Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0147(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0308/2011

Разисквания :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Гласувания :

PV 29/09/2011 - 10.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0428

Протокол
Четвъртък, 29 септември 2011 г. - Страсбург

3. Бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията - Изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията ***I (разискване)
CRE

Изявление на Комисията: Бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès представи доклада.

Algirdas Šemeta (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Frank Engel, от името на групата PPE, Frédéric Daerden, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Andrew Henry William Brons, независим член на ЕП, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire, относно процедурата с вдигане на синя карта, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, относно процедурата с привличане на вниманието ("catch the eye"), Ilda Figueiredo и Seán Kelly, също относно процедурата с привличане на вниманието ("catch the eye") (Председателят му отговаря).

Изказа се Algirdas Šemeta.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказа се Pervenche Berès.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, относно бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (B7-0521/2011)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.4 от протокола от 29.9.2011 и точка 10.1 от протокола от 29.9.2011.

Правна информация - Политика за поверителност