Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0147(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0308/2011

Συζήτηση :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Ψηφοφορία :

PV 29/09/2011 - 10.1
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0428

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

3. Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση - Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση ***I (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Επιτροπής: Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Η Pervenche Berès παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Frank Engel, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Frédéric Daerden, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marian Harkin, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Milan Cabrnoch, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Elisabeth Schroedter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire, σχετικά με τη διαδικασία των ερωτήσεων με γαλάζια κάρτα, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Συλβάνα Ράπτη, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė και Theodor Dumitru Stolojan.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, ο τελευταίος σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye", Ilda Figueiredo και Seán Kelly, και αυτός σχετικά με τη διαδικασία "catch the eye" (Ο Πρόεδρος του απαντά).

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει η Pervenche Berès.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Pervenche Berès, εξ ονόματος της Επιτροπής EMPL, σχετικά με το μέλλον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (B7-0521/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.9.2011 και σημείο 10.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 29.9.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου