Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 303kWORD 316k
Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 3.Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια (συζήτηση)
 4.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ***I (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2000 ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.8.Μέθοδοι πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.9.Διεθνής συμφωνία του 2006 για την τροπική ξυλεία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.10.Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.11.Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.12.Επέκταση προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας ΕΚ-Ελβετίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.13.Σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.14.Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.15.Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.16.Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.17.Πολιτική ελέγχου: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.18.Η κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.19.Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.20.Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I (ψηφοφορία)
  
5.21.Εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης ***I (τελική ψηφοφορία)
  
5.22.Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
5.23.Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις (ψηφοφορία)
  
5.24.Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο (ψηφοφορία)
  
5.25.Ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (ψηφοφορία)
  
5.26.Γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ψηφοφορία)
 6.Πανηγυρική συνεδρίαση - Πολωνία
 7.Υποδοχή
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Ερμηνεία του Κανονισμού
 12.Κατάθεση εγγράφων
 13.Κατ' εξουσιοδότηση Πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 14.Ακεραιότητα και διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά ***I (συζήτηση)
 15.Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2009) - Βελτίωση της νομοθεσίας, επικουρικότητα και αναλογικότητα και έξυπνη νομοθεσία - Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για τα έτη 2009-2010 (συζήτηση)
 16.Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2010 (συζήτηση)
 17.Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή
 18.Διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (συζήτηση)
 19.Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης (συζήτηση)
 20.Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων, εκτός του CO2, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Λευκορωσία: σύλληψη του Ales Bialatski, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Marie-Christine Vergiat, σχετικά με τη Λευκορωσία: σύλληψη του Ales Bialatski, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0496/2011

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan και Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με Λευκορωσία: σύλληψη του Ales Bialatski, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0497/2011

- Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin και Marek Siwiec, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Λευκορωσία: σύλληψη του Ales Bialatski, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0498/2011

- Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Λευκορωσία: σύλληψη του Ales Bialatski, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0499/2011

- Jacek Protasiewicz, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη Λευκορωσία: σύλληψη του Ales Bialatski, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (B7-0500/2011).

II.   Σουδάν: η κατάσταση στο Νότιο Kordofan και στο Γαλάζιο Νείλο

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με το Σουδάν: η κατάσταση στο Νότιο Kordofan και οι συγκρούσεις στο Κράτος του Μπλε Νείλου (B7-0501/2011

- Judith Sargentini, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με το Σουδάν: η κατάσταση στο Νότιο Kordofan και οι συγκρούσεις στο Κράτος του Μπλε Νείλου (B7-0502/2011

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Miguel Portas, Willy Meyer και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με το Σουδάν: η κατάσταση στο Νότιο Kordofan και στο Κράτος του Μπλε Νείλου (B7-0503/2011

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Thijs Berman και Ricardo Cortés Lastra, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με το Σουδάν: η κατάσταση στο Νότιο Kordofan και οι συγκρούσεις στο Κράτος του Μπλε Νείλου·(B7-0504/2011

- Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με το Σουδάν: η κατάσταση στο Νότιο Kordofan και στο Κράτος του Μπλε Νείλου (B7-0506/2011

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με το Σουδάν: η κατάσταση στο Νότιο Kordofan και οι συγκρούσεις στο Κράτος του Γαλάζιου Νείλου (B7-0508/2011).

III.   Ερυθραία: η περίπτωση του Isaak Dawit

- Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετκά με την Ερυθραία: η υπόθεση του Isaak Dawit (B7-0505/2011

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden και Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την Ερυθραία: η υπόθεση του Isaak Dawit (B7-0507/2011

- Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την Ερυθραία: η υπόθεση του Isaak Dawit (B7-0509/2011

- Véronique De Keyser, Ana Gomes και Marita Ulvskog, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την Ερυθραία: η υπόθεση του Isaak Dawit (B7-0510/2011);

- Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano και Ramon Tremosa i Balcells, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την Ερυθραία: η υπόθεση του Isaak Dawit (B7-0511/2011

- Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová και Sergio Paolo Francesco Silvestris, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την Ερυθραία: η υπόθεση του Isaak Dawit (B7-0512/2011).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


3. Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια [2011/2026(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

Η Arlene McCarthy παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, Alexandra Thein, Roberta Angelilli και Oldřich Vlasák.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Salvatore Iacolino, Jaroslav Paška και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding και Arlene McCarthy.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.19 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2011.


4. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Τροπολογία του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) [COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

Ο Simon Busuttil παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Jerzy Miller (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Barbara Lochbihler (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Sylvie Guillaume, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Carlos Coelho, Κυριάκος Μαυρονικόλας, Nathalie Griesbeck, Franziska Keller, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, Sampo Terho, Barry Madlener, Salvatore Iacolino, Juan Fernando López Aguilar, Sonia Alfano, Ulrike Lunacek, Angelika Werthmann, Γεώργιος Παπανικολάου, Carmen Romero López, Véronique Mathieu, Birgit Sippel, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, William (The Earl of) Dartmouth, Csaba Sógor, Ioan Enciu και Αντιγόνη Παπαδοπούλου.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Jan Kozłowski, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Ioan Mircea Paşcu, Hubert Pirker, Lena Ek, Malika Benarab-Attou, Jaroslav Paška και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström, Jerzy Miller και Simon Busuttil.

Παρεμβαίνει ο Barry Madlener.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 13.9.2011.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.15 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 11.35.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

5. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


5.1. Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του κ. Hans-Peter Martin (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας του Hans-Peter Martin [2011/2104(IMM)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0343)


5.2. Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2007/2004 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRONTEX) [COM(2010)0061 - C7-0045/2010- 2010/0039(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0344)


5.3. Κοινοτικό σύστημα ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 428/2009 περί κοινοτικού συστήματος ελέγχου των εξαγωγών, της μεταφοράς, της μεσιτείας και της διαμετακόμισης ειδών διπλής χρήσης [COM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0256/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0345)


5.4. Παρωχημένες πράξεις του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής [COM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγητής: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0346)


5.5. Κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων παρωχημένων πράξεων του Συμβουλίου [COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0257/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0347)


5.6. Κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 215/2000 ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 429/73 περί καθορισμού των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για τις εισαγωγές στην Κοινότητα ορισμένων εμπορευμάτων καταγωγής Τουρκίας που υπάγονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1059/69, του κανονισμού (ΕΚ) 215/2000 για ανανέωση για το έτος 2000 των μέτρων που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1416/95 για ορισμένες παραχωρήσεις υπό μορφή κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για το 1995 σχετικά με ορισμένα μεταποιημένα γεωργικά προϊόντα [COM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0250/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0348)


5.7. Εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων κα ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (κωδικοποιημένο κείμενο) [COM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0349)


5.8. Μέθοδοι πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις μεθόδους πρόσβασης στην κυβερνητική υπηρεσία η οποία προσφέρεται από το παγκόσμιο σύστημα δορυφορικής ραδιοπλοήγησης που προέκυψε από το πρόγραμμα Galileo [COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Norbert Glante (A7-0260/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

Ο Norbert Glante (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4 του Κανονισμού, και η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) παρουσιάζει τη θέση της Επιτροπής.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0350)


5.9. Διεθνής συμφωνία του 2006 για την τροπική ξυλεία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της διεθνούς συμφωνίας για την τροπική ξυλεία του 2006 [05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Vital Moreira (A7-0280/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0351)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.10. Συμφωνία ΕΕ-Ελβετίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου όσον αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, η οποία τροποποιεί τη συμφωνία σχετικά με τις ανταλλαγές γεωργικών προϊόντων [2010/16198 - C7-0126/2010 - 2010/0317(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0352)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.11. Συμφωνία ΕΕ-Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου της Νορβηγίας σχετικά με τη χορήγηση συμπληρωματικών εμπορικών προτιμήσεων για γεωργικά προϊόντα, βάσει του άρθρου 19 της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο [14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0353)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.12. Επέκταση προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας ΕΚ-Ελβετίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν για την τροποποίηση της συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν με στόχο την επέκταση προς το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων [2010/16209 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0354)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.13. Σύμβαση για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης για τη διατήρηση και διαχείριση των αλιευτικών πόρων της ανοικτής θάλασσας στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό [08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 13)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0355)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της σύμβασης.


5.14. Συμφωνία ΕΕ-Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας [13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 14)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0356)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.15. Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας και της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Ισλανδίας και του Βασιλείου της Νορβηγίας για τη διαδικασία παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλανδίας και Νορβηγίας [05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Rui Tavares (A7-0268/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0357)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας.


5.16. Κοινή επιχείρηση «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 521/2008 για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης «Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο» [(COM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Herbert Reul (A7-0261/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 16)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0358)


5.17. Πολιτική ελέγχου: διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πολιτική ελέγχου: Διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση [2011/2037(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 17)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0359)


5.18. Η κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την κατάσταση των γυναικών που πλησιάζουν την ηλικία συνταξιοδότησης [2011/2091(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Edit Bauer (A7-0291/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0360)


5.19. Εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή στα κράτη μέλη της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση, τις συνέπειές της στη διαμεσολάβηση και την έγκρισή της από τα δικαστήρια [2011/2026(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 19)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0361)


5.20. Προαιρετική διαφοροποίηση των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 378/2007 του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την εφαρμογή της προαιρετικής διαφοροποίησης των άμεσων ενισχύσεων στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής [COM(2010)0772 - C7-0013/2011 - 2010/0372(COD)] - Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Εισηγήτρια: Britta Reimers (A7-0203/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 20)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0362)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0362)


5.21. Εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης ***I (τελική ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης [COM(2006)0456 C7-0050/2010 - 2006/0167(COD)] - Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Εισηγητής: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

Η ψηφοφορία επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος είχε αναβληθεί στις 5 Απριλίου 2011 (σημείο 4.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 5.4.2011).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 21)

Ο Yannick Jadot (εισηγητής) προβαίνει σε δήλωση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0363)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0363)


5.22. Αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με μία αποτελεσματική στρατηγική στον τομέα των πρώτων υλών για την Ευρώπη [2011/2056(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 22)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0364)


5.23. Αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αντιτρομοκρατική πολιτική της ΕΕ: βασικά επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις [2010/2311(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Sophia in 't Veld (εισηγήτρια) ζητεί την αναβολή της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το άρθρο 177 του Κανονισμού· ο Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, τάσσεται κατά του αιτήματος αυτού και ο Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, στηρίζει το αίτημα.

Με ΗΨ (400 υπέρ, 268 κατά, 6 αποχές), το Σώμα εγκρίνει την αίτηση.

Ως εκ τούτου, η ψηφοφορία επί της έκθεσης μεταφέρεται σε μεταγενέστερη περίοδο συνόδου.


5.24. Αλιεία στον Εύξεινο Πόντο (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας στον Εύξεινο Πόντο [2010/2113(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 23)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0365)


5.25. Ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την αντιμετώπιση των προβλημάτων της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου [2011/2072(INI)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγήτρια: Vicky Ford (A7-0290/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 24)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0366)


5.26. Γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις γυναίκες στις ιθύνουσες θέσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων [2010/2275(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγήτρια: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0367)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται για λίγα λεπτά εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος


6. Πανηγυρική συνεδρίαση - Πολωνία

Από τις 12.05 έως τις 12.35, το Σώμα συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της επίσκεψης του Bronisław Komorowski, Προέδρου της Δημοκρατίας της Πολωνίας.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

7. Υποδοχή

Ο Πρόεδρος καλωσορίζει, εξ ονόματος του Σώματος, αντιπροσωπεία βουλευτών της Καναδικής Ομοσπονδιακής Βουλής και αντιπροσώπων της Αποστολής του Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, υπό τον David Tilson, η οποία λαμβάνει θέση στο θεωρείο των επισήμων.


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Simon Busuttil - A7-0278/2011
Jens Rohde και Clemente Mastella

Έκθεση Antonio Masip Hidalgo - A7-0200/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Daniel Hannan και Seán Kelly

Έκθεση Edit Bauer - A7-0291/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Mario Pirillo και Marian Harkin

Έκθεση Arlene McCarthy - A7-0275/2011
Jens Rohde

Έκθεση Britta Reimers - A7-0203/2011
Diane Dodds και Daniel Hannan

Έκθεση Yannick Jadot - A7-0364/2010
Gianluca Susta, Alfredo Antoniozzi και Daniel Hannan

Έκθεση Reinhard Bütikofer - A7-0288/2011
Jens Rohde, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Daniel Caspary, Alfredo Antoniozzi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mairead McGuinness, Mario Pirillo και Paul Murphy

Έκθεση Iliana Malinova Iotova - A7-0236/2011
Guido Milana

Έκθεση Vicky Ford - A7-0290/2011
Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Adam Bielan και Paolo Bartolozzi

Έκθεση Marina Yannakoudakis - A7-0207/2011
Clemente Mastella, Jens Rohde, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Seán Kelly και Christa Klaß


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.25 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Ερμηνεία του Κανονισμού

Η ερμηνεία των άρθρων 51 και 192 του Κανονισμού, που έδωσε η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ανακοινώθηκε χθες στην Ολομέλεια (σημείο 4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 12.9.2011).

Δεδομένου ότι δεν υπεβλήθη ένσταση εκ μέρους πολιτικής ομάδας ή σαράντα τουλάχιστον βουλευτών (άρθρο 211, παράγραφος 4 του Κανονισμού), η ερμηνεία αυτή θεωρείται εγκριθείσα.


12. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την περιαγωγή σε δημόσια δίκτυα κινητών επικοινωνιών εντός της Ένωσης (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των ελαχίστων απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (20ή ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (COM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 και το άρθρο 125, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/019 FR/Renault από τη Γαλλία) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery από την Δανία) (COM(2011)0421 - C7-0194/2011 - 2011/2159(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 22/2011- Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0064/2011 - C7-0195/2011 - 2011/2160(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 25/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0065/2011 - C7-0196/2011 - 2011/2161(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (COM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή αλιευτική πολιτική (COM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/EΚ όσον αφορά την περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο (COM(2011)0439 - C7-0199/2011 - 2011/0190(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 και το άρθρο 125, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης (COM(2011)0385 - C7-0200/2011 - 2011/0170(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Βασιλείου του Μαρόκου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γεωργίας για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AGRI

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COM(2011)0510 - C7-0203/2011 - 2011/0183(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ECON, CONT, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και του ιδίου πόρου που βασίζεται στο ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0512 - C7-0204/2011 - 2011/0185(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος1 και το άρθρο 125, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

EMPL, ITRE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της διεθνούς συμφωνίας για το κακάο του 2010 (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

DEVE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής (11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1085/2006 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ) (COM(2011)0446 - C7-0208/2011 - 2011/0193(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

INTA

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/003 DE/ αυτοκινητοβιομηχανίας Arnsberg και Düsseldorf από τη Γερμανία) (COM(2011)0447 - C7-0209/2011 - 2011/2163(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων (COM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής για τη συντηρητική κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (COM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

JURI

γνωμοδότηση :

ECON

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα σκάφη αναψυχής και τα ατομικά σκάφη (COM(2011)0456 - C7-0212/2011 - 2011/0197(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ENVI, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

AFET

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 31/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 και το άρθρο 125, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

EMPL, BUDG, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1967/2006 του Συμβουλίου, σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα (COM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013) (COM(2011)0489 - C7-0217/2011 - 2011/0217(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

γνωμοδότηση :

PETI, AFCO, CULT, EMPL

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την οποία τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσχέρειες ή απειλούνται με σοβαρές δυσχέρειες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2011)0481 - C7-0218/2011 - 2011/0209(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 του Συμβουλίου, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας, όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετιζόμενες με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν δυσκολίες ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

BUDG, CONT

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα σολομού της Βαλτικής και την αλιευτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου αποθέματος (COM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 και το άρθρο 125, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

EMPL, BUDG, CONT

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/026 PT/Rohde που υποβλήθηκε από την Πορτογαλία) (COM(2011)0491 - C7-0222/2011 - 2011/2167(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

EMPL

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 23/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0070/2011 - C7-0223/2011 - 2011/2169(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 30/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0071/2011 - C7-0224/2011 - 2011/2170(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά («κανονισμός IMI») (COM(2011)0522 - C7-0225/2011 - 2011/0226(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124, παράγραφος 1 του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

LIBE

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, της 13ης Ιουλίου 2009, για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων) (COM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

LIBE

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την σύναψη του πρωτοκόλλου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στην ισχύουσα συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών (09793/2011 - C7-0228/2011 - 2011/0097(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

DEVE, BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 26/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0073/2011 - C7-0230/2011 - 2011/2171(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 27/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0074/2011 - C7-0231/2011 - 2011/2172(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 32/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0075/2011 - C7-0232/2011 - 2011/2173(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

REGI

γνωμοδότηση :

ECON

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές , οι εκθέσεις

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland και Utrecht, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες) (COM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0303/2011)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες) (COM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0304/2011)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/028 NL/Overijssel, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες) (COM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0305/2011)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/030 NL/ Noord-Holland και Flevoland, κλάδος 18 από τις Κάτω Χώρες) (COM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0306/2011)


13. Κατ' εξουσιοδότηση Πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων διαβιβάστηκαν στο Κοινοβούλιο:

- Kατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της 14.7.2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ιβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (C(2011)5002) - προθεσμία 14/09/2011

αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της 14.7.2011 που συμπληρώνει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά προληπτικά υγειονομικά μέτρα για την καταπολέμηση της μόλυνσης των σκύλων με Echinococcus multilocularis (C(2011)5016) - προθεσμία 14/11/2011

αναπομπή επί της ουσίας : ENVI

- Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/... της Επιτροπής της 30.8.2011 για την τροποποίηση του παραρτήματος Ιβ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις για τον αντιλυσσικό εμβολιασμό (C(2011)6255) - προθεσμία 30/10/2011

αναπομπή επί της ουσίας : ENVI


14. Ακεραιότητα και διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά ***I (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στην ενεργειακή αγορά [COM(2010)0726 - C7-0407/2010- 2010/0363(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

Ο Jorgo Chatzimarkakis παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Martin Korolec (Πρόεδρος του Συμβουλίου) και Günther Oettinger (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Robert Goebbels (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ECON), Rafał Trzaskowski (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), András Gyürk, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Claude Turmes, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Othmar Karas, Ioan Enciu και Lena Kolarska-Bobińska.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Marisa Matias, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Ivailo Kalfin και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνει ο Günther Oettinger.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Martin Korolec και Jorgo Chatzimarkakis.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2011.


15. Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2009) - Βελτίωση της νομοθεσίας, επικουρικότητα και αναλογικότητα και έξυπνη νομοθεσία - Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα για τα έτη 2009-2010 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την 27η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2009) [2011/2027(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

Έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας, την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία [2011/2029(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα (άρθρο 104, παράγραφος 7 του Κανονισμού) για τα έτη 2009-2010 [2010/2294(INI)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Judith Sargentini (A7-0245/2011)

Οι Eva Lichtenberger, Sajjad Karim και Judith Sargentini παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Maciej Szpunar (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Paulo Rangel (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AFCO), Cristian Silviu Buşoi (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Cornelis de Jong (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Margrete Auken (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Sebastian Valentin Bodu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marta Andreasen, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Renate Sommer, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Franz Obermayr, Tadeusz Zwiefka, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Oldřich Vlasák, Michael Cashman και Toine Manders.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eduard Kukan, Izaskun Bilbao Barandica, Raffaele Baldassarre και Miroslav Mikolášik.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Pat the Cope Gallagher και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič, Maciej Szpunar, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim και Judith Sargentini.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2011, σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2011 και σημείο 5.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2011.


16. Δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το 2010 (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος 2010 [2010/2295(INI)] - Επιτροπή Αναφορών. Εισηγητής: Willy Meyer (A7-0232/2011)

Ο Willy Meyer παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Maroš Šefčovič (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Peter Jahr, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Victor Boştinaru, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Margrete Auken, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Roger Helmer, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Matteo Salvini, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Philippe Boulland και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu και Mairead McGuinness.

Παρεμβαίνουν οι Maroš Šefčovič και Willy Meyer.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2011.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

17. Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή

Νέες μορφές εργασίας

László Andor (μέλος της Επιτροπής), Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) και Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής)

Η Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη παρουσίαση της νέας διαδικασίας που εφαρμόζεται για την Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή.

Παρεμβαίνει η Mairead McGuinness σχετικά με την επιλογή του σημερινού θέματος (Η Πρόεδρος εξηγεί ότι η επιλογή του θέματος αυτού πραγματοποιήθηκε σε συμφωνία με την Επιτροπή και εγκρίθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Στο μέλλον θα συμμετέχουν και οι πολιτικές ομάδες στη λήψη απόφασης).

Οι Viviane Reding και Antonio Tajani (Αντιπρόεδροι της Επιτροπής) καθώς και ο László Andor (μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις που υποβάλλουν οι ακόλουθοι βουλευτές:

Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Sarah Ludford, Κωνσταντίνος Πουπάκης, Jutta Steinruck, Elizabeth Lynne, Indrek Tarand, Pablo Zalba Bidegain, Συλβάνα Ράπτη, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Damien Abad, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Amalia Sartori, Monika Smolková, Marian Harkin, Νικόλαος Χουντής, Seán Kelly, Carlo Fidanza, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter και Csaba Őry.

Παρεμβαίνει ο Hubert Pirker ο οποίος εκφράζει επιφυλάξεις όσον αφορά τη διεξαγωγή της Ώρας των ερωτήσεων (Η Πρόεδρος το σημειώνει).

Η Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.15 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Isabelle DURANT
Αντιπρόεδρος

18. Διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000185/2011) που κατέθεσαν οι Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez και Jürgen Creutzmann, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary και Cristiana Muscardini, εξ ονόματος της Ομάδας PPE και Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Η διεθνοποίηση των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (B7-0430/2011)

Οι Michael Theurer και Cristiana Muscardini αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Othmar Karas, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Gianluca Susta, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, John Bufton, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Claudio Morganti, Peter Šťastný και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Janusz Władysław Zemke, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani.

Η συζήτηση περατώνεται.


19. Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000153/2011) που κατέθεσαν οι Pervenche Berès και Karima Delli, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, προς την Επιτροπή: Στρατηγική της ΕΕ για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης (B7-0421/2011)

Η Karima Delli αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Csaba Őry, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Ilda Figueiredo, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Sari Essayah, Frédéric Daerden, Paul Murphy, Anne Delvaux, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Göncz, Willy Meyer, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Marie-Christine Vergiat, Regina Bastos, Íñigo Méndez de Vigo, Συλβάνα Ράπτη, Elisabeth Morin-Chartier, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik και Monika Smolková.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Iosif Matula, Phil Prendergast, Elena Băsescu και Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Παρεμβαίνει ο László Andor.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pervenche Berès και Karima Delli, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με στρατηγική της ΕΕ για τους άστεγους (B7-0475/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2011.


20. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων, εκτός του CO2, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000135/2011) που κατέθεσαν οι Jo Leinen, Richard Seeber και Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων, εκτός του CO2, που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή (B7-0418/2011)

Οι Richard Seeber και Θεόδωρος Σκυλακάκης αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Sophie Auconie, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Chris Davies, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Elisabetta Gardini, Csaba Sándor Tabajdi, Riikka Manner, Bas Eickhout, Silvia-Adriana Ţicău και Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Iosif Matula, João Ferreira και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Richard Seeber και Θεόδωρος Σκυλακάκης, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, σχετικά με μια συνολική προσέγγιση στις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων πλην του CO2 που αφορούν το κλίμα (B7-0474/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.9.2011.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 470.595/OJME).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 23.50.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Pallone, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου