Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 209kWORD 137k
Keskiviikko 28. syyskuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 3.Unionin tila (keskustelu)
 4.Äänestykset
  
4.1.Lisätalousarvioesitys nro 4/2011: omat varat sekä muutto- ja pakolaisvirrat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Tanska (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugali (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.5.Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EU:n ja Argentiinan välinen sopimus) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.6.Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EU:n ja Australian välinen sopimus) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.7.Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
4.8.Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi ***I (lopullinen äänestys)
  
4.9.Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I (lopullinen äänestys)
  
4.10.Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I (lopullinen äänestys)
  
4.11.Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I (lopullinen äänestys)
  
4.12.Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano * (lopullinen äänestys)
  
4.13.Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset * (lopullinen äänestys)
  
4.14.Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa (äänestys)
 5.Äänestysselitykset
 6.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 7.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 8.Ruoka-apuohjelma (keskustelu)
 9.Rio+20 Earth Summit -huippukokous (keskustelu)
 10.EU:n tuki pakolaisille Tunisiassa (keskustelu)
 11.Seuraavan istunnon esityslista
 12.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.05.


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus todistuksia koskevista vaatimuksista tiettyjen elintarvikesekoitusten tuonnissa unioniin ja kuljetuksessa unionin kautta sekä päätöksen 2007/275/EY ja asetuksen (EY) N:o 1162/2009 muuttamisesta (D010252/08 - 2011/2833(RPS) - määräaika: 17/12/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 661/2009 täytäntöönpanosta vaihtamisopastinten osalta ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta (D014569/03 - 2011/2818(RPS) - määräaika: 12/12/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 595/2009 täytäntöönpanosta ja muuttamisesta raskaiden hyötyajoneuvojen päästöjen osalta (Euro VI) annetun asetuksen (EU) N:o 582/2011 muuttamisesta (D014734/03 - 2011/2817(RPS) - määräaika: 13/12/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission päätös Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmiä koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (D014761/03 - 2011/2823(RPS) - määräaika: 13/12/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1013/2006 muuttamisesta tiettyjen luokittelemattomien jätteiden sisällyttämiseksi sen liitteeseen III B (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D015695/01 - 2011/2824(RPS) - määräaika: 14/12/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös, päätösten 2011/263/EU ja 2011/264/EU muuttamisesta neuvoston direktiivin 67/548/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI olevassa entsyymien luokittelussa tapahtuneen kehityksen huomioon ottamiseksi (D015893/02 - 2011/2835(RPS) - määräaika: 20/12/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE, IMCO

- Komission asetus elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista annetun direktiivin 2011/10/EU muuttamisesta ja oikaisemisesta (D016142/02 - 2011/2832(RPS) - määräaika: 16/11/2011)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI


3. Unionin tila (keskustelu)

Komission puheenjohtajan julkilausuma: Unionin tila.

Puhemies antoi alustukseksi lyhyen julkilausuman.

José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerard Batten, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andrew Duff, ja sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen.

Mikołaj Dowgielewicz (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mario Mauro, Corien Wortmann-Kool, Tanja Fajon, Charles Goerens, Othmar Karas, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Emilie Turunen, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Paul Gauzès, Marisa Matias, Niki Tzavela, Diane Dodds, Mirosław Piotrowski, Sylvie Goulard, Wim van de Camp, Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, Csaba Sándor Tabajdi, Maria Eleni Koppa, Marielle De Sarnez, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Jo Leinen, Karin Kadenbach, Antonio Cancian, Íñigo Méndez de Vigo, Edite Estrela, Sophie Auconie, Graham Watson, Alfreds Rubiks, Angelika Werthmann, Anneli Jäätteenmäki, Andrew Duff, Pervenche Berès, Krisztina Morvai, Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Zita Gurmai, Sophia in 't Veld, Petru Constantin Luhan ja Nikolaos Salavrakos.

José Manuel Barroso käytti puheenvuoron.

Ilda Figueiredo käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


4. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


4.1. Lisätalousarvioesitys nro 4/2011: omat varat sekä muutto- ja pakolaisvirrat (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 4/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III – Komissio [13990/2011 - C7-0243/2011- 2011/2128(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0312/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0414)

Puheenvuoro:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (esittelijä) ennen äänestystä.


4.2. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery, Tanska (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery, Tanska) [KOM(2011)0421 - C7-0194/2011- 2011/2159(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0309/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0415)


4.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksa (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive, Saksa) [KOM(2011)0447 - C7-0209/2011- 2011/2163(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0311/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0416)


4.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugali (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/026 PT/Rohde, Portugali) [KOM(2011)0491 - C7-0222/2011- 2011/2167(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0310/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0417)


4.5. Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EU:n ja Argentiinan välinen sopimus) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Argentiinan tasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamiseksi maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi [06609/2011 - C7-0104/2011- 2011/0027(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0297/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0418)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.6. Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EU:n ja Australian välinen sopimus) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Australian välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi [06603/2011 - C7-0144/2011- 2011/0032(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0296/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0419)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.7. Bulgarian ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttaminen maiden Euroopan unioniin liittymisen vuoksi (EU:n ja Uuden-Seelannin välinen sopimus) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisesti Bulgarian tasavallan ja Romanian myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamiseksi näiden maiden Euroopan unioniin liittymisen johdosta kirjeenvaihtona tehtävän sopimuksen tekemisestä [06536/2011 - C7-0106/2011- 2011/0029(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Vital Moreira (A7-0295/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0420)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


4.8. Julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonta sekä talouspolitiikan valvonta ja koordinointi ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja koordinoinnin tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 muuttamisesta [KOM(2010)0526 - C7-0300/2010- 2010/0280(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Keskustelu käytiin 22. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 16 ja istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 18).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi oli lykätty 23. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.17).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0421)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0421)


4.9. Julkisen talouden valvonta euroalueella ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi julkisen talouden valvonnan tehokkaasta täytäntöönpanosta euroalueella [KOM(2010)0524 - C7-0298/2010- 2010/0278(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Keskustelu oli käyty 22. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 16 ja istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 18).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi oli lykätty 23. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.16).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0422)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0422)

Puheenvuoro:

Olli Rehn (komission jäsen) ilmoitti ennen äänestystä komission kannan.


4.10. Täytäntöönpanotoimet liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi täytäntöönpanotoimista liiallisen makrotalouden epätasapainon korjaamiseksi euroalueella [KOM(2010)0525 - C7-0299/2010- 2010/0279(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Keskustelu oli käyty 22. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 16 ja istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 18).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi oli lykätty 23. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.18).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0423)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0423)


4.11. Makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäiseminen ja korjaaminen ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi makrotalouden epätasapainon ennalta ehkäisemisestä ja korjaamisesta [KOM(2010)0527 - C7-0301/2010- 2010/0281(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Keskustelu oli käyty 22. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 16 ja istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 18).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi oli lykätty 23. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.13).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0424)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0424)

Puheenvuoro:

Olli Rehn (komission jäsen) ilmoitti ennen äänestystä komission kannan.


4.12. Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpano * (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1467/97 muuttamisesta [KOM(2010)0522 - 2010/0276(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Keskustelu oli käyty 22. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 16 ja istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 18).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi oli lykätty 23. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.14).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0425)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0425)


4.13. Jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevat vaatimukset * (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden julkisen talouden kehyksiä koskevista vaatimuksista [KOM(2010)0523 - 2010/0277(NLE)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Keskustelu oli käyty 22. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 16 ja istunnon pöytäkirja 22.6.2011, kohta 18).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi oli lykätty 23. kesäkuuta 2011 (istunnon pöytäkirja 23.6.2011, kohta 12.15).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0426)

Puheenvuoro:

Olli Rehn (komission jäsen) ilmoitti ennen äänestystä komission kannan.


4.14. Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0523/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0427)


Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

5. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011

Ramona Nicole Mănescu, Gianluca Susta, Peter Jahr, Barbara Matera, Giommaria Uggias, Salvatore Iacolino, Salvatore Caronna, Marian Harkin, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Alajos Mészáros, Daniel Hannan, Seán Kelly ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Mietintö Sylvie Goulard - A7-0180/2011

Raffaele Baldassarre, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Daniel Hannan ja Sirpa Pietikäinen

Mietintö Carl Haglund - A7-0182/2011

Francesco De Angelis, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Marian Harkin ja Gerard Batten

Mietintö Elisa Ferreira - A7-0183/2011

Herbert Dorfmann, Francesco De Angelis, Cristiana Muscardini, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Alajos Mészáros, Marian Harkin ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Mietintö Diogo Feio - A7-0179/2011

Giommaria Uggias, Paul Murphy ja Marian Harkin

Mietintö Vicky Ford - A7-0184/2011

Raffaele Baldassarre, Giommaria Uggias ja Marian Harkin

Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien asioiden käsittely YK:n ihmisoikeusneuvostossa - B7-0523/2011

Erminia Mazzoni, Andrea Češková ja Sergio Paolo Francesco Silvestris


6. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.35 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

7. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


8. Ruoka-apuohjelma (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Ruoka-apuohjelma

Marek Sawicki (neuvoston puheenjohtaja) ja Dacian Cioloş (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Czesław Adam Siekierski PPE-ryhmän puolesta, Luis Manuel Capoulas Santos S&D-ryhmän puolesta, George Lyon ALDE-ryhmän puolesta, James Nicholson ECR-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dimitar Stoyanov, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage ja Rareş-Lucian Niculescu.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă ja Elisabeth Morin-Chartier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu ja Anne Delvaux.

Puheenvuorot: Dacian Cioloş ja Marek Sawicki.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


9. Rio+20 Earth Summit -huippukokous (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000181/2011) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta neuvostolle: Rio de Janeirossa pidettävään Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20) liittyvät päätavoitteet (B7-0436/2011)

Suullinen kysymys (O-000182/2011) Jo Leinen ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: Rio de Janeirossa pidettävään Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssiin (Rio+20) liittyvät päätavoitteet (B7-0437/2011)

Jo Leinen esitteli suulliset kysymykset.

Andrzej Kraszewski (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B7-0436/2011.

Janez Potočnik ja Connie Hedegaard (komission jäsenet) vastasivat kysymykseen B7-0437/2011.

Karl-Heinz Florenz käytti puheenvuoron PPE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Giles CHICHESTER

Puheenvuorot: Vittorio Prodi S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Sandrine Bélier Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Romana Jordan Cizelj ja Dimitar Stoyanov, sitoutumaton Nick Griffin, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska ja Maria Da Graça Carvalho.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira ja Angelika Werthmann.

Connie Hedegaard käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Andrzej Kraszewski käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký ja Kartika Tamara Liotard ENVI-valiokunnan puolesta EU:n yhteisen kannan muodostamisesta ennen Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen konferenssia (Rio+20) (B7-0522/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.9.2011, kohta 10.3.


10. EU:n tuki pakolaisille Tunisiassa (keskustelu)

Komission julkilausuma: EU:n tuki pakolaisille Tunisiassa

Cecilia Malmström (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Sonia Alfano ALDE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, sitoutumaton Philip Claeys, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Judith Sargentini ja Marie-Christine Vergiat, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Rui Tavares, Marisa Matias, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Malika Benarab-Attou, Salvatore Iacolino ja Antonio Masip Hidalgo.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Corina Creţu ja Vasilica Viorica Dăncilă.

Cecilia Malmström käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


11. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 472.856/OJJE).


12. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 19.15.

Klaus Welle

Libor Rouček

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö