Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2755(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000180/2011 (B7-0429/2011)

Συζήτηση :

PV 15/09/2011 - 4
CRE 15/09/2011 - 4

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

4. Η πολιτική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-000180/2011) που κατέθεσε ο Herbert Reul, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς την Επιτροπή: Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν όψει της Παγκόσμιας Διάσκεψης Ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012 (WRC-12) (B7-0429/2011).

Ο Herbert Reul αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Silvia-Adriana Ţicău και Juozas Imbrasas.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Martin Kastler.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Herbert Reul, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της παγκόσμιας διάσκεψης ραδιοεπικοινωνιών της ITU που θα πραγματοποιηθεί το 2012 (WRC-12) (B7-0480/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.9.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου