Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.15 και επαναλαμβάνεται στις 12.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

5. Επιληψία (γραπτή δήλωση)
Πλήρη Πρακτικά

Η γραπτή δήλωση 0022/2011 την οποία υπέβαλαν οι βουλευτές Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner και Angelika Werthmann σχετικά με την επιληψία συγκέντρωσε στις 15 Σεπτεμβρίου 2011 τις υπογραφές της πλειοψηφίας των μελών του Σώματος και, κατά συνέπεια, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφοι 3 και 4, του Κανονισμού, θα διαβιβαστεί στους αποδέκτες της και θα δημοσιευθεί στα Κείμενα που Εγκρίθηκαν κατά την παρούσα συνεδρίαση (P7_TA(2011)0395), με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων στα Συνοπτικά Πρακτικά (βλ. παράρτημα 1).

Παρεμβαίνει η Angelika Werthmann.

°
° ° °

Παρεμβαίνει ο Konrad Szymański.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου