Kazalo 
Zapisnik
PDF 264kWORD 294k
Torek, 13. september 2011 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)
 3.Direktiva o mediaciji v državah članicah (razprava)
 4.Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) ***I (razprava)
 5.Čas glasovanja
  
5.1.Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hans-Petru Martinu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Zastareli akti Sveta s področja skupne kmetijske politike ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Razveljavitev določenih zastarelih aktov Sveta ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 429/73 in Uredbe (ES) št. 215/2000 ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Vplivi nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.8.Dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa Galileo ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.9.Mednarodni sporazum o tropskem lesu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.10.Sporazum med EU in Švico o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.11.Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.12.Razširitev Sporazuma med ES in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.13.Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.14.Sporazum med EU in Brazilijo o varnosti v civilnem letalstvu *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.15.Sporazum med EU ter Islandijo in Norveško o postopkih predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.16.Skupno podjetje za gorivne celice in vodik * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.17.Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.18.Razmere žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.19.Direktiva o mediaciji v državah članicah (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
5.20.Prostovoljna modulacija neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike ***I (glasovanje)
  
5.21.Uradno podprti izvozni krediti ***I (končno glasovanje)
  
5.22.Učinkovita strategija o surovinah za Evropo (glasovanje)
  
5.23.Politika EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost (glasovanje)
  
5.24.Ribištvo v Črnem morju (glasovanje)
  
5.25.Varnost pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju (glasovanje)
  
5.26.Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih (glasovanje)
 6.Slavnostna seja - Poljska
 7.Dobrodošlica
 8.Obrazložitve glasovanja
 9.Popravki in namere glasovanja
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Razlaga poslovnika
 12.Predložitev dokumentov
 13.Delegirani akti (člen 87a poslovnika)
 14.Celovitost in preglednost energetskega trga ***I (razprava)
 15.Letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2009) - Boljša zakonodaja, subsidiarnost, sorazmernost in pametni predpisi - Dostop javnosti do dokumentov 2009-2010 (razprava)
 16.Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2010 (razprava)
 17.Čas za vprašanja Komisiji
 18.Internacionalizacija evropskih malih in srednjih podjetij (razprava)
 19.Strategija EU za brezdomstvo (razprava)
 20.Celovit pristop k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2 (razprava)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (napoved vloženih predlogov resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 122 poslovnika zahtevali razpravo o predlogih resolucij:

I.   Belorusija: aretacija Alesa Bialatskega, zagovornika človekovih pravic

- Elisabeth Schroedter, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, in Marie-Christine Vergiat o Belorusiji: aretacija Alesa Bialatskega, zagovornika človekovih pravic (B7-0496/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Valdemar Tomaševski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Michał Tomasz Kamiński, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan in Konrad Szymański v imenu skupine ECR o Belorusiji: aretacija Alesa Bialatskega, zagovornika človekovih pravic (B7-0497/2011);

- Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin in Marek Siwiec v imenu skupine S&D o Belorusiji: aretacija Alesa Bialatskega, zagovornika človekovih pravic (B7-0498/2011);

- Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE o Belorusiji: aretacija Alesa Bialatskega, zagovornika človekovih pravic (B7-0499/2011);

- Jacek Protasiewicz, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o Belorusiji: aretacija Alesa Bialatskega, zagovornika človekovih pravic (B7-0500/2011).

II.   Sudan: razmere v Južnem Kordofanu in Modrem Nilu

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Jan Zahradil, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński in Adam Bielan v imenu skupine ECR o Sudanu: razmere v južnem Kordofanu in Modrem Nilu (B7-0501/2011);

- Judith Sargentini, Bart Staes, Raül Romeva i Rueda in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE o Sudanu: razmere v južnem Kordofanu in Modrem Nilu (B7-0502/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Miguel Portas, Willy Meyer in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL o Sudanu: razmere v južnem Kordofanu in Modrem Nilu (B7-0503/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Thijs Berman in Ricardo Cortés Lastra v imenu skupine S&D o Sudanu: razmere v južnem Kordofanu in Modrem Nilu (B7-0504/2011);

- Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE o Sudanu: razmere v južnem Kordofanu in Modrem Nilu (B7-0506/2011);

- Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE o Sudanu: razmere v južnem Kordofanu in Modrem Nilu (B7-0508/2011).

III.   Eritreja: primer Dawita Isaaka

- Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter in Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE o Eritreji: primer Dawita Isaaka (B7-0505/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Valdemar Tomaševski, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden in Adam Bielan v imenu skupine ECR o Eritreji: primer Dawita Isaaka(B7-0507/2011);

- Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat in Gabriele Zimmer v imenu skupine GUE/NGL o Eritreji: primer Dawita Isaaka (B7-0509/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes in Marita Ulvskog v imenu skupine S&D o Eritreji: primer Dawita Isaaka (B7-0510/2011);

- Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano in Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE o Eritreji: primer Dawita Isaaka (B7-0511/2011);

- Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová in Sergio Paolo Francesco Silvestris v imenu skupine PPE o Eritreji: primer Dawita Isaaka (B7-0512/2011).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 149 poslovnika.


3. Direktiva o mediaciji v državah članicah (razprava)

Poročilo o izvajanju direktive o mediaciji v državah članicah, njenem vplivu na mediacijo in sprejetju s strani sodišč [2011/2026(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

Arlene McCarthy je predstavila poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Paulo Rangel v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, Raffaele Baldassarre, Kinga Göncz, Alexandra Thein, Roberta Angelilli in Oldřich Vlasák.

Po postopku "catch the eye" so govorili Salvatore Iacolino, Jaroslav Paška in Andrew Henry William Brons.

Govorili sta Viviane Reding in Arlene McCarthy.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.19 zapisnika z dne 13.9.2011.


4. Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) [COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

Simon Busuttil je predstavil poročilo.

Govorila sta Jerzy Miller (predsedujoči Svetu) in Cecilia Malmström (članica Komisije).

Govorili so Barbara Lochbihler (pripravljalka mnenja odbora AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra v imenu skupine PPE, Sylvie Guillaume v imenu skupine S&D, in Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Hélène Flautre v imenu skupine Verts/ALE, Cornelia Ernst v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, Andrew Henry William Brons samostojni poslanec, Carlos Coelho, Kyriakos Mavronikolas, Nathalie Griesbeck, Franziska Keller, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Marie-Christine Vergiat, Sampo Terho, Barry Madlener, Salvatore Iacolino, Juan Fernando López Aguilar, Sonia Alfano, Ulrike Lunacek, Angelika Werthmann, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Véronique Mathieu, Birgit Sippel, Anna Maria Corazza Bildt, Tanja Fajon, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Csaba Sógor, Ioan Enciu in Antigoni Papadopoulou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jan Kozłowski, Carlo Fidanza, Monika Flašíková Beňová, Ioan Mircea Paşcu, Hubert Pirker, Lena Ek, Malika Benarab-Attou, Jaroslav Paška in Franz Obermayr.

Govorili so Cecilia Malmström, Jerzy Miller in Simon Busuttil.

Govoril je Barry Madlener.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 13.9.2011.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.15 v pričakovanju začetka časa glasovanja, se je nadaljevala ob 11.35.)

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

5. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


5.1. Zahteva za odvzem poslanske imunitete Hans-Petru Martinu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Hans-Petru Martinu [2011/2104(IMM)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Tadeusz Zwiefka (A7-0267/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0343)


5.2. Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 o ustanovitvi Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (FRONTEX) [COM(2010)0061 - C7-0045/2010 - 2010/0039(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Simon Busuttil (A7-0278/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0344)


5.3. Režim Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo [COM(2010)0509 - C7-0289/2010 - 2010/0262(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0256/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0345)


5.4. Zastareli akti Sveta s področja skupne kmetijske politike ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta s področja skupne kmetijske politike [COM(2010)0764 - C7-0006/2011 - 2010/0368(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Paolo De Castro (A7-0252/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0346)


5.5. Razveljavitev določenih zastarelih aktov Sveta ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi določenih zastarelih aktov Sveta [COM(2010)0765 - C7-0009/2011 - 2010/0369(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0257/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0347)


5.6. Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 429/73 in Uredbe (ES) št. 215/2000 ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 429/73 o posebnih določbah za uvoz v Skupnost nekaterega blaga iz Uredbe (EGS) št. 1059/69 in s poreklom iz Turčije ter Uredbe (ES) št. 215/2000 o obnovitvi ukrepov za leto 2000 iz Uredbe (ES) št. 1416/95 o uvedbi nekaterih koncesij za leto 1995 v obliki tarifnih kvot Skupnosti za nekatere predelane kmetijske proizvode [COM(2010)0756 - C7-0004/2011 - 2010/0367(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0250/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0348)


5.7. Vplivi nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (Kodificirano besedilo) [COM(2011)0189 - C7-0095/2011 - 2011/0080(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0272/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0349)


5.8. Dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa Galileo ***I (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih za dostop do vladne storitve, ki jo ponuja globalni satelitski navigacijski sistem, ki izhaja iz programa Galileo [COM(2010)0550 - C7-0318/2010 - 2010/0282(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Norbert Glante (A7-0260/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

Norbert Glante (poročevalec) je podal izjavo v skladu s členom 138(4) poslovnika, Cecilia Malmström (članica Komisije) pa je predstavila stališče Komisije.

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0350)


5.9. Mednarodni sporazum o tropskem lesu (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o tropskem lesu iz leta 2006 v imenu Evropske unije [05812/2011 - C7-0061/2011 - 2006/0263(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Vital Moreira (A7-0280/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0351)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.10. Sporazum med EU in Švico o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila ter o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi [2010/16198 - C7-0126/2010 - 2010/0317(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Béla Glattfelder (A7-0247/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0352)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.11. Sporazum med EU in Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o dodatnih trgovinskih preferencialih za kmetijske proizvode, doseženega na podlagi člena 19 Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru [14206/2010 - C7-0101/2011 - 2010/0243(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Helmut Scholz (A7-0276/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0353)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.12. Razširitev Sporazuma med ES in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o spremembi Dodatnega sporazuma med Evropsko skupnostjo, Švicarsko konfederacijo in Kneževino Lihtenštajn o razširitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi na Kneževino Lihtenštajn [2010/16209 - C7-0125/2011 - 2010/0313(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Béla Glattfelder (A7-0248/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0354)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.13. Konvencija o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Konvencije o ohranjanju in upravljanju ribolovnih virov odprtega morja v južnem Tihem oceanu v imenu Evropske unije [08135/2011 - C7-0098/2011 - 2011/0047(NLE)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Carmen Fraga Estévez (A7-0274/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0355)

Parlament je odobril sklenitev konvencije.


5.14. Sporazum med EU in Brazilijo o varnosti v civilnem letalstvu *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in vlado Federativne republike Brazilije o varnosti v civilnem letalstvu [13989/1/2010 - C7-0336/2010 - 2010/0143(NLE)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0259/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0356)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.15. Sporazum med EU ter Islandijo in Norveško o postopkih predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško *** (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško [05307/2010 - C7-0032/2010 - 2009/0192(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Rui Tavares (A7-0268/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0357)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


5.16. Skupno podjetje za gorivne celice in vodik * (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 521/2008 o ustanovitvi Skupnega podjetja za gorivne celice in vodik [(COM(2011)0224 - C7-0120/2011 - 2011/0091(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Herbert Reul (A7-0261/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0358)


5.17. Revizijska politika: kaj smo se naučili iz krize (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o revizijski politiki: kaj smo se naučili iz krize [2011/2037(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Antonio Masip Hidalgo (A7-0200/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0359)


5.18. Razmere žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o razmerah žensk, ki se približujejo upokojitveni starosti [2011/2091(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Edit Bauer (A7-0291/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0360)


5.19. Direktiva o mediaciji v državah članicah (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o izvajanju direktive o mediaciji v državah članicah, njenem vplivu na mediacijo in sprejetju s strani sodišč [2011/2026(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Arlene McCarthy (A7-0275/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0361)


5.20. Prostovoljna modulacija neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 378/2007 glede pravil za izvajanje prostovoljne modulacije neposrednih plačil v okviru skupne kmetijske politike [COM(2010)0772 - C7-0013/2011 - 2010/0372(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalka: Britta Reimers (A7-0203/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0362)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0362)


5.21. Uradno podprti izvozni krediti ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi nekaterih smernic na področju uradno podprtih izvoznih kreditov [COM(2006)0456 C7-0050/2010 - 2006/0167(COD)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Yannick Jadot (A7-0364/2010)

Glasovanje o predlogu zakonodajne resolucije je bilo 5. aprila 2011 preloženo (točka 4.7 zapisnika z dne 5.4.2011).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

Yannick Jadot (poročevalec) je podal izjavo.

PREDLOG KOMISIJE

Odobrena v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0363)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0363)


5.22. Učinkovita strategija o surovinah za Evropo (glasovanje)

Poročilo o učinkoviti strategiji o surovinah za Evropo [2011/2056(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Reinhard Bütikofer (A7-0288/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0364)


5.23. Politika EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost (glasovanje)

Poročilo o politiki EU za boj proti terorizmu: glavni dosežki in izzivi za prihodnost [2010/2311(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sophia in 't Veld (A7-0286/2011)

(potrebna navadna večina)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sophia in 't Veld (poročevalka) je v skladu s členom 177 poslovnika zaprosila za preložitev glasovanja; Simon Busuttil v imenu skupine PPE je nasprotoval tej zahtevi, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D pa se je z zahtevo strinjal.

Parlament je odobril zahtevo (EG) (400 glasov za, 268 glasov proti, 6 vzdržanih).

Glasovanje o poročilu je bilo preloženo na eno izmed prihodnjih zasedanj.


5.24. Ribištvo v Črnem morju (glasovanje)

Poročilo o upravljanju ribištva v Črnem morju danes in v prihodnje [2010/2113(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Iliana Malinova Iotova (A7-0236/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0365)


5.25. Varnost pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju (glasovanje)

Poročilo o obvladovanju izzivov glede varnosti pri pridobivanju nafte in plina na odprtem morju [2011/2072(INI)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Vicky Ford (A7-0290/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0366)


5.26. Žensko podjetništvo v malih in srednjih podjetjih (glasovanje)

Poročilo o ženskem podjetništvu v malih in srednjih podjetjih [2010/2275(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Marina Yannakoudakis (A7-0207/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0367)

(Zasedanje je bilo za nekaj trenutkov prekinjeno v pričakovanju slavnostne seje.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik


6. Slavnostna seja - Poljska

Parlament se je od 12.05 do12.35 sestal na slavnostni seji zaradi obiska Bronisława Komorowskega, predsednika Republike Poljske.


PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

7. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico delegaciji poslancev zveznega kanadskega parlamenta in predstavnikov kanadske misije pri Evropki uniji v Bruslju pod vodstvom Davida Tilsona, ki je sejo spremljala na častni galeriji.


8. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Simon Busuttil - A7-0278/2011
Jens Rohde in Clemente Mastella

Poročilo: Antonio Masip Hidalgo - A7-0200/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Daniel Hannan in Seán Kelly

Poročilo: Edit Bauer - A7-0291/2011
Jens Rohde, Mairead McGuinness, Mario Pirillo in Marian Harkin

Poročilo: Arlene McCarthy - A7-0275/2011
Jens Rohde

Poročilo: Britta Reimers - A7-0203/2011
Diane Dodds in Daniel Hannan

Poročilo: Yannick Jadot - A7-0364/2010
Gianluca Susta, Alfredo Antoniozzi in Daniel Hannan

Poročilo: Reinhard Bütikofer - A7-0288/2011
Jens Rohde, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Daniel Caspary, Alfredo Antoniozzi, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mairead McGuinness, Mario Pirillo in Paul Murphy

Poročilo: Iliana Malinova Iotova - A7-0236/2011
Guido Milana

Poročilo: Vicky Ford - A7-0290/2011
Jens Rohde, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mario Pirillo, Adam Bielan in Paolo Bartolozzi

Poročilo: Marina Yannakoudakis - A7-0207/2011
Clemente Mastella, Jens Rohde, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Seán Kelly in Christa Klaß


9. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.25, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Razlaga poslovnika

Razlaga členov 51 in 192 poslovnika, ki jo je podal Odbor za ustavne zadeve, je bila objavljena na včerajšnjem plenarnem zasedanju (točka 4 zapisnika z dne 12.9.2011).

Ker ji ni nasprotovala nobena politična skupina ali vsaj 40 poslancev (člen 211(4) poslovnika), se ta razlaga šteje za sprejeto.


12. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (prenovitev) (KOM(2011)0402 - C7-0190/2011 - 2011/0187(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

JURI, IMCO

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zdravstvenih in varnostnih zahtevah v zvezi z izpostavljenostjo delavcev tveganjem, ki nastajajo zaradi fizikalnih dejavnikov (elektromagnetnih sevanj) (XX.posebna direktiva v smislu člena16(1) Direktive89/391/EGS) (KOM(2011)0348 - C7-0191/2011 - 2011/0152(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

EMPL

mnenje :

ENVI

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2009/019 FR/Renault, Francija) (KOM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Danska) (KOM(2011)0421 - C7-0194/2011 - 2011/2159(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 22/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0064/2011 - C7-0195/2011 - 2011/2160(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 25/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0065/2011 - C7-0196/2011 - 2011/2161(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (KOM(2011)0416 - C7-0197/2011 - 2011/0194(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki (KOM(2011)0425 - C7-0198/2011 - 2011/0195(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, ENVI, BUDG, REGI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 1999/32/ES glede vsebnosti žvepla v ladijskih gorivih (KOM(2011)0439 - C7-0199/2011 - 2011/0190(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE, TRAN

- Predlog direktive Sveta o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi snovmi v vodi, namenjeni za prehrano ljudi (KOM(2011)0385 - C7-0200/2011 - 2011/0170(NLE))

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje :

ITRE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi protokola med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, ki določa finančni prispevek in ribolovne možnosti, predvidene s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Kraljevino Maroko o partnerstvu v ribiškem sektorju (11226/2011 - C7-0201/2011 - 2011/0139(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma med Evropsko unijo in Gruzijo o zaščiti geografskih označb za kmetijske proizvode in živila (09737/2011 - C7-0202/2011 - 2011/0090(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AGRI

- Predlog sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (KOM(2011)0510 - C7-0203/2011 - 2011/0183(CNS))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

ECON, CONT, REGI

- Predlog uredbe Sveta o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev in lastnih sredstev iz naslova BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (Prenovitev) (KOM(2011)0512 - C7-0204/2011 - 2011/0185(CNS))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 3821/85 o tahografu (nadzorni napravi) v cestnem prometu in spremembi Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (KOM(2011)0451 - C7-0205/2011 - 2011/0196(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

EMPL, ITRE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o kakavu 2010 (09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

DEVE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu (11343/2010 - C7-0207/2011 - 2010/0093(NLE))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

AFET

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.1085/2006 o vzpostavitvi instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) (KOM(2011)0446 - C7-0208/2011 - 2011/0193(COD))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

INTA

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/003 DE/Arnsberg in Düsseldorf - avtomobilska industrija, Nemčija) (KOM(2011)0447 - C7-0209/2011 - 2011/2163(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih družb ter spremembi Direktive 2002/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o dopolnilnem nadzoru kreditnih institucij, zavarovalnic in investicijskih družb v finančnem konglomeratu (KOM(2011)0453 - C7-0210/2011 - 2011/0203(COD))

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (KOM(2011)0445 - C7-0211/2011 - 2011/0204(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ECON

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o plovilih za rekreacijo in osebnih plovilih (KOM(2011)0456 - C7-0212/2011 - 2011/0197(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

ENVI, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1931/2006 v zvezi z vključitvijo območja Kaliningrada in določenih poljskih upravnih okrožij v obmejno območje (KOM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

AFET

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 31/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0066/2011 - C7-0214/2011 - 2011/2164(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.1083/2006 glede vračljive pomoči in finančnega inženiringa (KOM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

EMPL, BUDG, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1967/2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju (KOM(2011)0479 - C7-0216/2011 - 2011/0218(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem letu državljanov(2013) (KOM(2011)0489 - C7-0217/2011 - 2011/0217(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

PETI, AFCO, CULT, EMPL

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta(ES) št.1698/2005 glede nekaterih določb v zvezi s finančnim upravljanjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo (KOM(2011)0481 - C7-0218/2011 - 2011/0209(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

BUDG, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta(ES) št.1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo v zvezi z nekaterimi določbami, povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo (KOM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

BUDG, CONT

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi večletnega načrta za stalež lososa v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča ta stalež (KOM(2011)0470 - C7-0220/2011 - 2011/0206(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št.1083/2006 glede nekaterih določb o finančnem upravljanju za nekatere države članice, ki imajo resne težave ali obstaja nevarnost, da bi v tovrstne težave zašle v zvezi s svojo finančno stabilnostjo (KOM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

EMPL, BUDG, CONT

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17.maja2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugalska) (KOM(2011)0491 - C7-0222/2011 - 2011/2167(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

EMPL

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 23/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0070/2011 - C7-0223/2011 - 2011/2169(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 30/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0071/2011 - C7-0224/2011 - 2011/2170(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (KOM(2011)0522 - C7-0225/2011 - 2011/0226(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

IMCO

mnenje :

LIBE

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št.810/2009 z dne 13.julija2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (KOM(2011)0516 - C7-0226/2011 - 2011/0223(COD))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog sklepa Sveta o sklenitvi Protokola, dogovorjenega med Evropsko unijo in Republiko Zelenortski otoki, ki določa ribolovne možnosti in finančni prispevek, predvidene v sporazumu o ribolovnem partnerstvu, ki se uporablja med pogodbenicama (09793/2011 - C7-0228/2011 - 2011/0097(NLE))

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

DEVE, BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 26/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0073/2011 - C7-0230/2011 - 2011/2171(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 27/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0074/2011 - C7-0231/2011 - 2011/2172(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 32/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0075/2011 - C7-0232/2011 - 2011/2173(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog sklepa Sveta o spremembi Odločbe2002/546/ES glede obdobja uporabe (KOM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS))

posredovano

pristojni :

REGI

mnenje :

ECON

2) od odborov, poročila

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga ESPG/2010/029 NL/Zuid-Holland in Utrecht, oddelek 18, Nizozemska) (COM(2011)0388 - C7-0172/2011 - 2011/2136(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0303/2011)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/027 NL/Noord-Brabant, oddelek 18/Nizozemska) (COM(2011)0386 - C7-0173/2011 - 2011/2137(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0304/2011)

- Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/028 NL/Overijssel, oddelek 18, Nizozemska) (COM(2011)0387 - C7-0174/2011 - 2011/2138(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0305/2011)

- Poročilo o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/030 NL/ Noord-Holland in Flevoland, oddelek 18, Nizozemska) (COM(2011)0389 - C7-0175/2011 - 2011/2139(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalka: Barbara Matera (A7-0306/2011)


13. Delegirani akti (člen 87a poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana Uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 14. julija 2011 o spremembi Priloge Ib k Uredbi (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih zahtev za cepljenje proti steklini (C(2011)5002) – rok: 14. september 2011

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana Uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 14. julija 2011 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih (C(2011)5016) – rok: 14. november 2011

posredovano pristojnemu odboru: ENVI

- Delegirana Uredba Komisije (EU) št. …/... z dne 30. avgusta 2011 o spremembi Priloge Ib k Uredbi (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede tehničnih zahtev za cepljenje proti steklini (C(2011)6255) – rok: 30. oktober 2011

posredovano pristojnemu odboru: ENVI


14. Celovitost in preglednost energetskega trga ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti energetskega trga [COM(2010)0726 - C7-0407/2010- 2010/0363(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0273/2011)

Jorgo Chatzimarkakis je predstavil poročilo.

Govorila sta Martin Korolec (predsedujoči Svetu) in Günther Oettinger (član Komisije).

Govorili so Robert Goebbels (pripravljalec mnenja odbora ECON), Rafał Trzaskowski (pripravljalec mnenja odbora IMCO), András Gyürk v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Claude Turmes v imenu skupine Verts/ALE, Konrad Szymański v imenu skupine ECR, Vladimír Remek v imenu skupine GUE/NGL, Rolandas Paksas v imenu skupine EFD, Franz Obermayr samostojni poslanec, Krišjānis Kariņš, Teresa Riera Madurell, Romana Jordan Cizelj, Marita Ulvskog, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Othmar Karas, Ioan Enciu in Lena Kolarska-Bobińska.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Marisa Matias, Andreas Mölzer, Miroslav Mikolášik, Ivailo Kalfin in Petru Constantin Luhan.

Govoril je Günther Oettinger.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Govorila sta Martin Korolec in Jorgo Chatzimarkakis.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.4 zapisnika z dne 14.9.2011.


15. Letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2009) - Boljša zakonodaja, subsidiarnost, sorazmernost in pametni predpisi - Dostop javnosti do dokumentov 2009-2010 (razprava)

Poročilo o 27. letnem poročilu o spremljanju uporabe prava EU (2009) [2011/2027(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Eva Lichtenberger (A7-0249/2011)

Poročilo o boljši zakonodaji, subsidiarnosti, sorazmernosti in pametnih predpisih [2011/2029(INI)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalec: Sajjad Karim (A7-0251/2011)

Poročilo o dostopu javnosti do dokumentov (člen 104(7)) za leti 2009 in 2010 [2010/2294(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Judith Sargentini (A7-0245/2011)

Eva Lichtenberger, Sajjad Karim in Judith Sargentini so predstavili poročila.

Govorila sta Maciej Szpunar (predsedujoči Svetu) in Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Paulo Rangel (pripravljalec mnenja odbora AFCO), Cristian Silviu Buşoi (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Cornelis de Jong (pripravljalec mnenja odbora IMCO), Margrete Auken (pripravljalka mnenja odbora PETI), Sebastian Valentin Bodu v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, Gerald Häfner v imenu skupine Verts/ALE, Edvard Kožušník v imenu skupine ECR, Marta Andreasen v imenu skupine EFD, Andrew Henry William Brons samostojni poslanec, Renate Sommer, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Franz Obermayr, Tadeusz Zwiefka, Monika Flašíková Beňová, Sonia Alfano, Oldřich Vlasák, Michael Cashman in Toine Manders.

Po postopku "catch the eye" so govorili Eduard Kukan, Izaskun Bilbao Barandica, Raffaele Baldassarre in Miroslav Mikolášik.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" sta govorila Pat the Cope Gallagher in Mairead McGuinness.

Govorili so Maroš Šefčovič, Maciej Szpunar, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim in Judith Sargentini.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.9 zapisnika z dne 14.9.2011, točka 7.1 zapisnika z dne 14.9.2011 in točka 5.10 zapisnika z dne 14.9.2011.


16. Dejavnosti Odbora za peticije v letu 2010 (razprava)

Poročilo o dejavnostih Odbora za peticije v letu 2010 [2010/2295(INI)] - Odbor za peticije. Poročevalec: Willy Meyer (A7-0232/2011)

Willy Meyer je predstavil poročilo.

Govoril je Maroš Šefčovič (podpredsednik Komisije).

Govorili so Peter Jahr v imenu skupine PPE, Victor Boştinaru v imenu skupine S&D, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Roger Helmer v imenu skupine ECR, Matteo Salvini v imenu skupine EFD, Angelika Werthmann samostojna poslanka, Erminia Mazzoni, Michael Cashman, Philippe Boulland in Monika Flašíková Beňová.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Elena Băsescu in Mairead McGuinness.

Govorila sta Maroš Šefčovič in Willy Meyer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.2 zapisnika z dne 14.9.2011.


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

17. Čas za vprašanja Komisiji

Nova oblika dela

László Andor (član Komisije), Viviane Reding (podpredsednica Komisije) in Antonio Tajani (podpredsednik Komisije)

Predsedujoča je na kratko predstavila nov postopek, ki se nanaša na čas za vprašanja Komisiji.

Govorila je Mairead McGuinness o izbiri današnje teme (predsedujoča je razložila, da je bila ta tema izbrana ob soglasju Komisije, odobrila pa jo je konferenca predsednikov. V prihodnje bodo pri postopku odločanja sodelovale tudi politične skupine).

Viviane Reding in Antonio Tajani (podpredsednika Komisije) ter László Andor (član Komisije) so odgovorili na vprašanja, ki so jih postavili naslednji poslanci:

Raffaele Baldassarre, Alejandro Cercas, Sarah Ludford, Konstantinos Poupakis, Jutta Steinruck, Elizabeth Lynne, Indrek Tarand, Pablo Zalba Bidegain, Sylvana Rapti, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Damien Abad, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Amalia Sartori, Monika Smolková, Marian Harkin, Nikolaos Chountis, Seán Kelly, Carlo Fidanza, Richard Howitt, Elisabeth Schroedter in Csaba Őry.

Govoril je Hubert Pirker, ki je povzel pomisleke glede poteka časa za vprašanja (predsedujoča je to vzela na znanje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.15, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Isabelle DURANT
podpredsednica

18. Internacionalizacija evropskih malih in srednjih podjetij (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000185/2011), ki so ga postavili Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Catherine Bearder, Marielle De Sarnez in Jürgen Creutzmann v imenu skupine ALDE, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Othmar Karas, Daniel Caspary in Cristiana Muscardini v imenu skupine PPE ter Robert Sturdy v imenu skupine ECR Komisiji: Internacionalizacija evropskih majhnih in srednje velikih podjetij (B7-0430/2011)

Michael Theurer in Cristiana Muscardini sta predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Antonio Tajani (podpredsednik Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Othmar Karas v imenu skupine PPE, Gianluca Susta v imenu skupine S&D, Niccolò Rinaldi v imenu skupine ALDE, John Bufton v imenu skupine EFD, Daniel Caspary, Silvia-Adriana Ţicău, Claudio Morganti, Peter Šťastný in Paul Rübig.

Po postopku "catch the eye" so govorili Petru Constantin Luhan, Phil Prendergast, Janusz Władysław Zemke, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová in Jaroslav Paška.

Govoril je Antonio Tajani.

Razprava se je zaključila.


19. Strategija EU za brezdomstvo (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000153/2011), ki sta ga postavili Pervenche Berès in Karima Delli v imenu odbora EMPL Komisiji: Strategija EU za brezdomstvo (B7-0421/2011)

Karima Delli je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

László Andor (član Komisije) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Csaba Őry v imenu skupine PPE, Pervenche Berès v imenu skupine S&D, Elizabeth Lynne v imenu skupine ALDE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Ilda Figueiredo v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Sari Essayah, Frédéric Daerden, Paul Murphy, Anne Delvaux, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia-Adriana Ţicău, Kinga Göncz, Willy Meyer, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Monika Flašíková Beňová, Marie-Christine Vergiat, Regina Bastos, Íñigo Méndez de Vigo, Sylvana Rapti, Elisabeth Morin-Chartier, Silvia-Adriana Ţicău, Bogusław Sonik in Monika Smolková.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Rareş-Lucian Niculescu, Petru Constantin Luhan, Anna Záborská, Iosif Matula, Phil Prendergast, Elena Băsescu in Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Govoril je László Andor.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Pervenche Berès in Karima Delli v imenu odbora EMPL o strategiji EU za brezdomstvo (B7-0475/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 14.9.2011.


20. Celovit pristop k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2 (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000135/2011), ki so ga postavili Jo Leinen, Richard Seeber in Theodoros Skylakakis v imenu odbora ENVI Komisiji: Celovit pristop k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2 (B7-0418/2011)

Richard Seeber in Theodoros Skylakakis sta predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Connie Hedegaard (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor.

Govorili so Sophie Auconie v imenu skupine PPE, Claudiu Ciprian Tănăsescu v imenu skupine S&D, Chris Davies v imenu skupine ALDE, Satu Hassi v imenu skupine Verts/ALE, Elisabetta Gardini, Csaba Sándor Tabajdi, Riikka Manner, Bas Eickhout, Silvia-Adriana Ţicău in Michail Tremopoulos.

Po postopku "catch the eye" so govorili Iosif Matula, João Ferreira in Jaroslav Paška.

Govorila je Connie Hedegaard.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Richard Seeber in Theodoros Skylakakis v imenu odbora ENVI o celovitem pristopu k podnebju škodljivim antropogenim emisijam, ki niso emisije CO2 (B7-0474/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 14.9.2011.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 470.595/OJME).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.50.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov