Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

10. Ενίσχυση της ΕΕ στους πρόσφυγες στην Τυνησία (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Ενίσχυση της ΕΕ στους πρόσφυγες στην Τυνησία

Η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Agustín Díaz de Mera García Consuegra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sonia Alfano, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Charles Tannock, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, ο οποίος απαντά επίσης σε δύο ερωτήσεις με γαλάζια κάρτα των Judith Sargentini και Marie-Christine Vergiat, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Rui Tavares, Marisa Matias, Γεώργιος Παπανικολάου, Carmen Romero López, Malika Benarab-Attou, Salvatore Iacolino και Antonio Masip Hidalgo.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Corina Creţu και Vasilica Viorica Dăncilă.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου