Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2723(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000153/2011 (B7-0421/2011)

Συζήτηση :

PV 13/09/2011 - 19
CRE 13/09/2011 - 19

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

19. Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-000153/2011) που κατέθεσαν οι Pervenche Berès και Karima Delli, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης (B7-0421/2011)

Η Karima Delli αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Csaba Őry, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Sari Essayah, Frédéric Daerden, Paul Murphy, Anne Delvaux, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Göncz, Willy Meyer, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Marie-Christine Vergiat, Regina Bastos, Íñigo Méndez de Vigo, Συλβάνα Ράπτη, Elisabeth Morin-Chartier, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik και Monika Smolková.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Iosif Matula, Phil Prendergast, Elena Băsescu και Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pervenche Berès και Karima Delli, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους (B7-0475/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου