Zoznam 
Zápisnica
PDF 267kWORD 236k
Štvrtok, 15. septembra 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Hladomor vo východnej Afrike (rozprava)
 3.Pozícia a záväzok EÚ pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb (rozprava)
 4.Politický prístup EÚ k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU 2012 (WRC-12) (rozprava)
 5.Epilepsia (písomné vyhlásenie)
 6.Hlasovanie
  
6.1.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (hlasovanie)
  
6.2.Situácia v Líbyi (hlasovanie)
  
6.3.Situácia v Sýrii (hlasovanie)
  
6.4.Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou (hlasovanie)
  
6.5.Hladomor vo východnej Afrike (hlasovanie)
  
6.6.Pozícia a záväzok EÚ pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb (hlasovanie)
  
6.7.Politický prístup EÚ k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU 2012 (WRC-12) (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Pozícia Rady v prvom čítaní
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
11.1.Bielorusko: zatknutie obhajcu ľudských práv Aleša Bialackého
  
11.2.Sudán: situácia v Južnom Kordofane a Modrom Níle
  
11.3.Eritrea: prípad Dawita Isaaka
 12.Hlasovanie
  
12.1.Bielorusko: zatknutie obhajcu ľudských práv Aleša Bialackého (hlasovanie)
  
12.2.Sudán: situácia v Južnom Kordofane a Modrom Níle (hlasovanie)
  
12.3.Eritrea: prípad Dawita Isaaka (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Zloženie výborov a delegácií
 15.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 16.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 17.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 18.Predložené dokumenty
 19.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 20.Termíny nasledujúcich rokovaní
 21.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Epilepsia (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Giles CHICHESTER
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Hladomor vo východnej Afrike (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Hladomor vo východnej Afrike

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Michèle Striffler v mene skupiny PPE, Thijs Berman v mene skupiny S&D, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Nirj Deva v mene skupiny ECR, Elie Hoarau v mene skupiny GUE/NGL, Fiorello Provera v mene skupiny EFD, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nirj Deva, Filip Kaczmarek, Corina Creţu, Franziska Keller, Valdemar Tomaševski, João Ferreira, Birgit Schnieber-Jastram, Ricardo Cortés Lastra, Judith Sargentini, Charles Tannock, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Nirj Deva, Andreas Mölzer, Alf Svensson, Norbert Neuser, Reinhard Bütikofer, Michael Gahler, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Fiorello Provera, Eduard Kukan a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Karin Kadenbach, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Mario Mauro, Mairead McGuinness a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR, o hladomore vo východnej Afrike (B7-0490/2011);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir, Vincent Peillon, Corina Creţu a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D, o hladomore vo východnej Afrike (B7-0491/2011);

- Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, o hladomore vo východnej Afrike (B7-0492/2011);

- Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram a Eduard Kukan v mene skupiny PPE, o hladomore vo východnej Afrike (B7-0493/2011);

- Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE, o hladomore vo východnej Afrike (B7-0494/2011);

- Gabriele Zimmer, Jean-Luc Mélenchon, Sabine Lösing, Willy Meyer a Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, o hladomore vo východnej Afrike (B7-0495/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.5 zápisnice zo dňa 15.9.2011.


3. Pozícia a záväzok EÚ pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb (rozprava)

Vyhlásenie Komisie: Pozícia a záväzok EÚ pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Simon Busuttil v mene skupiny PPE, Glenis Willmott v mene skupiny S&D, Antonyia Parvanova v mene skupiny ALDE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Peter Liese, Christel Schaldemose, Sarah Ludford, Anne Delvaux, Antigoni Papadopoulou, Françoise Grossetête a Christa Klaß.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly, Karin Kadenbach, Mairead McGuinness, Claudiu Ciprian Tănăsescu a Rareş-Lucian Niculescu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE,
Linda McAvan a Glenis Willmott v mene skupiny S&D,
Michèle Rivasi a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,
Marina Yannakoudakis a Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR,
Marisa Matias, Bairbre de Brún a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL, o pozícii a záväzku Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni týkajúcim sa prevencie a kontroly neprenosných chorôb (B7-0488/2011);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese a Simon Busuttil v mene skupiny PPE, o pozícii a záväzku Európskej únie pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni týkajúcim sa prevencie a kontroly neprenosných chorôb (B7-0489/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.6 zápisnice zo dňa 15.9.2011.


4. Politický prístup EÚ k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU 2012 (WRC-12) (rozprava)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000180/2011), ktorú položil Herbert Reul, v mene výboru ITRE, pre Komisiu: Politický prístup Európskej únie k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 2012 (WRC-12) (B7-0429/2011).

Herbert Reul rozvinul otázku na ústne zodpovedanie.

Cecilia Malmström (členka Komisie) odpovedala na otázku na ústne zodpovedanie.

Vystúpili títo poslanci: Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Catherine Trautmann v mene skupiny S&D a Lena Ek v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Silvia-Adriana Ţicău a Juozas Imbrasas.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Martin Kastler.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesenia predložené v súlade s čl. 115 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Herbert Reul, v mene výboru ITRE, o politickom prístupe Európskej únie k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) 2012 (WRC-12) (B7-0480/2011).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.7 zápisnice zo dňa 15.9.2011.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.15 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

5. Epilepsia (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0022/2011, ktoré predložili poslanci Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner a Angelika Werthmann, o epilepsii bolo 15. septembra 2011 podpísané väčšinou všetkých poslancov Parlamentu a bude následne v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku postúpené svojim adresátom a uverejnené, spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (pozri prílohu 1), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7_TA(2011)??).

V rozprave vystúpila Angelika Werthmann.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Konrad Szymański.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskom (hlasovanie)

Správa obsahujúca odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Moldavskou republikou [2011/2079(INI)] Spravodajca Graham Watson (A7-0289/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0385)


6.2. Situácia v Líbyi (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 a B7-0518/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0513/2011

(nahrádzajúci B7-0513/2011, B7-0514/2011, B7-0515/2011, B7-0516/2011, B7-0517/2001 a B7-0518/2011):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Simon Busuttil, Arnaud Danjean, Tokia Saïfi, Laima Liucija Andrikienė, Othmar Karas, Tunne Kelam, Alf Svensson, Ria Oomen-Ruijten, Elena Băsescu, Nadezhda Neynsky, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Santiago Fisas Ayxela, Salvatore Iacolino, Hans-Gert Pöttering, Roberta Angelilli, Franck Proust, Dominique Vlasto, Agnès Le Brun, Georgios Koumoutsakos a Anna Ibrisagic v mene skupiny PPE,

Ana Gomes, Véronique De Keyser, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Roberto Gualtieri, María Muñiz De Urquiza, Carmen Romero López, Harlem Désir, Vincent Peillon, Rovana Plumb a Rosario Crocetta v mene skupiny S&D,

Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott, Sonia Alfano, Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Graham Watson, Ramon Tremosa i Balcells a Jelko Kacin v mene skupiny ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Eva Joly, Isabelle Durant, Malika Benarab-Attou, Yannick Jadot, Barbara Lochbihler a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński a Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2011)0386)


6.3. Situácia v Sýrii (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0484/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 a B7-0487/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0482/2011

(nahrádzajúci B7-0482/2011, B7-0483/2011, B7-0485/2011, B7-0486/2011 a B7-0487/2011):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Roberta Angelilli, Cristian Dan Preda, Mário David, Ria Oomen-Ruijten, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Simon Busuttil, Dominique Vlasto, Nadezhda Neynsky, Franck Proust, Laima Liucija Andrikienė, Agnès Le Brun a Elena Băsescu v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Harlem Désir, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Vincent Peillon a Carmen Romero López v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Marielle De Sarnez, Louis Michel, Charles Goerens, Sonia Alfano, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Niccolò Rinaldi, Edward McMillan-Scott a Graham Watson v mene skupiny ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Ulrike Lunacek, Isabelle Durant, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Eva Joly, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Nicole Kiil-Nielsen, Malika Benarab-Attou, Helga Trüpel a François Alfonsi v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2011)0387)

(Návrh uznesenia B7-0484/2011 sa stal bezpredmetným.)


6.4. Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0481/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0388)

Vystúpenia:

Martin Schulz, Franz Obermayr, Chris Davies a Jean-Paul Gauzès k fungovaniu hlasovacích zariadení..


6.5. Hladomor vo východnej Afrike (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 a B7-0495/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0490/2011

(nahrádzajúci B7-0490/2011, B7-0491/2011, B7-0492/2011, B7-0493/2011, B7-0494/2011 a B7-0495/2011):

podaný týmito poslancami:

Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Roberta Angelilli, Alf Svensson, Birgit Schnieber-Jastram, Eduard Kukan, Ioannis Kasoulides, Michael Gahler a Joachim Zeller v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Michael Cashman, Corina Creţu, Pino Arlacchi, Udo Bullmann, Arlene McCarthy, Thijs Berman, Ricardo Cortés Lastra, Harlem Désir a Vincent Peillon v mene skupiny S&D,

Charles Goerens, Louis Michel, Ivo Vajgl a Marielle De Sarnez v mene skupiny ALDE,

Reinhard Bütikofer, Franziska Keller, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, James Nicholson, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR,

Liem Hoang Ngoc, Gabriele Zimmer a Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0389)


6.6. Pozícia a záväzok EÚ pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0488/2011 a B7-0489/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0488/2011/rév

(nahrádzajúci B7-0488/2011 a B7-0489/2011):

podaný týmito poslancami:

Corien Wortmann-Kool, Peter Liese a Simon Busuttil v mene skupiny PPE,

Linda McAvan a Glenis Willmott v mene skupiny S&D,

Antonyia Parvanova, Sarah Ludford, Liam Aylward a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE,

Michèle Rivasi a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Marina Yannakoudakis a Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR,

Marisa Matias, Bairbre de Brún, João Ferreira a Nikolaos Chountis v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0390)

Vystúpenia:

Peter Liese, pred hlasovaním, aby podal vysvetlenie k zoznamu hlasovania.


6.7. Politický prístup EÚ k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU 2012 (WRC-12) (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0480/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0391)


7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Situácia v Líbyi - RC-B7-0513/2011

Tunne Kelam, Anna Záborská, Hannu Takkula, Mitro Repo, Salvatore Iacolino, Peter Jahr, Daniel Hannan, Syed Kamall a Rui Tavares

Situácia v Sýrii - RC-B7-0482/2011

Tunne Kelam, Mitro Repo, Paul Murphy a Adam Bielan

Odstraňovanie rozdielov medzi protikorupčnými právnymi predpismi a skutočnosťou - B7-0481/2011

Anna Záborská, Peter Jahr, Daniel Hannan, Miroslav Mikolášik a Syed Kamall

Hladomor vo východnej Afrike - RC-B7-0490/2011

Anna Záborská, Mitro Repo a Seán Kelly

Pozícia a záväzok EÚ pred zasadnutím OSN na vysokej úrovni o prevencii a kontrole neprenosných chorôb - RC-B7-0488/2011/rev

Anna Záborská a Seán Kelly

Politický prístup EÚ k Svetovej rádiokomunikačnej konferencii ITU 2012 (WRC-12) - B7-0480/2011

Adam Bielan


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.

°
° ° °

Konrad Szymański, Franz Obermayr a Norbert Glante oznámili, že z technických dôvodov sa nemohli zúčastniť na hlasovaní o návrhu uznesenia B7-0481/2011.


(Rokovanie bolo prerušené o 12.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Pozícia Rady v prvom čítaní

Predseda oznámil, že na základe článku 61 ods. 1 rokovacieho poriadku mu bola doručená nasledujúca pozícia Rady spolu s dôvodmi jej prijatia, ako aj pozícia Komisie:

- Pozícia Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje akcia Európskej únie na podporu značky Európske dedičstvo (10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD))
pridelené gestorský výbor: CULT.

Trojmesačná lehota poskytnutá Parlamentu na prijatie jeho stanoviska preto začína plynúť v nasledujúci deň, t.j. 16. septembra 2011.


11. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bod 2 zápisnice zo dňa 13.9.2011 )


11.1. Bielorusko: zatknutie obhajcu ľudských práv Aleša Bialackého

Návrhy uznesenia B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 a B7-0500/2011

V rozprave vystúpila Véronique De Keyser, aby upozornila na prípad Rafáh Nášidovej, ktorá bola zadržaná a zmizla v Sýrii.

Raül Romeva i Rueda, Charles Tannock, Justas Vincas Paleckis, Leonidas Donskis a Cristian Dan Preda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor v mene skupiny PPE, Mitro Repo v mene skupiny S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Bernd Posselt, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anneli Jäätteenmäki, Jiří Maštálka, ktorý odpovedal na dve otázky, ktoré zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt a Cristian Dan Preda, a Krzysztof Lisek.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Jacek Saryusz-Wolski, Franz Obermayr, Sari Essayah, Bogusław Sonik a Michael Gahler.

V rozprave vystúpil Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 15.9.2011.


11.2. Sudán: situácia v Južnom Kordofane a Modrom Níle

Návrhy uznesenia B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 a B7-0508/2011

Charles Tannock, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat, Véronique De Keyser, Kristiina Ojuland a Cristian Dan Preda uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Sari Essayah v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, nezaradený poslanec Franz Obermayr, Seán Kelly a Joanna Senyszyn.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Albert Deß, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Corina Creţu, Bogusław Sonik, Mitro Repo a George Sabin Cutaş, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bernd Posselt.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 15.9.2011.


11.3. Eritrea: prípad Dawita Isaaka

Návrhy uznesenia B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 a B7-0512/2011

Judith Sargentini, Charles Tannock, Marie-Christine Vergiat, Ana Gomes, Olle Schmidt a Filip Kaczmarek uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Zuzana Roithová v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD a Elena Băsescu.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Seán Kelly, Anna Záborská, Mitro Repo, Gesine Meissner a Krzysztof Lisek.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

V rozprave vystúpil Charles Tannock.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.3 zápisnice zo dňa 15.9.2011.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Bielorusko: zatknutie obhajcu ľudských práv Aleša Bialackého (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 a B7-0500/2011,

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0496/2011

(nahrádzajúci B7-0496/2011, B7-0497/2011, B7-0498/2011, B7-0499/2011 a B7-0500/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Protasiewicz, Michael Gahler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Lena Kolarska-Bobińska, Eduard Kukan, Csaba Sógor, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Zuzana Roithová, Sari Essayah, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Laima Liucija Andrikienė, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Vytautas Landsbergis, Bogusław Sonik a Gabriele Albertini v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Justas Vincas Paleckis, Kristian Vigenin a Marek Siwiec v mene skupiny S&D,

Leonidas Donskis, Marielle De Sarnez, Kristiina Ojuland, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells a Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE,

Elisabeth Schroedter, Werner Schulz a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski, Konrad Szymański, Valdemar Tomaševski, Geoffrey Van Orden, Jacek Olgierd Kurski, Roberts Zīle a Paweł Robert Kowal v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0392)


12.2. Sudán: situácia v Južnom Kordofane a Modrom Níle (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 a B7-0508/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0501/2011

(nahrádzajúci B7-0501/2011, B7-0502/2011, B7-0503/2011, B7-0504/2011, B7-0506/2011 a B7-0508/2011):

podaný týmito poslancami:

Mariya Nedelcheva, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Michèle Striffler, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Joachim Zeller, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Tadeusz Zwiefka, Bogusław Sonik a Gabriele Albertini v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes, Ricardo Cortés Lastra, Richard Howitt a Patrice Tirolien v mene skupiny S&D,

Louis Michel, Ivo Vajgl, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Charles Goerens, Leonidas Donskis, Marietje Schaake, Sonia Alfano, Ramon Tremosa i Balcells a Niccolò Rinaldi v mene skupiny ALDE,

Rui Tavares, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Jan Zahradil, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0393)


12.3. Eritrea: prípad Dawita Isaaka (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 a B7-0512/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0505/2011

(nahrádzajúci B7-0505/2011, B7-0507/2011, B7-0509/2011, B7-0510/2011, B7-0511/2011 a B7-0512/2011):

podaný týmito poslancami:

Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Sari Essayah, Elena Băsescu, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Gabriele Albertini v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Ana Gomes a Marita Ulvskog v mene skupiny S&D,

Olle Schmidt, Louis Michel, Kristiina Ojuland, Marielle De Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Marietje Schaake, Sonia Alfano a Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE,

Judith Sargentini, Isabella Lövin, Carl Schlyter, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Barbara Lochbihler v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR,

Bairbre de Brún, Marie-Christine Vergiat a Elie Hoarau v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0394)


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Zloženie výborov a delegácií

Na žiadosť skupín ALDE a Verts/ALE Parlament schválil tieto menovania:

výbor EMPL: Andrea Zanoni namiesto Vincenzo Iovine

výbor TRAN: Vincenzo Iovine , ktorým je nahradený Andrea Zanoni

podvýbor SEDE: Tarja Cronberg , ktorým je nahradený Ulrike Lunacek

podvýbor DROI: Rui Tavares

Delegácia pre vzťahy s Iránom: Tarja Cronberg, ktorým je nahradený Barbara Lochbihler

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Nicole Kiil-Nielsen , ktorým je nahradenýYannick Jadot.


15. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ

výbor ITRE

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. A competitive digital single market - eGovernment as a spearhead (2011/2178(INI))
(stanovisko: CULT, ENVI, EMPL, JURI, LIBE, IMCO, REGI)

výbor PETI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. EU Citizenship Report 2010: Dismantling the obstacles to EU citizens’ rights (2011/2182(INI))
(stanovisko: FEMM, AFCO, CULT, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, TRAN)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 42 rokovacieho poriadku)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Jurisdictional system for patent disputes (2011/2176(INI))
(stanovisko: AFCO, ITRE)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor AFET

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. The impact of the financial crisis on the defence sector in the EU Member States (2011/2177(INI))
(stanovisko: ITRE)

- Preskúmanie európskej susedskej politiky (2011/2157(INI))
(stanovisko: AFCO, DEVE, CULT, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, LIBE, INTA, REGI)

výbor AGRI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. How to avoid food wastage: strategies for a more efficient food chain in the EU (2011/2175(INI))
(stanovisko: ENVI, EMPL, IMCO)

výbor CONT

- Ochrana finančných záujmov Spoločenstiev – boj proti podvodom – výročná správa za rok 2010 (2011/2154(INI))
(stanovisko: REGI)

výbor CULT

- Prínos európskych inštitúcií ku konsolidácii a pokroku bolonského procesu (2011/2180(INI))
(stanovisko: ITRE, IMCO)

výbor IMCO

- Prehľad výsledkov vnútorného trhu (2011/2155(INI))
(stanovisko: ITRE)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. A corporate governance framework for European companies (2011/2181(INI))
(stanovisko: FEMM, EMPL, ITRE, ECON, IMCO)

výbor REGI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Evolution of EU Macro-Regional Strategies: Present Practice and Future Prospects, especially in the Mediterranean (2011/2179(INI))
(stanovisko: CULT)

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ (článok 119 rokovacieho poriadku)

výbor ECON

- Výročná správa ECB za rok 2010 (2011/2156(INI))

Pridružené výbory

výbor ENVI

- Plán prechodu na konkurencieschopné nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 (2011/2095(INI))
(stanovisko: AGRI, IMCO, TRAN, REGI)
Pridružené výbory ENVI, ITRE
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 8.9.2011)

Pridelenie výborom

výbor INTA

- Odporúčania Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s rokovaniami o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (2011/2133(INI))
pridelené gestorský výbor: AFET
stanovisko: INTA

- Odporúčania Rade, Komisii a ESVČ v súvislosti s rokovaniami o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (2011/2132(INI))
pridelené gestorský výbor: AFET
stanovisko: INTA

výbor AFET

- Obchod pre zmenu: Obchodné a investičné stratégie EÚ pre južné Stredomorie v nadväznosti na jarné revolúcie v arabskom svete (2011/2113(INI))
pridelené gestorský výbor: INTA
stanovisko: AFET, EMPL, ITRE

- Zelená kniha: Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ (2011/2107(INI))
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: FEMM, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, JURI, LIBE, IMCO, REGI

výbor AFCO

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa Štatút Súdneho dvora Európskej únie (02074/2011 - C7-0090/2011 - 2011/0901(COD))
pridelené gestorský výbor: JURI
stanovisko: AFCO

výbor EMPL

- Právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie) (COM(2010)0748 - C7-0433/2010 - 2010/0383(COD))
pridelené gestorský výbor: JURI
stanovisko: EMPL

výbor JURI

- Právo na prístup k advokátovi v trestnom konaní a právo na komunikáciu po zatknutí (COM(2011)0326 - C7-0157/2011 - 2011/0154(COD))
pridelené gestorský výbor: LIBE
stanovisko: JURI

Zmena a doplnenie rokovacieho poriadku (článok 212 rokovacieho poriadku)

výbor AFCO

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Amendment to Rules of Procedure regarding code of conduct for Members of the European Parliament in respect of financial interests and conflicts of interest (2011/2174(REG))

- Zmena článku 48 ods. 2 rokovacieho poriadku Parlamentu o iniciatívnych správach (2011/2168(REG))


16. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0015/2011

Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda, Ivo Vajgl

389

0017/2011

Richard Seeber, Ole Christensen, Carl Haglund, Isabella Lövin, Anna Rosbach

276

0018/2011

Martin Ehrenhauser

39

0019/2011

Andreas Mölzer

33

0020/2011

Peter Skinner

107

0021/2011

Jelko Kacin, Edward McMillan-Scott, Anna Rosbach, György Schöpflin, Jutta Steinruck

315

0023/2011

Niki Tzavela, Jorgo Chatzimarkakis, Edit Herczog, Georgios Koumoutsakos, Fiorello Provera

156

0024/2011

Leonidas Donskis, Zigmantas Balčytis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Justas Vincas Paleckis

64

0025/2011

Georgios Koumoutsakos, Hélène Flautre, Marian Harkin, Vittorio Prodi

347

0026/2011

Daciana Octavia Sârbu, Elisabeth Jeggle, Raül Romeva i Rueda, Adina-Ioana Vălean, Janusz Wojciechowski

223

0027/2011

Patrick Le Hyaric, Robert Atkins, Margrete Auken, Véronique De Keyser, Niccolò Rinaldi

165

0028/2011

Paolo De Castro, Salvatore Caronna, Michel Dantin, Martin Häusling, Justas Vincas Paleckis

108

0029/2011

Sarah Ludford, Simon Busuttil, Ana Gomes, Barbara Lochbihler

125

0030/2011

Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Seán Kelly, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu

39

0031/2011

Giovanni Collino

15

0032/2011

Philippe Juvin, José Bové, Edite Estrela, Corinne Lepage, Anna Rosbach

72

0033/2011

Britta Thomsen, Edit Bauer, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Marina Yannakoudakis

47

0034/2011

Nuno Teixeira, Luís Paulo Alves, Elie Hoarau, Gabriel Mato Adrover, Maria do Céu Patrão Neves

48

0035/2011

Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Gianni Pittella

93

0036/2011

Valdemar Tomaševski

18

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

68

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

26


17. Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu

Oznámenie Komisie o krokoch podniknutých na základe uznesení prijatých Parlamentom na schôdzach marca I a II 2011 je k dispozícii na internetových stránkach Séance en direct.


18. Predložené dokumenty

1) Boli predložené tieto dokumenty Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1760/2000, pokiaľ ide o elektronickú identifikáciu hovädzieho dobytka, a ktorým sa vypúšťajú ustanovenia týkajúce sa dobrovoľného označovania hovädzieho mäsa (KOM(2011)0525 - C7-0227/2011 - 2011/0229(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení adopĺňa smernica Rady 64/432/EHS, pokiaľ ide o počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch (KOM(2011)0524 - C7-0229/2011 - 2011/0228(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov (KOM(2011)0530 - C7-0234/2011 - 2011/0231(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, IMCO

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje mechanizmus výmeny informácií, pokiaľ ide o medzivládne dohody v oblasti energetiky medzi členskými štátmi a tretími krajinami (KOM(2011)0540 - C7-0235/2011 - 2011/0238(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

AFET, INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (11104/2011 - C7-0241/2011 - 2011/0160(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

DEVE, ENVI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a vládou Indonézskej republiky o určitých aspektoch leteckých služieb (13238/2011 - C7-0242/2011 - 2010/0132(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh opravného rozpočtu č. 4 k všeobecnému rozpočtu na rok 2011 – Pozícia Rady z 12. septembra 2011 (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 5 k všeobecnému rozpočtu na rok 2011 – Pozícia Rady z 12. septembra 2011 (13991/2011 - C7-0244/2011 - 2011/2131(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 33/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0076/2011 - C7-0245/2011 - 2011/2183(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/106/ES ominimálnej úrovni prípravy námorníkov (KOM(2011)0555 - C7-0246/2011 - 2011/0239(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

EMPL


19. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


20. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať od 26. septembra 2011 do 29. septembra 2011.


21. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.40 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balz, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Corazza Bildt, Cortés Lastra, Cozzolino, Creţu, Crocetta, Cutaş, Cymański, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zīle, Ziobro, Zver, Zwiefka


Príloha 1 - Epilepsia (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie 0022/2011, ktoré predložili poslanci Gay Mitchell, Nirj Deva, Marian Harkin, Peter Skinner a Angelika Werthmann, o epilepsii (bod 5 zápisnice zo dňa 15.9.2011) a (P7.TA-PROV(2011)0395P7_TA(2011)0395), podpísalo 459 poslancov:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Sonia Alfano, François Alfonsi, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Charalampos Angourakis, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Robert Atkins, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Zigmantas Balčytis, Paolo Bartolozzi, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jean-Luc Bennahmias, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Adam Bielan, Slavi Binev, Mara Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Piotr Borys, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Elmar Brok, Zuzana Brzobohatá, John Bufton, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Jorgo Chatzimarkakis, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Jean-Luc Dehaene, Véronique De Keyser, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Diane Dodds, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, James Elles, Ioan Enciu, Frank Engel, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Karl-Heinz Florenz, Vicky Ford, Gaston Franco, Michael Gahler, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Giuseppe Gargani, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Adam Gierek, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Sergio Gutiérrez Prieto, András Gyürk, Carl Haglund, Fiona Hall, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Malcolm Harbour, Marian Harkin, Satu Hassi, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Elie Hoarau, Mary Honeyball, Richard Howitt, Ian Hudghton, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Iliana Malinova Iotova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Cătălin Sorin Ivan, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Karin Kadenbach, Jarosław Kalinowski, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Seán Kelly, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Silvana Koch-Mehrin, Jaromír Kohlíček, Eija-Riitta Korhola, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Paweł Robert Kowal, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Jean Lambert, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Morten Løkkegaard, Antonio López-Istúriz White, Sabine Lösing, Sarah Ludford, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, Elizabeth Lynne, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Alajos Mészáros, Willy Meyer, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Krisztina Morvai, Tiziano Motti, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, James Nicholson, Angelika Niebler, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Miroslav Ouzký, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Justas Vincas Paleckis, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Maria do Céu Patrão Neves, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Maurice Ponga, Miguel Portas, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Crescenzio Rivellini, Robert Rochefort, Jens Rohde, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Licia Ronzulli, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Libor Rouček, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Daciana Octavia Sârbu, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, Helmut Scholz, György Schöpflin, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Czesław Adam Siekierski, Peter Simon, Brian Simpson, Nicole Sinclaire, Marek Siwiec, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Monika Smolková, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Dirk Sterckx, Struan Stevenson, Catherine Stihler, Emil Stoyanov, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Alf Svensson, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Charles Tannock, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrizia Toia, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Georgios Toussas, Catherine Trautmann, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Geoffrey Van Orden, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Sabine Verheyen, Alejo Vidal-Quadras, Kristian Vigenin, Dominique Vlasto, Axel Voss, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia