Index 
Notulen
PDF 258kWORD 223k
Donderdag 15 september 2011 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Hongersnood in Oost-Afrika (debat)
 3.Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (debat)
 4.Beleid van de EU ten aanzien van de ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 (WRC-12) (debat)
 5.Epilepsie (schriftelijke verklaring)
 6.Stemmingen
  6.1.Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Moldavië (stemming)
  6.2.De situatie in Libië (stemming)
  6.3.De situatie in Syrië (stemming)
  6.4.De kloof dichten tussen anticorruptiewetgeving en de werkelijkheid (stemming)
  6.5.Hongersnood in Oost-Afrika (stemming)
  6.6.Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (stemming)
  6.7.Beleid van de EU ten aanzien van de ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 (WRC-12) (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Standpunt van de Raad in eerste lezing
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  11.1.Wit-Rusland: arrestatie van de mensenrechtenactivist Ales Bialatski
  11.2.Soedan: de situatie in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl
  11.3.Eritrea: de zaak-Isaak Dawit
 12.Stemmingen
  12.1.Wit-Rusland: arrestatie van de mensenrechtenactivist Ales Bialatski (stemming)
  12.2.Soedan: de situatie in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl (stemming)
  12.3.Eritrea: de zaak-Isaak Dawit (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Samenstelling commissies en delegaties
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 17.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 18.Ingekomen stukken
 19.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 20.Rooster van de volgende vergaderingen
 21.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Epilepsie (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Giles CHICHESTER
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.00 uur geopend.


2. Hongersnood in Oost-Afrika (debat)

Verklaring van de Commissie: Hongersnood in Oost-Afrika

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Michèle Striffler, namens de PPE-Fractie, Thijs Berman, namens de S&D-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Eva Joly, namens de Verts/ALE-Fractie, Nirj Deva, namens de ECR-Fractie, Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie, Fiorello Provera, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nirj Deva, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Nirj Deva, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Fiorello Provera, Eduard Kukan en Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness en Elena Băsescu.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie, over de hongersnood in Oost-Afrika (B7-0490/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu en Pino Arlacchi, namens de S&D-Fractie, over de honger in Oost-Afrika (B7-0491/2011);

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, over de hongersnood in Oost-Afrika (B7-0492/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie, over de hongersnood in Oost-Afrika (B7-0493/2011);

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over de hongersnood in Oost-Afrika (B7-0494/2011);

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie, over de hongersnood in Oost-Afrika (B7-0495/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.5 van de notulen van 15.9.2011.


3. Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (debat)

Verklaring van de Commissie: Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie, Antonyia Parvanova, namens de ALDE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête en Christa Klaß.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu en Rareş-Lucian Niculescu.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,
Linda McAvan en Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie,
Michèle Rivasi en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,
Marina Yannakoudakis en Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie,
Marisa Matias, Bairbre de Brún en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over het standpunt en de inzet van de Europese Unie voorafgaand aan de VN-vergadering-op-hoog-niveau over de preventie en controle van niet-overdraagbare ziekten (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie, over het standpunt en de inzet van de Europese Unie voorafgaand aan de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (B7-0489/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.6 van de notulen van 15.9.2011.


4. Beleid van de EU ten aanzien van de ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 (WRC-12) (debat)

Mondelinge vraag (O-000180/2011) van Herbert Reul, namens de Commissie ITRE, aan de Commissie: Beleid van de Europese Unie ten aanzien van de Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 van de ITU (WRC-12) (B7-0429/2011).

Herbert Reul licht de mondelinge vraag toe.

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) beantwoordt de vraag.

Het woord wordt gevoerd door Gunnar Hökmark, namens de PPE-Fractie, Catherine Trautmann, namens de S&D-Fractie, en Lena Ek, namens de ALDE-Fractie.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Silvia-Adriana Ţicău en Juozas Imbrasas.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Martin Kastler.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Herbert Reul, namens de Commissie ITRE, over het beleid van de Europese Unie ten aanzien van de Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 van de ITU (WRC-12) (B7-0480/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.7 van de notulen van 15.9.2011.


(De vergadering wordt om 11.15 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

5. Epilepsie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0022/2011 ingediend door de leden Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner en Angelika Werthmann over epilepsie is 15 september 2011 door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA-PROV(2011)0395) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (zie bijlage I).

Het woord wordt gevoerd door Angelika Werthmann.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Konrad Szymański.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Moldavië (stemming)

Verslag met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO betreffende de onderhandelingen tussen de EU en de Republiek Moldavië over de associatieovereenkomst [2011/2079(INI)] Rapporteur: Graham Watson (A7-0289/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0385)


6.2. De situatie in Libië (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 en B7-0518/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0513/2011

(ter vervanging van B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 en B7-0518/2011):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos en Anna Ibrisagic, namens de PPE-Fractie,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb en Rosario Crocetta, namens de S&D-Fractie,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells en Jelko Kacin, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0386)


6.3. De situatie in Syrië (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 en B7-0487/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0482/2011

(ter vervanging van B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 en B7-0487/2011):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun en Elena Băsescu, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon en Carmen Romero López, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott en Graham Watson, namens de ALDE-Fractie,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel en François Alfonsi, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0387)

(Ontwerpresolutie B7-0484/2011 komt te vervallen.)


6.4. De kloof dichten tussen anticorruptiewetgeving en de werkelijkheid (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0481/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0388)

Het woord werd gevoerd door:

Martin Schulz, Franz Obermayr, Chris Davies en Jean-Paul Gauzès over de werking van de stemapparaten.


6.5. Hongersnood in Oost-Afrika (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 en B7-0495/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0490/2011

(ter vervanging van B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 en B7-0495/2011):

ingediend door de volgende leden:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan, Ioannis Kasoulides, Michael Gahler en Joachim Zeller, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Corina Creţu, Pino Arlacchi, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir en Vincent Peillon, namens de S&D-Fractie,

Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie,

Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie,

Liem Hoang Ngoc, Gabriele Zimmer en Cornelia Ernst, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0389)


6.6. Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0488/2011 en B7-0489/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0488/2011/rév

(ter vervanging van B7-0488/2011 en B7-0489/2011):

ingediend door de volgende leden:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese en Simon Busuttil, namens de PPE-Fractie,

Linda McAvan en Glenis Willmott, namens de S&D-Fractie,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,

Michèle Rivasi en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Marina Yannakoudakis en Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0390)

Het woord werd gevoerd door:

Peter Liese, vóór de stemming, om een toelichting te geven bij de stemlijst .


6.7. Beleid van de EU ten aanzien van de ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 (WRC-12) (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0480/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0391).


7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

De situatie in Libië - RC-B7-0513/2011

Tunne Kelam, Anna Záborská, Hannu Takkula, Mitro Repo, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall en Rui Tavares

De situatie in Syrië - RC-B7-0482/2011

Tunne Kelam, Mitro Repo, Paul Murphy en Adam Bielan

De kloof dichten tussen anticorruptiewetgeving en de werkelijkheid - B7-0481/2011

Anna Záborská, Peter Jahr, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik en Syed Kamall

Hongersnood in Oost-Afrika - RC-B7-0490/2011

Anna Záborská, Mitro Repo en Seán Kelly

Het standpunt en het engagement van de EU in het vooruitzicht van de VN-vergadering op hoog niveau inzake de voorkoming en beheersing van niet-overdraagbare ziekten - RC-B7-0488/2011/rev

Anna Záborská en Seán Kelly

Beleid van de EU ten aanzien van de ITU-Wereldradiocommunicatieconferentie 2012 (WRC-12) - B7-0480/2011

Adam Bielan.


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Konrad Szymański, Franz Obermayr en Norbert Glante hebben laten weten dat zij om technische redenen niet hebben kunnen deelnemen aan de stemming over de ontwerpresolutie B7-0481/2011.


(De vergadering wordt om 12.50 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Standpunt van de Raad in eerste lezing

De Voorzitter deelt op grond van artikel 61, lid 1, van het Reglement mede het volgende standpunt van de Raad te hebben ontvangen, alsmede de redenen die de Raad hebben geleid tot het vaststellen van dit standpunt, en het standpunt van de Commissie inzake:

- Standpunt van de Raad betreffende de goedkeuring van een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een actie van de Europese Unie voor het Europees erfgoedlabel (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD))
verwezen naar ten principale: CULT.

De termijn van drie maanden waarover het Parlement beschikt om zich uit te spreken, gaat bijgevolg morgen, 16 september 2011, in.


11. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 2 van de notulen van 13.9.2011 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


11.1. Wit-Rusland: arrestatie van de mensenrechtenactivist Ales Bialatski

Ontwerpresoluties B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 en B7-0500/2011

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser om te wijzen op het geval van Rafah Nashed, die in Syrië gevangen genomen en verdwenen is.

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, Leonidas Donskis en Cristian Dan Preda lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Mitro Repo, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki, Jiří Maštálka, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Bernd Posselt en Cristian Dan Preda, en Krzysztof Lisek.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Seán Kelly, Jacek Saryusz-Wolski, Franz Obermayr, Sari Essayah, Bogusław Sonik en Michael Gahler.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 15.9.2011.


11.2. Soedan: de situatie in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl

Ontwerpresoluties B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 en B7-0508/2011

Charles Tannock, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland en Cristian Dan Preda lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Sari Essayah, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Seán Kelly en Joanna Senyszyn.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Albert Deß, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Corina Creţu, Bogusław Sonik, Mitro Repo en George Sabin Cutaş, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 15.9.2011.


11.3. Eritrea: de zaak-Isaak Dawit

Ontwerpresoluties B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 en B7-0512/2011

Judith Sargentini, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ana Gomes, Olle Schmidt en Filip Kaczmarek lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Zuzana Roithová, namens de PPE-Fractie, Corina Creţu, namens de S&D-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, en Elena Băsescu.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Seán Kelly, Anna Záborská, Mitro Repo, Gesine Meissner en Krzysztof Lisek.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Charles Tannock.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.3 van de notulen van 15.9.2011.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Wit-Rusland: arrestatie van de mensenrechtenactivist Ales Bialatski (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 en B7-0500/2011,

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0496/2011

(ter vervanging van B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 en B7-0500/2011):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik en Gabriele Albertini, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin en Marek Siwiec, namens de S&D-Fractie,

Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells en Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie,

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz en Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle en Paweł Robert Kowal, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0392)


12.2. Soedan: de situatie in Zuid-Kordofan en Blauwe Nijl (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 en B7-0508/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0501/2011

(ter vervanging van B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 en B7-0508/2011):

ingediend door de volgende leden:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik en Gabriele Albertini, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt en Patrice Tirolien, namens de S&D-Fractie,

Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells en Niccolò Rinaldi, namens de ALDE-Fractie,

Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0393)


12.3. Eritrea: de zaak-Isaak Dawit (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 en B7-0512/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0505/2011

(ter vervanging van B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 en B7-0512/2011):

ingediend door de volgende leden:

Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris en Gabriele Albertini, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Ana Gomes en Marita Ulvskog, namens de S&D-Fractie,

Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie,

Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie,

Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat en Elie Hoarau, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0394)


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


14. Samenstelling commissies en delegaties

Op verzoek van de ALDE-Fractie en de Verts/ALE-Fractie bekrachtigt het Parlement de volgende benoemingen:

Commissie EMPL: Andrea Zanoni in plaats van Vincenzo Iovine

Commissie TRAN: Vincenzo Iovine in de plaats van Andrea Zanoni

Subcommissie SEDE: Tarja Cronberg in de plaats van Ulrike Lunacek

Subcommissie DROI: Rui Tavares

Delegatie voor de betrekkingen met Iran: Tarja Cronbergin de plaats van Barbara Lochbihler

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU: Nicole Kiil-Nielsen in de plaats vanYannick Jadot.


15. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen

Commissie ITRE

- Een concurrerende digitale interne markt - e-overheid als speerpunt (2011/2178(INI))
(advies: CULT, ENVI, EMPL, JURI, LIBE, IMCO, REGI)

Commissie PETI

- Verslag over het EU-burgerschap 2010 - Het wegnemen van de belemmeringen voor de rechten van EU-burgers (2011/2182(INI))
(advies: FEMM, AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, TRAN)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 42 van het Reglement)

Commissie JURI

- Rechtsstelsel voor octrooigeschillen (2011/2176(INI))
(advies: AFCO, ITRE)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie AFET

- De gevolgen van de financiële crisis voor de defensiesector in de EU-lidstaten (2011/2177(INI))
(advies: ITRE)

- De herziening van het Europees nabuurschapsbeleid (2011/2157(INI))
(advies: AFCO, DEVE, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, REGI)

Commissie AGRI

- Voedselverspilling voorkomen: strategieën voor een efficiëntere voedselketen in de EU (2011/2175(INI))
(advies: ENVI, EMPL, IMCO)

Commissie CONT

- Bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschappen - Fraudebestrijding - Jaarverslag 2010 (2011/2154(INI))
(advies: REGI)

Commissie CULT

- Bijdrage van de Europese instellingen aan de versteviging en de uitbouw van het Bologna-proces (2011/2180(INI))
(advies: ITRE, IMCO)

Commissie IMCO

- Scorebord van de interne markt (2011/2155(INI))
(advies: ITRE)

Commissie JURI

- Het EU-kader inzake corporate governance (2011/2181(INI))
(advies: FEMM, EMPL, ITRE, ECON, IMCO)

Commissie REGI

- Ontwikkeling van de macroregionale strategieën van de EU: huidige praktijk en vooruitzichten, vooral in het Middellandse Zeegebied (2011/2179(INI))
(advies: CULT)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 119 van het Reglement)

Commissie ECON

- Jaarverslag ECB 2010 (2011/2156(INI))

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie ENVI

- Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 (2011/2095(INI))
(advies: AGRI, IMCO, TRAN, REGI)
Medeverantwoordelijke commissies ENVI, ITRE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 08.09.2011)

Aanwijzing commissies

Commissie INTA

- Aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië (2011/2133(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: INTA

- Aanbevelingen aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (2011/2132(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: INTA

Commissie AFET

- "Trade for Change": Het handels- en investeringsbeleid van de EU voor het zuidelijk Middellandse Zeegebied na de Arabische voorjaarsrevoluties (2011/2113(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: AFET, EMPL, ITRE

- Groenboek: Van uitdagingen naar kansen: naar een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie ( 2011/2107(INI))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, LIBE, IMCO, REGI

Commissie AFCO

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: AFCO

Commissie EMPL

- De rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))
verwezen naar ten principale: JURI
advies: EMPL

Commissie JURI

- Recht op juridische bijstand in strafzaken en recht om na de arrestatie contact met derden te hebben (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))
verwezen naar ten principale: LIBE
advies: JURI

Wijziging van het Reglement (artikel 212 van het Reglement)

Commissie AFCO

- Wijzigingen op het Reglement in verband met een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement op het gebied van financiële belangen en belangenconflicten (2011/2174(REG))

- Wijziging van artikel 48, lid 2, van het Reglement betreffende initiatiefverslagen (2011/2168(REG))


16. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

389

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

276

0018/2011

Martin Ehrenhauser

39

0019/2011

Andreas Mölzer

33

0020/2011

Peter Skinner

107

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

315

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

156

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

64

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

347

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

223

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

165

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

108

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

125

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

39

0031/2011

Giovanni Collino

15

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

72

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

47

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

48

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

93

0036/2011

Valdemar Tomaševski

18

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

68

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

26


17. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperioden van maart I en II 2011 door het Parlement aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


18. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen van Raad en Commissie:

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr.1760/2000 wat betreft de elektronische identificatie van runderen en tot schrapping van de bepalingen inzake de facultatieve etikettering van rundvlees (COM(2011)0525 - C7-0227/2011 - 2011/0229(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 64/432/EEG van de Raad wat betreft de gecomputeriseerde gegevensbestanden die deel uitmaken van de netwerken van toezicht van de lidstaten (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de definitie, de aanduiding, de aanbiedingsvorm, de etikettering en de bescherming van geografische aanduidingen van gearomatiseerde wijnbouwproducten (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

AGRI, IMCO

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot instelling van een mechanisme voor informatie-uitwisseling met betrekking tot intergouvernementele overeenkomsten tussen lidstaten en derde landen op energiegebied (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

AFET, INTA

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de vrijwillige partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Liberia inzake wetshandhaving, governance en handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten in de Europese Unie (11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

DEVE, ENVI

- Voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van een Overeenkomst tussen de Europese Unie en de regering van de Republiek Indonesië inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4 bij de algemene begroting 2011 - Standpunt van de Raad van 12 september 2011 (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5 bij de algemene begroting 2011 - Standpunt van de Raad van 12 september 2011 (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 33/2011 - Afdeling III – Commissie (N7-0076/2011 - C7-0245/2011 - 2011/2183(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2008/106/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake het minimumopleidingsniveau van zeevarenden (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

EMPL


19. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


20. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats van 26 september 2011 t/m 29 september 2011.


21. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.40 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bijlage 1 - Epilepsie (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring 0022/2011 ingediend door de leden Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner en Angelika Werthmann, over epilepsie (punt 5 van de notulen van 15.9.2011) en (P7_TA(2011)0395) ondertekend door 459 leden:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid