Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/0147(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0308/2011

Keskustelut :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Äänestykset :

PV 29/09/2011 - 10.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0428

Pöytäkirja
Torstai 29. syyskuuta 2011 - Strasbourg

3. Euroopan globalisaatiorahaston tulevaisuus - Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttaminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission julkilausuma: Euroopan globalisaatiorahaston tulevaisuus

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta [KOM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès esitteli laatimansa mietinnön.

Algirdas Šemeta (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Frank Engel PPE-ryhmän puolesta, Frédéric Daerden S&D-ryhmän puolesta, Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta, Milan Cabrnoch ECR-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Derek Roland Clark EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire, joka kommentoi sinisen kortin kysymysmenettelyä, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė ja Theodor Dumitru Stolojan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, joka kommentoi "catch the eye" -menettelyä, Ilda Figueiredo ja Seán Kelly, joka niin ikään kommentoi "catch the eye" -menettelyä (puhemies vastasi hänelle).

Algirdas Šemeta käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Anni PODIMATA

Pervenche Berès käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Pervenche Berès EMPL-valiokunnan puolesta Euroopan globalisaatiorahaston tulevaisuudesta (B7-0521/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 29.9.2011, kohta 10.4 ja istunnon pöytäkirja 29.9.2011, kohta 10.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö