Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ***I (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2000 ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Μέθοδοι πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.9.Διεθνής συμφωνία του 2006 για την τροπική ξυλεία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.10.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.11.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.12.Επέκταση προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας ΕΚ-Ελβετίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.13.Σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.14.Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.15.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.16.Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.17.Πολιτική ελέγχου: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.18.Η κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.19.Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.20.Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I (ψηφοφορία)
  
5.21.Εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης ***I (τελική ψηφοφορία)
  
5.22.Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
5.23.Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις (ψηφοφορία)
  
5.24.Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο (ψηφοφορία)
  
5.25.Ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (ψηφοφορία)
  
5.26.Γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ψηφοφορία)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Πολωνία
 7.Υποδοχή
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ερμηνεία του Κανονισμού
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Κατ' εξουσιοδότηση Πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 14.Ακεραιότητα και διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά ***I (συζήτηση)
 15.Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2009) - Βελτίωση της νομοθεσίας, επικουρικότητα και αναλογικότητα και έξυπνη νομοθεσία - Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για τα έτη 2009-2010 (συζήτηση)
 16.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2010 (συζήτηση)
 17.Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
 18.Διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (συζήτηση)
 19.Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης (συζήτηση)
 20.Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων, εκτός του CO2, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (318 kb) Κατάσταση παρόντων (61 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1340 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (316 kb) Κατάσταση παρόντων (51 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (248 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (717 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (303 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (476 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1434 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου