Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2733(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000181/2011 (B7-0436/2011)

Συζήτηση :

PV 28/09/2011 - 9
CRE 28/09/2011 - 9

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

9. Διάσκεψη κορυφής για τον πλανήτη Ρίο +20 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-000181/2011) που κατέθεσε ο Jo Leinen, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς το Συμβούλιο: Βασικές επιδιώξεις ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Διάσκεψη Rio+20) (B7-0436/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000182/2011) που κατέθεσε ο Jo Leinen, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, προς την Επιτροπή: Βασικές επιδιώξεις ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Διάσκεψη Rio+20) (B7-0437/2011)

Ο Jo Leinen αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Ο Andrzej Kraszewski (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) απαντά στην ερώτηση B7-0436/2011.

Οι Janez Potočnik και Connie Hedegaard (μέλη της Επιτροπής) απαντούν στην ερώτηση B7-0437/2011.

Παρεμβαίνει ο Karl-Heinz Florenz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Giles CHICHESTER
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Vittorio Prodi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gerben-Jan Gerbrandy, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Julie Girling, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα, των Romana Jordan Cizelj και Dimitar Stoyanov, Nick Griffin, μη εγγεγραμμένος, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, του Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Κρίτων Αρσένης, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska και Maria Da Graça Carvalho.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνει η Connie Hedegaard.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Andrzej Kraszewski.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký και Kartika Tamara Liotard, εξ ονόματος της Επιτροπής ENVI, για τη διαμόρφωση κοινής θέσης της ΕΕ ενόψει της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ρίο+20) (B7-0522/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.9.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου