Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

8. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Simon Busuttil - A7-0278/2011
Jens Rohde και Clemente Mastella

Έκθεση Antonio Masip Hidalgo - A7-0200/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση Edit Bauer - A7-0291/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Mario Pirillo και Marian Harkin

Έκθεση Arlene McCarthy - A7-0275/2011
Jens Rohde

Έκθεση Britta Reimers - A7-0203/2011
Diane Dodds και Daniel Hannan

Έκθεση Yannick Jadot - A7-0364/2010
Gianluca Susta, Alfredo Antoniozzi και Daniel Hannan

Έκθεση Reinhard Bütikofer - A7-0288/2011
Jens Rohde, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Daniel Caspary, Alfredo Antoniozzi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mairead McGuinness, Mario Pirillo και Paul Murphy

Έκθεση Iliana Malinova Iotova - A7-0236/2011
Guido Milana

Έκθεση Vicky Ford - A7-0290/2011
Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Adam Bielan και Paolo Bartolozzi

Έκθεση Marina Yannakoudakis - A7-0207/2011
Clemente Mastella, Jens Rohde, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Seán Kelly και Christa Klaß

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου