Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/2828(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0525/2011

Debaty :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Głosowanie :

PV 29/09/2011 - 10.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0429

Protokół
Wtorek, 27 września 2011 r. - Strasburg

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

13. Tydzień działalności ministerialnej w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zwłaszcza proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i sytuacja w Afryce Północnej (debata)
CRE

Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel ds. WPZiB: Tydzień działalności ministerialnej w ramach Zgromadzenia Ogólnego ONZ, zwłaszcza proces pokojowy na Bliskim Wschodzie i sytuacja w Afryce Północnej

Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji/Wysoka Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, która odpowiedziała również na dwa pytania zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Krisztinę Morvai i Chrisa Daviesa, Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Jill Evans, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Salavrakos, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Frédérique Ries, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Grahama Watsona, Geoffrey Van Orden, Margrete Auken, Vytautas Landsbergis, Hans-Gert Pöttering, Proinsias De Rossa, Chris Davies, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Alexandra Grafa Lambsdorffa, Alexander Graf Lambsdorff, Ashley Fox, Franziska Katharina Brantner, Mário David i Kader Arif.

PRZEWODNICTWO: Isabelle DURANT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Rui Tavares, Michael Cashman, by zwrócić uwagę, że na trybunie obecni są posłowie do parlamentu Republiki Południowej Afryki, Mario Mauro, Saïd El Khadraoui, Tokia Saïfi, Roberto Gualtieri, György Schöpflin, Göran Färm, Georgios Koumoutsakos, María Muñiz De Urquiza, Cristian Dan Preda, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Boris Zala, Sari Essayah, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Francisco José Millán Mon, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu i Othmar Karas.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Katarína Neveďalová, Kyriakos Mavronikolas, Izaskun Bilbao Barandica, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu i Hannu Takkula.

Głos zabrała Catherine Ashton.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Karima Delli, Isabelle Durant, Yannick Jadot, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen i Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0525/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Iacolino i Dominique Vlasto w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0526/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala i Raimon Obiols w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0527/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck i Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0528/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo i João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0529/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński i Adam Bielan w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Palestynie (B7-0530/2011).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 29.9.2011

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności