Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

8. Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων

Οι Marek Sawicki (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Czesław Adam Siekierski, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, George Lyon, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, James Nicholson, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Karima Delli, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, μη εγγεγραμμένος, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage και Rareş-Lucian Niculescu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ulrike Rodust, Γεώργιος Παπαστάμκος, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă και Elisabeth Morin-Chartier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu και Anne Delvaux.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και Marek Sawicki.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου