Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 13 september 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 3.Tillämpning av direktivet om medling i medlemsstaterna (debatt)
 4.Inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) ***I (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Begäran om upphävande av Hans-Peter Martins immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Gemenskapsordning för kontroll av export, överföring, förmedling och transitering av produkter med dubbla användningsområden ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter inom området för den gemensamma jordbrukspolitiken ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Upphävande av vissa obsoleta rådsrättsakter ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Upphävande av förordning (EEG) nr 429/73 samt förordning (EG) nr 215/2000 ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.8.Den offentliga reglerade tjänst (PRS) som erbjuds via det globala satellitnavigeringssystem via satellit som upprättats genom Galileoprogrammet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.9.Internationellt avtal om tropiskt timmer (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.10.Avtal EU/Schweiz om skydd för ursprungsbeteckningar och geografiska beteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.11.Avtal EU/Norge om ytterligare handelsförmåner för jordbruksprodukter *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.12.Utvidgning av tillämpningsområdet för avtalet EG/Schweiz om handel med jordbruksprodukter till att även omfatta Liechtenstein *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.13.Konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i södra Stilla havet *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.14.Avtal EU/Brasilien om civil luftfartssäkerhet *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.15.Avtal EU/Island och Norge om förfarande för överlämnande mellan EU:s medlemsstater och Island och Norge *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.16.Bildande av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.17.Revisionspolitik: lärdomar av krisen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.18.Situationen för kvinnor som närmar sig pensionsåldern (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.19.Tillämpning av direktivet om medling i medlemsstaterna (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.20.Frivillig modulering av direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken ***I (omröstning)
  
5.21.Statsstödda exportkrediter ***I (slutomröstning)
  
5.22.En effektiv råvarustrategi för Europa (omröstning)
  
5.23.EU:s strategi för terrorismbekämpning: viktiga framsteg och kommande utmaningar (omröstning)
  
5.24.Fiske i Svarta havet (omröstning)
  
5.25.En säker olje- och gasverksamhet till havs (omröstning)
  
5.26.Kvinnors företagande i små och medelstora företag (omröstning)
 6.Högtidligt möte – Polen
 7.Välkomsthälsning
 8.Röstförklaringar
 9.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Tolkning av arbetsordningen
 12.Inkomna dokument
 13.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 14.Integritet och öppenhet på energimarknaderna ***I (debatt)
 15.Tjugosjunde årsrapporten om kontrollen av gemenskapsrättens tillämpning (2009) - Bättre lagstiftning, subsidiaritet och proportionalitet samt smart lagstiftning - Allmänhetens tillgång till handlingar åren 2009–2010 (debatt)
 16.Verksamheten i utskottet för framställningar under 2010 (debatt)
 17.Frågestund med frågor till kommissionen
 18.Internationalisering av europeiska små och medelstora företag (debatt)
 19.EU:s strategi mot hemlöshet (debatt)
 20.Ett helhetsbetonat grepp på frågan om antropogena utsläpp av annat slag än koldioxid och av relevans för klimatet (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (280 kb) Närvarolista (61 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (1340 kb) 
 
Protokoll (258 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (226 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (672 kb) 
 
Protokoll (271 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (358 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1339 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy