Index 
Notulen
PDF 213kWORD 150k
Woensdag 28 september 2011 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)
 3.Staat van de Unie (debat)
 4.Stemmingen
  4.1.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011: eigen middelen en migratie- en vluchtelingenstromen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  4.2.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2010/017 DK/machinebouw, Midden-Jutland, Denemarken) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  4.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/003 DE/Amsberg en Düsseldorf - automobielindustrie in Duitsland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  4.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: verzoek EGF/2010/026 PT/Rohde - Portugal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  4.5.Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Argentinië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  4.6.Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Australië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  4.7.Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Nieuw-Zeeland) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  4.8.Toezicht op begrotingssituaties en toezicht op en coördinatie van het economisch beleid ***I (eindstemming)
  4.9.Begrotingstoezicht in de Eurozone ***I (eindstemming)
  4.10.Handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in de Eurozone ***I (eindstemming)
  4.11.Preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden ***I (eindstemming)
  4.12.Tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten * (eindstemming)
  4.13.Voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten * (eindstemming)
  4.14.Seksuele geaardheid en genderidentiteit in het kader van de VN-Mensenrechtenraad (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 8."Food for Free"-programma (debat)
 9.Rio +20-top (debat)
 10.EU-steun voor vluchtelingen in Tunesië (debat)
 11.Agenda van de volgende vergadering
 12.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement)

De volgende ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen die onder de regelgevingsprocedure met toetsing vallen, zijn aan het Parlement voorgelegd:

- Verordening (EU) nr. …/... van de Commissie van ... tot vaststelling van voorschriften voor de certificering van de invoer in en de doorvoer door de Unie van bepaalde samengestelde producten en tot wijziging van Beschikking 2007/275/EG en Verordening (EG) nr. 1162/2009 (D010252/08 - 2011/2833(RPS) - termijn: 17/12/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: AGRI

- Verordening (EU) nr. …/... van de Commissie van ... tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 661/2009 van het Europees Parlement en de Raad wat schakelindicatoren betreft en tot wijziging van Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad (D014569/03 - 2011/2818(RPS) - termijn: 12/12/2011)
verwezen naar ten principale: IMCO

- Verordening (EU) nr. …/... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 582/2011 tot uitvoering en wijziging van Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) (D014734/03 - 2011/2817(RPS) - termijn: 13/12/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: IMCO

- Besluit van de Commissie betreffende de technische specificatie inzake interoperabiliteit van de subsystemen besturing en seingeving van het trans-Europese spoorwegsysteem (D014761/03 - 2011/2823(RPS) - termijn: 13/12/2011)
verwezen naar ten principale: TRAN

- Verordening (EU) nr. …/... van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de overbrenging van afvalstoffen ten einde bepaalde niet-ingedeelde soorten afvalstoffen op te nemen in bijlage III B (Voor de EER relevante tekst) (D015695/01 - 2011/2824(RPS) - termijn: 14/12/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI

- Besluit van de Commissie tot wijziging van de Besluiten 2011/263/EU en 2011/264/EU teneinde rekening te houden met de ontwikkelingen in de classificatie van enzymen overeenkomstig bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG van de Raad en bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (D015893/02 - 2011/2835(RPS) - termijn: 20/12/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI
advies: ITRE, IMCO

- Verordening (EU) nr. …/... van de Commissie tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie betreffende materialen en voorwerpen van kunststof bestemd om met levensmiddelen in aanraking te komen (D016142/02 - 2011/2832(RPS) - termijn: 16/11/2011)
verwezen naar ten principale: ENVI


3. Staat van de Unie (debat)

Verklaring van de voorzitter van de Commissie: Staat van de Unie.

De Voorzitter geeft een korte inleiding.

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Alexander Graf Lambsdorff, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Gerard Batten, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Andrew Duff, en Laurence J.A.J. Stassen, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door Mikołaj Dowgielewicz (fungerend voorzitter van de Raad).

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Mario Mauro, Corien Wortmann-Kool, Tanja Fajon, Charles Goerens, Othmar Karas, Paulo Rangel, Liisa Jaakonsaari, Emilie Turunen, Alexander Graf Lambsdorff, Juan Fernando López Aguilar, Jean-Paul Gauzès, Marisa Matias, Niki Tzavela, Diane Dodds, Mirosław Piotrowski, Sylvie Goulard, Wim van de Camp, Tunne Kelam, Jean-Pierre Audy, Csaba Sándor Tabajdi, Maria Eleni Koppa, Marielle De Sarnez, Rui Tavares, Miloslav Ransdorf, Jaroslav Paška, Jo Leinen, Karin Kadenbach, Antonio Cancian, Íñigo Méndez de Vigo, Edite Estrela, Sophie Auconie, Graham Watson, Alfreds Rubiks, Angelika Werthmann, Anneli Jäätteenmäki, Andrew Duff, Pervenche Berès, Krisztina Morvai, Philippe Lamberts, Ildikó Gáll-Pelcz, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Zita Gurmai, Sophia in 't Veld, Petru Constantin Luhan en Nikolaos Salavrakos.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso.

Het woord wordt gevoerd door Ilda Figueiredo, over de "catch the eye"-procedure.

Het debat wordt gesloten.


4. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


4.1. Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011: eigen middelen en migratie- en vluchtelingenstromen (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 4/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie [13990/2011 - C7-0243/2011- 2011/2128(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0312/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0414)

Het woord werd gevoerd door:

Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (rapporteur), voor de stemming.


4.2. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (aanvraag EGF/2010/017 DK/machinebouw, Midden-Jutland, Denemarken) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/017 DK/machinebouw, Midden-Jutland, Denemarken) [COM(2011)0421 - C7-0194/2011- 2011/2159(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0309/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0415)


4.3. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/003 DE/Amsberg en Düsseldorf - automobielindustrie in Duitsland (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie over de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/003 DE/Arnsberg en Düsseldorf, automobielsector, Duitsland) [COM(2011)0447 - C7-0209/2011- 2011/2163(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0311/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0416)


4.4. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: verzoek EGF/2010/026 PT/Rohde - Portugal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2010/026 PT/Rhode, Portugal) [COM(2011)0491 - C7-0222/2011- 2011/2167(BUD)] - Begrotingscommissie. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0310/2011)

(Gekwalificeerde meerderheid en 3/5 van de uitgebrachte stemmen)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0417)


4.5. Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Argentinië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Argentijnse Republiek uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie [06609/2011 - C7-0104/2011- 2011/0027(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0297/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0418)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.6. Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Australië) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Australië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie [06603/2011 - C7-0144/2011- 2011/0032(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0296/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0419)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.7. Wijziging van de concessies in de lijsten van verbintenissen van Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (overeenkomst EU-Nieuw-Zeeland) *** (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Aanbeveling over het besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en Nieuw-Zeeland uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Republiek Bulgarije en Roemenië, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie [06536/2011 - C7-0106/2011- 2011/0029(NLE)] - Commissie internationale handel. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0295/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0420)

Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst.


4.8. Toezicht op begrotingssituaties en toezicht op en coördinatie van het economisch beleid ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid [COM(2010)0526 - C7-0300/2010- 2010/0280(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Corien Wortmann-Kool (A7-0178/2011)

Het debat heeft op 22 juni 2011 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 22.6.2011 en punt 18 van de notulen van 22.6.2011).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie was uitgesteld op23 juni 2011 (punt 12.17 van de notulen van 23.6.2011).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0421)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0421)


4.9. Begrotingstoezicht in de Eurozone ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de effectieve handhaving van het begrotingstoezicht in de Eurozone [COM(2010)0524 - C7-0298/2010- 2010/0278(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Sylvie Goulard (A7-0180/2011)

Het debat heeft op 22 juni 2011 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 22.6.2011 en punt 18 van de notulen van 22.6.2011).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie was uitgesteld op 23 juni 2011 (punt 12.16 van de notulen van 23.6.2011).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0422)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0422)

Het woord werd gevoerd door:

Voor de stemming zette Olli Rehn (lid van de Commissie) het standpunt van de Commissie uiteen.


4.10. Handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in de Eurozone ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende handhavingsmaatregelen voor de correctie van buitensporige macro-economische onevenwichtigheden in de Eurozone [COM(2010)0525 - C7-0299/2010- 2010/0279(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Carl Haglund (A7-0182/2011)

Het debat heeft op 22 juni 2011 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 22.6.2011 en punt 18 van de notulen van 22.6.2011).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie was uitgesteld op23 juni 2011 (punt 12.18 van de notulen van 23.6.2011).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0423)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0423)


4.11. Preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden ***I (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de preventie en correctie van macro-economische onevenwichtigheden [COM(2010)0527 - C7-0301/2010- 2010/0281(COD)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0183/2011)

Het debat heeft op 22 juni 2011 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 22.6.2011 en punt 18 van de notulen van 22.6.2011).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie was uitgesteld op23 juni 2011 (punt 12.13 van de notulen van 23.6.2011).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0424)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0424)

Het woord werd gevoerd door:

Voor de stemming zette Olli Rehn (lid van de Commissie) het standpunt van de Commissie uiteen.


4.12. Tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten * (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten [COM(2010)0522 - 2010/0276(CNS)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Diogo Feio (A7-0179/2011)

Het debat heeft op 22 juni 2011 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 22.6.2011 en punt 18 van de notulen van 22.6.2011).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie was uitgesteld op23 juni 2011 (punt 12.14 van de notulen van 23.6.2011).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0425)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0425)


4.13. Voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten * (eindstemming)

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot vaststelling van voorschriften voor begrotingskaders van de lidstaten [COM(2010)0523 - 2010/0277(NLE)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Vicky Ford (A7-0184/2011)

Het debat heeft op 22 juni 2011 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 22.6.2011 en punt 18 van de notulen van 22.6.2011).

De stemming over de ontwerpwetgevingsresolutie was uitgesteld op 23 juni 2011 (punt 12.15 van de notulen van 23.6.2011).

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 13)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0426)

Het woord werd gevoerd door:

Voor de stemming zette Olli Rehn (lid van de Commissie) het standpunt van de Commissie uiteen.


4.14. Seksuele geaardheid en genderidentiteit in het kader van de VN-Mensenrechtenraad (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0523/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0427)


VOORZITTER: Alejo VIDAL-QUADRAS
Ondervoorzitter

5. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Corien Wortmann-Kool - A7-0178/2011

Ramona Nicole Mănescu, Gianluca Susta, Peter Jahr, Barbara Matera, Giommaria Uggias, Salvatore Iacolino, Salvatore Caronna, Marian Harkin, Krišjānis Kariņš, Andreas Schwab, Alajos Mészáros, Daniel Hannan, Seán Kelly en Sergio Paolo Francesco Silvestris

Verslag Sylvie Goulard - A7-0180/2011

Raffaele Baldassarre, Roberta Angelilli, Janusz Władysław Zemke, Giommaria Uggias, Marian Harkin, Daniel Hannan en Sirpa Pietikäinen

Verslag Carl Haglund - A7-0182/2011

Francesco De Angelis, Alfredo Antoniozzi, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Marian Harkin en Gerard Batten

Verslag Elisa Ferreira - A7-0183/2011

Herbert Dorfmann, Francesco De Angelis, Cristiana Muscardini, Giommaria Uggias, Salvatore Caronna, Alajos Mészáros, Marian Harkin en Sergio Paolo Francesco Silvestris

Verslag Diogo Feio - A7-0179/2011

Giommaria Uggias, Paul Murphy en Marian Harkin

Verslag Vicky Ford - A7-0184/2011

Raffaele Baldassarre, Giommaria Uggias en Marian Harkin

Seksuele geaardheid en genderidentiteit in het kader van de VN-Mensenrechtenraad - B7-0523/2011

Erminia Mazzoni, Andrea Češková en Sergio Paolo Francesco Silvestris


6. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.35 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

7. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


8. "Food for Free"-programma (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: "Food for Free"-programma

Marek Sawicki (fungerend voorzitter van de Raad) en Dacian Cioloş (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Czesław Adam Siekierski, namens de PPE-Fractie, Luis Manuel Capoulas Santos, namens de S&D-Fractie, George Lyon, namens de ALDE-Fractie, James Nicholson, namens de ECR-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Albert Deß, Paolo De Castro, Liam Aylward, Ilda Figueiredo, Herbert Dorfmann, Estelle Grelier, Marielle De Sarnez, Patrick Le Hyaric, Michel Dantin, Marc Tarabella, Nathalie Griesbeck, Esther Herranz García, Iratxe García Pérez, Corinne Lepage en Rareş-Lucian Niculescu.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ulrike Rodust, Georgios Papastamkos, Pervenche Berès, Mariya Nedelcheva, Vasilica Viorica Dăncilă en Elisabeth Morin-Chartier.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Karin Kadenbach, José Bové, Mairead McGuinness, Alejandro Cercas, Mario Mauro, Corina Creţu en Anne Delvaux.

Het woord wordt gevoerd door Dacian Cioloş en Marek Sawicki.

Het debat wordt gesloten.


9. Rio +20-top (debat)

Mondelinge vraag (O-000181/2011) van Jo Leinen, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Hoofddoelen van de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20-top) in Rio de Janeiro (B7-0436/2011)

Mondelinge vraag (O-000182/2011) van Jo Leinen, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Hoofddoelen van de VN-Conferentie over duurzame ontwikkeling (Rio+20-top) in Rio de Janeiro (B7-0437/2011)

Jo Leinen licht de mondelinge vragen toe.

Andrzej Kraszewski (fungerend voorzitter van de Raad) beantwoordt de vraag B7-0436/2011.

Janez Potočnik en Connie Hedegaard (leden van de Commissie) beantwoorden vraag B7-0437/2011.

Het woord wordt gevoerd door Karl-Heinz Florenz, namens de PPE-Fractie.

VOORZITTER: Giles CHICHESTER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Vittorio Prodi, namens de S&D-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Sandrine Bélier, namens de Verts/ALE-Fractie, Oreste Rossi, namens de EFD-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Romana Jordan Cizelj en Dimitar Stoyanov, Nick Griffin, niet-fractiegebonden lid, Richard Seeber, Judith A. Merkies, Jean-Luc Bennahmias, Peter van Dalen, Satu Hassi, Derek Roland Clark, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Karl-Heinz Florenz, Sophie Auconie, Rovana Plumb, Struan Stevenson, Bas Eickhout, Jaroslav Paška, Bogusław Sonik, Kriton Arsenis, Konrad Szymański, Romana Jordan Cizelj, Edite Estrela, Daciana Octavia Sârbu, Lena Kolarska-Bobińska en Maria Da Graça Carvalho.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Alajos Mészáros, Vasilica Viorica Dăncilă, Miroslav Mikolášik, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira en Angelika Werthmann.

Het woord wordt gevoerd door Connie Hedegaard.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrzej Kraszewski.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Karl-Heinz Florenz, Vittorio Prodi, Corinne Lepage, Sandrine Bélier, Miroslav Ouzký en Kartika Tamara Liotard, namens de Commissie ENVI, over de ontwikkeling van een gemeenschappelijk EU-standpunt voorafgaande aan de Conferentie van de Verenigde Naties over duurzame ontwikkeling (Rio+20) (B7-0522/2011).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 29.9.2011.


10. EU-steun voor vluchtelingen in Tunesië (debat)

Verklaring van de Commissie: EU-steun voor vluchtelingen in Tunesië

Cecilia Malmström (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Claude Moraes, namens de S&D-Fractie, Sonia Alfano, namens de ALDE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, Judith Sargentini, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Charles Tannock, Philip Claeys, niet-fractiegebonden lid, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Judith Sargentini en Marie-Christine Vergiat, Simon Busuttil, Sylvie Guillaume, Rui Tavares, Marisa Matias, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Malika Benarab-Attou, Salvatore Iacolino en Antonio Masip Hidalgo.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Corina Creţu en Vasilica Viorica Dăncilă.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström.

Het debat wordt gesloten.


11. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 472.856/OJJE).


12. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 19.15 uur gesloten.

Klaus Welle

Libor Rouček

Secretaris-generaal

Ondervoorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalinowski, Kalniete, Kamiński, Kammerevert, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid