale realizări și viitoare provocări [2010/2311(INI)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

Sophia in 't Veld a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Philipp Albrecht, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Elena Băsescu şi Monika Flašíková Beňová.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

A PREZIDAT: Roberta ANGELILLI
Vicepreşedintă

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.23 al PV din 13.9.2011.


24. Politica de audit: lecțiile crizei (prezentare succintă)

Raport referitor la politica de audit: lecţiile crizei [2011/2037(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

Antonio Masip Hidalgo a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monika Flašíková Beňová, Evelyn Regner, Rui Tavares, Kay Swinburne şi Jaroslav Paška.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.17 al PV din 13.9.2011.


25. Gestionarea actuală şi viitoare a pescuitului în Marea Neagră (prezentare succintă)

Raport referitor la gestionarea actuală şi viitoare a pescuitului în Marea Neagră [2010/2113(INI)] - Comisia pentru pescuit. Raportoare: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

Iliana Malinova Iotova a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Guido Milana, Vasilica Viorica Dăncilă, Josefa Andrés Barea, Silvia-Adriana Ţicău, Evgeni Kirilov şi João Ferreira.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.24 al PV din 13.9.2011.


26. Siguranța activităților petroliere și gaziere offshore (prezentare succintă)

Raport referitor la confruntarea cu provocarea reprezentată de siguranța activităților petroliere și gaziere offshore [2011/2072(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Vicky Ford (A7-0290/2011)

Vicky Ford a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Alajos Mészáros, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo şi Michèle Rivasi.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.25 al PV din 13.9.2011.


27. Spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii (prezentare succintă)

Raport referitor la spiritul întreprinzător al femeilor în întreprinderile mici și mijlocii [2010/2275(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

Marina Yannakoudakis a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Regina Bastos, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou şi Angelika Werthmann.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.26 al PV din 13.9.2011.


28. Situaţia femeilor care se apropie de vârsta pensionării (prezentare succintă)

Raport referitor la situaţia femeilor care se apropie de vârsta pensionării [2011/2091(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Edit Bauer (A7-0291/2011)

Edit Bauer a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Katarína Neveďalová şi Antigoni Papadopoulou.

A intervenit Antonio Tajani (vicepreşedinte al Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.18 al PV din 13.9.2011.


29. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 470.595/OJMA).


30. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abad, Áder, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate