Indekss 
Protokols
PDF 256kWORD 241k
Ceturtdiena, 2011. gada 15. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Bads Austrumāfrikā (debates)
 3.ES nostāja un saistības pirms ANO augsta līmeņa sanāksmes par nelipīgu slimību profilaksi un kontroli (debates)
 4.Eiropas Savienības politiskā nostāja Starptautiskās Telekomunikāciju savienības 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (debates)
 5.Epilepsija (rakstiska deklarācija)
 6.Balsošanas laiks
  6.1.Sarunas par ES un Moldovas asociācijas nolīgumu (balsošana)
  6.2.Stāvoklis Lībijā (balsošana)
  6.3.Stāvoklis Sīrijā (balsošana)
  6.4.Neatbilstības novēršana starp tiesību aktiem un realitāti korupcijas apkarošanas jomā (balsošana)
  6.5.Bads Austrumāfrikā (balsošana)
  6.6.ES nostāja un saistības pirms ANO augsta līmeņa sanāksmes par nelipīgu slimību profilaksi un kontroli (balsošana)
  6.7.Eiropas Savienības politiskā nostāja Starptautiskās Telekomunikāciju savienības 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Padomes nostāja pirmajā lasījumā
 11.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  11.1.Baltkrievija - cilvēktiesību aizstāvja Ales Bialatski aizturēšana
  11.2.Sudāna - situācija Dienvidkordofānas un Zilās Nīlas pavalstīs
  11.3.Eritreja - Isaak Dawit lieta
 12.Balsošanas laiks
  12.1.Baltkrievija - cilvēktiesību aizstāvja Ales Bialatski aizturēšana (balsošana)
  12.2.Sudāna - situācija Dienvidkordofānas un Zilās Nīlas pavalstīs (balsošana)
  12.3.Eritreja - Isaak Dawit lieta (balsošana)
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Komiteju un delegāciju sastāvs
 15.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 16.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 17.Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi
 18.Dokumentu iesniegšana
 19.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 20.Nākamo sēžu datumi
 21.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums - Epilepsija (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Giles CHICHESTER
Priekšsēdētāja vietnieks

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.00.


2. Bads Austrumāfrikā (debates)

Komisijas paziņojums: Bads Austrumāfrikā.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Michèle Striffler PPE grupas vārdā, Thijs Berman S&D grupas vārdā, Charles Goerens ALDE grupas vārdā, Eva Joly Verts/ALE grupas vārdā, Nirj Deva ECR grupas vārdā, Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā, Fiorello Provera EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nirj Deva, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nirj Deva, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Fiorello Provera, Eduard Kukan un Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness un Elena Băsescu.

Uzstājās Cecilia Malmström.

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan un Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā - par badu Austrumāfrikā (B7-0490/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu un Pino Arlacchi S&D grupas vārdā - par badu Austrumāfrikā (B7-0491/2011);

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā - par badu Austrumāfrikā (B7-0492/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram un Eduard Kukan PPE grupas vārdā - par badu Austrumāfrikā (B7-0493/2011);

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā - par badu Austrumāfrikā (B7-0494/2011);

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer un Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā - par badu Austrumāfrikā (B7-0495/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. septembra protokola 6.5. punkts.


3. ES nostāja un saistības pirms ANO augsta līmeņa sanāksmes par nelipīgu slimību profilaksi un kontroli (debates)

Komisijas paziņojums: ES nostāja un saistības pirms ANO augsta līmeņa sanāksmes par nelipīgu slimību profilaksi un kontroli.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Simon Busuttil PPE grupas vārdā, Glenis Willmott S&D grupas vārdā, Antonyia Parvanova ALDE grupas vārdā, Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête un Christa Klaß.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu un Rareş-Lucian Niculescu.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā,
Linda McAvan un Glenis Willmott S&D grupas vārdā,
Michèle Rivasi un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,
Marina Yannakoudakis un Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā,
Marisa Matias, Bairbre de Brún un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā - par Eiropas Savienības nostāju un apņemšanos, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas augsta līmeņa sanāksmei par neinfekcijas slimību profilaksi un kontroli (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese un Simon Busuttil PPE grupas vārdā - par Eiropas Savienības nostāju un apņemšanos, gatavojoties Apvienoto Nāciju Organizācijas augsta līmeņa sanāksmei par neinfekcijas slimību profilaksi un kontroli (B7-0489/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. septembra protokola 6.6. punkts.


4. Eiropas Savienības politiskā nostāja Starptautiskās Telekomunikāciju savienības 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000180/2011) un kuru uzdeva Herbert Reul ITRE komitejas vārdā Komisijai: Eiropas Savienības politiskā nostāja ITU 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (PRK-12) (B7-0429/2011).

Herbert Reul izvērsa jautājumu, uz kuru jāatbild mutiski.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) atbildēja uz mutisko jautājumu.

Uzstājās Gunnar Hökmark PPE grupas vārdā, Catherine Trautmann S&D grupas vārdā un Lena Ek ALDE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Philippe Lamberts Verts/ALE grupas vārdā, Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Silvia-Adriana Ţicău un Juozas Imbrasas.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Martin Kastler.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Herbert Reul ITRE komitejas vārdā par Eiropas Savienības politisko nostāju ITU 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (PRK–12) (B7-0480/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. septembra protokola 6.7. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.15 un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

5. Epilepsija (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0022/2011 par epilepsiju, kuru iesniedza Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner un Angelika Werthmann, 2011. gada 15. septembrī ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, protokolā norādot parakstītāju vārdus (sk. 1. pielikumu), publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA-PROV(2011)0395).

Uzstājās Angelika Werthmann.

°
° ° °

Uzstājās Konrad Szymański.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. Sarunas par ES un Moldovas asociācijas nolīgumu (balsošana)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Padomei, Komisijai un EĀDD par sarunām par Eiropas Savienības un Moldovas asociācijas nolīgumu [2011/2079(INI)] Referents: Graham Watson (A7-0289/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0385).


6.2. Stāvoklis Lībijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 un B7-0518/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0513/2011

(aizstāj B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 un B7-0518/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos un Anna Ibrisagic PPE grupas vārdā,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb un Rosario Crocetta S&D grupas vārdā,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells un Jelko Kacin ALDE grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0386).


6.3. Stāvoklis Sīrijā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 un B7-0487/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0482/2011

(aizstāj B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 un B7-0487/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun un Elena Băsescu PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon un Carmen Romero López S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott un Graham Watson ALDE grupas vārdā,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel un François Alfonsi Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan un Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0387).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0484/2011 vairs nav spēkā.)


6.4. Neatbilstības novēršana starp tiesību aktiem un realitāti korupcijas apkarošanas jomā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0481/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0388).

Uzstāšanās

Martin Schulz, Franz Obermayr, Chris Davies un Jean-Paul Gauzès par balsošanas iekārtu darbību.


6.5. Bads Austrumāfrikā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 un B7-0495/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0490/2011

(aizstāj B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 un B7-0495/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan, Ioannis Kasoulides, Michael Gahler un Joachim Zeller PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Corina Creţu, Pino Arlacchi, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir un Vincent Peillon S&D grupas vārdā,

Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā,

Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini un Jean Lambert Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan un Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā,

Liem Hoang Ngoc, Gabriele Zimmer un Cornelia Ernst GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0389).


6.6. ES nostāja un saistības pirms ANO augsta līmeņa sanāksmes par nelipīgu slimību profilaksi un kontroli (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0488/2011 un B7-0489/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0488/2011/rév

(aizstāj B7-0488/2011 un B7-0489/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese un Simon Busuttil PPE grupas vārdā,

Linda McAvan un Glenis Willmott S&D grupas vārdā,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā,

Michèle Rivasi un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Marina Yannakoudakis un Milan Cabrnoch ECR grupas vārdā,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira un Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0390).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas Peter Liese sniedza precizējumus par balsošanas sarakstu.


6.7. Eiropas Savienības politiskā nostāja Starptautiskās Telekomunikāciju savienības 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0480/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0391).


7. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Stāvoklis Lībijā - RC-B7-0513/2011

Tunne Kelam, Anna Záborská, Hannu Takkula, Mitro Repo, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall un Rui Tavares

Stāvoklis Sīrijā - RC-B7-0482/2011

Tunne Kelam, Mitro Repo, Paul Murphy un Adam Bielan

Neatbilstības novēršana starp tiesību aktiem un realitāti korupcijas apkarošanas jomā - B7-0481/2011

Anna Záborská, Peter Jahr, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik un Syed Kamall

Bads Austrumāfrikā - RC-B7-0490/2011

Anna Záborská, Mitro Repo un Seán Kelly

ES nostāja un saistības pirms ANO augsta līmeņa sanāksmes par nelipīgu slimību profilaksi un kontroli - RC-B7-0488/2011/rev

Anna Záborská un Seán Kelly

Eiropas Savienības politiskā nostāja Starptautiskās Telekomunikāciju savienības 2012. gada Pasaules radiosakaru konferencē - B7-0480/2011

Adam Bielan


8. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Konrad Szymański, Franz Obermayr un Norbert Glante ir paziņojuši, ka viņi tehnisku iemeslu dēļ nav varējuši piedalīties balsošanā par rezolūcijas priekšlikumu B7-0481/2011.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.50 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Padomes nostāja pirmajā lasījumā

Saskaņā ar Reglamenta 61. panta 1. punktu sēdes vadītājs paziņoja, ka ir saņemta turpmāk minētā Padomes nostāja kopā ar pamatojumu par tās pieņemšanu, kā arī Komisijas nostāja.

- Padomes nostāja pirmajā lasījumā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumu, ar ko nosaka Eiropas Savienības rīcību attiecībā uz Eiropas mantojuma zīmi (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: CULT.

Trīs mēnešu termiņš, lai Parlaments pieņemtu savu nostāju, sākas rītdien, 2011. gada 16. septembrī.


11. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2011. gada 13. septembra protokola 2. punktā.)


11.1. Baltkrievija - cilvēktiesību aizstāvja Ales Bialatski aizturēšana

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 un B7-0500/2011.

Uzstājās Véronique De Keyser, minot Rafah Nached gadījumu, kura Sīrijā tika aizturēta un ir pazudusi bez vēsts.

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, Leonidas Donskis un Cristian Dan Preda iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Mitro Repo S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki, Jiří Maštálka, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Bernd Posselt un Cristian Dan Preda, un Krzysztof Lisek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Jacek Saryusz-Wolski, Franz Obermayr, Sari Essayah, Bogusław Sonik un Michael Gahler.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. septembra protokola 12.1. punkts.


11.2. Sudāna - situācija Dienvidkordofānas un Zilās Nīlas pavalstīs

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 un B7-0508/2011.

Charles Tannock, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland un Cristian Dan Preda iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Sari Essayah PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Seán Kelly un Joanna Senyszyn.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Albert Deß, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Corina Creţu, Bogusław Sonik, Mitro Repo un George Sabin Cutaş, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Bernd Posselt.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. septembra protokola 12.2. punkts.


11.3. Eritreja - Isaak Dawit lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 un B7-0512/2011.

Judith Sargentini, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ana Gomes, Olle Schmidt un Filip Kaczmarek iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Zuzana Roithová PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā un Elena Băsescu.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Anna Záborská, Mitro Repo, Gesine Meissner un Krzysztof Lisek.

Uzstājās Cecilia Malmström (Komisijas locekle).

Uzstājās Charles Tannock.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 15. septembra protokola 12.3. punkts.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Baltkrievija - cilvēktiesību aizstāvja Ales Bialatski aizturēšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 un B7-0500/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0496/2011

(aizstāj B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 un B7-0500/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik un Gabriele Albertini PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin un Marek Siwiec S&D grupas vārdā,

Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells un Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā,

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz un Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle un Paweł Robert Kowal ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0392).


12.2. Sudāna - situācija Dienvidkordofānas un Zilās Nīlas pavalstīs (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 un B7-0508/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0501/2011

(aizstāj B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 un B7-0508/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik un Gabriele Albertini PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt un Patrice Tirolien S&D grupas vārdā,

Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells un Niccolò Rinaldi ALDE grupas vārdā,

Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan un Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0393).


12.3. Eritreja - Isaak Dawit lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 un B7-0512/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0505/2011

(aizstāj B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 un B7-0512/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris un Gabriele Albertini PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Ana Gomes un Marita Ulvskog S&D grupas vārdā,

Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā,

Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda un Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan un Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā,

Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat un Elie Hoarau GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0394).


13. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


14. Komiteju un delegāciju sastāvs

Pēc ALDE un Verts/ALE grupu pieprasījuma Parlaments apstiprināja turpmāk minēto deputātu iecelšanu amatā.

EMPL komiteja: Andrea Zanoni aizstāj Vincenzo Iovine.

TRAN komiteja: Vincenzo Iovine aizstāj Andrea Zanoni.

SEDE apakškomiteja: Tarja Cronberg aizstāj Ulrike Lunacek.

DROI apakškomiteja: Rui Tavares.

Delegācija attiecībām ar Irānu: Tarja Cronberg aizstāj Barbara Lochbihler.

Delegācija ĀKK un ES Apvienotajā parlamentārajā asamblejā: Nicole Kiil-Nielsen aizstājYannick Jadot.


15. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus

ITRE komiteja

- Konkurētspējīgs vienotais digitālais tirgus: e-pārvaldība kā virzītājspēks (2011/2178(INI))
(atzinums: CULT, ENVI, EMPL, JURI, LIBE, IMCO, REGI)

PETI komiteja

- 2010. gada ziņojums par ES pilsonību: likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai (2011/2182(INI))
(atzinums: FEMM, AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, TRAN)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 42. pants)

JURI komiteja

- Jurisdikcijas sistēma ar patentiem saistītu strīdu izšķiršanai (2011/2176(INI))
(atzinums: AFCO, ITRE)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

AFET komiteja

- Finanšu krīzes ietekme uz aizsardzības nozari ES dalībvalstīs (2011/2177(INI))
(atzinums: ITRE)

- Eiropas kaimiņattiecību politikas pārskatīšana (2011/2157(INI))
(atzinums: AFCO, DEVE, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, REGI)

AGRI komiteja

- Kā novērst pārtikas izšķērdēšanu — stratēģijas efektīvākas pārtikas ķēdes nodrošināšanai ES (2011/2175(INI))
(atzinums: ENVI, EMPL, IMCO)

CONT komiteja

- Kopienu finanšu interešu aizsardzība — krāpšanas apkarošana — 2010. gada pārskats (2011/2154(INI))
(atzinums: REGI)

CULT komiteja

- Eiropas iestāžu ieguldījums Boloņas procesa nostiprināšanā un attīstībā (2011/2180(INI))
(atzinums: ITRE, IMCO)

IMCO komiteja

- Iekšējā tirgus rezultātu apkopojums (2011/2155(INI))
(atzinums: ITRE)

JURI komiteja

- Korporatīvās vadības satvars Eiropas uzņēmumiem (2011/2181(INI))
(atzinums: FEMM, EMPL, ITRE, ECON, IMCO)

REGI komiteja

- ES makroreģionālo stratēģiju novērtējums: pašreizējā prakse un nākotnes izredzes, it īpaši Vidusjūras reģionā (2011/2179(INI))
(atzinums: CULT)

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 119. pants)

ECON komiteja

- ECB 2010. gada pārskats (2011/2156(INI))

Iesaistītās komitejas

ENVI komiteja

- Ceļvedis virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā (2011/2095(INI))
(atzinums: AGRI, IMCO, TRAN, REGI)
iesaistītās komitejas: ENVI, ITRE
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 08.09.2011.)

Nodošana komitejām

INTA komiteja

- Ieteikumi Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Gruzijas asociācijas nolīgumu (2011/2133(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: INTA

- Ieteikumi Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Ukrainas asociācijas nolīgumu (2011/2132(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: INTA

AFET komiteja

- Tirdzniecība pārmaiņu veicināšanai — ES tirdzniecības un ieguldījumu stratēģija Vidusjūras dienvidu reģionam pēc arābu valstu atmodas revolūcijām (2011/2113(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, EMPL, ITRE

- Zaļā grāmata "No problēmām uz iespējām — virzība uz vienotu stratēģisko satvaru ES pētniecības un inovāciju finansējumam" (2011/2107(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, LIBE, IMCO, REGI

AFCO komiteja

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Eiropas Savienības Tiesas statūtus (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: AFCO

EMPL komiteja

- Jurisdikcija un spriedumu atzīšana un izpilde civillietās un komerclietās (pārstrādāta redakcija) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: JURI
atzinums: EMPL

JURI komiteja

- Tiesības piekļūt advokātam kriminālprocesa ietvaros un tiesības sazināties pēc aizturēšanas (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: LIBE
atzinums: JURI

Reglamenta grozīšana (Reglamenta 212. pants)

AFCO komiteja

- Grozījumi, kas jāizdara Reglamentā attiecībā uz Eiropas Parlamenta deputātu rīcības kodeksu finanšu interešu un interešu konflikta jomā (2011/2174(REG))

- Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamenta 48. panta 2. punktā par patstāvīgajiem ziņojumiem (2011/2168(REG))


16. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

389

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

276

0018/2011

Martin Ehrenhauser

39

0019/2011

Andreas Mölzer

33

0020/2011

Peter Skinner

107

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

315

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

156

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

64

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

347

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

223

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

165

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

108

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

125

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

39

0031/2011

Giovanni Collino

15

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

72

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

47

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

48

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

93

0036/2011

Valdemar Tomaševski

18

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

68

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

26


17. Saistībā ar Parlamenta rezolūcijām veiktie pasākumi

Komisijas paziņojums par pasākumiem, kas veikti saistībā ar Parlamenta 2011. gada marta I un II sesijā pieņemtajām rezolūcijām, ir pieejams vietnē “Séance en direct”.


18. Dokumentu iesniegšana

Padome un Komisija bija iesniegušas turpmāk minētos dokumentus.

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz liellopu elektronisko identifikāciju groza Regulu (EK) Nr.1760/2000 un svītro noteikumus par liellopu gaļas brīvprātīgu marķēšanu (COM(2011)0525 - C7-0227/2011 – 2011/0229(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu64/432/EEK attiecībā uz elektroniskām datu bāzēm, kuras ietilpst dalībvalstu uzraudzības sistēmās (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 – 2011/0228(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aromatizēto vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 – 2011/0231(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

AGRI, IMCO

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido informācijas apmaiņas mehānismu attiecībā uz starpvaldību nolīgumiem starp dalībvalstīm un trešām valstīm enerģētikas jomā (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 – 2011/0238(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

AFET, INTA

- Priekšlikums Padomes lēmumam par brīvprātīga partnerattiecību nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un Libērijas Republiku par meža tiesību aktu ieviešanu, pārvaldību un koksnes izstrādājumu tirdzniecību uz Eiropas Savienību (11104/2011 - C7-0241/2011 – 2011/0160(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

DEVE, ENVI

- Priekšlikums Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu nolīgumu starp Eiropas Savienību un Indonēzijas Republikas valdību par dažiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu aspektiem (13238/2011 - C7-0242/2011 – 2010/0132(NLE)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- 2011. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 4 projekts — Padomes 2011. gada 12. septembra nostāja (13990/2011 - C7-0243/2011 – 2011/2128(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- 2011. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 5 projekts — Padomes nostāja 2011. gada 12. septembrī (13991/2011 - C7-0244/2011 – 2011/2131(BUD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam Nr. DEC 33/2011 - III iedaļa - Komisija (N7-0076/2011 - C7-0245/2011 – 2011/2183(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/106/EK par jūrnieku minimālo sagatavotības līmeni (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 – 2011/0239(COD)).
Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

EMPL


19. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


20. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks no 2011. gada 26. līdz 29. septembrim.


21. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. pielikums - Epilepsija (rakstiska deklarācija)

Rakstisko deklarāciju 0022/2011 par epilepsiju, kuru iesniedza Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner un Angelika Werthmann (2011. gada 15. septembra protokola 5. punkts) un (P7_TA(2011)0395), ir parakstījuši 459 deputāti:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika