Zoznam 
Zápisnica
PDF 251kWORD 224k
Pondelok, 12. septembra 2011 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Vyhlásenia predsedníctva
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Výklad rokovacieho poriadku
 5.Zloženie Parlamentu
 6.Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity
 7.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 8.Zloženie výborov a delegácií
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
 10.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 11.Predložené dokumenty
 12.Prepadnuté písomné vyhlásenia
 13.Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)
 14.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 15.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 16.Petície
 17.Presun rozpočtových prostriedkov
 18.Program práce
 19.Pripomenutie 10. výročia udalostí z 11. septembra 2001 (vyhlásenie predsedníctva)
 20.Prebiehajúce rokovania v Dauhe (rozprava)
 21.Účinná stratégia v oblasti nerastných surovín pre Európu (rozprava)
 22.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 23.Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu: hlavné úspechy a budúce výzvy (stručná prezentácia)
 24.Audítorská politika: poučenie z krízy (stručná prezentácia)
 25.Rybné hospodárstvo v Čiernom mori (stručná prezentácia)
 26.Bezpečnosť prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (stručná prezentácia)
 27.Podnikanie žien v rámci malých a stredných podnikov (stručná prezentácia)
 28.Situácia žien v preddôchodkovom veku (stručná prezentácia)
 29.Program rokovania na nasledujúci deň
 30.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.05 h.


2. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda predniesol vyhlásenie o nedávnych iniciatívach EÚ na boj proti hospodárskej kríze a vyhlásenie o ukončení líbyjského konfliktu.

Vystúpili títo poslanci: Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, ktorý pripomenul, že zajtra navštívi Parlament taliansky predseda vlády Silvio Berlusconi, a navrhol, aby sa pri tejto príležitosti pán Berlusconi stretol s Výborom ECON, Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá podporila návrh, ktorý predložil Guy Verhofstadt, Mario Mauro v mene skupiny PPE a Werner Langen (Predseda spresnil, že nepôjde o oficiálnu návštevu).

Predseda pripomenul, že zajtra navštívi Parlament prezident Poľskej republiky Bronisław Komorowski.

Predseda oznámil, že Parlament sa zapojí do Medzinárodného dňa OSN pre demokraciu dňa 15. septembra 2011.

Predseda odsúdil útoky, ktorých obeťou sa 2. júla 2011 stal poslanec Sajjad Karim, a vyslovil mu podporu.

Vystúpili títo poslanci: Niccolò Rinaldi a Mario Mauro k návšteve talianskeho predsedu vlády.


3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

°
° ° °

Danuta Maria Hübner oznámila, že na hlasovaní zo 6. júla 2011 chcela hlasovať za odsek 16 bod b) (pôvodné znenie) správy A7-0210/2011.


4. Výklad rokovacieho poriadku

Predseda v súlade s článkom 211 ods. 3 rokovacieho poriadku informoval Parlament o nasledujúcich výkladoch článkov 51 a 192 rokovacieho poriadku Výborom pre ústavné veci, ktorému bola vec postúpená na posúdenie:

Výklad článku 51 rokovacieho poriadku:

„Tento článok sa môže uplatniť na postup vedúci k vydaniu odporúčania schváliť alebo zamietnuť uzavretie medzinárodnej dohody podľa článku 90 ods. 5 a článku 81 ods. 1, pokiaľ sú splnené podmienky v ňom uvedené.“

Výklad článku 192 rokovacieho poriadku:

„Poslanci, ktorí nie sú členmi politických skupín, v zmysle článku 30 netvoria politickú skupinu, a teda nemôžu vymenovať koordinátorov, ktorí jediní majú právo zúčastňovať sa na schôdzach koordinátorov.

Schôdze koordinátorov majú za úlohu pripravovať rozhodnutia výboru a nemôžu nahrádzať schôdze výboru, ak na ne nie je výslovne prenesená právomoc. Z toho dôvodu môžu schôdze koordinátorov prijímať rozhodnutia len za predpokladu prenesenia právomoci ex ante. Ak právomoc prenesená nie je, koordinátori môžu prijímať iba odporúčania, ktoré musia byť následne formálne schválené výborom.

Právo poslancov, ktorí nie sú členmi politických skupín, na prístup k informáciám musí byť v každom prípade zachované v súlade so zásadou zákazu diskriminácie, a to poskytovaním informácií a prítomnosťou člena sekretariátu týchto poslancov na schôdzach koordinátorov.“

Ak tieto výklady nespochybní politická skupina alebo najmenej štyridsať poslancov (článok 211 ods. 4 rokovacieho poriadku) pred schválením zápisnice z tohto zasadnutia, výklady budú vyhlásené za prijaté. V opačnom prípade sa predložia na hlasovanie v Parlamente.


5. Zloženie Parlamentu

Eva-Britt Svensson podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s platnosťou od 1. septembra 2011.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informoval príslušné vnútroštátne orgány.

°
° ° °

Dirk Sterckx podal písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslanca Parlamentu s platnosťou od 7. septembra 2011.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od tohto dátumu a informoval príslušné vnútroštátne orgány.

Príslušné belgické orgány oznámili, že vo funkcii poslanca Európskeho parlamentu nahradí Dirka Sterckxa Philippe De Backer.

Parlament to vzal na vedomie s účinnosťou od 7. septembra 2011.

°
° ° °

Príslušné talianske orgány 19. júla 2011 oznámili, že mandát Luigiho de Magistrisa v Európskom parlamente v súlade s článkom 7 ods. 3 Aktu o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu zaniká a nový mandát prevezme Andrea Zanoni.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 4 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu, ktorý vykonával Luigi de Magistris, s účinnosťou od 19. júla 2011 a vzal na vedomie, že s účinnosťou od tohto dátumu mandát prevzal Andrea Zanoni.

°
° ° °

Podľa článku 3 ods. 2 rokovacieho poriadku zaujmú Philippe De Backer et Andrea Zanoni miesto v Parlamente a jeho orgánoch a požívajú všetky práva s tým spojené, kým nebudú preskúmané osvedčenia o zvolení za poslanca alebo do rozhodnutia v akomkoľvek spore, za predpokladu, že vopred predložili vyhlásenie o tom, že nevykonávajú žiadnu funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca Európskeho parlamentu.


6. Žiadosť o ochranu poslaneckej imunity

Bývalý poslanec Európskeho parlamentu Luigi de Magistris požiadal o ochranu svojej poslaneckej imunity v rámci súdneho konania prebiehajúceho na občianskom súde v Lamezia Terme.

V súlade s čl. 6 ods. 3 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


7. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh Výboru JURI sa Parlament rozhodol potvrdiť tieto mandáty: Tarja Cronberg a Dimitrios Droutsas s účinnosťou od 22. júna 2011 a Franck Proust s účinnosťou od 23. júna 2011.


8. Zloženie výborov a delegácií

Skupiny ALDE, Verts/ALE a GUE/NGL postúpili predsedovi tieto žiadosti o vymenovanie:

výbor AFET: Tarja Cronberg

výbor CONT: Giommaria Uggias

výbor IMCO: Cornelis de Jong, ktorým je nahradený Kyriacos Triantaphyllides

výbor TRAN: Andrea Zanoni, ktorým je nahradený Giommaria Uggias, Philippe De Backer

výbor PECH: Jorgo Chatzimarkakis, ktorým je nahradená Britta Reimers

výbor LIBE: Kyriacos Triantaphyllides, ktorým je nahradený Cornelis de Jong

Delegácia pre vzťahy s krajinami Mašreku: Andrea Zanoni

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ - Mexiko: Philippe De Backer

Delegácia pri Euro-latinskoamerickom parlamentnom zhromaždení: Philippe De Backer

Ak do schválenia tejto zápisnice nebudú predložené žiadne námietky, tieto menovania budú považované za schválené.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku):

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 o spolupráci medzi národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa (00023/2011/LEX - C7-0240/2011 - 2011/0001(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1541/98 o preukázaní pôvodu niektorých textilných výrobkov patriacich do oddielu XI kombinovanej nomenklatúry a prepustených do režimu voľného obehu v Spoločenstve a o podmienkach prijatia takého preukázania a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích krajín (00025/2011/LEX - C7-0239/2011 - 2010/0272(COD))

- Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady o európskom roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami (2012) (00020/2011/LEX - C7-0238/2011 - 2010/0242(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2000/25/ES, pokiaľ ide o ustanovenia pre traktory uvádzané na trh v rámci systému flexibility (00019/2011/LEX - C7-0237/2011 - 2010/0301(COD))


10. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Príslušné výbory predložili tieto korigendá k textom, ktoré prijal Európsky parlament:

- Korigendum (P7_TA-PROV(2011)0313(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 5. júla 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov P7_TA-PROV(2011)0313 - (KOM(2010)0371 – C7-0174/2010 – 2010/0199(COD) - ECON

- Korigendum (P7_TA-PROV(2011)0218(COR01)) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v druhom čítaní 11. mája 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011 o názvoch textilných vlákien a súvisiacom označovaní vláknového zloženia textilných výrobkov etiketou a iným označením, ktorým sa zrušuje smernica Rady 73/44/EHS, smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/73/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/121/ES P7_TA-PROV(2011)0218 - (13807/4/2010 – C7-0017/2011 – 2009/0006(COD) - IMCO

V súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do štyridsiatich ôsmich hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.

Korigendá sú k dispozícii na stránke Séance en direct.


11. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) parlamentných výborov, správy:

- ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o upísaní ďalších podielov na kapitáli Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) Európskou úniou v dôsledku rozhodnutia zvýšiť tento kapitál (KOM(2011)0034 - C7-0038/2011 - 2011/0014(COD)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Sharon Bowles (A7-0227/2011)

- Správa o súčasnom a budúcom riadení rybného hospodárstva v Čiernom mori (2010/2113(INI)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

- Správa o systémoch poistných záruk (2011/2010(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Peter Skinner (A7-0243/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004, pokiaľ ide o používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch (KOM(2010)0597 - C7-0356/2010 - 2010/0298(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (16198/2010 - C7-0126/2011 - 2010/0317(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dodatková dohoda medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa na Lichtenštajnské kniežatstvo rozširuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami (16209/2010 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

- Správa o 27. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2009) (2011/2027(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 429/73, ktorým sa ustanovujú osobitné opatrenia pre dovoz určitého tovaru do Spoločenstva, ktorý spadá do pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 1059/69 a má pôvod v Turecku, a nariadenie (ES) č. 215/2000, ktorým sa predlžujú opatrenia pre rok 2000 ustanovené nariadením (ES) č. 1416/95 stanovujúcim niektoré povolenia v podobe colných kvót Spoločenstva v roku 1995 pre niektoré spracované poľnohospodárske produkty (KOM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0250/2011)

- Správa o lepšej tvorbe právnych predpisov, subsidiarite a proporcionalite a inteligentnej regulácii (2011/2029(INI)) - výbor JURI - Spravodajca: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky (KOM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

- Správa o novej obchodnej politike pre Európu v rámci stratégie Európa 2020 (2010/2152(INI)) - výbor INTA - Spravodajca: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím (KOM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0256/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité zastarané právne akty Rady (KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0257/2011)

- Správa k podpore mobility pracovníkov v Európskej únii (2010/2273(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Traian Ungureanu (A7-0258/2011)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o podpise Dohody medzi Európskou úniou a vládou Brazílskej federatívnej republiky o bezpečnosti civilného letectva (13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

- ***I Správa k návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach prístupu k verejne regulovanej službe, ktorú ponúka celosvetový satelitný navigačný systém zriadený v rámci programu Galileo (KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Norbert Glante (A7-0260/2011)

- * Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 521/2008, ktorým sa zakladá spoločný podnik pre palivové články a vodík (KOM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)) - výbor ITRE - Spravodajca: Herbert Reul (A7-0261/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o zmluvné vzťahy v sektore mlieka a mliečnych výrobkov (KOM(2010)0728 - C7-0408/2010 - 2010/0362(COD)) - výbor AGRI - Spravodajca: James Nicholson (A7-0262/2011)

- Správa o mobilite a začlenení osôb so zdravotným postihnutím a Európskej stratégii pre oblasť zdravotného postihnutia 2010 – 2020 (2010/2272(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Ádám Kósa (A7-0263/2011)

- Správa o bezpečnosti európskej cestnej premávky na roky 2011 – 2020 (2010/2235(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)

- Správa o Európe ako poprednej svetovej destinácii cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch ( 2010/2206(INI)) - výbor TRAN - Spravodajca: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o systémoch kvality poľnohospodárskych výrobkov (KOM(2010)0733 - C7-0423/2010 - 2010/0353(COD)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Iratxe García Pérez (A7-0266/2011)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Hansa-Petera Martina (2011/2104(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o vydávacom konaní medzi členskými štátmi Európskej únie a Islandom a Nórskom (05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajca: Rui Tavares (A7-0268/2011)

- Správa o jednostranných vyjadreniach v zápisniciach zo schôdzí Rady (2011/2090(INI)) - výbor AFCO - Spravodajca: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/000 TA 2011 – technická pomoc na podnet Komisie) (KOM(2011)0358 - C7-0167/2011 - 2011/2130(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0270/2011)

- ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (kodifikované znenie) (KOM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o integrite a transparentnosti trhu s energiou (KOM(2010)0726 - C7-0407/2010 - 2010/0363(COD)) - výbor ITRE - Spravodajca: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohovoru v mene Európskej únie o ochrane a riadení rybolovných zdrojov na otvorenom mori v južnom Tichom oceáne (08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

- Správa o vykonávaní smernice o mediácii v členských štátoch, jej vplyve na mediáciu a jej uplatňovaní súdmi (2011/2026(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Arlene Mccarthy (A7-0275/2011)

- ***Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Nórskym kráľovstvom o dodatočných obchodných preferenciách v oblasti poľnohospodárskych výrobkov na základe článku 19 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/007 AT/Steiermark a Niederösterreich, Rakúsko) (KOM(2011)0340 - C7-0159/2011 - 2011/2124(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0277/2011)

- ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (FRONTEX) (KOM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/008 AT/AT&S, Rakúsko) (KOM(2011)0339 - C7-0160/2011 - 2011/2125(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0279/2011)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 2006 v mene Európskej únie (05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Vital Moreira (A7-0280/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o obchodné normy (KOM(2010)0738 - C7-0422/2010 - 2010/0354(COD)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Iratxe García Pérez (A7-0281/2011)

- Správa o politickom rámci EÚ na pomoc rozvojovým krajinám pri riešení výziev v oblasti potravinovej bezpečnosti (2010/2100(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)

- Správa o politike EÚ v oblasti boja proti terorizmu: hlavné úspechy a budúce výzvy (2010/2311(INI)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Sophia In 'T Veld (A7-0286/2011)

- Správa o účinnej stratégii pre oblasť surovín pre Európu (2011/2056(INI)) - výbor ITRE - Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

- Správa odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou (2011/2079(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Graham Watson (A7-0289/2011)

- Návrh správy o otázkach bezpečnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (2011/2072(INI)) - výbor ITRE - Spravodajkyňa: Vicky Ford (A7-0290/2011)

- Správa o situácii žien v preddôchodkovom veku (2011/2091(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Edit Bauer (A7-0291/2011)

2) poslancov

2.1) otázky na ústne zodpovedanie zaradené do hodiny otázok (čl. 109 rokovacieho poriadku)

– Rade

- Posselt Bernd, Harkin Marian, Klute Jürgen, Koumoutsakos Georgios, Andrikienė Laima Liucija, Ţicău Silvia-Adriana

2.2) návrhy na zmenu rokovacieho poriadku (čl. 212 rokovacieho poriadku)

- Andrew Duff. Návrh na zmenu rokovacieho poriadku Európskeho Parlamentu - Zmena a doplnenie článku 196 – vloženie odkazu na článok 166 (záverečné hlasovanie) (B7-0479/2011)

pridelené

gestorský výbor :

AFCO


12. Prepadnuté písomné vyhlásenia

Písomné vyhlásenie č. 0016/2011 v súlade s čl. 123 ods. 5 rokovacieho poriadku prepadlo, pretože nezískalo požadovaný počet podpisov.


13. Otázky na ústne zodpovedanie a písomné vyhlásenia (predložené dokumenty)

Poslanci predložili nasledujúce dokumenty

1) otázky na ústne zodpovedanie (čl. 115 rokovacieho poriadku)

- (O-000135/2011), ktorú položili Jo Leinen, Richard Seeber a Theodoros Skylakakis v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Komplexný prístup k antropogénnym emisiám iným, ako CO2, ovplyvňujúcim klímu (B7-0418/2011);

- (O-000148/2011), ktorú položili Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil a Manfred Weber v mene skupiny PPE, pre Radu: Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou (B7-0419/2011);

- (O-000149/2011), ktorú položili Monica Luisa Macovei, Mariya Nedelcheva, Simon Busuttil a Manfred Weber v mene skupiny PPE, pre Komisiu: Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou (B7-0420/2011);

- (O-000153/2011), ktorú položili Pervenche Berès a Karima Delli v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Stratégia EÚ v oblasti bezdomovstva (B7-0421/2011);

- (O-000154/2011), ktorú položili Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard a Alfreds Rubiks v mene skupiny GUE/NGL, pre Radu: Zintenzívnenie boja proti korupcii (B7-0422/2011);

- (O-000155/2011), ktorú položili Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Nikolaos Chountis, Søren Bo Søndergaard a Alfreds Rubiks v mene skupiny GUE/NGL, pre Komisiu: Zintenzívnenie boja proti korupcii (B7-0423/2011);

- (O-000172/2011), ktorú položili Jan Philipp Albrecht a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, pre Radu: Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou (B7-0424/2011);

- (O-000173/2011), ktorú položili Jan Philipp Albrecht a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE, pre Komisiu: Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou (B7-0425/2011);

- (O-000178/2011), ktorú položili Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino a Rosario Crocetta v mene skupiny S&D, pre Radu: Vykonávanie protikorupčného balíka EÚ (B7-0427/2011);

- (O-000179/2011), ktorú položili Ana Gomes, Claude Moraes, Rita Borsellino a Rosario Crocetta v mene skupiny S&D, pre Komisiu: Vykonávanie protikorupčného balíka EÚ (B7-0428/2011);

- (O-000180/2011), ktorú položil Herbert Reul v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Politický prístup Európskej únie k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 2012 (WRC-12) (B7-0429/2011);

- (O-000185/2011), ktorú položili Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez a Jürgen Creutzmann v mene skupiny ALDE, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary a Cristiana Muscardini v mene skupiny PPE, Robert Sturdy v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Internacionalizácia európskych MSP (B7-0430/2011);

- (O-000190/2011), ktorú položil Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, pre Radu: Protikorupčné opatrenia (B7-0431/2011);

- (O-000191/2011), ktorú položil Timothy Kirkhope v mene skupiny ECR, pre Komisiu: Protikorupčné opatrenia (B7-0432/2011);

- (O-000193/2011), ktorú položili Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev a Jens Rohde v mene skupiny ALDE, pre Radu: Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou (B7-0433/2011);

- (O-000194/2011), ktorú položili Sonia Alfano, Renate Weber, Sarah Ludford, Jan Mulder, Louis Michel, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Nadja Hirsch, Stanimir Ilchev a Jens Rohde v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou (B7-0434/2011).

2) písomné vyhlásenia, ktoré sa zaznamenajú v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

- Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser a Niccolò Rinaldi, o uznaní palestínskeho štátu Európskou úniou (0027/2011);

- Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner a Gianni Pittella, o potrebe záchranných služieb prístupných na čísle 112 (0035/2011);

- Valdemar Tomaševski, o zvýšení jadrovej bezpečnosti v EÚ a susedných štátoch (0036/2011);

- Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith a Giommaria Uggias, o vytvorení Paktu ostrovov ako oficiálnej európskej iniciatívy (0037/2011);

- Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek a Mariya Nedelcheva, o uznaní situačného testovania za zákonný dôkaz rasovej diskriminácie, ak sa ním zabezpečia kladné výsledky (0038/2011).


14. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overené kópie týchto dokumentov:

- Dohoda medzi Európskou úniou a Medzivládnou organizáciou pre medzinárodnú železničnú prepravu o pristúpení Európskej únie k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) z 9. mája 1980, zmenenému a doplnenému Vilniuským protokolom z 3. júna 1999;

- Dohoda medzi Európskou úniou a Švajčiarskou konfederáciou o ochrane označení pôvodu a zemepisných označení poľnohospodárskych výrobkov a potravín, ktorou sa mení a dopĺňa dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami;

- Dohoda medzi Európskou úniou, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa mení a dopĺňa dodatková dohoda medzi Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom, ktorou sa na Lichtenštajnské kniežatstvo rozširuje dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o obchode s poľnohospodárskymi výrobkami;

- Dohoda medzi Európskou úniou a vládou Indonézskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb;

- Memorandum o spolupráci medzi Európskou úniou a Medzinárodnou organizáciou civilného letectva, ktorým sa poskytuje rámec pre posilnenú spoluprácu;

- Protokol medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom;

- Protokol schválený medzi Európskou úniou a Kapverdskou republikou, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi týmito dvoma stranami.


15. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na prvej februárovej schôdzi v roku 2011 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


16. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 26. júla 2011

Joachim Ledwoch (č. 0707/2011); Widla Renata Michalska (Stowarzyszenie Przyjazna Rokietnica) (č. 0708/2011); (meno je utajené) (č. 0709/2011); Jozef Adamski (č. 0710/2011); T S Ostrowski (4 podpisy) (č. 0711/2011); Helmut Geuking (Partei Soziale Gerechtigkeit) (č. 0712/2011); Dieter Schädlich (č. 0713/2011); Jadwiga Szczodra (č. 0714/2011); Rita Kasumu (11 podpisov) (č. 0715/2011); Adolf Śmieszek (č. 0716/2011); Dietrich Bechstein (Flugtouristik Deitzsch e.V.) (č. 0717/2011); Robert Wilk (č. 0718/2011); Daniela Theiss (č. 0719/2011); Siegfried Schäfer (č. 0720/2011); Vincent Grünberg (č. 0721/2011); Ingeborg Flandergan (č. 0722/2011); Simon Jakob (Jakob & Kollegen) (č. 0723/2011); Kazimierz Gała (č. 0724/2011); Bernhard Kempen (Universität zu Köln) (č. 0725/2011); Enrico Venezia (č. 0726/2011); Mihai Dulgheru (č. 0727/2011); Kosyo Kosev (KOSKO LTD) (č. 0728/2011); Fiona Munro (č. 0729/2011); Agostino Furfaro (č. 0730/2011); Kevin Forbes (č. 0731/2011); Clive Smith (č. 0732/2011); Christian Nekvedavicius (Lithuanian association for the protection of human rights) (č. 0733/2011); Patrick Pearse Heffernan (č. 0734/2011); (meno je utajené) (č. 0735/2011); Mario Marocco (Associazione nazionale operatori elettrici indipendenti) (č. 0736/2011); Hugo Wolff (č. 0737/2011); Carina Diana Lintia (č. 0738/2011); Desislava Rayanovo (č. 0739/2011); Antonio Luis García Martínez (č. 0740/2011); Francisco Bernal Alfonso (č. 0741/2011); (meno je utajené) (č. 0742/2011); Jaime Sanfelix Palau (Laserood 2007, S.L.) (č. 0743/2011); María Antonia Busto Ortiz (č. 0744/2011); Alberto de la Peña Guillén (č. 0745/2011); Cristina Díaz Espiñeira (č. 0746/2011); Asunción Cremades Campos (č. 0747/2011); José Ramón Gil Benito (č. 0748/2011).

Dňa 3. augusta 2011

Ritva Suortti (č. 0749/2011); (meno je utajené) (č. 0750/2011); Jean-Louis Posté (Président de Mauves Vivantes) (č. 0751/2011); (meno je utajené) (č. 0752/2011); Dries Emmen (O.O.B.T.) (č. 0753/2011); Salvador Peiró Gómez (Centro de Acuicultura Experimental) (č. 0754/2011); Adorjáni István (č. 0755/2011); (meno je utajené) (č. 0756/2011); Zacharias Tsirtos (č. 0757/2011); Victor Alexandru Kovacs (č. 0758/2011); Elise Michaud (č. 0759/2011); Rodulfo Galido Torres (č. 0760/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (č. 0761/2011); André Goretti (Président de la Fédération Autonome des Sapeurs-pompiers professionnels) (č. 0762/2011); Judit Szima (Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete) (č. 0763/2011).

Dňa 12. augusta 2011

Ewa Rydzyńska (č. 0764/2011); Symanski Botho (č. 0765/2011); Heinz Greiner Walter (č. 0766/2011); Aartur Hirschmann (č. 0767/2011); Józef Suszczewicz (č. 0768/2011); Helga Hung (č. 0769/2011); Wolfgang Panthel (č. 0770/2011); Algimantas Jonas Petraitis (č. 0771/2011); Tsvetan Georgiev Rangelov (č. 0772/2011); Marek Iwanowski (č. 0773/2011); Jerzy Aplej (č. 0774/2011); Wilfried Gesing (č. 0775/2011); Martin Wagner (2 podpisy) (č. 0776/2011); Agata Szczęśniak-Sevastiadi (č. 0777/2011); Krzysztof Tokarz (č. 0778/2011); Georg Schömer (č. 0779/2011); Igor Herzog (č. 0780/2011); Manfred Tröger (č. 0781/2011); Krzysztof Tomasik (č. 0782/2011); Ehrhardt Bekeschus (č. 0783/2011); Stefanija Groh (č. 0784/2011); Jolanta Smagłowska (č. 0785/2011); (meno je utajené) (č. 0786/2011); Edelmiro Cuadrado Alba (č. 0787/2011); (meno je utajené) (č. 0788/2011); Alejandro Pastor (č. 0789/2011); Pepe Montes Guillén (Agrupación de Labradores del Pozuelo S.A) (č. 0790/2011); Mikel Basabe Kortabarria (Aralar) (č. 0791/2011); Sebastiano Licciardello (Studio Legale Prof. Avv. Sebastiano Licciardello) (90 podpisov) (č. 0792/2011); José Ignacio Francés Sánchez (IFS ABOGADOS) (74 podpisov) (č. 0793/2011); Joaquim Boadas De Quintana (FECASARM ) (č. 0794/2011); Antonio Luis García Martínez (č. 0795/2011); (meno je utajené) (č. 0796/2011); (meno je utajené) (č. 0797/2011); Giorgio Gurrieri (č. 0798/2011); Giuseppe Sorrentino (Federconsumatori) (č. 0799/2011); Henryk Nowakowski (č. 0800/2011); Vladimirs Strazdiņš (Austrumu Medicīna Co., Ltd.) (č. 0801/2011); European Policy Office WWF (WWF European Policy Office) (č. 0802/2011); Vladimir Dimitrov (BAR - Association Bulgare de Recyclage) (č. 0803/2011); Sergio López (č. 0804/2011); Sándor Polgár (č. 0805/2011); Diego Zunino (3973 podpisov) (č. 0806/2011); Milcho Georgiev Stanoev (č. 0807/2011); Helene Lopes (č. 0808/2011); María Inés Barcia (Asociación AAPV) (č. 0809/2011); (meno je utajené) (č. 0810/2011); Garbis Vincentiu Kehaiyan (č. 0811/2011); Silvia Beltrán Pallarés (Plataforma Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente) (č. 0812/2011); Catherine Abéguilé-Petit (č. 0813/2011); Sara Consuegra (č. 0814/2011); Anna Poulsen (č. 0815/2011); Pavlos Arvanitopoulos (č. 0816/2011); Jean-Antoine Enrile (č. 0817/2011); Samir Bekenniche (č. 0818/2011); (meno je utajené) (č. 0819/2011); Jan a.a. Huijsman (č. 0820/2011); Εmmanuel Perrakis (č. 0821/2011); Juan Carlos Uriarte Amarica (Agaden Association) (č. 0822/2011); (meno je utajené) (č. 0823/2011); (meno je utajené) (č. 0824/2011); (meno je utajené) (2 podpisy) (č. 0825/2011); Andrea Cocco (č. 0826/2011); Anita Brandt (ART OPUS GmbH) (2 podpisy) (č. 0827/2011); Patrick Anazonwu (č. 0828/2011); John Hadman (č. 0829/2011); Polykarpos Markaras (č. 0830/2011); Leszek Janczyk (č. 0831/2011); (meno je utajené) (č. 0832/2011); Markus Knops (č. 0833/2011); Ömer Cakmak (č. 0834/2011); Peter Spyrka (č. 0835/2011); Noelia Ferrer Martínez (Ebame & Associats) (č. 0836/2011); Gianfranco Concetti (č. 0837/2011); Hans Lennros (Upadek AB) (č. 0838/2011); (meno je utajené) (č. 0839/2011); Arabadzhieva Neli Petrova (3 podpisy) (č. 0840/2011); Magdalena Zdravkova Slavova (4 podpisy) (č. 0841/2011); Finn Skovgaard (č. 0842/2011); Alessandro Michelucci (č. 0843/2011); Remo Pulcini (Progetto Mezzogiorno) (č. 0844/2011); Mark Borda (č. 0845/2011); Giuseppe Giacomini (Conte & Giacomini) (č. 0846/2011); Mohammad Reza Fardoom (Solidarity, Independence, Democracy (SID)) (č. 0847/2011); Antonio Luis García Martínez (č. 0848/2011); (meno je utajené) (č. 0849/2011); Basem Kasem (v mene 156 sýrskych študentov) (156 podpisov) (č. 0850/2011).

Dňa 8. septembra 2011

Kurt Bilogan (č. 0851/2011); Wolfgard Christine Ruckershauer (č. 0852/2011); P Kuecklich-Scheer (115 podpisov) (č. 0853/2011); Wilhelm Hök (č. 0854/2011); Ralf Schneeweiss (č. 0855/2011); Edward Zytka (č. 0856/2011); (meno je utajené) (č. 0857/2011); Ryszard Kopera (č. 0858/2011); Schmid Peter (č. 0859/2011); Kind Paul (č. 0860/2011); Christel Krombolz (2 podpisy) (č. 0861/2011); Maria Klein (č. 0862/2011); Michał Combik (č. 0863/2011); Mehl Ulrich (č. 0864/2011); Günter Dillikrath (č. 0865/2011); Peter Mohr (č. 0866/2011); Appel c/o Schmidt Manfred (č. 0867/2011); Michael Stoltenberg (č. 0868/2011); Safet Alimehaj (www.klage-gegen-ljubljanska-banka.de) (č. 0869/2011); Reinhold Leckert (č. 0870/2011); K. T. Baranowska (č. 0871/2011); Georg Geisenfelder (č. 0872/2011); (meno je utajené) (č. 0873/2011); Michael Witfer (Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V.) (č. 0874/2011); Ursula Lehmann (č. 0875/2011); Prof. Dr. Dennis von Heimburg (Vereinigung der Deutschen Aesthetisch-Plastischen Chirurgen) (č. 0876/2011); Jorg Rudolf (č. 0877/2011); Cristian Nan (č. 0878/2011); Fundația FACIAS (Fundația Pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) (č. 0879/2011); Petar Trojanski Penchev (Association for the freedom of speech "Anna Politkovskaia" (Асоциация на свободното слово “Анна Политковская”)) (č. 0880/2011); Alexandru Popovici (Fundatia "Anastasie Basota") (č. 0881/2011); Kristina Angelova Dikova (č. 0882/2011); Motoristas Patinter (Patinter Portuguesa de Automóveis Transportadora) (č. 0883/2011); (meno je utajené) (č. 0884/2011); Adrian Roman (č. 0885/2011); Topalov Dimov (č. 0886/2011); Viorica Sarcu (č. 0887/2011); Luis Neto (č. 0888/2011); Stefania Giro (č. 0889/2011); Ian Carr-de Avelon (č. 0890/2011); (meno je utajené) (č. 0891/2011); Dumitru Pirjol (Asociația Obștea de Moșneni Aninișeni-Radoșeni-Carpinișeni) (č. 0892/2011); Ioan Stan (11 podpisov) (č. 0893/2011); Mihalis A. Vomvas (č. 0894/2011); Anthony Webb (č. 0895/2011); (meno je utajené) (č. 0896/2011); (meno je utajené) (č. 0897/2011); (meno je utajené) (č. 0898/2011); David Camus (Persverkopers) (č. 0899/2011); Andreka Maftei (č. 0900/2011); Spyridon Zouridakis (Association Pulley) (č. 0901/2011); Ricardo Catrola (č. 0902/2011); Giovanni Bellin (Nova Hollad) (č. 0903/2011); Jiří Hůlka (Union of Municipalities of the Sumava national park) (č. 0904/2011); Michele Bertucco (Associazione Legambiente Veneto) (6 podpisov) (č. 0905/2011); Alessandro Lanci (Nuovo Senso Civico) (2 podpisy) (č. 0906/2011); Ljubima Jordanova Dimitrova (č. 0907/2011); (meno je utajené) (č. 0908/2011); Maria Teresa Motas de Oliveira (č. 0909/2011).


17. Presun rozpočtových prostriedkov

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 09/2011 (N7-0053/2011 - C7-0158/2011 - 2011/2121(GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 12/2011 (N7-0054/2011 - C7-0165/2011 - 2011/2127(GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 13/2011 (N7-0057/2011 - C7-0177/2011 - 2011/2141(GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 14/2011 (N7-0058/2011 - C7-0178/2011 - 2011/2142(GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 15/2011 (N7-0059/2011 - C7-0179/2011 - 2011/2143(GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 16/2011 (N7-0060/2011 - C7-0180/2011 - 2011/2144(GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 17/2011 (N7-0055/2011 - C7-0171/2011 - 2011/2134(GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 20/2011 (N7-0056/2011 - C7-0176/2011 - 2011/2140(GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 24/2011 (N7-0063/2011 - C7-0188/2011 - 2011/2153(GBD)).

V súlade s článkom 24 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách, pokiaľ ide o bod 20 spoločného vyhlásenia o prechodných opatreniach uplatniteľných na rozpočtový postup po nadobudnutí Lisabonskej zmluvy, Výbor pre rozpočet schválil návrh Európskej komisie na presun rozpočtových prostriedkov DEC 31/2011 (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD)).


18. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu schôdzí septembra I 2011 (PE 470.595/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok, utorok, streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Žiadosť skupiny PPE, aby sa o návrhoch uznesenia predložených na ukončenie rozpravy o situácii v Líbyi (bod 180 PDOJ) hlasovalo na tejto schôdzi.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zdôvodnil žiadosť, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE na podporu žiadosti a Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE proti tejto žiadosti.

Parlament schválil žiadosť v EH (131 za, 95 proti, 7 sa zdržali).

Boli stanovené tieto lehoty::

návrhy uznesenia: utorok 13. septembra, 10.00 h.

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uznesení: streda 14. septembra, 10.00 h.

pozmeňujúce/doplňujúce návrhy aux spoločné návrhy uznesení streda 14. septembra, 11.00 h.

Hlasovanie sa uskutoční vo štvrtok.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.


19. Pripomenutie 10. výročia udalostí z 11. septembra 2001 (vyhlásenie predsedníctva)

Predseda preniesol vyhlásenie pri príležitosti 10. výročia udalostí z 11. septembra 2001.

Parlament si uctil pamiatku minútou ticha.


20. Prebiehajúce rokovania v Dauhe (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Prebiehajúce rokovania v Dauhe

Karel De Gucht (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Godelieve Quisthoudt-Rowohl v mene skupiny PPE, Vital Moreira v mene skupiny S&D, Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE a Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, nezaradená poslankyňa Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, George Sabin Cutaş, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin, Yannick Jadot, João Ferreira, Bastiaan Belder, Hans-Peter Martin, Georgios Papastamkos, Corina Creţu, Judith Sargentini, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder a Elisabeth Köstinger.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsekom 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Vital Moreira, v mene výboru INTA, o súčasnom stave rokovaní o rozvojovom programe z Dauhy (B7-0478/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 14.9.2011.


21. Účinná stratégia v oblasti nerastných surovín pre Európu (rozprava)

Správa o účinnej stratégii pre oblasť surovín pre Európu [2011/2056(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

Reinhard Bütikofer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Birgit Schnieber-Jastram (spravodajkyňa výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Bernd Lange ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Judith A. Merkies (spravodajkyňa výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Daciana Octavia Sârbu (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar del Castillo Vera v mene skupiny PPE, Marita Ulvskog v mene skupiny S&D, Lena Ek v mene skupiny ALDE, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Julie Girling v mene skupiny ECR, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Ioannis A. Tsoukalas, Adam Gierek, Michael Theurer, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Jolanta Emilia Hibner, Riikka Manner, Esther de Lange, Silvia-Adriana Ţicău, Karl-Heinz Florenz, Csaba Sándor Tabajdi, Theodor Dumitru Stolojan, Herbert Reul a Marian-Jean Marinescu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Monika Smolková, Andreas Mölzer, Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Oreste Rossi, Elena Băsescu a Judith A. Merkies.

Vystúpili: Antonio Tajani a Reinhard Bütikofer.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.22 zápisnice zo dňa 13.9.2011.


22. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Rosa Estaràs Ferragut, Vasilica Viorica Dăncilă, Chris Davies, Rui Tavares, Marek Henryk Migalski, Kyriacos Triantaphyllides, Oreste Rossi, Slavi Binev, László Tőkés, Cătălin Sorin Ivan, Georgios Toussas, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons, Jim Higgins, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Alajos Mészáros, Maria Eleni Koppa, Willy Meyer, Georgios Papanikolaou, Antigoni Papadopoulou, Eleni Theocharous, George Sabin Cutaş, Jarosław Kalinowski, Boris Zala, Mairead McGuinness, Luís Paulo Alves, Seán Kelly a Nuno Melo.


23. Politika EÚ v oblasti boja proti terorizmu: hlavné úspechy a budúce výzvy (stručná prezentácia)

Správa o politike EÚ v oblasti boja proti terorizmu: hlavné úspechy a budúce výzvy [2010/2311(INI)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

Sophia in 't Veld predložila návrh.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Juan Fernando López Aguilar, Izaskun Bilbao Barandica, Jan Philipp Albrecht, Jaroslav Paška, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Elena Băsescu a Monika Flašíková Beňová.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.23 zápisnice zo dňa 13.9.2011.


24. Audítorská politika: poučenie z krízy (stručná prezentácia)

Správa o audítorskej politike: poučenie z krízy [2011/2037(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

Antonio Masip Hidalgo uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monika Flašíková Beňová, Evelyn Regner, Rui Tavares, Kay Swinburne a Jaroslav Paška.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.17 zápisnice zo dňa 13.9.2011.


25. Rybné hospodárstvo v Čiernom mori (stručná prezentácia)

Správa o súčasnom a budúcom riadení rybného hospodárstva v Čiernom mori [2010/2113(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

Iliana Malinova Iotova predložila návrh.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Guido Milana, Vasilica Viorica Dăncilă, Josefa Andrés Barea, Silvia-Adriana Ţicău, Evgeni Kirilov a João Ferreira.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.24 zápisnice zo dňa 13.9.2011.


26. Bezpečnosť prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori (stručná prezentácia)

Správa o otázkach bezpečnosti prieskumu ložísk a ťažby ropy a zemného plynu na mori [2011/2072(INI)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Vicky Ford (A7-0290/2011)

Vicky Ford predložila návrh.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alajos Mészáros, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo a Michèle Rivasi.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.25 zápisnice zo dňa 13.9.2011.


27. Podnikanie žien v rámci malých a stredných podnikov (stručná prezentácia)

Správa o podnikaní žien v rámci malých a stredných podnikov [2010/2275(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

Marina Yannakoudakis predložila návrh.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Regina Bastos, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Monika Flašíková Beňová, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Elena Băsescu, Jaroslav Paška, Alajos Mészáros, Katarína Neveďalová, Antigoni Papadopoulou a Angelika Werthmann.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.26 zápisnice zo dňa 13.9.2011.


28. Situácia žien v preddôchodkovom veku (stručná prezentácia)

Správa o situácii žien v preddôchodkovom veku [2011/2091(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Edit Bauer (A7-0291/2011)

Edit Bauer predložila návrh.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Christa Klaß, Miroslav Mikolášik, Vasilica Viorica Dăncilă, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Katarína Neveďalová a Antigoni Papadopoulou.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.18 zápisnice zo dňa 13.9.2011.


29. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 470.595/OJMA).


30. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Albrecht, Alfano, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Březina, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, Lösing, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Szájer, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia