Indekss 
Protokols
PDF 215kWORD 157k
Trešdiena, 2011. gada 28. septembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)
 3.Savienības stāvoklis (debates)
 4.Balsošanas laiks
  
4.1.Budžeta grozījuma Nr. 4/2011 projekts: pašu resursi un migrantu un bēgļu plūsmas (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.2.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Dānijas pieteikums EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.3.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Vācijas pieteikums EGF/2011/003 DE/Arnsberg un Düsseldorf – automobiļu rūpniecība (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.4.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Portugāles pieteikums EGF/2010/026 PT/Rohde (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.5.Koncesiju grozīšana Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai (ES un Argentīnas nolīgums) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.6.Koncesiju grozīšana Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos saistībā ar to pievienošanos Eiropas Savienībai (ES un Austrālijas nolīgums) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.7.Koncesiju grozīšana Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos saistībā ar to pievienošanos Eiropas Savienībai (ES un Jaunzēlandes nolīgums) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
4.8.Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija ***I (galīgais balsojums)
  
4.9.Budžeta uzraudzība euro zonā ***I (galīgais balsojums)
  
4.10.Izpildes pasākumi pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā ***I (galīgais balsojums)
  
4.11.Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršana un koriģēšana ***I (galīgais balsojums)
  
4.12.Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošana * (galīgais balsojums)
  
4.13.Prasības dalībvalstu budžeta struktūrām * (galīgais balsojums)
  
4.14.Dzimumorientācija un dzimuma identitāte ANO Cilvēktiesību padomes darba kārtībā (balsošana)
 5.Balsojuma skaidrojumi
 6.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 7.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 8.Bezmaksas pārtikas programma "Food for Free" (debates)
 9.Rio+20 Pasaules augstākā līmeņa sanāksme (debates)
 10.ES atbalsts bēgļiem Tunisijā (debates)
 11.Nākamās sēdes darba kārtība
 12.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/…, ar ko nosaka sertifikācijas prasības atsevišķu salikto produktu importam Savienībā un tranzītam caur Savienību un groza Lēmumu 2007/275/EK un Regulu (EK) Nr. 1162/2009 (D010252/08 - 2011/2833(RPS) - termiņš: 17/12/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: AGRI

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/…, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 661/2009 attiecībā uz pārnesumu pārslēgšanas indikatoriem un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK (D014569/03 - 2011/2818(RPS) - termiņš: 12/12/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/…, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 582/2011, ar ko īsteno un groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 595/2009 attiecībā uz lielas celtspējas/kravnesības transportlīdzekļu radītām emisijām (Euro VI) (D014734/03 - 2011/2817(RPS) - termiņš: 13/12/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO

- Komisijas lēmums par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļa sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām (D014761/03 - 2011/2823(RPS) - termiņš: 13/12/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/…, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem, lai tās IIIB pielikumā iekļautu dažus neklasificētus atkritumus (Dokuments attiecas uz EEZ) (D015695/01 - 2011/2824(RPS) - termiņš: 14/12/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2011/263/ES un Lēmumu 2011/264/ES, lai ņemtu vērā izmaiņas fermentu klasifikācijā saskaņā ar Padomes Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumu (D015893/02 - 2011/2835(RPS) - termiņš: 20/12/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: ITRE, IMCO

- Komisijas Regula (ES) Nr. …/…, ar ko groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 10/2011 par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku (D016142/02 - 2011/2832(RPS) - termiņš: 16/11/2011).
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI


3. Savienības stāvoklis (debates)

Komisijas priekšsēdētāja paziņojums: Savienības stāvoklis.

Priekšsēdētājs teica dažus ievadvārdus.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alexander Graf Lambsdorff, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Gerard Batten, Nigel Farage EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Andrew Duff, un Laurence J.A.J. Stassen, pie grupām nepiederoša deputāte.

Uzstājās Mikołaj Dowgielewicz (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs).

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mario Mauro, Corien Wortmann-Kool, Tanja Fajon, Charles Goerens, Othmar Karas, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Emilie Turunen, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Paul Gauzès, Marisa Matias, Niki Tzavela, Diane Dodds, Mirosław Piotrowski, Sylvie Goulard, Wim van de Camp, Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, Csaba Sándor Tabajdi, Maria Eleni Koppa, Marielle De Sarnez, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Jo Leinen, Karin Kadenbach, Antonio Cancian, Íñigo Méndez de Vigo, Edite Estrela, Sophie Auconie, Graham Watson, Alfreds Rubiks, Angelika Werthmann, Anneli Jäätteenmäki, Andrew Duff, Pervenche Berès, Krisztina Morvai, Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Zita Gurmai, Sophia in 't Veld, Petru Constantin Luhan un Nikolaos Salavrakos.

Uzstājās José Manuel Barroso.

Uzstājās Ilda Figueiredo, runājot par brīvā mikrofona procedūru.

Debates tika slēgtas.


4. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


4.1. Budžeta grozījuma Nr. 4/2011 projekts: pašu resursi un migrantu un bēgļu plūsmas (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2011. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 4/2011 projektu, III iedaļa – Komisija [13990/2011 - C7-0243/2011- 2011/2128(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0312/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0414).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (referente).


4.2. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Dānijas pieteikums EGF/2010/017 DK/Midtjylland Machinery (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Dānijas pieteikums EGF/2010/017 DK/ Midtjylland Machinery) [COM(2011)0421 - C7-0194/2011- 2011/2159(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0309/2011).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0415).


4.3. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Vācijas pieteikums EGF/2011/003 DE/Arnsberg un Düsseldorf – automobiļu rūpniecība (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (pieteikums EGF/2011/003 DE/Arnsberga un Diseldorfa — automobiļu rūpniecība/Vācija) [COM(2011)0447 - C7-0209/2011- 2011/2163(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0311/2011).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0416).


4.4. Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Portugāles pieteikums EGF/2010/026 PT/Rohde (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Portugāles pieteikums EGF/2010/026 PT/Rohde) [COM(2011)0491 - C7-0222/2011- 2011/2167(BUD)] - Budžeta komiteja. Referente: Barbara Matera (A7-0310/2011).

(Vajadzīgs kvalificēts vairākums un 3/5 nodoto balsu)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0417).


4.5. Koncesiju grozīšana Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai (ES un Argentīnas nolīgums) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Argentīnas Republiku saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai [06609/2011 - C7-0104/2011- 2011/0027(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0297/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0418).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.6. Koncesiju grozīšana Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos saistībā ar to pievienošanos Eiropas Savienībai (ES un Austrālijas nolīgums) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Austrāliju saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai [06603/2011 - C7-0144/2011- 2011/0032(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0296/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0419).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.7. Koncesiju grozīšana Bulgārijas un Rumānijas saistību sarakstos saistībā ar to pievienošanos Eiropas Savienībai (ES un Jaunzēlandes nolīgums) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ieteikums par projektu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Jaunzēlandi saskaņā ar 1994. gada Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību (GATT) XXIV panta 6. punktu un XXVIII pantu attiecībā uz koncesiju grozīšanu Bulgārijas Republikas un Rumānijas saistību sarakstos, tām pievienojoties Eiropas Savienībai [06536/2011 - C7-0106/2011- 2011/0029(NLE)] - Starptautiskās tirdzniecības komiteja. Referents: Vital Moreira (A7-0295/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0420).

Parlaments deva piekrišanu nolīguma noslēgšanai.


4.8. Budžeta stāvokļa uzraudzība un ekonomikas politikas uzraudzība un koordinācija ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1466/97 par budžeta stāvokļa uzraudzības un ekonomikas politikas uzraudzības un koordinācijas stiprināšanu [COM(2010)0526 - C7-0300/2010- 2010/0280(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011).

Debates notika 2011. gada 22. jūnijā (2011. gada 22. jūnija protokola 16. punkts un 2011. gada 22. jūnija protokola 18. punkts).

Balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu 2011. gada 23. jūnijā tika atlikta (2011. gada 23. jūnija protokola 12.17. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0421).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0421).


4.9. Budžeta uzraudzība euro zonā ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par efektīvu budžeta uzraudzības īstenošanu euro zonā [COM(2010)0524 - C7-0298/2010- 2010/0278(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Sylvie Goulard (A7-0180/2011).

Debates notika 2011. gada 22. jūnijā (2011. gada 22. jūnija protokola 16. punkts un 2011. gada 22. jūnija protokola 18. punkts).

Balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu 2011. gada 23. jūnijā tika atlikta (2011. gada 23. jūnija protokola 12.16. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0422).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0422).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Olli Rehn (Komisijas loceklis), darot zināmu Komisijas nostāju.


4.10. Izpildes pasākumi pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par izpildes pasākumiem pārmērīgas makroekonomiskās nelīdzsvarotības koriģēšanai euro zonā [COM(2010)0525 - C7-0299/2010- 2010/0279(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Carl Haglund (A7-0182/2011).

Debates notika 2011. gada 22. jūnijā (2011. gada 22. jūnija protokola 16. punkts un 2011. gada 22. jūnija protokola 18. punkts).

Balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu 2011. gada 23. jūnijā tika atlikta (2011. gada 23. jūnija protokola 12.18. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0423).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0423).


4.11. Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršana un koriģēšana ***I (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst un koriģēt makroekonomisko nelīdzsvarotību [COM(2010)0527 - C7-0301/2010- 2010/0281(COD)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Elisa Ferreira (A7-0183/2011).

Debates notika 2011. gada 22. jūnijā (2011. gada 22. jūnija protokola 16. punkts un 2011. gada 22. jūnija protokola 18. punkts).

Balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu 2011. gada 23. jūnijā tika atlikta (2011. gada 23. jūnija protokola 12.13. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0424).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0424).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Olli Rehn (Komisijas loceklis), darot zināmu Komisijas nostāju.


4.12. Pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošana * (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1467/97 par to, kā paātrināt un precizēt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūras īstenošanu [COM(2010)0522 - 2010/0276(CNS)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referents: Diogo Feio (A7-0179/2011).

Debates notika 2011. gada 22. jūnijā (2011. gada 22. jūnija protokola 16. punkts un 2011. gada 22. jūnija protokola 18. punkts).

Balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu 2011. gada 23. jūnijā tika atlikta (2011. gada 23. jūnija protokola 12.14. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0425).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0425).


4.13. Prasības dalībvalstu budžeta struktūrām * (galīgais balsojums)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes direktīvai par prasībām dalībvalstu budžeta struktūrām [COM(2010)0523 - 2010/0277(NLE)] - Ekonomikas un monetārā komiteja. Referente: Vicky Ford (A7-0184/2011).

Debates notika 2011. gada 22. jūnijā (2011. gada 22. jūnija protokola 16. punkts un 2011. gada 22. jūnija protokola 18. punkts).

Balsošana par normatīvās rezolūcijas projektu 2011. gada 23. jūnijā tika atlikta (2011. gada 23. jūnija protokola 12.15. punkts).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 13. punkts)

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0426).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Olli Rehn (Komisijas loceklis), darot zināmu Komisijas nostāju.


4.14. Dzimumorientācija un dzimuma identitāte ANO Cilvēktiesību padomes darba kārtībā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0523/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 14. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0427).


SĒDI VADA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Priekšsēdētāja vietnieks

5. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Corien Wortmann-Kool ziņojums - A7-0178/2011

Ramona Nicole Mănescu, Gianluca Susta, Peter Jahr, Barbara Matera, Giommaria Uggias, Salvatore Iacolino, Salvatore Caronna, Marian Harkin, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Alajos Mészáros, Daniel Hannan, Seán Kelly un Sergio Paolo Francesco Silvestris

Sylvie Goulard ziņojums - A7-0180/2011

Raffaele Baldassarre, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Daniel Hannan un Sirpa Pietikäinen

Carl Haglund ziņojums - A7-0182/2011

Francesco De Angelis, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Marian Harkin un Gerard Batten

Elisa Ferreira ziņojums - A7-0183/2011

Herbert Dorfmann, Francesco De Angelis, Cristiana Muscardini, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Alajos Mészáros, Marian Harkin un Sergio Paolo Francesco Silvestris

Diogo Feio ziņojums - A7-0179/2011

Giommaria Uggias, Paul Murphy un Marian Harkin

Vicky Ford ziņojums - A7-0184/2011

Raffaele Baldassarre, Giommaria Uggias un Marian Harkin

Dzimumorientācija un dzimuma identitāte ANO Cilvēktiesību padomes darba kārtībā - B7-0523/2011

Erminia Mazzoni, Andrea Češková un Sergio Paolo Francesco Silvestris


6. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.35 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


8. Bezmaksas pārtikas programma "Food for Free" (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Bezmaksas pārtikas programma "Food for Free".

Marek Sawicki (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Dacian Cioloş (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Czesław Adam Siekierski PPE grupas vārdā, Luis Manuel Capoulas Santos S&D grupas vārdā, George Lyon ALDE grupas vārdā, James Nicholson ECR grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Gabriele Zimmer GUE/NGL grupas vārdā, Dimitar Stoyanov, pie grupām nepiederošs deputāts, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage un Rareş-Lucian Niculescu.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă un Elisabeth Morin-Chartier.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu un Anne Delvaux.

Uzstājās Dacian Cioloş un Marek Sawicki.

Debates tika slēgtas.


9. Rio+20 Pasaules augstākā līmeņa sanāksme (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000181/2011) un kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Padomei: Svarīgākie mērķi Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par ilgtspējīgu attīstību (Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē) Riodežaneiro (B7-0436/2011).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-000182/2011) un kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Komisijai: Svarīgākie mērķi Apvienoto Nāciju Organizācijas konferencē par ilgtspējīgu attīstību (Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmē) Riodežaneiro (B7-0437/2011).

Jo Leinen izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Andrzej Kraszewski (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) atbildēja uz jautājumu B7-0436/2011.

Janez Potočnik un Connie Hedegaard (Komisijas locekļi) atbildēja uz jautājumu B7-0437/2011.

Uzstājās Karl-Heinz Florenz PPE grupas vārdā.

SĒDI VADA: Giles CHICHESTER
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Vittorio Prodi S&D grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Sandrine Bélier Verts/ALE grupas vārdā, Oreste Rossi EFD grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Romana Jordan Cizelj un Dimitar Stoyanov, Nick Griffin, pie grupām nepiederošs deputāts, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska un Maria Da Graça Carvalho.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira un Angelika Werthmann.

Uzstājās Connie Hedegaard.

SĒDI VADA: Roberta ANGELILLI
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Andrzej Kraszewski.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký un Kartika Tamara Liotard ENVI komitejas vārdā — par to, lai izstrādātu ES kopējo nostāju, gatavojoties ANO organizētajai Rio+20 augstākā līmeņa sanāksmei par ilgtspējīgu attīstību (B7-0522/2011).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 29. septembra protokola 10.3. punkts.


10. ES atbalsts bēgļiem Tunisijā (debates)

Komisijas paziņojums: ES atbalsts bēgļiem Tunisijā.

Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Agustín Díaz de Mera García Consuegra PPE grupas vārdā, Claude Moraes S&D grupas vārdā, Sonia Alfano ALDE grupas vārdā, Charles Tannock ECR grupas vārdā, Judith Sargentini Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Charles Tannock, Philip Claeys, pie grupām nepiederošs deputāts, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Judith Sargentini un Marie-Christine Vergiat, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Rui Tavares, Marisa Matias, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Malika Benarab-Attou, Salvatore Iacolino un Antonio Masip Hidalgo.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Elena Băsescu, Corina Creţu un Vasilica Viorica Dăncilă.

Uzstājās Cecilia Malmström.

Debates tika slēgtas.


11. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 472.856/OJJE).


12. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 19.15.

Klaus Welle

Libor Rouček

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētāja vietnieks


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika