Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 242kWORD 187k
Teisipäev, 27. september 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Kodanikukaitse ja humanitaarabi roll Euroopa katastroofidele reageerimise tõhustamises (arutelu)
 4. Euroopa uus kaubanduspoliitika Euroopa 2020. aasta strateegia raames (arutelu)
 5.Komisjoni infotund
 6.Euroopa-Vahemere piirkonna programmide Erasmus ja Leonardo da Vinci loomine (kirjalik deklaratsioon)
 7.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 8.Hääletused
  
8.1.ELi ja Palestiina vaheline põllumajandus- ja kalandustoodete kaubandus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.2.ELi ja Mehhiko vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.3.ELi ja Cabo Verde kalandusalane partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.4.ELi ja USA tsiviillennundusalast teadus- ja arendustegevust käsitlev koostöömemorandum *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.5.Euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) kohaldamisala laiendamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.6. ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.7. Euroopa koolide süsteem (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.8. ELi tulevane ühtekuuluvuspoliitika (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.9.Kodanikukaitse ja humanitaarabi roll Euroopa katastroofidele reageerimise tõhustamises (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
8.10.Euro sularaha professionaalne piiriülene maanteevedu euroala liikmesriikide vahel ***I (hääletus)
  
8.11.Kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia ***I (hääletus)
  
8.12. Euroopa turism (hääletus)
  
8.13. Euroopa liiklusohutus (hääletus)
  
8.14. Tammiinfrastruktuurid arengumaades (hääletus)
  
8.15. Arengumaade toetamine toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel (hääletus)
  
8.16. Nõukogu istungite protokolli lisatud ühepoolsed avaldused (hääletus)
  
8.17. Euroopa uus kaubanduspoliitika Euroopa 2020. aasta strateegia raames (hääletus)
 9.Selgitused hääletuse kohta
 10.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Infotund eurorühma esimehe Jean-Claude Junckeriga
 13. ÜRO Peaassamblee ministrite nädalal toimunu, eelkõige seoses Lähis-Ida rahuprotsessi ja Põhja-Aafrikaga (arutelu)
 14. Idapartnerluse tippkohtumine (Varssavi, 29. september) (arutelu)
 15. Seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi käsitlemine ÜRO inimõiguste nõukogus (arutelu)
 16. Türgi ja Küprose Vabariigi vahelised pinged (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Euroopa-Vahemere piirkonna programmide Erasmus ja Leonardo da Vinci loomine (kirjalik deklaratsioon)


ISTUNGI JUHATAJA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 9.05.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Euroopa Liidu 2012. aasta eelarveprojekt: nõukogu 25. juuli 2011. aasta seisukoht (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, ITRE, JURI, ECON, CONT, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 562/2006, et sätestada ühiseeskirjad sisepiiridel piirikontrolli ajutise taaskehtestamise kohta erandjuhtudel (KOM(2011)0560 - C7-0248/2011 - 2011/0242(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

nõuandvad komisjonid :

DEVE, AFET

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 35/2011 – III jagu - Komisjon (N7-0077/2011 - C7-0249/2011 - 2011/2190(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EFG/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, Austria) (KOM(2011)0579 - C7-0254/2011 - 2011/2199(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas Kreekast) (KOM(2011)0580 - C7-0255/2011 - 2011/2200(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL

2) parlamendikomisjonid (raportid)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Taani) (KOM(2011)0421 - C7-0194/2011 - 2011/2159(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0309/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugal) (KOM(2011)0491 - C7-0222/2011 - 2011/2167(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0310/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksamaa) (KOM(2011)0447 - C7-0209/2011 - 2011/2163(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0311/2011)

- Raport, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2011. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2011 kohta, III jagu – Komisjon (13990/2011 - C7-0243/2011 - 2011/2128(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0312/2011)


3. Kodanikukaitse ja humanitaarabi roll Euroopa katastroofidele reageerimise tõhustamises (arutelu)

Raport kodanikukaitse ja humanitaarabi rolli kohta Euroopa katastroofidele reageerimise tõhustamises [2011/2023(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A7-0283/2011)

Elisabetta Gardini tutvustas raportit.

Sõna võttis Kristalina Georgieva (komisjoni liige).

Sõna võtsid Michèle Striffler (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Georgios Stavrakakis (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Richard Seeber fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Giommaria Uggias fraktsiooni ALDE nimel, Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel, Bairbre de Brún fraktsiooni GUE/NGL nimel, Oreste Rossi fraktsiooni EFD nimel, Franz Obermayr (fraktsioonilise kuuluvuseta), Michail Tremopoulos fraktsiooni Verts/ALE nimel, Horst Schnellhardt, Edite Estrela, Vladko Todorov Panayotov, Godfrey Bloom, Françoise Grossetête, Kriton Arsenis, Charles Goerens, Cristina Gutiérrez-Cortines, Jolanta Emilia Hibner ja Christine De Veyrac.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Marco Scurria, Vasilica Viorica Dăncilă, João Ferreira, Jaroslav Paška, Iosif Matula, Csaba Sándor Tabajdi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ioan Mircea Paşcu ja Silvia Costa.

Sõna võtsid Kristalina Georgieva ja Elisabetta Gardini.

ISTUNGI JUHATAJA: Dagmar ROTH-BEHRENDT
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 27.9.2011protokoll punkt 8.8.


4.  Euroopa uus kaubanduspoliitika Euroopa 2020. aasta strateegia raames (arutelu)

Raport Euroopa uue kaubanduspoliitika kohta Euroopa 2020. aasta strateegia raames [2010/2152(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

Daniel Caspary tutvustas raportit.

Sõna võttis Karel De Gucht (komisjoni liige).

Sõna võtsid Birgit Schnieber-Jastram (DEVE komisjoni arvamuse koostaja), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Malcolm Harbour (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Tokia Saïfi fraktsiooni PPE nimel, David Martin fraktsiooni S&D nimel, Metin Kazak fraktsiooni ALDE nimel, Carl Schlyter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Matteo Salvini fraktsiooni EFD nimel, Bruno Gollnisch (fraktsioonilise kuuluvuseta), Kader Arif, Franziska Keller, Laurence J.A.J. Stassen ja Gianluca Susta.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Seán Kelly, George Sabin Cutaş, Miroslav Mikolášik, Claudio Morganti ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Karel De Gucht ja Daniel Caspary.

Arutelu lõpetati.

Sõna võttis Carl Schlyter.

Hääletus: 27.9.2011protokoll punkt 8.17.


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

5. Komisjoni infotund

ELi kaubandussuhted ja suhted kolmandate riikidega

Karel De Gucht, Andris Piebalgs, Kristalina Georgieva ja Štefan Füle (komisjoni liikmed)

Asepresident tutvustas põgusalt komisjoni infotunni uut korda.

Karel De Gucht, Andris Piebalgs, Kristalina Georgieva ja Štefan Füle vastasid küsimustele, mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Anna Ibrisagic, Thijs Berman, Fiona Hall, Sajjad Karim, Franziska Keller, Helmut Scholz, Niki Tzavela, Krisztina Morvai, Laima Liucija Andrikienė, Jim Higgins komisjoni infotunni korralduse teemal, George Sabin Cutaş, Eleni Theocharous, Enrique Guerrero Salom, Liam Aylward, Seán Kelly, Jörg Leichtfried, Olle Schmidt, Jan Philipp Albrecht, Nirj Deva, Paul Murphy, Claudio Morganti, Eduard Kukan, Andrew Henry William Brons ja Monika Flašíková Beňová.

Komisjoni infotund lõppes.

(Istung katkestati mõneks hetkeks.)


ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

6. Euroopa-Vahemere piirkonna programmide Erasmus ja Leonardo da Vinci loomine (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0015/2011 Euroopa-Vahemere piirkonna programmide Erasmus ja Leonardo da Vinci loomise kohta, mille esitasid parlamendiliikmed Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda ja Ivo Vajgl, on allkirja andnud parlamendiliikmete enamus ja see edastatakse vastavalt kodukorra artikli 123 lõigetele 3 ja 4 deklaratsioonis nimetatud isikutele ja asutustele ning avaldatakse koos allakirjutanute nimedega (vt lisa 1) käesoleva istungi vastuvõetud tekstide väljaandes (P7_TA(2011)0413).

Sõna võttis Vincent Peillon.


7. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Vastutav komisjon on esitanud järgmised Euroopa Parlamendi poolt vastu võetud tekstide parandused:

- Parandus (P6_TA(2009)0092(COR01)) Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta määruses (EÜ) nr 661/2009, mis käsitleb mootorsõidukite, nende haagiste ning nende jaoks ette nähtud süsteemide, osade ja eraldi tehniliste seadmestike üldise ohutusega seotud tüübikinnituse nõudeid (ELT L 200, 31.7.2009, lk 1). Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 10. märtsil 2009. aastal, eesmärgiga võtta vastu eelnimetatud määrus, P6_TA(2009)0092 (ELT C 87 E, 1.4.2010, lk 190)) - (KOM(2008)0316 – C6-0210/2008 2008/0100(COD)) - IMCO

- Parandus (P7_TA-PROV(2011)0293(COR01)) Euroopa Parlamendi seisukohale, vastu võetud esimesel lugemisel 23. juunil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/…/EL tarbija õiguste kohta, millega muudetakse nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 1999/44/EÜ ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 85/577/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/7/EÜ P7_TA-PROV(2011)0293 - (KOM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)) - IMCO

Vastavalt kodukorra artikli 216 lõikele 4 loetakse parandused heakskiidetuks, kui hiljemalt nelikümmend kaheksa tundi pärast nende teatavakstegemist ei esita mõni fraktsioon või vähemalt nelikümmend parlamendiliiget taotlust nende hääletusele panekuks.

Parandused on kättesaadavad veebilehel Séance en direct.


8. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Antonello Antinoro Strasbourgi suunduva lennuliikluse probleemide kohta (istungi juhataja võttis selle teadmiseks) ning Sonia Alfano evakueerimis- ja turvaõppuste kohta parlamendis.


8.1. ELi ja Palestiina vaheline põllumajandus- ja kalandustoodete kaubandus *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus seoses nõukogu otsuse eelnõuga ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (milles käsitletakse põllumajandustoodete, töödeldud põllumajandustoodete, kala ja kalandustoodete kaubanduse edasist liberaliseerimist ning millega muudetakse Euroopa Ühenduse ning Jordani Läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelist kaubandust ja koostööd käsitlevat Euroopa – Vahemere piirkonna ajutist assotsiatsioonilepingut) sõlmimise kohta [07770/2011 - C7-0100/2011- 2011/0042(NLE)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Maria Eleni Koppa (A7-0300/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0396)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.2. ELi ja Mehhiko vaheline lennuühenduse teatavaid aspekte käsitlev leping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus seoses nõukogu otsuse eelnõuga Euroopa Liidu ja Mehhiko Ühendriikide vahelise lennuühenduse teatavaid aspekte käsitleva lepingu sõlmimise kohta [05735/2011 - C7-0067/2011 - 2008/0161(NLE)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Silvia-Adriana Ţicău (A7-0298/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0397)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.3. ELi ja Cabo Verde kalandusalane partnerlusleping *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu uue protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta [09793/2011 - C7-0228/2011 - 2011/0097(NLE)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Pat the Cope Gallagher (A7-0299/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel ( P7_TA(2011)0398 )

Parlament kiitis lepingu protokolli sõlmimise heaks.


8.4. ELi ja USA tsiviillennundusalast teadus- ja arendustegevust käsitlev koostöömemorandum *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus, mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahelise koostöömemorandumi NAT-I-9406 sõlmimise kohta [09390/2011 - C7-0141/2011 - 2011/0021(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Herbert Reul (A7-0301/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0399)

Parlament kiitis lepingu sõlmimise heaks.


8.5. Euro sularaha professionaalset piiriülest maanteevedu euroala liikmesriikide vahel käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) kohaldamisala laiendamine *** (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Soovitus nõukogu määruse eelnõu kohta, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr .../... (euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel) kohaldamisala laiendamist [17787/2010 - C7-0025/2011 - 2010/0206(APP)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sophie Auconie (A7-0077/2011)

Hääletus lükati edasi 7. juunil 2011 (7.6.2011protokoll punkt 8.5).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0400)

Parlament kiitis nõukogu määruse eelnõu heaks.


8.6.  ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamine (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport rohelise raamatu "Probleemid ja võimalused: ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise ühise strateegilise raamistiku arendamine" kohta [2011/2107(INI)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Marisa Matias (A7-0302/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0401)


8.7.  Euroopa koolide süsteem (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Euroopa koolide süsteemi kohta [2011/2036(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Jean-Marie Cavada (A7-0293/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0402)


8.8.  ELi tulevane ühtekuuluvuspoliitika (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamise ning ELi tulevase ühtekuuluvuspoliitika jaoks saadud õppetundide kohta [2010/2305(INI)] - Regionaalarengukomisjon. Raportöör: Michael Theurer (A7-0287/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0403)


8.9. Kodanikukaitse ja humanitaarabi roll Euroopa katastroofidele reageerimise tõhustamises (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport kodanikukaitse ja humanitaarabi rolli kohta Euroopa katastroofidele reageerimise tõhustamises [2011/2023(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Elisabetta Gardini (A7-0283/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0404)


8.10. Euro sularaha professionaalne piiriülene maanteevedu euroala liikmesriikide vahel ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel [KOM(2010)0377 - C7-0186/2011 - 2010/0204(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Sophie Auconie (A7-0076/2011)

Hääletus lükati edasi 7. juunil 2011 (7.6.2011protokoll punkt 8.5).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0405)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0405)


8.11. Kahesuguse kasutusega kaubad ja tehnoloogia ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1334/2000, millega kehtestatakse ühenduse kord kahesuguse kasutusega kaupade ja tehnoloogia ekspordi kontrollimiseks [KOM(2008)0854 - C7-0062/2010 - 2008/0249(COD)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Jörg Leichtfried (A7-0028/2011)

Arutelu toimus 4. aprillil 2011 (4.4.2011 protokolli punkt 15).

Seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus lükati edasi 5. aprillil 2011 (5.4.2011protokoll punkt 4.6).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0406)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0406)

Sõnavõtud

Jörg Leichtfried (raportöör) võttis sõna enne hääletust.


8.12.  Euroopa turism (hääletus)


Raport Euroopa kui maailma soosituima turismisihtkoha ning uue Euroopa turismi tegevuskava kohta [2010/2206(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Carlo Fidanza (A7-0265/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0407)


8.13.  Euroopa liiklusohutus (hääletus)

Raport Euroopa liiklusohutuse kohta aastatel 2011–2020 [2010/2235(INI)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Dieter-Lebrecht Koch (A7-0264/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0408)

Sõnavõtud

Dieter-Lebrecht Koch (raportöör) võttis enne hääletust sõna, et täpsustada fraktsiooni PPE hääletamisnimekirja.


8.14.  Tammiinfrastruktuurid arengumaades (hääletus)

Raport arengumaade tammiinfrastruktuuride tugevdamise rahastamise kohta [2010/2270(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Nirj Deva (A7-0213/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0409)


8.15.  Arengumaade toetamine toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel (hääletus)

Raport ELi poliitilise raamistiku kohta, millega toetatakse arengumaid toiduga kindlustatuse probleemide lahendamisel [2010/2100(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Gabriele Zimmer (A7-0284/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0410)


8.16.  Nõukogu istungite protokolli lisatud ühepoolsed avaldused (hääletus)

Raport nõukogu istungite protokolli lisatud ühepoolsete avalduste kohta [2011/2090(INI)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Rafał Trzaskowski (A7-0269/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0411)


8.17.  Euroopa uus kaubanduspoliitika Euroopa 2020. aasta strateegia raames (hääletus)

Raport Euroopa uue kaubanduspoliitika kohta Euroopa 2020. aasta strateegia raames [2010/2152(INI)] - Rahvusvahelise kaubanduse komisjon. Raportöör: Daniel Caspary (A7-0255/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0412)


9. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Soovitus : Maria Eleni Koppa - A7-0300/2011
Guido Milana, Paul Murphy, Ashley Fox, Diane Dodds, Mairead McGuinness, Mitro Repo ja Daniel Hannan

Raport: Marisa Matias - A7-0302/2011
Clemente Mastella, Giovanni La Via, Jens Rohde, Francesco De Angelis, Mairead McGuinness, Tunne Kelam, Seán Kelly ja Patrizia Toia

Raport: Jean-Marie Cavada - A7-0293/2011
Erminia Mazzoni, Peter Jahr ja Iva Zanicchi

Raport: Michael Theurer - A7-0287/2011
Ramona Nicole Mănescu, Alfredo Antoniozzi, Sergej Kozlík, Markus Pieper, Peter Jahr, Mairead McGuinness, Erminia Mazzoni, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė ja Marian Harkin

Raport: Elisabetta Gardini - A7-0283/2011
Clemente Mastella, Guido Milana, Jens Rohde, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Philippe Juvin, Christa Klaß, Iva Zanicchi, Oldřich Vlasák, Tunne Kelam, Mairead McGuinness ja Anneli Jäätteenmäki

Raport: Carlo Fidanza - A7-0265/2011
Jim Higgins, Guido Milana, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi ja Seán Kelly

Raport: Dieter-Lebrecht Koch - A7-0264/2011
Jim Higgins, Giommaria Uggias, Alfredo Antoniozzi, Izaskun Bilbao Barandica, Christa Klaß, Mairead McGuinness, Seán Kelly, Olga Sehnalová ja Guido Milana

Raport: Gabriele Zimmer - A7-0284/2011
Patrizia Toia, Jim Higgins, Marian Harkin, Mairead McGuinness, Diane Dodds, Salvatore Caronna ja Miroslav Mikolášik

Raport: Daniel Caspary - A7-0255/2011
Clemente Mastella, Alfredo Antoniozzi, Sergej Kozlík, Mairead McGuinness ja Diane Dodds


10. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.30 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

11. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Malika Benarab-Attou teatas, et ta oli eelmisel päeval kohal, aga tema nimi ei ole kohalolijate nimekirjas.

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


12. Infotund eurorühma esimehe Jean-Claude Junckeriga

Parlamendi president esines põgusa sissejuhatava avaldusega ja täpsustas eurorühma esimehega toimuva infotunni korda.

Eurorühma esimehele Jean-Claude Junckerile küsimuste esitamiseks võtsid sõna Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, ja Francisco Sosa Wagner (fraktsioonilise kuuluvuseta). Eurorühma esimees vastas küsimustele.

Eelneva registreerimiseta võtsid Jean-Claude Junckerile küsimuste esitamiseks sõna Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Bogusław Liberadzki, Anni Podimata, Andrew Duff, Raffaele Baldassarre, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Georgios Papanikolaou, Robert Goebbels, Miguel Portas, Sylvie Goulard, Ulrike Lunacek, Niki Tzavela, Roberto Gualtieri, Danuta Jazłowiecka, Claude Turmes, Andrew Henry William Brons ja Seán Kelly. Eurorühma esimees vastas küsimustele.

Infotund eurorühma esimehega lõppes.

Sõna võtsid Charles Goerens infotunni korraldusliku külje kohta (president täpsustas menetlust), ja Robert Goebbels, kes avaldas toetust Charles Goerensi sõnavõtule.


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

13.  ÜRO Peaassamblee ministrite nädalal toimunu, eelkõige seoses Lähis-Ida rahuprotsessi ja Põhja-Aafrikaga (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ÜRO Peaassamblee ministrite nädalal toimunu, eelkõige seoses Lähis-Ida rahuprotsessi ja Põhja-Aafrikaga

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra fraktsiooni PPE nimel, Véronique De Keyser fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Georgios Toussas fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel, Diane Dodds (fraktsioonilise kuuluvuseta), kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Krisztina Morvai ja Chris Davies, Ioannis Kasoulides, Hannes Swoboda, Alexander Graf Lambsdorff, Peter van Dalen, Jill Evans, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Salavrakos, Elmar Brok, Kristian Vigenin, Frédérique Ries, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Graham Watson, Geoffrey Van Orden, Margrete Auken, Vytautas Landsbergis, Hans-Gert Pöttering, Proinsias De Rossa, Chris Davies, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Alexander Graf Lambsdorff, Ashley Fox, Franziska Katharina Brantner, Mário David ja Kader Arif.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Rui Tavares, Michael Cashman, kes andis teada, et külaliste rõdul viibisid Lõuna-Aafrika parlamendi liikmed, Mario Mauro, Saïd El Khadraoui, Tokia Saïfi, Roberto Gualtieri, György Schöpflin, Göran Färm, Georgios Koumoutsakos, María Muñiz De Urquiza, Cristian Dan Preda, Maria Eleni Koppa, Ria Oomen-Ruijten, Boris Zala, Sari Essayah, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Francisco José Millán Mon, Salvatore Iacolino, Elena Băsescu ja Othmar Karas.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Katarína Neveďalová, Kyriakos Mavronikolas, Izaskun Bilbao Barandica, Andrew Henry William Brons, Ioan Enciu ja Hannu Takkula.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Daniel Cohn-Bendit, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Hélène Flautre, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Jill Evans, Frieda Brepoels, Rui Tavares, Karima Delli, Isabelle Durant, Yannick Jadot, Michail Tremopoulos, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen ja Catherine Grèze fraktsiooni Verts/ALE nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0525/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Mario Mauro, Othmar Karas, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean, Laima Liucija Andrikienė, Salvatore Iacolino ja Dominique Vlasto fraktsiooni PPE nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0526/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kader Arif, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Proinsias De Rossa, Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Maria Eleni Koppa, Wolfgang Kreissl-Dörfler, María Muñiz De Urquiza, Pier Antonio Panzeri, Kristian Vigenin, Boris Zala ja Raimon Obiols fraktsiooni S&D nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0527/2011);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Alexandra Thein fraktsiooni ALDE nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0528/2011);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Jean-Luc Mélenchon, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Sabine Wils, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Søren Bo Søndergaard, Marisa Matias, Miguel Portas, Sabine Lösing, Ilda Figueiredo ja João Ferreira fraktsiooni GUE/NGL nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0529/2011);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Peter van Dalen, Marek Henryk Migalski, Michał Tomasz Kamiński ja Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel olukorra kohta Palestiinas (B7-0530/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 29.9.2011protokoll punkt 10.2.


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

14.  Idapartnerluse tippkohtumine (Varssavi, 29. september) (arutelu)

Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Idapartnerluse tippkohtumine (Varssavi, 29. september)

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, ja Werner Schulz fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

Sõna võtsid Jiří Maštálka fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Gunnar Hökmark, Marek Siwiec, Anneli Jäätteenmäki, Michał Tomasz Kamiński, Fiorello Provera, Dimitar Stoyanov, Jacek Saryusz-Wolski, Kristian Vigenin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paweł Robert Kowal, Mirosław Piotrowski, Traian Ungureanu, Monika Flašíková Beňová, Marek Henryk Migalski, Michael Gahler, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Marek Henryk Migalski, Ioan Mircea Paşcu, Adam Bielan, Anna Ibrisagic, Evgeni Kirilov, Paweł Robert Kowal, Andrzej Grzyb, Marietta Giannakou ja Eduard Kukan.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võtsid Miroslav Mikolášik ja László Tőkés.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Krzysztof Lisek, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Krisztina Morvai ja Jan Kozłowski.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Arutelu lõpetati.


15.  Seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi käsitlemine ÜRO inimõiguste nõukogus (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi käsitlemine ÜRO inimõiguste nõukogus

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võtsid Michèle Striffler fraktsiooni PPE nimel, Michael Cashman fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel, ja Cornelis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võttis Catherine Ashton.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Michèle Striffler, Mariya Nedelcheva ja Eduard Kukan fraktsiooni PPE nimel, Richard Howitt, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt ja Ana Gomes fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Leonidas Donskis, Alexander Alvaro, Kristiina Ojuland, Ramon Tremosa i Balcells ja Renate Weber fraktsiooni ALDE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Nicole Kiil-Nielsen, Catherine Grèze, Franziska Katharina Brantner, Rui Tavares, Keith Taylor ja Barbara Lochbihler fraktsiooni Verts/ALE nimel, Cornelis de Jong, Bairbre de Brún, Miguel Portas, Marisa Matias, Jean-Luc Mélenchon ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel inimõiguste, seksuaalse sättumuse ja soolise identiteedi käsitlemise kohta ÜROs (B7-0523/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 28.9.2011protokoll punkt 4.14.


16.  Türgi ja Küprose Vabariigi vahelised pinged (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Türgi ja Küprose Vabariigi vahelised pinged

Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) esines avaldusega.

Sõna võttis Štefan Füle (komisjoni liige).

Sõna võtsid Georgios Koumoutsakos fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Sajjad Karim fraktsiooni ECR nimel, Hélène Flautre fraktsiooni Verts/ALE nimel, Kyriacos Triantaphyllides fraktsiooni GUE/NGL nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, Angelika Werthmann (fraktsioonilise kuuluvuseta), Ria Oomen-Ruijten, Libor Rouček, Theodoros Skylakakis, Willy Meyer, Mara Bizzotto, Eleni Theocharous, Kyriakos Mavronikolas, Graham Watson kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Koumoutsakos, Ioannis Kasoulides, Emine Bozkurt ja Antigoni Papadopoulou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Eleni Koppa, Cecilia Wikström, Andrew Duff ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Štefan Füle.

Arutelu lõpetati.


17. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 472.856/OJME).


18. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 21.50.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Portas, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Euroopa-Vahemere piirkonna programmide Erasmus ja Leonardo da Vinci loomine (kirjalik deklaratsioon)

Kirjalikule deklaratsioonile 0015/2011 Euroopa-Vahemere piirkonna programmide Erasmus ja Leonardo da Vinci loomise kohta ( 27.9.2011protokoll punkt 6 ja P7_TA(2011)0413 ) , mille e sitasid parlamendiliikmed Françoise Castex, Franziska Katharina Brantner, Vincent Peillon, Cristian Dan Preda ja Ivo Vajgl, kirjutas alla 389 parlamendiliiget:

Damien Abad, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Kader Arif, Pino Arlacchi, Kriton Arsenis, John Attard-Montalto, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Johannes Cornelis van Baalen, Georges Bach, Maria Badia i Cutchet, Zigmantas Balčytis, Raffaele Baldassarre, Burkhard Balz, Francesca Balzani, Elena Băsescu, Regina Bastos, Catherine Bearder, Sandrine Bélier, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Sergio Berlato, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Izaskun Bilbao Barandica, Lothar Bisky, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, José Bové, Franziska Katharina Brantner, Zuzana Brzobohatá, Udo Bullmann, Cristian Silviu Buşoi, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Cohn-Bendit, Lara Comi, Marije Cornelissen, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Michael Cramer, Corina Creţu, Rosario Crocetta, George Sabin Cutaş, Frédéric Daerden, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Rachida Dati, Mário David, Chris Davies, Francesco De Angelis, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Proinsias De Rossa, Marielle De Sarnez, Harlem Désir, Albert Deß, Leonardo Domenici, Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Isabelle Durant, Martin Ehrenhauser, Bas Eickhout, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Christian Engström, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Edite Estrela, Jill Evans, Tanja Fajon, Diogo Feio, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, Carlo Fidanza, Santiago Fisas Ayxela, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Gaston Franco, Marielle Gallo, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Robert Goebbels, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Louis Grech, Estelle Grelier, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Françoise Grossetête, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Cristina Gutiérrez-Cortines, Sergio Gutiérrez Prieto, Gerald Häfner, Carl Haglund, Thomas Händel, Rebecca Harms, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Mary Honeyball, Brice Hortefeux, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Stephen Hughes, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Sophia in 't Veld, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Cătălin Sorin Ivan, Yannick Jadot, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Cornelis de Jong, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Karin Kadenbach, Ivailo Kalfin, Sajjad Karim, Ioannis Kasoulides, Metin Kazak, Franziska Keller, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Timothy Kirkhope, Mojca Kleva, Jürgen Klute, Silvana Koch-Mehrin, Maria Eleni Koppa, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Eduard Kukan, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Alexander Graf Lambsdorff, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Stéphane Le Foll, Constance Le Grip, Klaus-Heiner Lehne, Patrick Le Hyaric, Jörg Leichtfried, Corinne Lepage, Eva Lichtenberger, Peter Liese, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Ulrike Lunacek, George Lyon, Arlene McCarthy, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Erminia Mazzoni, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Claudio Morganti, Elisabeth Morin-Chartier, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mariya Nedelcheva, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Nadezhda Neynsky, Norica Nicolai, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Raimon Obiols, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Justas Vincas Paleckis, Chrysoula Paliadeli, Alfredo Pallone, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Aldo Patriciello, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Rovana Plumb, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Miguel Portas, Hans-Gert Pöttering, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Sylvana Rapti, Evelyn Regner, Vladimír Remek, Mitro Repo, Teresa Riera Madurell, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Robert Rochefort, Ulrike Rodust, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Oreste Rossi, Libor Rouček, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Marietje Schaake, Christel Schaldemose, Helmut Scholz, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Adrian Severin, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Simon, Brian Simpson, Theodoros Skylakakis, Monika Smolková, Csaba Sógor, Søren Bo Søndergaard, Bogusław Sonik, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Struan Stevenson, Theodor Dumitru Stolojan, Michèle Striffler, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, Csaba Sándor Tabajdi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Salvatore Tatarella, Rui Tavares, Keith Taylor, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Britta Thomsen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, Patrizia Toia, László Tőkés, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Ivo Vajgl, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Gianni Vattimo, Derek Vaughan, Marie-Christine Vergiat, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Henri Weber, Renate Weber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Iuliu Winkler, Luis Yáñez-Barnuevo García, Anna Záborská, Boris Zala, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Tatjana Ždanoka, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika