Показалец 
Протокол
PDF 278kWORD 251k
Четвъртък, 15 септември 2011 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Недостигът на храна в Източна Африка (разискване)
 3.Позиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания (разискване)
 4.Политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12) (разискване)
 5.Епилепсия (писмена декларация)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Препоръка до Съвета и Комисията относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (гласуване)
  
6.2.Положението в Либия (гласуване)
  
6.3.Положението в Либия (гласуване)
  
6.4.Преодоляване на различията между законодателството в областта на борбата срещу корупцията и действителността (гласуване)
  
6.5.Недостигът на храна в Източна Африка (гласуване)
  
6.6.Позиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания (гласуване)
  
6.7.Политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12) (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Позиция на Съвета на първо четене
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
11.1.Беларус: арест на Ales Bialatski, правозащитник
  
11.2.Судан: положението в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил
  
11.3.Еритрея: случаят Dawit Isaak
 12.Време за гласуване
  
12.1.Беларус: арест на Ales Bialatski, правозащитник (гласуване)
  
12.2.Судан: положението в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил (гласуване)
  
12.3.Еритрея: случаят Dawit Isaak (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Състав на комисиите и делегациите
 15.Решения относно някои документи
 16.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 17.Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента
 18.Внесени документи
 19.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 20.График на следващите заседания
 21.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Epilepsie (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Giles CHICHESTER
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.00 ч.


2. Недостигът на храна в Източна Африка (разискване)

Изявление на Комисията: Недостигът на храна в Източна Африка

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Michèle Striffler, от името на групата PPE, Thijs Berman, от името на групата S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Nirj Deva, от името на групата ECR, Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL, Fiorello Provera, от името на групата EFD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nirj Deva, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Nirj Deva, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Fiorello Provera, Eduard Kukan и Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness и Elena Băsescu.

Изказа се Cecilia Malmström.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, относно недостига на храна в Източна Африка (B7-0490/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu и Pino Arlacchi, от името на групата S&D, относно недостига на храна в Източна Африка (B7-0491/2011);

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно глада в Източна Африка (B7-0492/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram и Eduard Kukan, от името на групата PPE, относно глада в Източна Африка (B7-0493/2011);

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно глада в Източна Африка (B7-0494/2011);

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, относно глада в Източна Африка (B7-0495/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 15.9.2011.


3. Позиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания (разискване)

Изявление на Комисията: Позиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Simon Busuttil, от името на групата PPE, Glenis Willmott, от името на групата S&D, Антония Първанова, от името на групата ALDE, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête и Christa Klaß.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu и Rareş-Lucian Niculescu.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Антония Първанова, Sarah Ludford, Liam Aylward и Frédérique Ries, от името на групата ALDE,
Linda McAvan и Glenis Willmott, от името на групата S&D,
Michèle Rivasi и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,
Marina Yannakoudakis и Milan Cabrnoch, от името на групата ECR,
Marisa Matias, Bairbre de Brún и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, относно позицията и ангажимента на Европейския Съюз с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese и Simon Busuttil, от името на групата PPE, относно позицията и ангажимента на Европейския съюз с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола върху незаразните заболявания (B7-0489/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.6 от протокола от 15.9.2011.


4. Политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12) (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000180/2011) зададен от Herbert Reul, от името на комисията ITRE, към Комисията: Политическият подход на Европейския съюз към Световната конференция по радиосъобщения през 2012 година на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-12) (B7-0429/2011).

Herbert Reul разви въпроса, изискващ устен отговор.

Cecilia Malmström (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Gunnar Hökmark, от името на групата PPE, Catherine Trautmann, от името на групата S&D, и Lena Ek, от името на групата ALDE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

Изказаха се: Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Silvia-Adriana Ţicău и Juozas Imbrasas.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Martin Kastler.

Изказа се Cecilia Malmström.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Herbert Reul, от името на комисията ITRE, относно политическия подход на Европейския съюз към Световната конференция по радиосъобщения през 2012 г. на Международния съюз по далекосъобщения (WRC-12) (B7-0480/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.7 от протокола от 15.9.2011.


(Заседанието, прекъснато в 11.15 ч., бе възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

5. Епилепсия (писмена декларация)

Писмена декларация 0022/2011, внесена от членовете на Парламента Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner и Angelika Werthmann относно l'épilepsie, на 15 септември 2011 е подписана от мнозинството от членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от Правилника за дейността, ще бъде предадена на съответните адресати и ще бъде публикувана в Приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2011)0395), като имената на подписалите я ще бъдат посочени в протокола (вж. приложение 1).

Изказа се Angelika Werthmann.

°
° ° °

Изказа се Konrad Szymański.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Препоръка до Съвета и Комисията относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (гласуване)

Доклад съдържащ препоръките на Европейския парламент до Съвета, Комисията и Европейската служба за външна дейност относно преговорите по Споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова [2011/2079(INI)] Докладчик: Graham Watson (A7-0289/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0385)


6.2. Положението в Либия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 и B7-0518/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0513/2011

(за замяна на B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 и B7-0518/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Надежда Нейнски, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos и Anna Ibrisagic, от името на групата PPE,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Кристиан Вигенин, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb и Rosario Crocetta, от името на групата S&D,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells и Jelko Kacin, от името на групата ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2011)0386)


6.3. Положението в Либия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 и B7-0487/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0482/2011

(за замяна на B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 и B7-0487/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Надежда Нейнски, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun и Elena Băsescu, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Кристиан Вигенин, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon и Carmen Romero López, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott и Graham Watson, от името на групата ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel и François Alfonsi, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2011)0387)

(Предложението за резолюция B7-0484/2011 отпада.)


6.4. Преодоляване на различията между законодателството в областта на борбата срещу корупцията и действителността (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0481/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0388)

Изказвания

Martin Schulz, Franz Obermayr, Chris Davies и Jean-Paul Gauzès относно функционирането на устройствата за гласуване.


6.5. Недостигът на храна в Източна Африка (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 и B7-0495/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0490/2011

(за замяна на B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 и B7-0495/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan, Ioannis Kasoulides, Michael Gahler и Joachim Zeller, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Corina Creţu, Pino Arlacchi, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir и Vincent Peillon, от името на групата S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE,

Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR,

Liem Hoang Ngoc, Gabriele Zimmer и Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2011)0389)


6.6. Позиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0488/2011 и B7-0489/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0488/2011/rév

(за замяна на B7-0488/2011 и B7-0489/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese и Simon Busuttil, от името на групата PPE,

Linda McAvan и Glenis Willmott, от името на групата S&D,

Антония Първанова, Sarah Ludford, Liam Aylward и Frédérique Ries, от името на групата ALDE,

Michèle Rivasi и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Marina Yannakoudakis и Milan Cabrnoch, от името на групата ECR,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira и Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2011)0390)

Изказвания

Peter Liese, преди гласуването, за да направи уточнения относно списъка за гласуване.


6.7. Политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12) (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0480/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0391)


7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Положението в Либия - RC-B7-0513/2011

Tunne Kelam, Anna Záborská, Hannu Takkula, Mitro Repo, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall и Rui Tavares

Положението в Либия - RC-B7-0482/2011

Tunne Kelam, Mitro Repo, Paul Murphy и Adam Bielan

Преодоляване на различията между законодателството в областта на борбата срещу корупцията и действителността - B7-0481/2011

Anna Záborská, Peter Jahr, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik и Syed Kamall

Недостигът на храна в Източна Африка - RC-B7-0490/2011

Anna Záborská, Mitro Repo и Seán Kelly

Позиция и ангажимент на ЕС с оглед на срещата на високо равнище на ООН относно профилактиката и контрола на незаразните заболявания - RC-B7-0488/2011/rev

Anna Záborská и Seán Kelly

Политиката на Европейския съюз по отношение на Световната конференция по радиосъобщения, организирана от МСД през 2012 г. (WRC-12) - B7-0480/2011

Adam Bielan


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Konrad Szymański, Franz Obermayr и Norbert Glante уведоми, че поради технически причини не са могли да участват в гласуването по предложението за резолюция B7-0481/2011.


(Заседанието, прекъснато в 12.50 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


10. Позиция на Съвета на първо четене

Председателят обяви, на основание член 61, параграф 1 от Правилника за дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно:

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед приемането на решение на Европейския парламент и на Съвета за предприемане на действие от страна на Европейския съюз за Знака за европейско наследство (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : CULT.

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се произнесе, започва да тече от утре, 16 септември 2011.


11. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 2 от протокола от 13.9.2011)


11.1. Беларус: арест на Ales Bialatski, правозащитник

Предложения за резолюция B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 и B7-0500/2011

Изказа се Véronique De Keyser относно случая Rafah Nached, задържана в и безследно изчезнала в Сирия.

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, Leonidas Donskis и Cristian Dan Preda представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Csaba Sógor, от името на групата PPE, Mitro Repo, от името на групата S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki, Jiří Maštálka, който/която отговаря също така на два въпроса „синя карта“ Bernd Posselt и Cristian Dan Preda, et Krzysztof Lisek.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Seán Kelly, Jacek Saryusz-Wolski, Franz Obermayr, Sari Essayah, Bogusław Sonik и Michael Gahler.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 15.9.2011.


11.2. Судан: положението в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил

Предложения за резолюция B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 и B7-0508/2011

Charles Tannock, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland и Cristian Dan Preda представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Sari Essayah, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Seán Kelly и Joanna Senyszyn.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Albert Deß, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Corina Creţu, Bogusław Sonik, Mitro Repo и George Sabin Cutaş, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 15.9.2011.


11.3. Еритрея: случаят Dawit Isaak

Предложения за резолюция B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 и B7-0512/2011

Judith Sargentini, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ana Gomes, Olle Schmidt и Filip Kaczmarek представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Zuzana Roithová, от името на групата PPE, Corina Creţu, от името на групата S&D, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, и Elena Băsescu.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Seán Kelly, Anna Záborská, Mitro Repo, Gesine Meissner и Krzysztof Lisek.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказа се Charles Tannock.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.3 от протокола от 15.9.2011.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Беларус: арест на Ales Bialatski, правозащитник (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 и B7-0500/2011,

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0496/2011

(за замяна на B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 и B7-0500/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik и Gabriele Albertini, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Кристиан Вигенин и Marek Siwiec, от името на групата S&D,

Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells и Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE,

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle и Paweł Robert Kowal, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2011)0392)


12.2. Судан: положението в провинциите Южен Кордофан и Сини Нил (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 и B7-0508/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0501/2011

(за замяна на B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 и B7-0508/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Мария Неделчева, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik и Gabriele Albertini, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt и Patrice Tirolien, от името на групата S&D,

Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells и Niccolò Rinaldi, от името на групата ALDE,

Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2011)0393)


12.3. Еритрея: случаят Dawit Isaak (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 и B7-0512/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0505/2011

(за замяна на B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 и B7-0512/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Gabriele Albertini, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes и Marita Ulvskog, от името на групата S&D,

Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE,

Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR,

Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat и Elie Hoarau, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2011)0394)


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


14. Състав на комисиите и делегациите

По искане на групите ALDE и Verts/ALE Парламентът ратифицира следните назначения:

комисия EMPL: Andrea Zanoni на мястото на Vincenzo Iovine

комисия TRAN: Vincenzo Iovine на мястото на Andrea Zanoni

подкомисия SEDE: Tarja Cronberg на мястото на Ulrike Lunacek

подкомисия DROI: Rui Tavares

Делегация за връзки с Иран: Tarja Cronbergна мястото на Barbara Lochbihler

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Nicole Kiil-Nielsen на мястото на Yannick Jadot.


15. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива

комисия ITRE

- Електронното управление като движеща сила за изграждането на конкурентоспособен единен цифров пазар (2011/2178(INI))
(подпомагаща: CULT, ENVI, EMPL, JURI, LIBE, IMCO, REGI)

комисия PETI

- Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС (2011/2182(INI))
(подпомагаща: FEMM, AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, TRAN)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 42 от Правилника за дейността)

комисия JURI

- Система от юрисдикции за разрешаване на патентни спорове (2011/2176(INI))
(подпомагаща: AFCO, ITRE)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

комисия AFET

- Въздействието на финансовата криза върху сектора на отбраната в държавите-членки на ЕС (2011/2177(INI))
(подпомагаща: ITRE)

- Преразглеждане на Европейската политика за съседство (2011/2157(INI))
(подпомагаща: AFCO, DEVE, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, REGI)

комисия AGRI

- Как да се избегне разхищаването на храни: стратегии за по-ефективна хранителна верига в ЕС (2011/2175(INI))
(подпомагаща: ENVI, EMPL, IMCO)

комисия CONT

- Защита на финансовите интереси на Европейските общности - Борба срещу измамите - Годишен доклад за 2010 г. (2011/2154(INI))
(подпомагаща: REGI)

комисия CULT

- Приносът на европейските институции за консолидацията и напредъка в рамките на процеса от Болоня (2011/2180(INI))
(подпомагаща: ITRE, IMCO)

комисия IMCO

- Индекс на вътрешния пазар (2011/2155(INI))
(подпомагаща: ITRE)

комисия JURI

- Рамка за корпоративно управление за европейските дружества (2011/2181(INI))
(подпомагаща: FEMM, EMPL, ITRE, ECON, IMCO)

комисия REGI

- Развитие на макрорегионалните стратегии на ЕС: практики и перспективи, по-специално в Средиземноморието (2011/2179(INI))
(подпомагаща: CULT)

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 119 от Правилника за дейността)

комисия ECON

- Годишен доклад на ЕЦБ за 2010 г. (2011/2156(INI))

Асоциирани комисии

комисия ENVI

- Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (2011/2095(INI))
(подпомагаща: AGRI, IMCO, TRAN, REGI)
Асоциирани комисии ENVI, ITRE
(Съгласно решение на Председателския съвет от 08.09.2011)

Сезиране на комисии

комисия INTA

- Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (2011/2133(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: INTA

- Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (2011/2132(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: INTA

комисия AFET

- Търговия за промяна: Търговската и инвестиционна стратегия на ЕС за Южното Средиземноморие след революциите на Арабската пролет (2011/2113(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: AFET, EMPL, ITRE

- Зелена книга: От предизвикателствата към възможностите — изграждане на обща стратегическа рамка за финансиране на научните изследвания и иновациите в ЕС (2011/2107(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, LIBE, IMCO, REGI

комисия AFCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Статута на Съда на Европейския съюз (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: AFCO

комисия EMPL

- Компетентност, признаване и изпълнение на решения в областта на гражданското и търговското право (Преработка) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща: EMPL

комисия JURI

- Право на достъп до адвокат в рамките на наказателните производства и право на общуване след ареста (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща: JURI

Изменение на Правилника за дейността (член 212 от Правилника за дейността).

комисия AFCO

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Amendment to Rules of Procedure regarding code of conduct for Members of the European Parliament in respect of financial interests and conflicts of interest (2011/2174(REG))

- Изменение на член 48, параграф 2 от Правилника за дейността на Европейския парламент относно докладите по собствена инициатива (2011/2168(REG))


16. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

389

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

276

0018/2011

Martin Ehrenhauser

39

0019/2011

Andreas Mölzer

33

0020/2011

Peter Skinner

107

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

315

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

156

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

64

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

347

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

223

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

165

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

108

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

125

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

39

0031/2011

Giovanni Collino

15

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

72

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

47

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

48

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

93

0036/2011

Valdemar Tomaševski

18

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

68

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

26


17. Действия, предприети вследствие на резолюции на Парламента

Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на резолюциите на Парламента, приети по време на първата и втората месечна сесия през март 2011 г., е на разположение на сайта Séance en direct.


18. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1760/2000 по отношение на електронната идентификация на едър рогат добитък и за заличаване на разпоредбите относно доброволното етикетиране на говеждо месо (COM(2011)0525 - C7-0227/2011 - 2011/0229(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 64/432/ЕИО по отношение на компютърните бази данни, които са част от мрежите за надзор в държавите-членки (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определянето, описанието, представянето, етикетирането и закрилата на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

подпомагаща :

AGRI, IMCO

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите-членки и трети държави в областта на енергетиката (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

AFET, INTA

- Предложение за решение на Cъвета за сключването на Споразумението за доброволно партньорство между Европейския съюз и Република Либерия за прилагане на законодателството в областта на горите, управлението и търговията с продукти от дървен материал, внасяни в Европейския съюз (11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

DEVE, ENVI

- Предложение за решение на Cъвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Индонезия относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE))

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Проект за коригиращ бюджет № 4 към общия бюджет за 2011 г.: позиция на Съвета от 12 септември 2011 г. (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Проект за коригиращ бюджет № 5 към общия бюджет за 2011 г.: позиция на Съвета от 12 септември 2011 г. (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 33/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0076/2011 - C7-0245/2011 - 2011/2183(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2008/106/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималното ниво на обучение на морските лица (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

EMPL


19. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


20. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят от 26 септември 2011 г. до 29 септември 2011 г.


21. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.40 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kozlík, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Epilepsie (писмена декларация)

Писмена декларация 0022/2011, внесена от членовете на ЕП Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner и Angelika Werthmann, относно епилепсията (точка 5 от протокола от 15.9.2011) и (P7_TA(2011)0395), подписана от 459 членове на ЕП:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност