Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0147(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A7-0308/2011

Rozpravy :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Hlasovanie :

PV 29/09/2011 - 10.1
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0428

Zápisnica
Štvrtok, 29. septembra 2011 - Štrasburg

3. Budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii - Zmena a doplnenie nariadenia (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Vyhlásenie Komisie: Budúcnosť Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenia (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii [COM(2011)0336 - C7-0161/2011- 2011/0147(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0308/2011)

Pervenche Berès uviedla správu.

Algirdas Šemeta (člen Komisie) vystúpil s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Frank Engel v mene skupiny PPE, Frédéric Daerden v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE, Miguel Portas v mene skupiny GUE/NGL, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Andrew Henry William Brons, nezaradený poslanec, Barbara Matera, Evelyn Regner, Alexander Alvaro, Julie Girling, Nicole Sinclaire k postupu položenia otázky zdvihnutím modrej karty, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Angelika Werthmann, Csaba Őry, Ole Christensen, Gerben-Jan Gerbrandy, Oldřich Vlasák, Thomas Mann, Sergio Gaetano Cofferati, Ivo Strejček, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Proinsias De Rossa, Rareş-Lucian Niculescu, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Vilija Blinkevičiūtė a Theodor Dumitru Stolojan.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Kozłowski, Karin Kadenbach, Pat the Cope Gallagher, Nicole Sinclaire, Hubert Pirker, posledne menovaný k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye), Ilda Figueiredo a Seán Kelly, tento rečník tiež k postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) (predseda mu odpovedal).

V rozprave vystúpil Algirdas Šemeta.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Pervenche Berès.

Návrh uznesenia predložený v súlade s článkom 110 odsek 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Pervenche Berès v mene výboru EMPL o budúcnosti Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (B7-0521/2011)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.4 zápisnice zo dňa 29.9.2011 a bod 10.1 zápisnice zo dňa 29.9.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia