Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 264kWORD 252k
Teisipäev, 13. september 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 3.Vahendusmenetluse direktiivi rakendamine liikmesriikides (arutelu)
 4.Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) ***I (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Parlamendiliikme Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.2.Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.3.Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.4.Nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.5.Teatavate nõukogu vananenud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.6.Määruse (EMÜ) nr 429/73 ja määruse (EÜ) nr 215/2000 kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.7.Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.8.Galileo programmil põhineva globaalse satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.9.Rahvusvaheline troopilise puidu leping (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.10.ELi ja Šveitsi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.11.ELi ja Norra leping, milles käsitletakse lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.12.EÜ ja Šveitsi vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepe laiendamine Liechtensteinile *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.13.Vaikse ookeani lõunaosa avamere kalavarude kaitse ja majandamise konventsioon *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.14.ELi ja Brasiilia tsiviillennunduse ohutuse leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.15.Euroopa Liidu liikmesriikide ning Islandi ja Norra vahelist üleandmismenetlust käsitlev ELi ning Islandi ja Norra vaheline leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.16.Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.17.Auditi poliitikavaldkond ja kriisi õppetunnid (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.18.Pensionieale lähenevate naiste olukord (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.19.Vahendusmenetluse direktiivi rakendamine liikmesriikides (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.20.Ühise põllumajanduspoliitika raames ettenähtud otsetoetuste vabatahtlik ümbersuunamine ***I (hääletus)
  
5.21.Riiklikult toetatavad ekspordikrediidid ***I (lõpphääletus)
  
5.22.Tõhus Euroopa toorainestrateegia (hääletus)
  
5.23.ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamised saavutused ja edasised ülesanded (hääletus)
  
5.24.Musta mere kalavarud (hääletus)
  
5.25.Avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutus (hääletus)
  
5.26.Naisettevõtlus väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (hääletus)
 6.Pidulik istung - Poola
 7.Tervitus
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.Kodukorra tõlgendamine
 12.Esitatud dokumendid
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 14.Energiaturu terviklikkus ja läbipaistvus ***I (arutelu)
 15.Aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2009) - Parem õigusloome, subsidiaarsus ja proportsionaalsus ning arukas õiguslik reguleerimine - Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2009–2010 (arutelu)
 16.Petitsioonikomisjoni tegevus 2010. aastal (arutelu)
 17.Euroopa Komisjoni infotund
 18.Euroopa VKEde rahvusvahelistumine (arutelu)
 19.ELi strateegia kodutuse kohta (arutelu)
 20.Muude kui süsinikdioksiidiga seotud kliimat mõjutavate inimtekkeliste heidete probleemi terviklik käsitlus (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)

Järgmised parlamendiliikmed ja fraktsioonid esitasid vastavalt kodukorra artiklile 122 taotluse arutelu korraldamiseks alljärgnevate resolutsiooni ettepanekute üle:

I.   Valgevene: inimõiguste kaitsja Ales Bialatski vahistamine

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Marie-Christine Vergiat: Valgevene: inimõiguste kaitsja Ales Bialatski vahistamine (B7-0496/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan ja Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel: Valgevene: inimõiguste kaitsja Ales Bialatski vahistamine (B7-0497/2011);

- Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin ja Marek Siwiec fraktsiooni S&D nimel: Valgevene: inimõiguste kaitsja Ales Bialatski vahistamine (B7-0498/2011);

- Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel: Valgevene: inimõiguste kaitsja Ales Bialatski vahistamine (B7-0499/2011);

- Jacek Protasiewicz, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Valgevene: inimõiguste kaitsja Ales Bialatski vahistamine (B7-0500/2011).

II.   Sudaan: olukord Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse osariigis

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Sudaan ning olukord Lõuna-Kordofanis ja lahingud Sinise Niiluse osariigis (B7-0501/2011);

- Judith Sargentini, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: Sudaan ning olukord Lõuna-Kordofanis ja lahingud Sinise Niiluse osariigis (B7-0502/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Miguel Portas, Willy Meyer ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Sudaan: olukord Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse osariigis (B7-0503/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Thijs Berman ja Ricardo Cortés Lastra fraktsiooni S&D nimel: Sudaan ning olukord Lõuna-Kordofanis ja lahingud Sinise Niiluse osariigis (B7-0504/2011);

- Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel: Sudaan: olukord Lõuna-Kordofanis ja Sinise Niiluse osariigis (B7-0506/2011);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel: Sudaan ning olukord Lõuna-Kordofanis ja lahingud Sinise Niiluse osariigis (B7-0508/2011).

III.   Eritrea: Dawit Isaaki juhtum

- Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel: Eritrea: Dawit Isaaki juhtum (B7-0505/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel: Eritrea: Dawit Isaaki juhtum (B7-0507/2011);

- Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat ja Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Eritrea: Dawit Isaaki juhtum (B7-0509/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes ja Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel: Eritrea: Dawit Isaaki juhtum (B7-0510/2011);

- Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano ja Ramon Tremosa i Balcells fraktsiooni ALDE nimel: Eritrea: Dawit Isaaki juhtum (B7-0511/2011);

- Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová ja Sergio Paolo Francesco Silvestris fraktsiooni PPE nimel: Eritrea: Dawit Isaaki juhtum (B7-0512/2011).

Kõneaeg eraldatakse vastavalt kodukorra artiklile 149.


3. Vahendusmenetluse direktiivi rakendamine liikmesriikides (arutelu)

Raport, mis käsitleb vahendusmenetluse direktiivi rakendamist liikmesriikides, selle mõju vahendusmenetlusele ja selle vastuvõtmist kohtute poolt [2011/2026(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

Arlene McCarthy tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Paulo Rangel fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, Alexandra Thein, Roberta Angelilli ja Oldřich Vlasák.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Salvatore Iacolino, Jaroslav Paška ja Andrew Henry William Brons.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Arlene McCarthy.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2011protokoll punkt 5.19.


4. Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta vastu võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) asutamise kohta [KOM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

Simon Busuttil tutvustas raportit.

Sõna võtsid Jerzy Miller (nõukogu eesistuja) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige).

Sõna võtsid Barbara Lochbihler (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Sylvie Guillaume fraktsiooni S&D nimel ja Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelia Ernst fraktsiooni GUE/NGL nimel, Gerard Batten fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Carlos Coelho, Kyriakos Mavronikolas, Nathalie Griesbeck, Franziska Keller, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Marie-Christine Vergiat, Sampo Terho, Barry Madlener, Salvatore Iacolino, Juan Fernando López Aguilar, Sonia Alfano, Ulrike Lunacek, Angelika Werthmann, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Véronique Mathieu, Birgit Sippel, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Csaba Sógor, Ioan Enciu ja Antigoni Papadopoulou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Jan Kozłowski, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Ioan Mircea Paşcu, Hubert Pirker, Lena Ek, Malika Benarab-Attou, Jaroslav Paška ja Franz Obermayr.

Sõna võtsid Cecilia Malmström, Jerzy Miller ja Simon Busuttil.

Sõna võttis Barry Madlener.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2011protokoll punkt 5.2.


(Istung katkestati enne hääletust kell 11.15 ja jätkus kell 11.35.)

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Parlamendiliikme Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Hans-Peter Martini puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2011/2104(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0343)


5.2. Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuur (Frontex) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta vastu võtta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri (Frontex) asutamise kohta [KOM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0344)


5.3. Ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 428/2009, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ekspordi, edasitoimetamise, vahendamise ja transiidi kontrollimiseks [KOM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0256/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0345)


5.4. Nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid ühise põllumajanduspoliitika valdkonnas [KOM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0346)


5.5. Teatavate nõukogu vananenud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid [KOM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0257/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0347)


5.6. Määruse (EMÜ) nr 429/73 ja määruse (EÜ) nr 215/2000 kehtetuks tunnistamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 429/73, millega nähakse ette teatavate määruse (EMÜ) nr 1059/69 reguleerimisalasse kuuluvate ja Türgist pärit kaupade ühendusse importimise erisätted, ja määrus (EÜ) nr 215/2000, millega uuendatakse aastaks 2000 meetmeid, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1416/95, millega kehtestatakse teatavatele töödeldud põllumajandussaadustele aastaks 1995 teatavad soodustused ühenduse tariifikvootide kujul [KOM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0250/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0348)


5.7. Teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate riiklike ja eraprojektide keskkonnamõju hindamise kohta (kodifitseeritud tekst) [KOM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0349)


5.8. Galileo programmil põhineva globaalse satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamine ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Galileo programmil põhineva globaalse satelliitraadionavigatsioonisüsteemi kaudu pakutava avalikule reguleeritud teenusele juurdepääsu võimaldamise üksikasjalikku korda [KOM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Norbert Glante (A7-0260/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

Norbert Glante (raportöör) esines kodukorra artikli 138 lõike 4 alusel avaldusega ja Cecilia Malmström (komisjoni liige) andis teada komisjoni seisukoha.

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0350)


5.9. Rahvusvaheline troopilise puidu leping (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel 2006. aasta rahvusvahelise troopilise puidu lepingu sõlmimise kohta [05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Vital Moreira (A7-0280/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0351)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.10. ELi ja Šveitsi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitset käsitleva lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet) sõlmimise kohta [2010/16198 - C7-0126/2010 - 2010/0317(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0352)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.11. ELi ja Norra leping, milles käsitletakse lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikli 19 alusel antud lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel) sõlmimise kohta [14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0353)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.12. EÜ ja Šveitsi vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepe laiendamine Liechtensteinile *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (millega muudetakse Euroopa Ühenduse, Šveitsi Föderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelist lisakokkulepet, millega laiendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet Liechtensteini Vürstiriigile) sõlmimise kohta [2010/16209 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0354)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.13. Vaikse ookeani lõunaosa avamere kalavarude kaitse ja majandamise konventsioon *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu nimel Vaikse ookeani lõunaosa avamere kalavarude kaitse ja majandamise konventsiooni sõlmimise kohta [08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0355)

Parlament kiitis konventsiooni sõlmimise heaks.


5.14. ELi ja Brasiilia tsiviillennunduse ohutuse leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi valitsuse vahelise tsiviillennunduse ohutuse lepingu sõlmimise kohta [13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0356)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.15. Euroopa Liidu liikmesriikide ning Islandi ja Norra vahelist üleandmismenetlust käsitlev ELi ning Islandi ja Norra vaheline leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu liikmesriikide ning Islandi ja Norra vahelist üleandmismenetlust käsitleva Euroopa Liidu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimise kohta [05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Rui Tavares (A7-0268/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0357)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


5.16. Kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte * (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 521/2008, millega luuakse kütuseelementide ja vesiniku valdkonna ühisettevõte [(KOM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Herbert Reul (A7-0261/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0358)


5.17. Auditi poliitikavaldkond ja kriisi õppetunnid (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport auditi poliitikavaldkonna ja kriisi õppetundide kohta [2011/2037(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0359)


5.18. Pensionieale lähenevate naiste olukord (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport pensionieale lähenevate naiste olukorra kohta [2011/2091(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Edit Bauer (A7-0291/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0360)


5.19. Vahendusmenetluse direktiivi rakendamine liikmesriikides (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport, mis käsitleb vahendusmenetluse direktiivi rakendamist liikmesriikides, selle mõju vahendusmenetlusele ja selle vastuvõtmist kohtute poolt [2011/2026(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0361)


5.20. Ühise põllumajanduspoliitika raames ettenähtud otsetoetuste vabatahtlik ümbersuunamine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 378/2007 seoses ühise põllumajanduspoliitika raames ettenähtud otsetoetuste vabatahtliku ümbersuunamise rakenduseeskirjadega [KOM(2010)0772 - C7-0013/2011 - 2010/0372(COD)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Britta Reimers (A7-0203/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0362)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0362)


5.21. Riiklikult toetatavad ekspordikrediidid ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus riiklikult toetatavate ekspordikrediitide suuniste rakendamise kohta [KOM(2006)0456 C7-0050/2010 - 2006/0167(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

Seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus oli lükatud edasi 5. aprillil 2011 (5.4.2011protokoll punkt 4.7).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

Yannick Jadot (raportöör) esines avaldusega.

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0363)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0363)


5.22. Tõhus Euroopa toorainestrateegia (hääletus)

Raport tõhusa Euroopa toorainestrateegia kohta [2011/2056(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0364)


5.23. ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamised saavutused ja edasised ülesanded (hääletus)

Raport ELi terrorismivastase võitluse poliitika peamiste saavutuste ja edasiste ülesannete kohta [2010/2311(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(Antud häälte enamus)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Sophia in 't Veld (raportöör) taotles kooskõlas kodukorra artikliga 177 hääletuse edasilükkamist; Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel oli taotluse vastu ja Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel toetas taotlust.

Parlament kiitis taotluse elektroonilisel hääletusel heaks (400 poolt, 268 vastu, 6 erapooletud).

Raporti hääletus lükati edasi mõnele edaspidisele istungjärgule.


5.24. Musta mere kalavarud (hääletus)

Raport Musta mere kalavarude praeguse ja edasise majandamise kohta [2010/2113(INI)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 23)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0365)


5.25. Avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutus (hääletus)

Raport avamerel nafta ja gaasi tootmise ohutusega seotud probleemide kohta [2011/2072(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Vicky Ford (A7-0290/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 24)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0366)


5.26. Naisettevõtlus väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes (hääletus)

Raport naisettevõtluse kohta väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes [2010/2275(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 25)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0367)

(Istung katkestati mõneks hetkeks enne piduliku istungi toimumist.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president


6. Pidulik istung - Poola

Kell 12.05 kuni 12.35 toimus parlamendi pidulik istung Poola Vabariigi presidendi Bronisław Komorowski visiidi puhul.


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

7. Tervitus

Asepresident tervitas parlamendi nimel Kanada parlamendi ja Kanada Brüsselis asuva Euroopa Liidu esinduse delegatsiooni liikmeid ja juhti David Tilsonit, kes viibisid ametlike külaliste rõdul.


8. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Simon Busuttil - A7-0278/2011
Jens Rohde ja Clemente Mastella

Raport: Antonio Masip Hidalgo - A7-0200/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Raport: Edit Bauer - A7-0291/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Mario Pirillo ja Marian Harkin

Raport: Arlene McCarthy - A7-0275/2011
Jens Rohde

Raport: Britta Reimers - A7-0203/2011
Diane Dodds ja Daniel Hannan

Raport: Yannick Jadot - A7-0364/2010
Gianluca Susta, Alfredo Antoniozzi ja Daniel Hannan

Raport: Reinhard Bütikofer - A7-0288/2011
Jens Rohde, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Daniel Caspary, Alfredo Antoniozzi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mairead McGuinness, Mario Pirillo ja Paul Murphy

Raport: Iliana Malinova Iotova - A7-0236/2011
Guido Milana

Raport: Vicky Ford - A7-0290/2011
Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Adam Bielan ja Paolo Bartolozzi

Raport: Marina Yannakoudakis - A7-0207/2011
Clemente Mastella, Jens Rohde, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Seán Kelly ja Christa Klaß


9. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.25 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. Kodukorra tõlgendamine

Eile tehti täiskogu istungil teatavaks põhiseaduskomisjoni esitatud kodukorra artiklite 51 ja 192 tõlgendused (12.9.2011protokoll punkt 4).

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget (kodukorra artikli 211 lõige 4) ei esitanud tõlgendusele vastuväiteid, loeti see vastuvõetuks.


12. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb rändlust üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõuete kohta seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (kahekümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) (KOM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/019 FR/Renault, Prantsusmaa) (KOM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Taani) (KOM(2011)0421 - C7-0194/2011 - 2011/2159(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 22/2011 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0064/2011 - C7-0195/2011 - 2011/2160(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 25/2011– III eelarveosa –Komisjon (N7-0065/2011 - C7-0196/2011 - 2011/2161(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kalandus- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse kohta (KOM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ühise kalanduspoliitika kohta (KOM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega (KOM(2011)0439 - C7-0199/2011 - 2011/0190(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega määratakse kindlaks nõuded elanikkonna tervise kaitsmiseks olmevees olevate radioaktiivsete ainete eest (KOM(2011)0385 - C7-0200/2011 - 2011/0170(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Gruusia vahelise põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitleva lepingu sõlmimise kohta (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AGRI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (KOM(2011)0510 - C7-0203/2011 - 2011/0183(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ECON, CONT, REGI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahanõudluse rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0512 - C7-0204/2011 - 2011/0185(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3821/85 autovedudel kasutatavate sõidumeerikute kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 561/2006 (KOM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

nõuandvad komisjonid :

EMPL, ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus 2010. aasta rahvusvahelise kakaolepingu sõlmimise kohta (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

DEVE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa–Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni sõlmimise kohta (11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

INTA

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr1085/2006, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (KOM(2011)0446 - C7-0208/2011 - 2011/0193(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksamaa) (KOM(2011)0447 - C7-0209/2011 - 2011/2163(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb krediidiasutuste tegevuse alustamise tingimusi ning krediidiasutuste ja investeerimisühingute usaldatavusnõuete täitmise järelevalvet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/87/EÜ, milles käsitletakse finantskonglomeraati kuuluvate krediidiasutuste, kindlustusseltside ja investeerimisühingute täiendavat järelevalvet (KOM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega luuakse Euroopa pangakonto arestimise määrus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades (KOM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

JURI

nõuandvad komisjonid :

ECON

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv väikelaevade ja jetide kohta (KOM(2011)0456 - C7-0212/2011 - 2011/0197(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ENVI, TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1931/2006, et lisada määruses sätestatud piirialasse Kaliningradi oblast ja teatavad Poola haldusüksused (KOM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

AFET

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 31/2011– III eelarveosa –Komisjon (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses tagasimakstava abi ja finantskorraldusega (KOM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1967/2006, mis käsitleb Vahemere kalavarude säästva kasutamise majandamismeetmeid (KOM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kodanike aasta kohta (2013) (KOM(2011)0489 - C7-0217/2011 - 2011/0217(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

PETI, AFCO, CULT, EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ)nr1698/2005 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist (KOM(2011)0481 - C7-0218/2011 - 2011/0209(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist (KOM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse Läänemere lõhevarude ja kõnealuste varude püügi mitmeaastane kava (KOM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide suhtes, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse (KOM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

EMPL, BUDG, CONT

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugal) (KOM(2011)0491 - C7-0222/2011 - 2011/2167(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 23/2011 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0070/2011 - C7-0223/2011 - 2011/2169(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 30/2011 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0071/2011 - C7-0224/2011 - 2011/2170(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus siseturu infosüsteemi kaudu tehtava halduskoostöö kohta (IMI määrus) (KOM(2011)0522 - C7-0225/2011 - 2011/0226(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse 13.juuli 2009.aasta määrust(EÜ) nr810/2009, millega kehtestatakse ühenduse viisaeeskiri (viisaeeskiri) (KOM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta (09793/2011 - C7-0228/2011 - 2011/0097(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

DEVE, BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 26/2011 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0073/2011 - C7-0230/2011 - 2011/2171(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 27/2011 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0074/2011 - C7-0231/2011 - 2011/2172(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 32/2011 - III eelarveosa - Komisjon (N7-0075/2011 - C7-0232/2011 - 2011/2173(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ seoses selle kohaldamisajaga (KOM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

REGI

nõuandvad komisjonid :

ECON

2) parlamendikomisjonid: raportid

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/029 NL/Zuid-Holland and Utrecht osa 18, Madalmaad) (KOM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0303/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant osa 18, Madalmaad) (KOM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0304/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/028 NL/Overijssel osa 18, Madalmaad) (KOM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0305/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/030 NL/Noord-Holland ja Flevoland osa 18, Madalmaad) (KOM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0306/2011)


13. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmiste delegeeritud õigusaktide projektid:

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/..., 14.7.2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 Ib lisa seoses marutaudivastase vaktsineerimise tehniliste nõuetega (K(2011)5002) - tähtaeg 14.9.2011

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/..., 14.7.2011, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 998/2003 tervishoiualaste ennetusmeetmete osas koertel esineva Echinococcus multilocularise nakkuse tõrjeks (K(2011)5016) - tähtaeg 14.11.2011

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/..., 30.8.2011, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 998/2003 Ib lisa seoses marutaudivastase vaktsineerimise tehniliste nõuetega (K(2011)6255) - tähtaeg 30.10.2011

edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI


14. Energiaturu terviklikkus ja läbipaistvus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus energiaturu terviklikkuse ja läbipaistvuse kohta [KOM(2010)0726 - C7-0407/2010- 2010/0363(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

Jorgo Chatzimarkakis tutvustas raportit.

Sõna võtsid Martin Korolec (nõukogu eesistuja) ja Günther Oettinger (komisjoni liige).

Sõna võtsid Robert Goebbels (ECON komisjoni arvamuse koostaja), Rafał Trzaskowski (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), András Gyürk fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Lena Ek fraktsiooni ALDE nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel, Vladimír Remek fraktsiooni GUE/NGL nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Othmar Karas, Ioan Enciu ja Lena Kolarska-Bobińska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Marisa Matias, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Ivailo Kalfin ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võttis Günther Oettinger.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Sõna võtsid Martin Korolec ja Jorgo Chatzimarkakis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2011protokoll punkt 5.4.


15. Aastaaruanne ELi õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2009) - Parem õigusloome, subsidiaarsus ja proportsionaalsus ning arukas õiguslik reguleerimine - Üldsuse juurdepääs dokumentidele aastatel 2009–2010 (arutelu)

Raport 27. aastaaruande kohta Euroopa Liidu õiguse kohaldamise järelevalve kohta (2009) [2011/2027(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

Raport parema õigusloome, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse ning aruka õigusliku reguleerimise kohta [2011/2029(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

Raport üldsuse juurdepääsu kohta dokumentidele aastatel 2009–2010 (kodukorra artikli 104 lõige 7) [2010/2294(INI)] - Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Judith Sargentini (A7-0245/2011)

Eva Lichtenberger, Sajjad Karim ja Judith Sargentini tutvustasid raporteid.

Sõna võtsid Maciej Szpunar (nõukogu eesistuja) ja Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Paulo Rangel (AFCO komisjoni arvamuse koostaja), Cristian Silviu Buşoi (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Cornelis de Jong (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Margrete Auken (PETI komisjoni arvamuse koostaja), Sebastian Valentin Bodu fraktsiooni PPE nimel, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg fraktsiooni S&D nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, Gerald Häfner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Edvard Kožušník fraktsiooni ECR nimel, Marta Andreasen fraktsiooni EFD nimel, Andrew Henry William Brons (fraktsioonilise kuuluvuseta), Renate Sommer, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Franz Obermayr, Tadeusz Zwiefka, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Oldřich Vlasák, Michael Cashman ja Toine Manders.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Eduard Kukan, Izaskun Bilbao Barandica, Raffaele Baldassarre ja Miroslav Mikolášik.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Pat the Cope Gallagher ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič, Maciej Szpunar, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim ja Judith Sargentini.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2011protokoll punkt 5.914.9.2011protokoll punkt 7.1 ja 14.9.2011protokoll punkt 5.10.


16. Petitsioonikomisjoni tegevus 2010. aastal (arutelu)

Raport petitsioonikomisjoni tegevuse kohta 2010. aastal [2010/2295(INI)] - Petitsioonikomisjon. Raportöör: Willy Meyer (A7-0232/2011)

Willy Meyer tutvustas raportit.

Sõna võttis Maroš Šefčovič (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Peter Jahr fraktsiooni PPE nimel, Victor Boştinaru fraktsiooni S&D nimel, Margrete Auken fraktsiooni Verts/ALE nimel, Roger Helmer fraktsiooni ECR nimel, Matteo Salvini fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Philippe Boulland ja Monika Flašíková Beňová.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu ja Mairead McGuinness.

Sõna võtsid Maroš Šefčovič ja Willy Meyer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2011protokoll punkt 7.2.


ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

17. Euroopa Komisjoni infotund

Uued töövormid

László Andor (komisjoni liige), Viviane Reding (komisjoni asepresident) ja Antonio Tajani (komisjoni asepresident)

Asepresident tutvustas lühidalt Euroopa Komisjoni infotunni läbiviimise uut korda.

Sõna võttis Mairead McGuinness tänase teemavaliku kohta (Asepresident selgitas, et teema valiti kokkuleppel komisjoniga ning selle kinnitas esimeeste konverents. Edaspidi kaasatakse otsustamisesse ka fraktsioonid).

Viviane Reding ja Antonio Tajani (komisjoni asepresidendid) ning László Andor (komisjoni liige) vastasid küsimustele, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Sarah Ludford, Konstantinos Poupakis, Jutta Steinruck, Elizabeth Lynne, Indrek Tarand, Pablo Zalba Bidegain, Sylvana Rapti, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Damien Abad, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Amalia Sartori, Monika Smolková, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Seán Kelly, Carlo Fidanza, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter ja Csaba Őry.

Sõna võttis Hubert Pirker ja tegi märkusi infotunni läbiviimise kohta (Asepresident võttis selle teadmiseks).

Euroopa Komisjoni infotund lõpetati.


(Istung katkestati kell 20.15 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

18. Euroopa VKEde rahvusvahelistumine (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000185/2011), mille esitas(id) Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez ja Jürgen Creutzmann fraktsiooni ALDE nimel, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary ja Cristiana Muscardini fraktsiooni PPE nimel ja Robert Sturdy fraktsiooni ECR nimel komisjonile: Euroopa VKEde rahvusvahelistumine (B7-0430/2011)

Michael Theurer ja Cristiana Muscardini esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Antonio Tajani (komisjoni asepresident) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Othmar Karas fraktsiooni PPE nimel, Gianluca Susta fraktsiooni S&D nimel, Niccolò Rinaldi fraktsiooni ALDE nimel, John Bufton fraktsiooni EFD nimel, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Claudio Morganti, Peter Šťastný ja Paul Rübig.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Janusz Władysław Zemke, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Antonio Tajani.

Arutelu lõpetati.


19. ELi strateegia kodutuse kohta (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000153/2011), mille esitas(id) Pervenche Berès ja Karima Delli EMPL komisjoni nimel komisjonile: ELi strateegia kodutuse kohta (B7-0421/2011)

Karima Delli esitas suuliselt vastatava küsimuse.

László Andor (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Csaba Őry fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Elizabeth Lynne fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Ilda Figueiredo fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), Sari Essayah, Frédéric Daerden, Paul Murphy, Anne Delvaux, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Göncz, Willy Meyer, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Marie-Christine Vergiat, Regina Bastos, Íñigo Méndez de Vigo, Sylvana Rapti, Elisabeth Morin-Chartier, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik ja Monika Smolková.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Iosif Matula, Phil Prendergast, Elena Băsescu ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Sõna võttis László Andor.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Pervenche Berès ja Karima Delli EMPL komisjoni nimel: ELi kodutuse kaotamise strateegia (B7-0475/2011)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2011protokoll punkt 7.3.


20. Muude kui süsinikdioksiidiga seotud kliimat mõjutavate inimtekkeliste heidete probleemi terviklik käsitlus (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000135/2011), mille esitas(id) Jo Leinen, Richard Seeber ja Theodoros Skylakakis ENVI komisjoni nimel komisjonile: Muude kui süsinikdioksiidiga seotud kliimat mõjutavate inimtekkeliste heidete probleemi terviklik käsitlus (B7-0418/2011)

Richard Seeber ja Theodoros Skylakakis esitasid suuliselt vastatava küsimuse.

Connie Hedegaard (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Sophie Auconie fraktsiooni PPE nimel, Claudiu Ciprian Tănăsescu fraktsiooni S&D nimel, Chris Davies fraktsiooni ALDE nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Elisabetta Gardini, Csaba Sándor Tabajdi, Riikka Manner, Bas Eickhout, Silvia-Adriana Ţicău ja Michail Tremopoulos.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Iosif Matula, João Ferreira ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Connie Hedegaard.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Richard Seeber ja Theodoros Skylakakis ENVI komisjoni nimel: Muude kui süsinikdioksiidiga seotud kliimat mõjutavate inimtekkeliste heidete probleemi terviklik käsitlus (B7-0474/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.9.2011protokoll punkt 7.4.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 470.595/OJME).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 23.50.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika