Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2802(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0488/2011

Συζήτηση :

PV 15/09/2011 - 3
CRE 15/09/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2011 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0390

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

3. Θέση και δέσμευση της ΕΕ πριν από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Επιτροπής: Θέση και δέσμευση της ΕΕ πριν από τη συνάντηση υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Glenis Willmott, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Antonyia Parvanova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Αντιγόνη Παπαδοπούλου, Françoise Grossetête και Christa Klaß.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu και Rareş-Lucian Niculescu.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,
Linda McAvan και Glenis Willmott, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,
Michèle Rivasi και Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,
Marina Yannakoudakis και Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,
Marisa Matias, Bairbre de Brún και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θέση και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου των ΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών (B7-0488/2011

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη θέση και τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της συνεδρίασης υψηλού επιπέδου των ΗΕ σχετικά με την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών (B7-0489/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου