Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 246kWORD 218k
Torstai 15. syyskuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Itä-Afrikan nälänhätä (keskustelu)
 3.EU:n kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä (keskustelu)
 4.EU:n poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (keskustelu)
 5.Epilepsia (kirjallinen kannanotto)
 6.Äänestykset
  6.1.EU:n ja Moldovan välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut (äänestys)
  6.2.Libyan tilanne (äänestys)
  6.3.Syyrian tilanne (äänestys)
  6.4.Korruptionvastaisen lainsäädännön ja todellisuuden välisen kuilun kurominen umpeen (äänestys)
  6.5.Itä-Afrikan nälänhätä (äänestys)
  6.6.EU:n kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä (äänestys)
  6.7.EU:n poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta
 11.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)
  11.1.Valko-Venäjä: ihmisoikeusaktivisti Ales Bialatskin pidätys
  11.2.Sudan: tilanne Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin osavaltiossa
  11.3.Eritrea: Dawit Isaakin tapaus
 12.Äänestykset
  12.1.Valko-Venäjä: ihmisoikeusaktivisti Ales Bialatskin pidätys (äänestys)
  12.2.Sudan: tilanne Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin osavaltiossa (äänestys)
  12.3.Eritrea: Dawit Isaakin tapaus (äänestys)
 13.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 14.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 15.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 16.Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)
 17.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 18.Vastaanotetut asiakirjat
 19.Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen
 20.Seuraavien istuntojen aikataulu
 21.Istuntokauden keskeyttäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Epilepsia (kirjallinen kannanotto)


Puhetta johti
varapuhemies Giles CHICHESTER

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Itä-Afrikan nälänhätä (keskustelu)

Komission julkilausuma: Itä-Afrikan nälänhätä

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Michèle Striffler PPE-ryhmän puolesta, Thijs Berman S&D-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nirj Deva ECR-ryhmän puolesta, Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fiorello Provera EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nirj Deva, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Fiorello Provera, Eduard Kukan ja Cristian Dan Preda.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness ja Elena Băsescu.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta Itä-Afrikan nälänhädästä (B7-0490/2011)

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu ja Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta Itä-Afrikan nälänhädästä (B7-0491/2011)

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta Itä-Afrikan nälänhädästä (B7-0492/2011)

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram ja Eduard Kukan PPE-ryhmän puolesta Itä-Afrikan nälänhädästä (B7-0493/2011)

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Itä-Afrikan nälänhädästä (B7-0494/2011)

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta Itä-Afrikan nälänhädästä (B7-0495/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2011, kohta 6.5.


3. EU:n kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta, Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête ja Christa Klaß.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu ja Rareş-Lucian Niculescu.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta,
Linda McAvan ja Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta,
Michèle Rivasi ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta,
Marina Yannakoudakis ja Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta,
Marisa Matias, Bairbre de Brún ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta Euroopan unionin kannasta ja ennakkositoutumisesta tarttumattomien tautien ehkäisyä ja valvontaa käsittelevään YK:n korkean tason kokoukseen (B7-0488/2011)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta Euroopan unionin kannasta ja ennakkositoutumisesta tarttumattomien tautien ehkäisyä ja valvontaa käsittelevään YK:n korkean tason kokoukseen (B7-0489/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2011, kohta 6.6.


4. EU:n poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000180/2011) Herbert Reul ITRE-valiokunnan puolesta komissiolle: Euroopan unionin poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (WRC-12) (B7-0429/2011)

Herbert Reul esitteli suullisen kysymyksen.

Cecilia Malmström (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Catherine Trautmann S&D-ryhmän puolesta ja Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Silvia-Adriana Ţicău ja Juozas Imbrasas.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Martin Kastler.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Herbert Reul ITRE-valiokunnan puolesta Euroopan unionin poliittisesta lähestymistavasta ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (WRC-12) (B7-0480/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2011, kohta 6.7.


(Istunto keskeytettiin klo 11.15 ja sitä jatkettiin klo 12.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

5. Epilepsia (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0022/2011 epilepsiaan, jonka Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner ja Angelika Werthmann ovat jättäneet käsiteltäväksi, on 15. syyskuuta 2011 saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille, ja se julkaistaan tämän istunnon hyväksytyissä teksteissä (P7_TA(2011)0395) Allekirjoittajien nimet julkaistaan pöytäkirjassa (ks. liite 1).

Angelika Werthmann käytti puheenvuoron.

°
° ° °

Konrad Szymański käytti puheenvuoron.


6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. EU:n ja Moldovan välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut (äänestys)

Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Moldovan tasavallan välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluista [2011/2079(INI)] Esittelijä: Graham Watson (A7-0289/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0385)


6.2. Libyan tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 ja B7-0518/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0513/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 ja B7-0518/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos ja Anna Ibrisagic PPE-ryhmän puolesta

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb ja Rosario Crocetta S&D-ryhmän puolesta

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells ja Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta

Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński ja Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0386)


6.3. Syyrian tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 ja B7-0487/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0482/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 ja B7-0487/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun ja Elena Băsescu PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon ja Carmen Romero López S&D-ryhmän puolesta

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott ja Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel ja François Alfonsi Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0387)

(Päätöslauselmaesitys B7-0484/2011 raukesi.)


6.4. Korruptionvastaisen lainsäädännön ja todellisuuden välisen kuilun kurominen umpeen (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0481/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0388)

Puheenvuorot:

Martin Schulz, Franz Obermayr, Chris Davies ja Jean-Paul Gauzès äänestyskoneiden toiminnasta.


6.5. Itä-Afrikan nälänhätä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 ja B7-0495/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0490/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 ja B7-0495/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan, Ioannis Kasoulides, Michael Gahler ja Joachim Zeller PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Corina Creţu, Pino Arlacchi, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir ja Vincent Peillon S&D-ryhmän puolesta

Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta

Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta

Liem Hoang Ngoc, Gabriele Zimmer ja Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0389)


6.6. EU:n kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0488/2011 ja B7-0489/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0488/2011/rév

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0488/2011 ja B7-0489/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta

Linda McAvan ja Glenis Willmott S&D-ryhmän puolesta

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward ja Frédérique Ries ALDE-ryhmän puolesta

Michèle Rivasi ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Marina Yannakoudakis ja Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira ja Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0390)

Puheenvuorot:

Peter Liese, joka teki ennen äänestystä täsmennyksiä äänestyslistaan.


6.7. EU:n poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0480/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0391)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Libyan tilanne - RC-B7-0513/2011

Tunne Kelam, Anna Záborská, Hannu Takkula, Mitro Repo, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall ja Rui Tavares

Syyrian tilanne - RC-B7-0482/2011

Tunne Kelam, Mitro Repo, Paul Murphy ja Adam Bielan

Korruptionvastaisen lainsäädännön ja todellisuuden välisen kuilun kurominen umpeen - B7-0481/2011

Anna Záborská, Peter Jahr, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik ja Syed Kamall

Itä-Afrikan nälänhätä - RC-B7-0490/2011

Anna Záborská, Mitro Repo ja Seán Kelly

EU:n kanta ja sitoutuminen YK:n tarttumattomien tautien ehkäisyä ja torjuntaa käsittelevän korkean tason kokouksen edellä - RC-B7-0488/2011/rev

Anna Záborská ja Seán Kelly

EU:n poliittinen lähestymistapa ITU:n järjestämässä maailman radioviestintäkonferenssissa 2012 - B7-0480/2011

Adam Bielan


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Konrad Szymański, Franz Obermayr ja Norbert Glante ilmoittivat, että he eivät voineet teknisten syiden vuoksi osallistua päätöslauselmasta B7-0481/2011 toimitettuun äänestykseen.


(Istunto keskeytettiin klo 12.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta

Puhemies ilmoitti työjärjestyksen 61 artiklan 1 kohdan mukaisesti vastaanottaneensa seuraavan neuvoston kannan, sen vahvistamiseen johtaneet perusteet ja komission kannan:

- Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistama kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen antamiseksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevan Euroopan unionin toimen perustamisesta (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: CULT.

Kolmen kuukauden määräaika, jonka kuluessa parlamentti antaa lausuntonsa, alkaa näin ollen huomisesta 16. syyskuuta 2011.


11. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 13.9.2011, kohta 2)


11.1. Valko-Venäjä: ihmisoikeusaktivisti Ales Bialatskin pidätys

Päätöslauselmaesitykset B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 ja B7-0500/2011

Véronique De Keyser käytti puheenvuoron ottaakseen esille Syyriassa pidätetyn ja kadonneen Rafah Nachedin tapauksen.

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, Leonidas Donskis ja Cristian Dan Preda esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Csaba Sógor PPE-ryhmän puolesta, Mitro Repo S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki, Jiří Maštálka, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt ja Cristian Dan Preda, ja Krzysztof Lisek.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Seán Kelly, Jacek Saryusz-Wolski, Franz Obermayr, Sari Essayah, Bogusław Sonik ja Michael Gahler.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2011, kohta 12.1.


11.2. Sudan: tilanne Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin osavaltiossa

Päätöslauselmaesitykset B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 ja B7-0508/2011

Charles Tannock, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland ja Cristian Dan Preda esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Sari Essayah PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Seán Kelly ja Joanna Senyszyn.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Albert Deß, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Corina Creţu, Bogusław Sonik, Mitro Repo ja George Sabin Cutaş, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2011, kohta 12.2.


11.3. Eritrea: Dawit Isaakin tapaus

Päätöslauselmaesitykset B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 ja B7-0512/2011

Judith Sargentini, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ana Gomes, Olle Schmidt ja Filip Kaczmarek esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Zuzana Roithová PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta ja Elena Băsescu.

Seuraavat jäsenet käyttivät puheenvuoron "catch the eye" -menettelyn mukaisesti: Seán Kelly, Anna Záborská, Mitro Repo, Gesine Meissner ja Krzysztof Lisek.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Charles Tannock käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.9.2011, kohta 12.3.


12. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


12.1. Valko-Venäjä: ihmisoikeusaktivisti Ales Bialatskin pidätys (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 ja B7-0500/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0496/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 ja B7-0500/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik ja Gabriele Albertini PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin ja Marek Siwiec S&D-ryhmän puolesta

Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells ja Anneli Jäätteenmäki ALDE-ryhmän puolesta

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle ja Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0392)


12.2. Sudan: tilanne Etelä-Kordofanissa ja Sinisen Niilin osavaltiossa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 ja B7-0508/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0501/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 ja B7-0508/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik ja Gabriele Albertini PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt ja Patrice Tirolien S&D-ryhmän puolesta

Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells ja Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta

Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0393)


12.3. Eritrea: Dawit Isaakin tapaus (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 ja B7-0512/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0505/2011

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 ja B7-0512/2011):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Gabriele Albertini PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Ana Gomes ja Marita Ulvskog S&D-ryhmän puolesta

Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano ja Ramon Tremosa i Balcells ALDE-ryhmän puolesta

Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ja Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta

Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat ja Elie Hoarau GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0394).


13. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


14. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Parlamentti vahvisti ALDE- ja Verts/ALE-ryhmien pyynnöstä seuraavat nimitykset:

EMPL-valiokunta: Andrea Zanoni Vincenzo Iovinen tilalle

TRAN-valiokunta: Vincenzo Iovine Andrea Zanonin tilalle

SEDE-alivaliokunta: Tarja Cronberg Ulrike Lunacekin tilalle

DROI-alivaliokunta: Rui Tavares

Suhteista Iraniin vastaava valtuuskunta: Tarja Cronberg Barbara Lochbihlerin tilalle

Valtuuskunta AKT:n ja EU:n yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa: Nicole Kiil-Nielsen Yannick Jadot'n tilalle.


15. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä

ITRE-valiokunta

- Kilpailukykyiset digitaaliset sisämarkkinat - kärjessä sähköiset viranomaispalvelut (2011/2178(INI))
(lausuntoa varten: CULT, ENVI, EMPL, JURI, LIBE, IMCO, REGI)

PETI-valiokunta

- Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010: Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen (2011/2182(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, TRAN)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 42 artikla)

JURI-valiokunta

- Patentteihin liittyvien riita-asioiden oikeusjärjestelmä (2011/2176(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, ITRE)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 48 artikla)

AFET-valiokunta

- Rahoituskriisin vaikutus puolustusalaan EU:n jäsenvaltioissa (2011/2177(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

- Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelu (2011/2157(INI))
(lausuntoa varten: AFCO, DEVE, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, REGI)

AGRI-valiokunta

- Kuinka välttää elintarvikehävikki: tehokkaampaa elintarvikeketjua EU:ssa koskevat strategiat (2011/2175(INI))
(lausuntoa varten: ENVI, EMPL, IMCO)

CONT-valiokunta

- Yhteisöjen taloudellisten etujen suojeleminen – Petostentorjunta – Vuosikertomus 2010 (2011/2154(INI))
(lausuntoa varten: REGI)

CULT-valiokunta

- Euroopan unionin toimielinten panos Bolognan prosessin lujittumiseen ja edistymiseen (2011/2180(INI))
(lausuntoa varten: ITRE, IMCO)

IMCO-valiokunta

- Sisämarkkinoiden tulostaulu (2011/2155(INI))
(lausuntoa varten: ITRE)

JURI-valiokunta

- EU:n yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva kehys (2011/2181(INI))
(lausuntoa varten: FEMM, EMPL, ITRE, ECON, IMCO)

REGI-valiokunta

- EU:n makroaluestrategioiden kehitys: nykyiset käytännöt ja tulevaisuudennäkymät, erityisesti Välimerellä (2011/2179(INI))
(lausuntoa varten: CULT)

Päätös laatia valiokunta-aloitteisia mietintöjä (työjärjestyksen 119 artikla)

ECON-valiokunta

- EKP:n vuosikertomus 2010 (2011/2156(INI))

Valiokuntien yhteistyömenettely

ENVI-valiokunta

- Etenemissuunnitelma siirtymiseksi kilpailukykyiseen vähähiiliseen talouteen vuonna 2050 (2011/2095(INI))
(lausuntoa varten: AGRI, IMCO, TRAN, REGI)
Valiokuntien yhteistyömenettely ENVI, ITRE
(puheenjohtajakokouksen päätös 8.9.2011)

Valiokuntaan lähettäminen

INTA-valiokunta

- Suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksesta (2011/2133(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: INTA

- Suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta (2011/2132(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AFET
lausuntoa varten: INTA

AFET-valiokunta

- Kauppa muutoksen välineenä: EU:n kauppa- ja investointistrategia eteläisen Välimeren aluetta varten arabimaiden kevään vallankumousten jälkeen (2011/2113(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: INTA
lausuntoa varten: AFET, EMPL, ITRE

- Vihreä kirja: Haasteista mahdollisuuksiin: yhteinen strategiakehys EU:n tutkimus- ja innovointirahoitukselle (2011/2107(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE
lausuntoa varten: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, LIBE, IMCO, REGI

AFCO-valiokunta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön muuttamisesta (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: AFCO

EMPL-valiokunta

- Tuomioistuimen toimivalta sekä tuomioiden tunnustaminen ja täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeuden alalla (uudelleenlaadittu toisinto) (KOM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: EMPL

JURI-valiokunta

- Oikeus asianajajaan rikosoikeudellisissa menettelyissä ja oikeus yhteydenottoon pidätyksen jälkeen (KOM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: LIBE
lausuntoa varten: JURI

Työjärjestyksen muuttaminen (työjärjestyksen 212 artikla)

AFCO-valiokunta

- Tämä otsikko ei ole tällä hetkellä saatavilla kaikilla kielillä. Amendment to Rules of Procedure regarding code of conduct for Members of the European Parliament in respect of financial interests and conflicts of interest (2011/2174(REG))

- Valiokunta-aloitteisia mietintöjä koskevan parlamentin työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan muuttaminen (2011/2168(REG))


16. Luetteloon kirjatut kirjalliset kannanotot (työjärjestyksen 123 artikla)

Luetteloon kirjattujen kirjallisten kannanottojen saamien allekirjoitusten lukumäärä (työjärjestyksen 123 artiklan 3 kohta):

Asiakirjan numero

Laatija

Allekirjoituksia

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

389

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

276

0018/2011

Martin Ehrenhauser

39

0019/2011

Andreas Mölzer

33

0020/2011

Peter Skinner

107

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

315

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

156

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

64

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

347

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

223

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

165

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

108

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

125

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

39

0031/2011

Giovanni Collino

15

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

72

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

47

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

48

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

93

0036/2011

Valdemar Tomaševski

18

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

68

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

26


17. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin maaliskuun I ja II 2011 istuntojaksojen aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


18. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1760/2000 muuttamisesta naudanlihan vapaaehtoista merkitsemistä koskevien säännösten poistamisen ja nautaeläinten elektronisen tunnistamisen osalta (KOM(2011)0525 - C7-0227/2011 - 2011/0229(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 64/432/ETY muuttamisesta jäsenvaltioiden valvontaverkostoihin kuuluvien atk-pohjaisten tietokantojen osalta (KOM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maustettujen viinituotteiden määritelmästä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojasta (KOM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

AGRI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi energian alalla tehtyjä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden hallitustenvälisiä sopimuksia koskevan tietojenvaihtomekanismin perustamisesta (KOM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

AFET, INTA

- Ehdotus neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Liberian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

DEVE, ENVI

- Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen tekemisestä (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Lisätalousarvioesitys nro 4 varainhoitovuoden 2011 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 12. syyskuuta 2011 (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 5 varainhoitovuoden 2011 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 12. syyskuuta 2011 (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Määrärahasiirtoesitys DEC 33/2011 - Pääluokka III – Komissio (N7-0076/2011 - C7-0245/2011 - 2011/2183(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/106/EY muuttamisesta (KOM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

lausuntoa varten:

EMPL


19. Tämän istuntojakson aikana hyväksyttyjen tekstien edelleen välittäminen

Työjärjestyksen 179 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämän istunnon pöytäkirja annetaan parlamentin hyväksyttäväksi seuraavan istunnon alussa.

Hyväksytyt tekstit toimitetaan parlamentin hyväksynnällä asianomaisille tahoille.


20. Seuraavien istuntojen aikataulu

Seuraavat istunnot pidetään 26. syyskuuta 2011 - 29. syyskuuta 2011.


21. Istuntokauden keskeyttäminen

Euroopan parlamentin istuntokausi julistettiin keskeytetyksi.

Istunto päättyi klo 16.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka


Liite 1 - Epilepsia (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0022/2011 epilepsiaan, jonka Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner ja Angelika Werthmann ovat jättäneet käsiteltäväksi (istunnon pöytäkirja 15.9.2011, kohta 5, ja P7_TA(2011)0395), on saanut seuraavien 459 jäsenen allekirjoitukset:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö