Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2206(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0265/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0265/2011

Συζήτηση :

PV 26/09/2011 - 19
CRE 26/09/2011 - 19

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 27/09/2011 - 8.12
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0407

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

19. Τουρισμός στην Ευρώπη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Εκθεση σχετικά με την Ευρώπη, τον πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό [2010/2206(INI)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγητής: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

Ο Carlo Fidanza παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Antonio Tajani (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Seán Kelly (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής CULT), Salvatore Caronna (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Rareş-Lucian Niculescu (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Georges Bach, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Σπύρος Δανέλλης, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Giommaria Uggias, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Frieda Brepoels, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jacky Hénin, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, και Inés Ayala Sender.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Gesine Meissner, Olga Sehnalová και Izaskun Bilbao Barandica.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Michael Cramer, Jaroslav Paška, Nuno Teixeira, Sergio Gutiérrez Prieto, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Silvia-Adriana Ţicău, Marian-Jean Marinescu και Lara Comi.

Παρεμβαίνουν ο Antonio Tajani και Carlo Fidanza.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 8.12 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.9.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου