Rodyklė 
Protokolas
PDF 218kWORD 171k
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 3.Sąjungos padėtis (diskusijos)
 4.Balsuoti skirtas laikas
  
4.1.Taisomojo biudžeto Nr. 4/2011 projektas. Nuosavi ištekliai ir migracija bei pabėgėlių srautai (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.2.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Danijos paraiška „EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.3.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Vokietijos paraiška „EGF/2011/003 DE/Arnsbergas ir Diuseldorfas, automobilių pramonė“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Portugalijos paraiška „EGF/2010/026 PT/Rohde“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.5.Nuolaidų pakeitimai Bulgarijos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (ES ir Argentinos susitarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.6.Nuolaidų pakeitimai Bulgarijos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (ES ir Australijos susitarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.7.Nuolaidų pakeitimai Bulgarijos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
4.8.Biudžeto būklės priežiūra ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas ***I (galutinis balsavimas)
  
4.9.Biudžeto priežiūra euro zonoje ***I (galutinis balsavimas)
  
4.10.Vykdymo užtikrinimo priemonės, skirtos perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje ***I (galutinis balsavimas)
  
4.11.Makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ***I (galutinis balsavimas)
  
4.12.Perviršinio deficito procedūros įgyvendinimas * (galutinis balsavimas)
  
4.13.Reikalavimai valstybių narių biudžeto sistemoms * (galutinis balsavimas)
  
4.14.Seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė JT Žmogaus teisių taryboje (balsavimas)
 5.Paaiškinimai dėl balsavimo
 6.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 7.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 8.Programa „Nemokamas maistas“ (diskusijos)
 9.Aukščiausiojo lygio susitikimas „Rio+20“ (diskusijos)
 10.ES parama pabėgėliams Tunise (diskusijos)
 11.Kito posėdžio darbotvarkė
 12.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- [data] Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo nustatomi tam tikrų į Sąjungą importuojamų arba per ją vežamų sudėtinių produktų sertifikavimo reikalavimai ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/275/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 1162/2009 (D010252/08 - 2011/2833(RPS) - terminas: 17/12/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- XXX Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 661/2009 nuostatos dėl pavarų perjungimo indikatorių ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB (D014569/03 - 2011/2818(RPS) - terminas: 12/12/2011)
perduota atsakingam komitetui: IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 582/2011, kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos, susijusios su sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekiu (Euro VI) (D014734/03 - 2011/2817(RPS) - terminas: 13/12/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: IMCO

- Komisijos sprendimas dėl transeuropinės geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemių techninių sąveikos specifikacijų (D014761/03 - 2011/2823(RPS) - terminas: 13/12/2011)
perduota atsakingam komitetui: TRAN

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo, įtraukiant tam tikras neklasifikuojamas atliekas į IIIB priedą (Tekstas svarbus EEE) (D015695/01 - 2011/2824(RPS) - terminas: 14/12/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI

- Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2011/263/ES ir 2011/264/ES atsižvelgiant į fermentų klasifikacijos pagal Tarybos direktyvos 67/548/EEB I priedą ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1272/2008 VI priedą pasikeitimus (D015893/02 - 2011/2835(RPS) - terminas: 20/12/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: ITRE, IMCO

- Komisijos reglamentas (ES) Nr. …/.., kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto produktais (D016142/02 - 2011/2832(RPS) - terminas: 16/11/2011)
perduota atsakingam komitetui: ENVI


3. Sąjungos padėtis (diskusijos)

Komisijos pirmininko pareiškimas: Sąjungos padėtis.

Pirmininkas padarė trumpą įžanginį pareiškimą.

José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą), Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alexander Graf Lambsdorff pateiktą klausimą), Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Gerard Batten pateiktą klausimą), Nigel Farage EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Andrew Duff pateiktą klausimą) ir nepriklausoma Parlamento narė Laurence J.A.J. Stassen.

Kalbėjo Mikołaj Dowgielewicz (einantis Tarybos pirmininko pareigas).

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mario Mauro, Corien Wortmann-Kool, Tanja Fajon, Charles Goerens, Othmar Karas, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Emilie Turunen, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Paul Gauzès, Marisa Matias, Niki Tzavela, Diane Dodds, Mirosław Piotrowski, Sylvie Goulard, Wim van de Camp, Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, Csaba Sándor Tabajdi, Maria Eleni Koppa, Marielle De Sarnez, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Jo Leinen, Karin Kadenbach, Antonio Cancian, Íñigo Méndez de Vigo, Edite Estrela, Sophie Auconie, Graham Watson, Alfreds Rubiks, Angelika Werthmann, Anneli Jäätteenmäki, Andrew Duff, Pervenche Berès, Krisztina Morvai, Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Zita Gurmai, Sophia in 't Veld, Petru Constantin Luhan ir Nikolaos Salavrakos.

Kalbėjo José Manuel Barroso.

Kalbėjo Ilda Figueiredo dėl procedūros „prašau žodžio“.

Diskusijos baigtos.


4. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


4.1. Taisomojo biudžeto Nr. 4/2011 projektas. Nuosavi ištekliai ir migracija bei pabėgėlių srautai (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2011 finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 4/2011, III skirsnis – Komisija [13990/2011 - C7-0243/2011- 2011/2128(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0312/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0414)

Kalbėjo

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (pranešėja) prieš prasidedant balsavimui.


4.2. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Danijos paraiška „EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Danijos paraiška „EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery“) [COM(2011)0421 - C7-0194/2011- 2011/2159(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0309/2011).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0415).


4.3. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Vokietijos paraiška „EGF/2011/003 DE/Arnsbergas ir Diuseldorfas, automobilių pramonė“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2011/003 DE/Arnsbergas ir Diuseldorfas, automobilių pramonė“) [COM(2011)0447 - C7-0209/2011- 2011/2163(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0311/2011).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0416).


4.4. Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Portugalijos paraiška „EGF/2010/026 PT/Rohde“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Portugalijos paraiška „EGF/2010/026 PT/Rohde“) [COM(2011)0491 - C7-0222/2011- 2011/2167(BUD)] - Biudžeto komitetas. Pranešėja: Barbara Matera (A7-0310/2011).

(Kvalifikuota balsų dauguma ir 3/5 balsavusių narių balsų.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0417).


4.5. Nuolaidų pakeitimai Bulgarijos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (ES ir Argentinos susitarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto [06609/2011 - C7-0104/2011- 2011/0027(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0297/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0418).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.6. Nuolaidų pakeitimai Bulgarijos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (ES ir Australijos susitarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto [06603/2011 - C7-0144/2011- 2011/0032(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0296/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0419).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.7. Nuolaidų pakeitimai Bulgarijos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (ES ir Naujosios Zelandijos susitarimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo projekto [06536/2011 - C7-0106/2011- 2011/0029(NLE)] - Tarptautinės prekybos komitetas. Pranešėjas: Vital Moreira (A7-0295/2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0420).

Parlamentas pritarė susitarimo sudarymui.


4.8. Biudžeto būklės priežiūra ir ekonominės politikos priežiūra bei koordinavimas ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo [COM(2010)0526 - C7-0300/2010- 2010/0280(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. birželio 22 d. (punktas 16 protokolo 22.6.2011 ir punktas 18 protokolo 22.6.2011).

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos buvo atidėtas 2011 m. birželio 23 d. (punktas 12.17 protokolo 23.6.2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2011)0421).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0421).


4.9. Biudžeto priežiūra euro zonoje ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl veiksmingo biudžeto priežiūros vykdymo užtikrinimo euro zonoje [COM(2010)0524 - C7-0298/2010- 2010/0278(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Sylvie Goulard (A7-0180/2011).

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. birželio 22 d. (punktas 16 protokolo 22.6.2011 ir punktas 18 protokolo 22.6.2011).

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos buvo atidėtas 2011 m. birželio 23 d. (punktas 12.16 protokolo 23.6.2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2011)0422).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0422).

Kalbėjo

Prieš prasidedant balsavimui Olli Rehn (Komisijos narys) supažindino su Komisijos pozicija.


4.10. Vykdymo užtikrinimo priemonės, skirtos perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl vykdymo užtikrinimo priemonių, skirtų perviršiniam makroekonominiam disbalansui naikinti euro zonoje [COM(2010)0525 - C7-0299/2010- 2010/0279(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Carl Haglund (A7-0182/2011).

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. birželio 22 d. (punktas 16 protokolo 22.6.2011 ir punktas 18 protokolo 22.6.2011).

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos buvo atidėtas 2011 m. birželio 23 d. (punktas 12.18 protokolo 23.6.2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2011)0423).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0423).


4.11. Makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas ***I (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl makroekonominio disbalanso prevencijos ir naikinimo [COM(2010)0527 - C7-0301/2010- 2010/0281(COD)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Elisa Ferreira (A7-0183/2011).

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. birželio 22 d. (punktas 16 protokolo 22.6.2011 ir punktas 18 protokolo 22.6.2011).

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos buvo atidėtas 2011 m. birželio 23 d. (punktas 12.13 protokolo 23.6.2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2011)0424).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0424).

Kalbėjo

Prieš prasidedant balsavimui Olli Rehn (Komisijos narys) supažindino su Komisijos pozicija.


4.12. Perviršinio deficito procedūros įgyvendinimas * (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo [COM(2010)0522 - 2010/0276(CNS)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėjas: Diogo Feio (A7-0179/2011).

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. birželio 22 d. (punktas 16 protokolo 22.6.2011 ir punktas 18 protokolo 22.6.2011).

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos buvo atidėtas 2011 m. birželio 23 d. (punktas 12.14 protokolo 23.6.2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtinta su pakeitimais (P7_TA(2011)0425).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0425).


4.13. Reikalavimai valstybių narių biudžeto sistemoms * (galutinis balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl reikalavimų valstybių narių biudžeto sistemoms [COM(2010)0523 - 2010/0277(NLE)] - Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas. Pranešėja: Vicky Ford (A7-0184/2011).

Diskusijos buvo surengtos 2011 m. birželio 22 d. (punktas 16 protokolo 22.6.2011 ir punktas 18 protokolo 22.6.2011).

Balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos buvo atidėtas 2011 m. birželio 23 d. (punktas 12.15 protokolo 23.6.2011).

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 13.)

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0426).

Kalbėjo

Prieš prasidedant balsavimui Olli Rehn (Komisijos narys) supažindino su Komisijos pozicija.


4.14. Seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė JT Žmogaus teisių taryboje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0523/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0427).


PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

5. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011

Ramona Nicole Mănescu, Gianluca Susta, Peter Jahr, Barbara Matera, Giommaria Uggias, Salvatore Iacolino, Salvatore Caronna, Marian Harkin, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Alajos Mészáros, Daniel Hannan, Seán Kelly ir Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pranešimas: Sylvie Goulard - A7-0180/2011

Raffaele Baldassarre, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Daniel Hannan ir Sirpa Pietikäinen

Pranešimas: Carl Haglund - A7-0182/2011

Francesco De Angelis, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Marian Harkin ir Gerard Batten

Pranešimas: Elisa Ferreira - A7-0183/2011

Herbert Dorfmann, Francesco De Angelis, Cristiana Muscardini, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Alajos Mészáros, Marian Harkin ir Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pranešimas: Diogo Feio - A7-0179/2011

Giommaria Uggias, Paul Murphy ir Marian Harkin

Pranešimas: Vicky Ford - A7-0184/2011

Raffaele Baldassarre, Giommaria Uggias ir Marian Harkin

Seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė JT Žmogaus teisių taryboje - B7-0523/2011

Erminia Mazzoni, Andrea Češková ir Sergio Paolo Francesco Silvestris


6. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.35 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

7. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


8. Programa „Nemokamas maistas“ (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Programa „Nemokamas maistas“

Marek Sawicki (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Dacian Cioloş (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Czesław Adam Siekierski PPE frakcijos vardu, Luis Manuel Capoulas Santos S&D frakcijos vardu, George Lyon ALDE frakcijos vardu, James Nicholson ECR frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Dimitar Stoyanov, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage ir Rareş-Lucian Niculescu.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă ir Elisabeth Morin-Chartier.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu ir Anne Delvaux.

Kalbėjo: Dacian Cioloş ir Marek Sawicki.

Diskusijos baigtos.


9. Aukščiausiojo lygio susitikimas „Rio+20“ (diskusijos)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000181/2011), kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Tarybai: Rio de Žaneire įvyksiančios Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijos (Rio + 20 aukščiausiojo lygio susitikimo) pagrindiniai tikslai (B7-0436/2011)

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu (O-000182/2011), kurį pateikė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Komisijai: Rio de Žaneire įvyksiančios Jungtinių Tautų darnaus vystymosi konferencijos (Rio + 20 aukščiausiojo lygio susitikimo) pagrindiniai tikslai (B7-0437/2011)

Jo Leinen pateikė žodinius klausimus.

Andrzej Kraszewski (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B7-0436/2011.

Janez Potočnik ir Connie Hedegaard (Komisijos nariai) atsakė į klausimą B7-0437/2011.

Kalbėjo Karl-Heinz Florenz PPE frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Giles CHICHESTER
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Vittorio Prodi S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Sandrine Bélier Verts/ALE frakcijos vardu, Oreste Rossi EFD frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Romana Jordan Cizelj ir Dimitar Stoyanov pateiktus klausimus), Nick Griffin , nepriklausomas Parlamento narys, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Karl-Heinz Florenz pateiktą klausimą), Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska ir Maria Da Graça Carvalho.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo Connie Hedegaard.

PIRMININKAVO: Roberta ANGELILLI
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo Andrzej Kraszewski.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký ir Kartika Tamara Liotard, ENVI komiteto vardu – dėl bendros ES pozicijos priėmimo rengiantis Jungtinių Tautų konferencijai darnaus vystymosi klausimais („Rio+20“) (B7-0522/2011).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 10.3 protokolo 29.9.2011.


10. ES parama pabėgėliams Tunise (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: ES parama pabėgėliams Tunise

Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE frakcijos vardu, Claude Moraes S&D frakcijos vardu, Sonia Alfano ALDE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Judith Sargentini Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Charles Tannock pateiktą klausimą), nepriklausomas Parlamento narys Philip Claeys (jis taip pat atsakė į du pakėlus mėlynąją kortelę Judith Sargentini ir Marie-Christine Vergiat pateiktus klausimus), Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Rui Tavares, Marisa Matias, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Malika Benarab-Attou, Salvatore Iacolino ir Antonio Masip Hidalgo.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Corina Creţu ir Vasilica Viorica Dăncilă.

Kalbėjo Cecilia Malmström.

Diskusijos baigtos.


11. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 472.856/OJJE).


12. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 19.15 val.

Klaus Welle

Libor Rouček

Generalinis sekretorius

Pirmininko pavaduotojas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika