Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0204(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0076/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0076/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/09/2011 - 8.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0405

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

8.10. Επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την επαγγελματική διασυνοριακή οδική μεταφορά μετρητών ευρώ μεταξύ κρατών μελών της ζώνης του ευρώ [COM(2010)0377 - C7-0186/2011 - 2010/0204(COD)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sophie Auconie (A7-0076/2011)

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί για τις 7 Ιουνίου 2011 (σημείο 8.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 7.6.2011).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0405)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0405)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου