Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2726(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000135/2011 (B7-0418/2011)

Συζήτηση :

PV 13/09/2011 - 20
CRE 13/09/2011 - 20

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

20. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων, εκτός του CO2, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000135/2011) που κατέθεσαν οι Jo Leinen, Richard Seeber και Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων, εκτός του CO2, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (B7-0418/2011)

Οι Richard Seeber και Θεόδωρος Σκυλακάκης αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Sophie Auconie, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elisabetta Gardini, Csaba Sándor Tabajdi, Riikka Manner, Bas Eickhout, Silvia-Adriana Ţicău και Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Iosif Matula, João Ferreira και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Richard Seeber και Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με μια συνολική προσέγγιση στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων πλην του CO2 που αφορούν το κλίμα (B7-0474/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου