Index 
Jegyzőkönyv
PDF 218kWORD 172k
2011. szeptember 28., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 3.Az Unió helyzete (vita)
 4.Szavazások órája
  4.1.A 4/2011. sz. költségvetés-módosítás: saját források, valamint migrációs és menekülthullámok (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  4.2.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása (Dánia "EGF/2010/017/DK/Midtjylland Machinery" referenciaszámú kérelme) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  4.3.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2011/003 DE/Arnsberg és Düsseldorf kérelem – gépjárműipar/Németország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  4.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2010/026 PT/Rohde sz. kérelem – Portugália (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  4.5.Bulgária és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítása (EU–Argentína egyezmény) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  4.6.Bulgária és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítása (EU–Ausztrália egyezmény) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  4.7.Bulgária és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítása (az EU és Új-Zéland közötti megállapodás) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  4.8.A költségvetési egyenleg felügyelete és a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása ***I (zárószavazás)
  4.9.Költségvetési felügyelet az euróövezetben ***I (zárószavazás)
  4.10.Az euróövezetben tapasztalható túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok kiigazítását célzó végrehajtási intézkedések ***I (zárószavazás)
  4.11.A makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése és kiigazítása ***I (zárószavazás)
  4.12.A túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtása * (zárószavazás)
  4.13.A tagállamok költségvetési kereteire vonatkozó követelmények * (zárószavazás)
  4.14.A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.Ingyenes élelmiszer („Food for Free”) program (vita)
 9.Rio+20 Föld-csúcstalálkozó (vita)
 10.A tunéziai menekültek uniós támogatása (vita)
 11.A következő ülésnap napirendje
 12.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.05-kor nyitják meg.


2. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság XXX-i .../.../EU rendelete egyes összetett élelmiszer-készítményeknek az Unióba történő behozatalával és az Unión történő átszállításával kapcsolatos bizonyítványokra vonatkozó követelmények megállapításáról, valamint a 2007/275/EK határozat és az 1162/2009/EK rendelet módosításáról (D010252/08 - 2011/2833(RPS) - határidő: 17/12/2011)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság XXX .../.../EU rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet sebességváltás-jelzők tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról (D014569/03 - 2011/2818(RPS) - határidő: 12/12/2011)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság .../.../EU Rendelete az 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében történő végrehajtásáról és módosításáról szóló 582/2011/EU rendelet módosításáról (D014734/03 - 2011/2817(RPS) - határidő: 13/12/2011)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság határozata a transzeurópai vasúti rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról (D014761/03 - 2011/2823(RPS) - határidő: 13/12/2011)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IIIB. mellékletének egyes osztályozatlan hulladékok felvétele céljából történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) (D015695/01 - 2011/2824(RPS) - határidő: 14/12/2011)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata a 2011/263/EU és a 2011/264/EU határozatnak az enzimbesorolással kapcsolatos új fejlemények figyelembevétele érdekében történő, a 67/548/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének és az 1272/2008/EK tanácsi és európai parlamenti rendelet VI. mellékletének megfelelő módosításáról (D015893/02 - 2011/2835(RPS) - határidő: 20/12/2011)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság .../.../EU Rendelete az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló 10/2011/EU bizottsági rendelet módosításáról és helyesbítéséről (D016142/02 - 2011/2832(RPS) - határidő: 16/11/2011)
utalva illetékes: ENVI


3. Az Unió helyzete (vita)

A Bizottság elnökének nyilatkozata: Az Unió helyzete.

Az elnök rövid bevezető nyilatkozatot tesz.

José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Gerard Batten, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Andrew Duff, és Laurence J.A.J. Stassen, független.

Felszólal: Mikołaj Dowgielewicz (a Tanács soros elnöke).

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mario Mauro, Corien Wortmann-Kool, Tanja Fajon, Charles Goerens, Othmar Karas, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Emilie Turunen, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Paul Gauzès, Marisa Matias, Niki Tzavela, Diane Dodds, Mirosław Piotrowski, Sylvie Goulard, Wim van de Camp, Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, Csaba Sándor Tabajdi, Maria Eleni Koppa, Marielle De Sarnez, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Jo Leinen, Karin Kadenbach, Antonio Cancian, Íñigo Méndez de Vigo, Edite Estrela, Sophie Auconie, Graham Watson, Alfreds Rubiks, Angelika Werthmann, Anneli Jäätteenmäki, Andrew Duff, Pervenche Berès, Krisztina Morvai, Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Zita Gurmai, Sophia in 't Veld, Petru Constantin Luhan és Nikolaos Salavrakos.

Felszólal: José Manuel Barroso.

Felszólal: Ilda Figueiredo, a „catch the eye” eljárással kapcsolatosan.

A vitát berekesztik.


4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


4.1. A 4/2011. sz. költségvetés-módosítás: saját források, valamint migrációs és menekülthullámok (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Unió 2011-es pénzügyi évre vonatkozó, 4/2011. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság [13990/2011 - C7-0243/2011- 2011/2128(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0312/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0414)

Felszólalás

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (előadó), a szavazás előtt.


4.2. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap mobilizálása (Dánia "EGF/2010/017/DK/Midtjylland Machinery" referenciaszámú kérelme) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Dánia „EGF/2010/017 Midtjylland Machinery” referenciaszámú kérelme) [COM(2011)0421 - C7-0194/2011- 2011/2159(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0309/2011)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0415)


4.3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele – EGF/2011/003 DE/Arnsberg és Düsseldorf kérelem – gépjárműipar/Németország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Németországnak a gépjárműágazatot érintő „EGF/2011/003 DE/Arnsberg és Düsseldorf” referenciaszámú kérelme) [COM(2011)0447 - C7-0209/2011- 2011/2163(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0311/2011)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0416)


4.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: EGF/2010/026 PT/Rohde sz. kérelem – Portugália (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Portugália „EGF/2010/026 PT/Rohde” referenciaszámú kérelme) [COM(2011)0491 - C7-0222/2011- 2011/2167(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0310/2011)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0417)


4.5. Bulgária és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítása (EU–Argentína egyezmény) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és az Argentin Köztársaság között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [06609/2011 - C7-0104/2011- 2011/0027(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0297/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0418)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.6. Bulgária és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítása (EU–Ausztrália egyezmény) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Ausztrália között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetre [06603/2011 - C7-0144/2011- 2011/0032(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0296/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0419)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.7. Bulgária és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítása (az EU és Új-Zéland közötti megállapodás) *** (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Ajánlás az Európai Unió és Új-Zéland között, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikkének 6. pontja, valamint XXVIII. cikke alapján, a Bolgár Köztársaság és Románia engedményes listáin szereplő engedményeknek ezen országok Európai Unióhoz való csatlakozása során történő módosítására vonatkozóan, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről [06536/2011 - C7-0106/2011- 2011/0029(NLE)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Vital Moreira (A7-0295/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0420)

A Parlament egyetért a megállapodás megkötésével.


4.8. A költségvetési egyenleg felügyelete és a gazdaságpolitikák felügyelete és összehangolása ***I (zárószavazás)

Jelentés a költségvetési egyenleg felügyeletének megerősítéséről és a gazdaságpolitikák felügyeletéről és összehangolásáról szóló 1466/97/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0526 - C7-0300/2010- 2010/0280(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

A vita időpontja: 2011. június 22 (2011.6.22-i jegyzőkönyv 16. pont és 2011.6.22-i jegyzőkönyv 18. pont ).

A jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazást 2011. június 23-án halasztották el (2011.6.23-i jegyzőkönyv 12.17. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0421)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0421)


4.9. Költségvetési felügyelet az euróövezetben ***I (zárószavazás)

Jelentés a költségvetési felügyelet euróövezetbeli eredményes érvényesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0524 - C7-0298/2010- 2010/0278(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

A vita időpontja: 2011. június 22 (2011.6.22-i jegyzőkönyv 16. pont és 2011.6.22-i jegyzőkönyv 18. pont ).

A jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazást 2011. június 23-án halasztották el (2011.6.23-i jegyzőkönyv 12.16. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0422)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0422)

Felszólalás

A szavazás előtt Olli Rehn (a Bizottság tagja) ismerteti a Bizottság álláspontját.


4.10. Az euróövezetben tapasztalható túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságok kiigazítását célzó végrehajtási intézkedések ***I (zárószavazás)

Jelentés a túlzott makrogazdasági egyensúlytalanságoknak az euroövezeten belüli kiigazítására vonatkozó végrehajtási intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0525 - C7-0299/2010- 2010/0279(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Carl Haglund (A7-0182/2011)

A vita időpontja: 2011. június 22 (2011.6.22-i jegyzőkönyv 16. pont és 2011.6.22-i jegyzőkönyv 18. pont ).

A jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazást 2011. június 23-án halasztották el (2011.6.23-i jegyzőkönyv 12.18. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0423)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0423)


4.11. A makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzése és kiigazítása ***I (zárószavazás)

Jelentés a makrogazdasági egyensúlytalanságok megelőzéséréről és kiigazításáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0527 - C7-0301/2010- 2010/0281(COD)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

A vita időpontja: 2011. június 22 (2011.6.22-i jegyzőkönyv 16. pont és 2011.6.22-i jegyzőkönyv 18. pont ).

A jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazást 2011. június 23-án halasztották el (2011.6.23-i jegyzőkönyv 12.13. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0424)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0424)

Felszólalás

A szavazás előtt Olli Rehn (a Bizottság tagja) ismerteti a Bizottság álláspontját.


4.12. A túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtása * (zárószavazás)

Jelentés a túlzott hiány esetén követendő eljárás végrehajtásának felgyorsításáról és pontosításáról szóló 1467/97/EK rendelet módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2010)0522 - 2010/0276(CNS)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Diogo Feio (A7-0179/2011)

A vita időpontja: 2011. június 22 (2011.6.22-i jegyzőkönyv 16. pont és 2011.6.22-i jegyzőkönyv 18. pont ).

A jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazást 2011. június 23-án halasztották el (2011.6.23-i jegyzőkönyv 12.14. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0425)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0425)


4.13. A tagállamok költségvetési kereteire vonatkozó követelmények * (zárószavazás)

Jelentés a tagállamok költségvetési keretére vonatkozó követelményekről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2010)0523 - 2010/0277(NLE)] - Gazdasági és Monetáris Bizottság. Előadó: Vicky Ford (A7-0184/2011)

A vita időpontja: 2011. június 22 (2011.6.22-i jegyzőkönyv 16. pont és 2011.6.22-i jegyzőkönyv 18. pont ).

A jogalkotási állásfoglalás-tervezetről szóló szavazást 2011. június 23-án halasztották el (2011.6.23-i jegyzőkönyv 12.15. pont ).

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0426)

Felszólalás

A szavazás előtt Olli Rehn (a Bizottság tagja) ismerteti a Bizottság álláspontját.


4.14. A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0523/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0427)


ELNÖKÖL:
Alejo VIDAL-QUADRAS alelnök

5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Corien Wortmann-Kool -jelentés - A7-0178/2011

Ramona Nicole Mănescu, Gianluca Susta, Peter Jahr, Barbara Matera, Giommaria Uggias, Salvatore Iacolino, Salvatore Caronna, Marian Harkin, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Alajos Mészáros, Daniel Hannan, Seán Kelly és Sergio Paolo Francesco Silvestris

Sylvie Goulard -jelentés - A7-0180/2011

Raffaele Baldassarre, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Daniel Hannan és Sirpa Pietikäinen

Carl Haglund -jelentés - A7-0182/2011

Francesco De Angelis, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Marian Harkin és Gerard Batten

Elisa Ferreira -jelentés - A7-0183/2011

Herbert Dorfmann, Francesco De Angelis, Cristiana Muscardini, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Alajos Mészáros, Marian Harkin és Sergio Paolo Francesco Silvestris

Diogo Feio -jelentés - A7-0179/2011

Giommaria Uggias, Paul Murphy és Marian Harkin

Vicky Ford -jelentés - A7-0184/2011

Raffaele Baldassarre, Giommaria Uggias és Marian Harkin

A szexuális irányultság és a nemi identitás témája az ENSZ Emberi Jogi Tanácsában - B7-0523/2011

Erminia Mazzoni, Andrea Češková és Sergio Paolo Francesco Silvestris


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.35-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


8. Ingyenes élelmiszer („Food for Free”) program (vita)

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Ingyenes élelmiszer („Food for Free”) program

Marek Sawicki (a Tanács soros elnöke) és Dacian Cioloş (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Czesław Adam Siekierski, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Luis Manuel Capoulas Santos, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, George Lyon, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, James Nicholson, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Karima Delli, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Dimitar Stoyanov, független, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage és Rareş-Lucian Niculescu.

ELNÖKÖL:
Libor ROUČEK alelnök

Felszólal: Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă és Elisabeth Morin-Chartier.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu és Anne Delvaux.

Felszólal: Dacian Cioloş és Marek Sawicki.

A vitát berekesztik.


9. Rio+20 Föld-csúcstalálkozó (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000181/2011) felteszi: Jo Leinen, az ENVI bizottság nevében, a Tanácshoz: A Rio de Janeiróban megrendezendő, fenntartható fejlődésről szóló ENSZ-konferencia (Rio+20 csúcs) fő célkitűzései (B7-0436/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000182/2011) felteszi: Jo Leinen, az ENVI bizottság nevében, a Bizottsághoz: A Rio de Janeiróban megrendezendő, fenntartható fejlődésről szóló ENSZ-konferencia (Rio+20 csúcs) fő célkitűzései (B7-0437/2011)

Jo Leinen kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Andrzej Kraszewski (a Tanács soros elnöke) válaszol a kérdésre B7-0436/2011.

Janez Potočnik és Connie Hedegaard (a Bizottság tagjai) válaszol az alábbi kérdésre: B7-0437/2011.

Felszólal: Karl-Heinz Florenz, a(z) PPE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Giles CHICHESTER alelnök

Felszólal: Vittorio Prodi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Gerben-Jan Gerbrandy, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sandrine Bélier, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Oreste Rossi, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Kartika Tamara Liotard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Romana Jordan Cizelj és Dimitar Stoyanov, Nick Griffin, független, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska és Maria Da Graça Carvalho.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira és Angelika Werthmann.

Felszólal: Connie Hedegaard.

ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

Felszólal: Andrzej Kraszewski.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký és Kartika Tamara Liotard, az ENVI bizottság nevében, az Egyesült Nemzetek Szervezetének a fenntartható fejlődésről szóló konferenciáját (Rio+20) megelőző közös uniós álláspont kialakításáról (B7-0522/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: A 2011. szeptember 29-i jegyzőkönyv 10.3. pontja.


10. A tunéziai menekültek uniós támogatása (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A tunéziai menekültek uniós támogatása

Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sonia Alfano, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Charles Tannock, Philip Claeys, független, aki válaszol az alábbi képviselők két kékkártyás kérdésére is: Judith Sargentini és Marie-Christine Vergiat, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Rui Tavares, Marisa Matias, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Malika Benarab-Attou, Salvatore Iacolino és Antonio Masip Hidalgo.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Corina Creţu és Vasilica Viorica Dăncilă.

Felszólal: Cecilia Malmström.

A vitát berekesztik.


11. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 472.856/OJJE).


12. Az ülés berekesztése

Az ülést 19.15-kor berekesztik.

Klaus Welle

Libor Rouček

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat