Indeks 
Protokół
PDF 258kWORD 242k
Czwartek, 15 września 2011 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Głód w Afryce Wschodniej (debata)
 3.Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli (debata)
 4.Koncepcja polityczna Unii Europejskiej w związku ze Światową Konferencją Radiokomunikacyjną ITU 2012 (WRC-12) (debata)
 5.Epilepsja (pisemne oświadczenie)
 6.Głosowanie
  
6.1.Negocjacje nad układem o stowarzyszeniu UE-Mołdowa (głosowanie)
  
6.2.Sytuacja w Libii (głosowanie)
  
6.3.Sytuacja w Syrii (głosowanie)
  
6.4.Zmniejszanie przepaści między prawem antykorupcyjnym a rzeczywistością (głosowanie)
  
6.5.Głód w Afryce Wschodniej (głosowanie)
  
6.6.Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli (głosowanie)
  
6.7.Koncepcja polityczna Unii Europejskiej w związku ze Światową Konferencją Radiokomunikacyjną ITU 2012 (WRC-12) (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Białoruś: aresztowanie obrońcy praw człowieka Alesia Białackiego
  
11.2.Sudan: sytuacja w Kordofanie Południowym i w państwie Błękitnego Nilu
  
11.3.Erytrea: przypadek Dawita Isaaka
 12.Głosowanie
  
12.1.Białoruś: aresztowanie obrońcy praw człowieka Alesia Białackiego (głosowanie)
  
12.2.Sudan: sytuacja w Kordofanie Południowym i w państwie Błękitnego Nilu (głosowanie)
  
12.3.Erytrea: przypadek Dawita Isaaka (głosowanie)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Skład komisji i delegacji
 15.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 16.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 17.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 18.Składanie dokumentów
 19.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 20.Kalendarz następnych posiedzeń
 21.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Epilepsja (oświadczenie pisemne)


PRZEWODNICTWO: Giles CHICHESTER
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9.00.


2. Głód w Afryce Wschodniej (debata)

Oświadczenie Komisji: Głód w Afryce Wschodniej

Cecilia Malmström (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Michèle Striffler w imieniu grupy PPE, Thijs Berman w imieniu grupy S&D, Charles Goerens w imieniu grupy ALDE, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Nirj Deva w imieniu grupy ECR, Elie Hoarau w imieniu grupy GUE/NGL, Fiorello Provera w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Nirja Devę, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Nirja Devęa, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Fiorella Proverę, Eduard Kukan i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness i Elena Băsescu.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR, w sprawie klęski głodu w Afryce Wschodniej (B7-0490/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D, w sprawie klęski głodu w Afryce Wschodniej (B7-0491/2011);

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie głodu w Afryce Wschodniej (B7-0492/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram i Eduard Kukan w imieniu grupy PPE, w sprawie głodu w Afryce Wschodniej (B7-0493/2011);

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie głodu w Afryce Wschodniej (B7-0494/2011);

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie głodu w Afryce Wschodniej (B7-0495/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.5 protokołu z dnia 15.9.2011.


3. Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli (debata)

Oświadczenie Komisji: Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli

Cecilia Malmström (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, Glenis Willmott w imieniu grupy S&D, Antonyia Parvanova w imieniu grupy ALDE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête i Christa Klaß.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu i Rareş-Lucian Niculescu.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,
Linda McAvan i Glenis Willmott w imieniu grupy S&D,
Michèle Rivasi i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,
Marina Yannakoudakis i Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR,
Marisa Matias, Bairbre de Brún i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie stanowiska i zobowiązań Unii Europejskiej przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich zwalczania (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE, w sprawie stanowiska i zobowiązań Unii Europejskiej przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich zwalczania (B7-0489/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.6 protokołu z dnia 15.9.2011.


4. Koncepcja polityczna Unii Europejskiej w związku ze Światową Konferencją Radiokomunikacyjną ITU 2012 (WRC-12) (debata)

Pytanie ustne (O-000180/2011) które zadał Herbert Reul, w imieniu komisji ITRE, do Komisji: Podejście polityczne Unii Europejskiej do Światowej Konferencji Radiokomunikacyjnej ITU w 2012 r. (WRC 12) (B7-0429/2011).

Herbert Reul zadał pytanie ustne.

Cecilia Malmström (członkini Komisji) odpowiedziała na pytanie ustne

Głos zabrali: Gunnar Hökmark w imieniu grupy PPE, Catherine Trautmann w imieniu grupy S&D, i Lena Ek w imieniu grupy ALDE.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Silvia-Adriana Ţicău i Juozas Imbrasas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Martin Kastler.

Głos zabrała Cecilia Malmström.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Herbert Reul, w imieniu komisji ITRE, w sprawie koncepcji politycznej Unii Europejskiej w związku ze Światową Konferencją Radiokomunikacyjną ITU 2012 (WRC-12) (B7-0480/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.7 protokołu z dnia 15.9.2011.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.15 i wznowione o 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

5. Epilepsja (pisemne oświadczenie)

Oświadczenie pisemne 0022/2011 złożone przez następujących posłów: Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner i Angelika Werthmann w sprawie epilepsji uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy (patrz załącznik 1), wśród tekstów przyjętych podczas niniejszego posiedzenia (P7_TA(2011)??).

Głos zabrała Angelika Werthmann.

°
° ° °

Głos zabrał Konrad Szymański.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Negocjacje nad układem o stowarzyszeniu UE-Mołdowa (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji między UE a Republiką Mołdowy dotyczących układu o stowarzyszeniu [2011/2079(INI)] Sprawozdawca: Graham Watson (A7-0289/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0385)


6.2. Sytuacja w Libii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 i B7-0518/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0513/2011

(zastępujący B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 i B7-0518/2011):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos i Anna Ibrisagic w imieniu grupy PPE,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb i Rosario Crocetta w imieniu grupy S&D,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells i Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński i Geoffrey Van Orden w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0386)


6.3. Sytuacja w Syrii (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 i B7-0487/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0482/2011

(zastępujący B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 i B7-0487/2011):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun i Elena Băsescu w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon i Carmen Romero López w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott i Graham Watson w imieniu grupy ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel i François Alfonsi w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR.

Przyjęto (P7_TA(2011)0387)

(Projekt rezolucji B7-0484/2011 stał się bezprzedmiotowy.)


6.4. Zmniejszanie przepaści między prawem antykorupcyjnym a rzeczywistością (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0481/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0388)

Wystąpienia

Martin Schulz, Franz Obermayr, Chris Davies i Jean-Paul Gauzès w sprawie działania terminali do głosowania.


6.5. Głód w Afryce Wschodniej (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 i B7-0495/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0490/2011

(zastępujący B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 i B7-0495/2011):

złożony przez następujących posłów:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan, Ioannis Kasoulides, Michael Gahler i Joachim Zeller w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Corina Creţu, Pino Arlacchi, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir i Vincent Peillon w imieniu grupy S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE,

Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini i Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR,

Liem Hoang Ngoc, Gabriele Zimmer i Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0389)


6.6. Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0488/2011 i B7-0489/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0488/2011/rév

(zastępujący B7-0488/2011 i B7-0489/2011):

złożony przez następujących posłów:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese i Simon Busuttil w imieniu grupy PPE,

Linda McAvan i Glenis Willmott w imieniu grupy S&D,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,

Michèle Rivasi i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Marina Yannakoudakis i Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira i Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0390)

Wystąpienia

Peter Liese, przed głosowaniem, w celu zgłoszenia wyjaśnienia dotyczącego list do głosowania.


6.7. Koncepcja polityczna Unii Europejskiej w związku ze Światową Konferencją Radiokomunikacyjną ITU 2012 (WRC-12) (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0480/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0391)


7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sytuacja w Libii - RC-B7-0513/2011

Tunne Kelam, Anna Záborská, Hannu Takkula, Mitro Repo, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall i Rui Tavares

Sytuacja w Syrii - RC-B7-0482/2011

Tunne Kelam, Mitro Repo, Paul Murphy i Adam Bielan

Zmniejszanie przepaści między prawem antykorupcyjnym a rzeczywistością - B7-0481/2011

Anna Záborská, Peter Jahr, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik i Syed Kamall

Głód w Afryce Wschodniej - RC-B7-0490/2011

Anna Záborská, Mitro Repo i Seán Kelly

Stanowisko i zobowiązania UE przed posiedzeniem wysokiego szczebla ONZ w sprawie zapobiegania chorobom niezakaźnym i ich kontroli - RC-B7-0488/2011/rev

Anna Záborská i Seán Kelly

Koncepcja polityczna Unii Europejskiej w związku ze Światową Konferencją Radiokomunikacyjną ITU 2012 (WRC-12) - B7-0480/2011

Adam Bielan


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Konrad Szymański, Franz Obermayr i Norbert Glante poinformowali, że z przyczyn natury technicznej nie mogli wziąć udziału w głosowaniu nad projektem rezolucji B7-0481/2011.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12.50 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu

Przewodniczący poinformował, zgodnie z art. 61 ust. 1 Regulaminu, o otrzymaniu następującego wspólnego stanowiska Rady, wraz z wyjaśnieniami dotyczącymi powodów jego przyjęcia, oraz stanowiska Komisji na temat:

- Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej działanie Unii Europejskiej na rzecz Znaku Dziedzictwa Europejskiego (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: CULT.

Trzymiesięczny termin, jaki Parlament ma na określenie swojego stanowiska, zaczyna biec jutro, 16 września 2011.


11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 2 protokołu z dnia 13.9.2011)


11.1. Białoruś: aresztowanie obrońcy praw człowieka Alesia Białackiego

Projekty rezolucji B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 i B7-0500/2011

Głos zabrała Véronique De Keyser w celu przypomnieniu o Rafah Nached, zatrzymanej i zaginionej w Syrii.

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, Leonidas Donskis i Cristian Dan Preda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, Mitro Repo w imieniu grupy S&D, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki, Jiří Maštálka, który odpowiedział również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Bernda Posselta i Cristian Dan Preda, i Krzysztof Lisek.

Posłowie zabrali głos zgodnie z procedurą pytań z sali Seán Kelly, Jacek Saryusz-Wolski, Franz Obermayr, Sari Essayah, Bogusław Sonik i Michael Gahler.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 15.9.2011.


11.2. Sudan: sytuacja w Kordofanie Południowym i w państwie Błękitnego Nilu

Projekty rezolucji B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 i B7-0508/2011

Charles Tannock, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland i Cristian Dan Preda przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Sari Essayah w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Seán Kelly i Joanna Senyszyn.

Posłowie zabrali głos zgodnie z procedurą pytań z sali Albert Deß, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Corina Creţu, Bogusław Sonik, Mitro Repo i George Sabin Cutaş, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Bernda Posselta.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 15.9.2011.


11.3. Erytrea: przypadek Dawita Isaaka

Projekty rezolucji B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 i B7-0512/2011

Judith Sargentini, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ana Gomes, Olle Schmidt i Filip Kaczmarek przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Zuzana Roithová w imieniu grupy PPE, Corina Creţu w imieniu grupy S&D, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, i Elena Băsescu.

Posłowie zabrali głos zgodnie z procedurą pytań z sali Seán Kelly, Anna Záborská, Mitro Repo, Gesine Meissner i Krzysztof Lisek.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrał Charles Tannock.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.3 protokołu z dnia 15.9.2011.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Białoruś: aresztowanie obrońcy praw człowieka Alesia Białackiego (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 i B7-0500/2011,

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0496/2011

(zastępujący B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 i B7-0500/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik i Gabriele Albertini w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin i Marek Siwiec w imieniu grupy S&D,

Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells i Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE,

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle i Paweł Robert Kowal w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0392)


12.2. Sudan: sytuacja w Kordofanie Południowym i w państwie Błękitnego Nilu (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 i B7-0508/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0501/2011

(zastępujący B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 i B7-0508/2011):

złożony przez następujących posłów:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik i Gabriele Albertini w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt i Patrice Tirolien w imieniu grupy S&D,

Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells i Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE,

Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0393)


12.3. Erytrea: przypadek Dawita Isaaka (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 i B7-0512/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0505/2011

(zastępujący B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 i B7-0512/2011):

złożony przez następujących posłów:

Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Gabriele Albertini w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes i Marita Ulvskog w imieniu grupy S&D,

Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano i Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE,

Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda i Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR,

Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat i Elie Hoarau w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0394)


13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


14. Skład komisji i delegacji

Na wniosek grupy ALDE i grupy Verts/ALE, Parlament zatwierdził następujące nominacje:

komisja EMPL: Andrea Zanoni w miejsce Vincenzo Iovinego

komisja TRAN: Vincenzo Iovine zamiast Andrei Zanoniego

podkomisja SEDE: Tarja Cronberg zamiast Ulrike Lunacek

podkomisja DROI: Rui Tavares

Delegacja do spraw stosunków z Iranem: Tarja Cronberg zamiast Barbary Lochbihler

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE: Nicole Kiil-Nielsen zamiast Yannicka Jadota.


15. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy

komisja ITRE

- Konkurencyjny jednolity rynek cyfrowy – e-rząd w wiodącej roli (2011/2178(INI))
(opinia: CULT, ENVI, EMPL, JURI, LIBE, IMCO, REGI)

komisja PETI

- Sprawozdanie z 2010 r. w sprawie obywatelstwa UE: usuwanie przeszkód w korzystaniu przez obywateli UE z ich praw (2011/2182(INI))
(opinia: FEMM, AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, TRAN)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 42 Regulaminu)

komisja JURI

- System sądowniczy w zakresie konfliktów dotyczących patentów (2011/2176(INI))
(opinia: AFCO, ITRE)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)

komisja AFET

- Wpływ kryzysu finansowego na sektor obronny państw członkowskich UE (2011/2177(INI))
(opinia: ITRE)

- Przegląd europejskiej polityki sąsiedztwa (2011/2157(INI))
(opinia: AFCO, DEVE, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, REGI)

komisja AGRI

- Jak uniknąć marnotrawienia żywności: strategie na rzecz poprawy wydajności łańcucha żywnościowego w UE (2011/2175(INI))
(opinia: ENVI, EMPL, IMCO)

komisja CONT

- Ochrona finansowych interesów Wspólnot - zwalczanie nadużyć - sprawozdanie roczne 2010 (2011/2154(INI))
(opinia: REGI)

komisja CULT

- Wkład instytucji europejskich w umacnianie i rozwój procesu bolońskiego (2011/2180(INI))
(opinia: ITRE, IMCO)

komisja IMCO

- Tabela wyników rynku wewnętrznego (2011/2155(INI))
(opinia: ITRE)

komisja JURI

- Ramy dla ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach europejskich (2011/2181(INI)) (opinia: FEMM, EMPL, ITRE, ECON, IMCO)

komisja REGI

- Rozwój strategii makroregionalnych UE: obecna praktyka i perspektywy na przyszłość, zwłaszcza w regionie Morza Śródziemnego (2011/2179(INI))
(opinia: CULT)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 119 Regulaminu)

komisja ECON

- Sprawozdanie roczne EBC za rok 2010 (2011/2156(INI))

Zaangażowane komisje

komisja ENVI

- Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. (2011/2095(INI))
(opinia: AGRI, IMCO, TRAN, REGI)
Zaangażowane komisje ENVI, ITRE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 08.09.2011)

Przydzielenie komisjom

komisja INTA

- Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie negocjacji układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja (2011/2133(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: INTA

- Zalecenia dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie negocjacji układu o stowarzyszeniu Ukraina-UE (2011/2132(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: INTA

komisja AFET

- Handel na rzecz przemian: Strategia handlowa i inwestycyjna UE dla krajów południowego wybrzeża Morza Śródziemnego w następstwie Arabskiej Wiosny (2011/2113(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET, EMPL, ITRE

- Zielona księga: Jak zmienić wyzwania w możliwości: wspólne ramy strategiczne dla finansowania unijnego na rzecz badań naukowych i innowacji (2011/2107(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, LIBE, IMCO, REGI

komisja AFCO

- Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: AFCO

komisja EMPL

- Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych (przekształcenie) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: JURI
opinia: EMPL

komisja JURI

- Prawo dostępu do adwokata w postępowaniu karnym oraz prawo do powiadomienia osoby trzeciej o zatrzymaniu (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: LIBE
opinia: JURI

Zmiana Regulaminu (art. 212 Regulaminu)

komisja AFCO

- Zmiana Regulaminu Parlamentu Europejskiego w zakresie kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do interesów finansowych i konfliktu interesów (2011/2174(REG))

- Zmiana art. 48 ust. 2 Regulaminu Parlamentu dotyczącego sprawozdań z własnej inicjatywy (2011/2168(REG))


16. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

389

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

276

0018/2011

Martin Ehrenhauser

39

0019/2011

Andreas Mölzer

33

0020/2011

Peter Skinner

107

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

315

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

156

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

64

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

347

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

223

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

165

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

108

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

125

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

39

0031/2011

Giovanni Collino

15

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

72

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

47

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

48

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

93

0036/2011

Valdemar Tomaševski

18

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

68

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

26


17. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas pierwszej i drugiej sesji marcowej w 2011 r. jest dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


18. Składanie dokumentów

Rada i Komisja złożyły następujące dokumenty:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1760/2000 w odniesieniu do elektronicznej identyfikacji bydła i skreślające przepisy dotyczące dobrowolnego etykietowania wołowiny (COM(2011)0525 - C7-0227/2011 - 2011/0229(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 64/432/EWG w odniesieniu do komputerowych baz danych stanowiących część sieci nadzoru w państwach członkowskich (COM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie definicji, opisu, prezentacji, etykietowania i ochrony oznaczeń geograficznych aromatyzowanych produktów sektora wina (COM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

AGRI, IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej mechanizm wymiany informacji w odniesieniu do umów międzyrządowych w dziedzinie energii między państwami członkowskimi a państwami trzecimi (COM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

AFET, INTA

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Liberii dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

DEVE, ENVI

- Wniosek dotyczący decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a rządem Republiki Indonezji dotyczącej niektórych aspektów przewozów lotniczych (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Projekt budżetu korygującego nr 4 do budżetu ogólnego na rok 2011: stanowisko Rady z dnia 12 września 2011 r. (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 5 do budżetu ogólnego na rok 2011: stanowisko Rady z dnia 12 września 2011 r. (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 33/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0076/2011 - C7-0245/2011 - 2011/2183(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/106/WE w sprawie minimalnego poziomu wyszkolenia marynarzy (COM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD))
Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

EMPL


19. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


20. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 26 września 2011 r. do 29 września 2011 r.


21. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16.40.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka


Załącznik 1 - Epilepsja (oświadczenie pisemne)

Oświadczenie pisemne 0022/2011, które złożyli posłowie: Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner i Angelika Werthmann, w sprawie epilepsji (pkt 5 protokołu z dnia 15.9.2011) oraz (P7_TA(2011)0395) zostało podpisane przez 459 posłów:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności