Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 13 септември 2011 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 3.Директивата относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата (разискване)
 4.Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) ***I (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Искане за снемане на парламентарния имунитет на г-н Hans-Peter Martin (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (Frontex) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Отмяна на някои остарели актове на Съвета в областта на Общата селскостопанска политика ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Отмяна на някои остарели актове на Съвета ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Отмяна на Регламент (ЕИО) № 429/73 и на Регламент (ЕО) № 215/2000 ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.8.Ред и условия за достъпа до публично регулираната услуга, предоставяна от глобалната навигационна спътникова система, създадена по програмата „Галилео“ ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.9.Международно споразумение за тропическия дървен материал от 2006 г. (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.10.Споразумение между ЕС и Швейцария относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и на храните *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.11.Споразумение между ЕС и Норвегия относно допълнителни търговски преференции за селскостопански продукти *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.12.Включване на Лихтенщайн в Споразумението между ЕО и Швейцария относно търговията със селскостопански продукти *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.13.Конвенция за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в южната част на Тихия океан *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.14.Споразумение между ЕС и Бразилия за безопасност на гражданското въздухоплаване *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.15.Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия относно процедурата за предаване между държавите-членки на Европейския съюз и Исландия и Норвегия *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.16.Изменение на Регламент (ЕО) № 521/2008 за създаване на съвместно предприятие „Горивни клетки и водород“ * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.17.Одитна политика - поуки от кризата (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.18.Положението на жените, наближаващи пенсионна възраст (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.19.Директивата относно медиацията, нейното въздействие върху медиацията и възприемането й от съдилищата (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.20.Доброволна модулация на преките плащания в рамките на Общата селскостопанска политика ***I (гласуване)
  
5.21.Официално подкрепяните експортни кредити ***I (окончателно гласуване)
  
5.22.Ефективна европейска стратегия по отношение на суровините (гласуване)
  
5.23.Политиката на ЕС за борба с тероризма: главни постижения и бъдещи предизвикателства (гласуване)
  
5.24.Настоящо и бъдещо управление на риболова в Черно море (гласуване)
  
5.25.Безопасност на нефтените и газови дейности в морски райони (гласуване)
  
5.26.Жените на ръководни длъжности в малките и средните предприятия (гласуване)
 6.Тържествено заседание - Полша
 7.Приветствие с добре дошли
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Тълкуване на Правилника за дейността
 12.Внесени документи
 13.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 14.Интегритет и прозрачност на енергийния пазар ***I (разискване)
 15.Двадесет и седми годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.) - По-добро законотворчество, субсидиарност, пропорционалност и интелигентно регулиране - Публичен достъп до документи за 2009-2010 г. (разискване)
 16.Дейността на комисията по петиции през 2010 г. (разискване)
 17.Време за въпроси към Комисията
 18.Интернационализиране на европейските МСП (разискване)
 19.Стратегия на ЕС за бездомните лица (разискване)
 20.Цялостен подход към антропогенните емисии, различни от СО2, оказващи въздействие върху климата (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (320 kb) Присъствен списък (61 kb)    Резултати от поименно гласуване (1340 kb) 
 
Протокол (315 kb) Присъствен списък (51 kb) Резултати от гласувания (292 kb) Резултати от поименно гласуване (671 kb) 
 
Протокол (308 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (513 kb) Резултати от поименно гласуване (1506 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност